Nzira Youpenyu

“Tave zvino takamira takatarisana nekukonana kukuru kwazvo kwakaitika muvanhu… Parizvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana-Evhangeri, yaKristu inopesana naKristu ... Mutongo ... wemakore 2,000 13 etsika nemagariro evaKristu, nezvose zvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. ” —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 1976, XNUMX; cf. Catholic Online (zvakasimbiswa naDhikoni Keith Fournier aivepo) “Iko zvino tamira takatarisana nekusawirirana kukuru kwakaitika vanhu… Parizvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana-Evhangeri, yaKristu inopesana naKristu ... Mutongo ... wemakore 2,000 13 etsika nemagariro evaKristu, nezvose zvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. ” —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 1976, XNUMX; cf. Catholic Online (chakasimbiswa naDeacon Keith Fournier aivepowo)

Takatarisana nekukonana kwekupedzisira
pakati peChechi nevanopikisa Kereke,
yeEvangeri maringe neanopikisa Evhangeri,
zvaKristu zvinopesana neanopesana naKristu…
Muedzo… wemakore zviuru zviviri zvetsika
uye budiriro yechiKristu,
nezvose zvinokonzeresa hunhu hwevanhu,
kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu
uye kodzero dzemarudzi.

—Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), Eucharistic Congress, Philadelphia, PA,
Nyamavhuvhu 13, 1976; cf. Catholic Online

WE vari kurarama muawa umo inodokuva tsika yose yechiKaturike yemakore 2000 XNUMX iri kurambwa, kwete bedzi nenyika (izvo zvinofanira kuva zvakati zvinokarirwa), asi navaKaturike vamene: mabhishopi, makadhiinari, uye vanhuwo zvavo vanodavira Chechi inoda “ yakagadziridzwa”; kana kuti tinoda “sinodhi pamusangano” kuti tiwanezve chokwadi; kana kuti tinofanira kubvumirana nemifungo yenyika kuitira kuti “tifambe” nadzo.

Pakati chaipo pekurasika uku kubva kuchikatorike kurambwa kweKuda kwaMwari: kurongeka kwaMwari kunoratidzwa mumutemo wechisikigo uye wetsika. Nhasi, tsika dzechiKristu hadzingoverengwi uye kunyombwa sokudzokera shure asi dzinorangarirwa kuva dzisina kururama uye kunyange mhosva. Iyo inonzi "wokism" yave yechokwadi ...

...udzvanyiriri hwerelativism izvo hazvicherechedze chinhu sechakasimba, uye chinosiya sechiyero chekupedzisira chete ego uye zvishuwo zvemunhu. Kuva nekutenda kwakajeka, maererano nekutenda kweChechi, kunowanzonyorwa sekukosha. Asi, pfungwa yokuzvirega, ndiko kuti, kuzvirega umene uye ‘kukurwa nemhepo yose yokudzidzisa’, inoratidzika kuva mafungire bedzi anogamuchirika kumipimo yanhasi. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005

Cardinal Robert Sarah akaronga nenzira yakarurama uku “kumukira” kubva kuchiKristu kubva mukati sokutengeswa kwaKristu navapostori vake.

Nhasi uno Kereke irikugara naKristu kubudikidza nehukasha hweKushushikana. Zvivi zvemitezo yake zvinodzoka kwaari sekurova kumeso… VaApostora pachavo vakatendeuka muswe mubindu reMiorivhi. Vakasiya Kristu munguva yake yakaoma… Hongu, kune vapirisita vasina kutendeka, mabhishopi, uye kunyange makadhinari avo vanokundikana kuchengeta hunhu. Asi zvakare, uye izvi zvakare zvakakomba kwazvo, vanotadza kubatisisa dzidziso yezvokwadi! Ivo vanovhiringidza maKristu akatendeka nemutauro wavo unovhiringidza uye wakajeka. Ivo vanoshatisa uye vanonyepedzera kuita Shoko raMwari, vachida kumonyanisa uye kukombama kuti vawane tendero yenyika. Ivo ndiJudhasi Iskarioti wenguva yedu. -Katurike HeraldKubvumbi 5th, 2019; cf. IAfrica Zvino Shoko

A Barriers… kana Bulwark?

Pasi pekuchinja kwetsika uku kune nhema dzekare dzokuti Shoko raMwari riripo kuti rigumise nokutiisa muuranda—kuti dzidziso dzeChechi dzakafanana neruzhowa runorambidza vanhu kuongorora nharaunda dzekunze dze“mufaro wechokwadi.”

Mwari akati, ‘Musaidya kana kuibata, kuti murege kufa.’” Asi nyoka yakati kumukadzi: “Chokwadi hamungafi! ( Genesisi 3:3-4 )

Asi ndiani angati zvipingamupinyi zvakatenderedza, toti, Grand Canyon, inoitirwa kuita nhapwa uye kukanganisa rusununguko rwevanhu? Kana kuti varipo chaizvo tungamirira uye kuchengetedza kukwanisa kwomunhu kuona runako? Rudziviro panzvimbo pemhinganidzo?

Kunyangwe mushure mekupunzika kwaAdamu naEvha, kunaka kwekuda kwaMwari kwakave pachena, mitemo yaisatombodikanwa pakutanga:

…panguva dzokutanga dzenhoroondo yenyika kusvikira kuna Noa, mazera akanga asingatsvaki mitemo, uye pakanga pasina kunamata zvifananidzo, kana kuti mutauro wakasiyana; asi, vese vakaziva Mwari wavo mumwe chete uye vaive nemutauro mumwe, nekuti vaive nehanya zvakanyanya neKuda kwangu. Asi pavakaramba vachisuduruka paRiri, kunamata zvidhori kwakamuka uye uipi hwakawedzera. Ichi ndicho chikonzero Mwari vakaona kukosha kwekupa mitemo yavo sekuchengetedza kuzvizvarwa zvevanhu. —Jesu Kumushumiri waMwari Luisa Piccarreta, Gunyana 17, 1926 (Vol. 20)

Saka kunyangwe ipapo, mutemo hauna kupihwa kuti udzivise rusununguko rwemunhu asi kunyatso chengetedza. Sezvakataurwa naJesu, “munhu wose anoita chivi muranda wechivi.”[1]John 8: 34 Ukuwo, Akati “chokwadi chichakusunungurai.”[2]John 8: 32 Kunyange Mambo Dhavhidhi akafunga izvi:

Ndiperekedzei munzira yemirairo yenyu; nekuti ndizvo zvinondifadza. ( Mapisarema 119:35 )

Vanofara avo vane hana isingavashori… (Sirach 14: 2)

Nzira Youpenyu

Mudzidziso dzake dzakaisvonaka pamusoro pe“kunaka kwezvokwadi”, St. John Paul II anotanga nokuisa nhandare yehondo yepfungwa dzedu nemweya yedu:

Kuteerera uku hakusi nyore nguva dzose. Somugumisiro wechivi ichocho chinoshamisa chepakutanga, chakaitwa pakusundwa naSatani, uyo “murevi wenhema nababa venhema” (Joh 8:44), munhu anogara achiedzwa kuti abvise kutarira kwake kuna Mwari mupenyu uye wechokwadi kuti kunangire kuzvidhori. (cf. 1vaT. 1:9), vachichinjanisa “chokwadi pamusoro paMwari nenhema” (VaR. 1:25). Mano omunhu okuziva chokwadi akasvibiswawo, uye chido chake chokuzviisa pasi pacho chinoneteswa. Saka, kuzvipa kune relativism uye kusahadzika (cf. Joh. 18:38), anoenda kunotsvaka rusununguko rwenhema kunze kwechokwadi pachacho. -Veritatis Splendor, N. 1

Uye zvakadaro, anotiyeuchidza kuti “hapana rima rezvikanganiso kana kuti rechivi rinogona kubvisa chose chose mumunhu chiedza chaMwari Musiki. Mukatikati memwoyo wake munogara muchishuva chokwadi chakakwana nenyota yokuwana zivo yakazara nezvazvo.” Imomo ndimo mune tariro yokuti nei isu, takadanwa kunhandare yehondo yemamishinari munguva dzedu, tisingambofaniri kuodzwa mwoyo mukupupurira kuvamwe shoko roruponeso. The innate inokwevera kune chokwadi yakatekeshera mumwoyo womunhu “nokutsvaka kwake zvinoreva hupenyu"[3]Veritatis Splendor, N. 1 kuti basa redu rokuva “chiedza chenyika”[4]Matt 5: 14 ndizvo chete zvakanyanya kukosha, kusviba kwazvinoita.

Asi John Paul II anotaura chimwe chinhu chakanyanya kuchinja kupfuura wokism:

Jesu anoratidza kuti mirairo haifanire kunzwisiswa semupimo wekuti usapfuure, asi sea Nzira kunosanganisira rwendo rwetsika nerwemweya rwekukwana, pamwoyo parwo rudo (cf. vaKorose. 3:14). Nokudaro murairo wokuti “Usauraya” unova kudanwa kurudo rwakanyatsoteerera runodzivirira nokusimudzira upenyu hwomuvakidzani. Murayiro unorambidza hupombwe unova kukoka kune nzira yakachena yekutarisa vamwe, inokwanisa kuremekedza zvinoreva muviri wemurume… -Veritatis Splendor, N. 14

Pane kuona mirairo yaKristu (yakagadzirwa mudzidziso yetsika yeChechi) seruzhowa rwatinogara tichirwisana narwo, semiganhu inoedzwa kana kuti miganhu inofanira kusundirwa, Shoko raMwari rinofanira kuonekwa senzira yatinofamba nayo. rusununguko rwechokwadi uye mufaro. Sezvakataurwa neshamwari yangu nemunyori Carmen Marcoux, “Kuchena hausi mutsetse watinoyambuka, idivi ratinoenda. "

Saizvozvowo, nechero chinodikanwa chetsika kana kuti “mutemo” wechiKristu. Kana isu tichigara tichibvunza mubvunzo wekuti "Yakawanda sei yakawandisa," isu takatarisana neruzhowa, kwete nzira. Mubvunzo unofanira kuva wokuti, “Ndekupi kwandingamhanyire nomufaro!”

Kana uchida kuziva kuti kugutsikana uye rugare zvinoratidzika sei nokutevera kuda kwaMwari, funga nezvezvimwe zvisikwa. Mapuraneti, Zuva neMwedzi, makungwa, shiri dzedenga, mhuka dzesango nemasango, hove… pane kuwirirana uye kurongeka ikoko nekuteerera kuri nyore maitiro nenzvimbo yavakapiwa naMwari. Asi takasikwa, kwete nemasikirwo anoitwa zvinhu, asi rusununguko rwokusarudza runotipa mukana une mbiri wokusarudza kuda uye kuziva Mwari, uye nokudaro, kunakidzwa nokuwadzana kwakazara Naye.

Iri ndiro shoko iro nyika inoda zvikuru kunzwa uye ona matiri: kuti mirayiro yaMwari ndiyo nzira youpenyu, inoenda kurusununguko, kwete chipinganidzo kwarwo.

Muchandiratidza nzira youpenyu, mufaro mukuru pamberi penyu, izvo zvinofadza paruoko rwenyu rworudyi nokusingaperi. ( Mapisarema 16:11 )

Zvakafanana Kuverenga

Wake vs Mukai

IAfrica Zvino Shoko

Pamusoro Pekuremekedzwa Kwemunhu

Iyo Tiger muCage

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 John 8: 34
2 John 8: 32
3 Veritatis Splendor, N. 1
4 Matt 5: 14
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.