Chirongwa cheMakore

Mukadzi wedu weChiedza, kubva pachiitiko pa Arcātheos, 2017

 

OUR Mukadzi akanyanyisa kupfuura kungova mudzidzi waJesu kana muenzaniso wakanaka. Iye ndiamai "vazere nenyasha", uye izvi zvine kukosha kwepasi:

Saka anotanga chisikwa chitsva. —PAPA ST. JOHN PAUL II, "Kukudzwa kwaMaria kuna Satani kwaive kwakazara"; Veruzhinji Vateereri, Chivabvu 29, 1996; ewt.com

Kubva muvhu rakaorera remimba yake rakabuda Jesu, iye dangwe yekusika. [1]cf. VaK. 1:15, 18 Maria, saka, haangova mumwe mutendeuki weTestamente Itsva. Ndiye anokosha kuti tinzwisise nguva dzedu uye chirongwa chaMwari chevanhu, uko kusiri kufa nekuparadzwa, asi kumiswazve kwegadziriro yekutanga yezvisikwa.

Zivo yedzidziso yechokwadi yeKaturike maererano neMhandara Yakaropafadzwa Maria ichagara iri kiyi kunzwisisiso chaiyo yechakavanzika chaKristu necheChechi. -POPA PAUL VI, Hurukuro ya21 Mbudzi 1964: AAS 56 (1964) 1015

Sei? Nekuti…

… Ndiye mufananidzo wakakwana kwazvo werusununguko uye wekusunungurwa kwevanhu uye nezvese zvakasikwa. Zviri kwaari saAmai neModelion kuti Chechi inofanira kutarisa kuti inzwisise zvizere zvainoreva basa rayo.  -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 37

Mumunhu waMaria, tinowana iyo summa ye "chirongwa chechakavanzika chakavanzwa kubvira kare kare" chakataurwa nezvacho naSt. 

 

CHIRONGO CHAMWARI

Nyika iri kukurumidza kutarisira kudzikira, njodzi, nehondo. Inokumbira iwo mubvunzo: nderipi zano raMwari mune izvi zvese?

Pfungwa yakanyanya pakati pevaEvangelical maKristu ndeyekuti kudzoka kwaJesu kwave pedyo uye nekudaro kuzadziswa kwezvinhu zvese. Nehurombo, vanyori vanoverengeka veKaturike munguva yedu vakatora iyi eschatology kune imwe nhanho, uye nokudaro, vakarasa kana kuzvidza "chiratidzo chikuru" chakaonekwa munguva yedu: “Mukadzi akapfeka zuva.” [2]Zvak. 12: 2; cf. Iyo Marian Dimension yeDutu

Asi chiratidzo chinonongedzera kuchii?

Holy Mary ... iwe wakava mufananidzo weChechi inouya… —PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50

St. Paul anotaura nezveichi chakavanzika kuvaKorose, chakavanzika icho Mai Vakaropafadzwa vanosanganisira:

Ndiri mushumiri zvinoenderana nehutariri hwaMwari hwandakapihwa kuti ndizadzise kwamuri izwi raMwari, chakavanzika chakavanzika kubvira nakare nekuzvizvarwa zvakapfuura…. kuti tiise munhu wose akakwana muna Kristu. Nekuda kweizvi ndinoshanda nekurwa, zvinoenderana nekushandisa kwesimba rake rinoshanda mukati mangu. (VaK. 1:25,29, XNUMX)

Ikoko, une zano raMwari remangwana. Haisi yekungopa evhangeri yekuwana mweya yakawanda "inoponeswa" sezvinobvira - kunyangwe ndiko kutanga. Zvakawanda kwazvo. Ndiko kuti vanhu vaMwari vawanikwe "akakwana muna Kristu.”Ndezvekuti vanhu vakwanise kudzoreredzwa kubwinya kwavo kwekare, kwaizivikanwa naAdamu naEvha, uye Jesu naMaria vakatsaurira mu" chisikwa chitsva. " 

… Izvi zvina chete… zvakasikwa mukukwana, nechivi chisingatore chikamu mukati mazvo; hupenyu hwavo hwaive zvigadzirwa zveKuda kwaMwari sezvo masikati chiri chigadzirwa chezuva. Pakange pasina kana padiki padiki kutadziswa pakati pekuda kwaMwari uye kwavo, uye nekudaro zviito zvavo, izvo zvinobva kuva. -Daniel O'Connor, Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese, p. 8

Ndihwo "hunhu" uhwo Mwari anoshuvira kudzoreredza muvanhu, uko vana vake vanogara mukuwirirana kwakazara zvakare muKuda kwaMwari, kana izvo zvinonzi St. Paul “Kuteerera kwekutenda”:

… Maererano nezvakazarurwa zvezvakavanzika zvakachengetwa zvakavanzika kwenguva refu asi zvino zvichiratidzwa kuburikidza nezvinyorwa zvechiporofita uye, sekuraira kwaMwari wekusingaperi, zvakaziviswa kumarudzi ose kuunza kuteerera kwekutenda, kuna Mwari oga akachenjera, kubudikidza naJesu Kristu ngakuve nokubwinya nokusingaperi-peri. Ameni. (VaR. 16: 25-26)

Maria ndiye girazi kana prototype yekuteerera kwekutenda nekuti, kuburikidza naye fiat, akatendera Kuda kwaBaba kugara mukati iye zvakakwana. Uye Kuda kwaBaba, ndiko kuti, iyo Shoko rababa, aiva Jesu. Uye saka, muna Maria, chakavanzika chekutenda chakatozadziswa zvakakwana:

… Chakavanzika chakavanzika kubva pamazera uye kubva kuzvizvarwa zvakapfuura. Asi zvino kwakaratidzwa kuvatsvene vake, avo Mwari vaakasarudza kuti azivise hupfumi hwekubwinya kwechakavanzika ichi pakati pevahedheni; ndiKristu mukati mako, tariro yekubwinya. (VaK. 1: 26-27)

Zvekare zvakare, tinoona chinangwa, hurongwa hwamwari, hausi kungoita kuti vanhu vazhinji vabhabhatidzwe avo, nekudzoka, vanomirira zvishoma nezvishoma kuti Humambo hwaMwari huuye pane rimwe zuva risingazivikanwe remangwana. Asi, ndezvekuti Jesu atonge mavari yatove yakadaro kuti Humambo hwaMwari hwakagadzwa “Panyika sezvazviri Kudenga.”

MuCreation, yangu yakanaka yaive yekuumba Humambo hweKuda Kwangu mumweya wechisikwa changu. Chinangwa changu chikuru chaive chekuita murume wega wega mufananidzo weUtatu Hutsvene nekuda kwekuzadzikiswa kweKuda Kwangu maari. Asi nekubuda kwemunhu kubva kuKuda Kwangu, ndakarasikirwa neHumambo Hwangu maari, uye kwemakore matanhatu nemazana matanhatu ndakafanira kurwa. -Jesu kuna Muranda waMwari Luisa Piccarreta, anobva mumabhuku aLuisa, Vol. XIV, Mbudzi 6, 1922; Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini, nemvumo yaArchbishop weTrani, Giovan Battista Pichierri, p. 35

Iyi ndiyo tariro yedu huru uye kukumbira kwedu, 'Umambo hwenyu ngahuuye!' - Humambo hwerunyararo, runyararo uye runyararo, urwo rwuchazomisazve kuwirirana kwepakutanga kwezvisikwa. —ST. PAPA JOHN PAUL II, General Vateereri, Mbudzi 6th, 2002, Zenit

St Paul anoenzanisa ichi chimiro chaJesu neHumambo Hwake mukati meChechi neicho chemwana anobatwa pamuviri, uyezve achikura kuva munhu mukuru. 

Vana vangu, vandakashandira zvakare kusvikira Kristu aumbwa mamuri… kusvikira tese tasvika pakubatana kwekutenda neruzivo rweMwanakomana waMwari, kusvika pahukuru hwevanhu, kusvika padanho rakazara raKristu. (VaG.4: 19; VaE.4: 13)

Jesu anoita fananidzo dzakafanana kana achifananidza Humambo hwaMwari netsanga yemastarda, mbeu diki-diki. 

Asi kana yadyarwa, inotumbuka yova hombe kwazvo pazvirimwa uye yoita matavi makuru, kuitira kuti shiri dzedenga dzigare mumumvuri waro… (Marko 4:32)

Nekudaro, makore 2000 apfuura muhupenyu hweChechi anokwanisa kuoneka semukomana ari kukura kuva murume, kana muti wemastarda uchiwaridza matavi awo. Asi Jesu aisadzidzisa kuti nyika yese inozopedzisira yave yeKaturike zvekuti Humambo hwaMwari hunouya pasi pano mukati maro kuzara. Asi, ndezvekuti Humambo hwaMwari hunosvika padanho mukati mevakasara vake kuitira kuti chakavanzika cheruregerero chizosvika pakupedzisira kusvika apo Ishe vanogadzirira Mwenga wake (chaiko kopi yaMaria). 

Mubatanidzwa wehunhu hwakafanana neuyo wemubatanidzwa wedenga, kunze kwekuti muparadhiso chifukidziro chinovanza Humwari chinonyangarika… —Jesu kuna Venerable Conchita; Famba Neni Jesu, Ronda Chervin, akataurwa mukati Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese, p. 12

Zvekare, izvi ndizvo chaizvo zvakavanzika chirongwa chakaziviswa naShe kunaPaul Paul:

… Akatisarudza maari, nyika isati yavambwa, kuti tive vatsvene vasina gwapa pamberi pake… akatizivisa chakavanzika chekuda kwake, maererano nenyasha dzake, dzaakaisa maari, sehurongwa hwe Kuzara kwenguva, kupfupisa zvinhu zvese muna Kristu, kudenga nepanyika… Kuti aise pamberi pake kereke mukubwinya, isina gwapa kana kuwunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive inoera uye isina gwapa. (VaEf. 1: 4-10; 5:27)

Uye zvakare, St. Paul anotsanangura chinangwa chaIshe kuna Titus - kugadzira vanhu vanozogara muKuda kwaMwari:

… Isu takamirira tariro yakaropafadzwa, kuonekwa kwekubwinya kwaMwari mukuru uye kweMuponesi wedu Jesu Kristu, uyo akazvipa nekuda kwedu kuti atinunure kubva mukusateerera mutemo kwese uye nekuzvichenesa iye vanhu vake, vane shungu dzekuita izvo kugona. (Tito 2: 11-14)

Mutauro wakajeka: “Kudenga nepanyika.” Ndiwo mutauro wakashandiswa naIshe wedu paVakatidzidzisa kunamatira ivo Vavo zvichaitwa panyika sezvazviri kudenga. Kuuya kweHumambo kwakafanana, saka, Kuda kwaMwari kuri kuitwa pasi pano sezvazviri kudenga. 

… Mazuva ese mumunamato waBaba Vedu tinokumbira Ishe: "Kuda kwenyu ngakuitwe, panyika sezvakunoitwa kudenga" (Mat. 6:10)…. tinoziva kuti "kudenga" ndiko kunoitirwa kuda kwaMwari, uye kuti "pasi" rinova "denga" -eye, nzvimbo yekuvapo kwerudo, rwekunaka, rwechokwadi uye rwekunaka kwaMwari-chete kana pasi pano kuda kwaMwari kwaitwa.  —PAPA BENEDICT XVI, Vateereri Vazhinji, Kukadzi 1, 2012, Vatican City

Kudenga, Chechi Inokunda haingoite kuda kwaMwari-ivo ndivo kuda kwaMwari muzvinhu zvavo uye being. Ivo rudo mukati meRudo.

Saka, izvo zviratidziro zvaMukadzi wedu zviri kutigadzirira ihwo "nyasha dzenyasha dzese" apo Chechi ichapinda mumamiriro ayo ekupedzisira ekucheneswa kuitira kuti tigadzirire kugamuchira iye Mambo paanouya Kutongwa Kwekupedzisira

Ndihwo hutsvene husati hwave kuziva, uye hwandichazivisa, huchaisa chishongo chekupedzisira, chakanakisa uye chakajeka pakati pezvimwe zvitsvene, uye chichava korona uye kupedzisa kwehumwe hutsvene. -Jesu kuna Muranda waMwari, Luisa Piccarreta, Manuscripts, Feb 8th, 1921; yakatorwa kubva Kubwinya kweChisiko, p. 118

Iri ndiro zano remazera: kuti vanhu vese vagovane mukuteerera kwaKristu, nekudaro, kumisazve kuwirirana kwekutanga kwezvisikwa. 

Zvisikwa ndiyo hwaro hwe "zvirongwa zvese zvinoponesa zva Mwari,"… Mwari vakafungidzira kubwinya kwechisikwa chitsva muna Kristu. -CCC, 280

Saka, akadaro St. Paul, "Zvisikwa zvakamirira nekutarisira kukuru kuratidzwa kwevana vaMwari" uye ndizvo “Achigomera mumarwadzo okusununguka kusvikira zvino.” [3]VaR. 8:19, 22 Izvo zvisikwa zvakamirira ndezve iyo "kuteerera kwekutenda" iyo yakazadziswa zvakakwana muMhandara Maria, iyo Nyowani Eva.

Kristu Ishe anototonga kubudikidza neChechi, asi zvinhu zvese zvepanyika hazvisati zvaiswa pasi pake. -CCC, 680

Chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagoverana kuteerera kwake. —Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira, peji. 116-117

Uye zvakadaro, kusvikira Kristu azivisa “matenga matsva nepasi idzva” chairo pakumuka kwevakafa pakupera kwenguva, hondo pakati pezvakanaka nezvakaipa icharamba iri seimwe ye "zvakavanzika zvekupedzisira". Zvisineyi, maKristu havafanirwe kuona ruzha rwehondo nekushushikana pakati penyika semucherechedzo wekuguma kwenyika, asi marwadzo ekurwadziwa anofanirwa kuuya kuitira kubereka zvizere chisikwa chitsva muna Kristu - boka rimwe pasi pemufudzi mumwe. avo vanonzwa izwi raKe, uye vanorarama muKuda Kwake kweMweya.

Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, uye mumusoro wake korona yenyeredzi gumi nembiri. Aive nepamuviri uye achichema zvinonzwika mukurwadziwa sezvo aishanda kuti asununguke. (Zvak. 12: 1)

Mwari pachavo vaive vaunza kuunza hutsva uhu “hutsva uye hutsvene” hune izvo Mweya Mutsvene unoshuvira kupfumisa maKristu kutanga kwemireniyumu yechitatu, kuitira "kuita Kristu mwoyo wenyika." -POPE JOHN PAUL II, Kero kuna Rogationist Madzibaba, n. 6, www.haav.va

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Tiye Marian Kukura kweDutu

Kiyi kuMukadzi

Nei Maria?

Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?

Kusikwa Kuzvarwa patsva

Kugadzirira Kutonga

Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya?

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

 

  
Unodiwa.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

  

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaK. 1:15, 18
2 Zvak. 12: 2; cf. Iyo Marian Dimension yeDutu
3 VaR. 8:19, 22
Posted in HOME, MARIA, NGUVA YERUGARE, ALL.