Zvematongerwe Enyika

 

ON Kalner akararama kuburikidza nehutongi hwaHitler. Paakanzwa makirasi evana achitanga kuimba nziyo dzekurumbidza Obama uye kudaidzwa kwake kuti "Chinja" (teerera pano uye pano), yakamisa maalarm uye ndangariro dzemakore anotyisa ekushandurwa kwaHitler munharaunda yeGerman. Nhasi, tinoona zvibereko zve "zvematongerwo enyika zveRufu", zvinonzwikwa pasi rose ne "vatungamiriri vanofambira mberi" mumakumi mashanu emakore apfuura uye zvino vasvika panhongonya yavo, kunyanya pasi pehutungamiriri hwa "Katurike" Joe Biden ", Mutungamiriri wenyika Justin Trudeau, nevamwe vatungamiriri vazhinji muWestern World nekupfuura. 

Pazasi peuchapupu hwaLori pane nhepfenyuro inotevera kunaMark Mallett naProf. Daniel O'Connor yekupedzisira webcast PaMesiya Wenyikauko kwavakataura nezvengozi dzekuisa kutenda mune vezvematongerwo enyika kana Nyika panzvimbo yaJesu Kristu. Ivo vanonhonga kwavakasiira uye vanopedzisa neyambiro iyo Denga iri kutumira izvozvi kune nyika yese. 

MuGerman, Hitler paakatanga kutonga, yaive nguva yekushushikana kwakanyanya kwemari. Mari yaisakosha. MuGerman vanhu vakarasikirwa nedzimba nemabasa, senge muAmerican Depression muma1930s…

Mumazuva iwayo, kumusha kwangu, Adolph Hitler akasarudzwa kuva mutungamiriri nekuvimbisa "Shanduko." … Saka Hitler akasarudzwa kuti atore simba ne 1/3 chete vhoti yakakurumbira. Mubatanidzwa wemamwe mapato ezvematongerwo enyika muparamende wakamuita mutungamiri mukuru. Zvino, paakanga ari mutungamiri, akanyadzisa uye akadzinga munhu wese muparamende asina kuenda naye.

Ehe. Shanduko yakauya kumusha kwangu sekuvimbiswa kwaizoitwa nemutungamiri mutsva.

Vadzidzisi muzvikoro zveGerman vakatanga kudzidzisa vana kuimba nziyo dzekurumbidza Hitler. Uku ndiko kwaive kutanga kwesangano reHitler Youth. Yakatanga nekurumbidza zvirongwa zveFuhrer pamiromo yevana vasina mhosva. Nziyo dzekurumbidza Hitler nemapurogiramu ake dzaiimbwa muzvikoro uye muyadhi yekutamba. Vasikana vadiki nevakomana vakabatana maoko vachiimba idzi nziyo pavaifamba kuenda kumba kubva kuchikoro.

Munun'una wangu akauya kumba ndokuudza Papa zvaiitika kuchikoro. Nziyo dzezvematongerwo enyika dzevana dzakaziviswa "Shanduko" dzaiuya kumusha kwedu uye Fuhrer aive mutungamiri watinogona kuvimba naye. Handimbofi ndakakanganwa chiso chababa vangu. Kushungurudzika uye kutya. Aiziva kuti manyepo akanakisa evaNazi yaive rwiyo pamiromo yevana vadiki. Nenguva isipi nziyo dzevana dzekurumbidza Fuhrer dzakanzwika kwese kwese mumigwagwa uye neredhiyo. “NaFuhrer wedu anotitungamira, tinogona kuzviita! Tinogona kuchinja nyika! ”

Nguva pfupi yapfuura baba, mufundisi, vakatadziswa kushanyira vanamati vechechi vakwegura muzvipatara. Vanhu vaakange auya kuzounza nyaradzo yeShoko raMwari, 'vaive vasisipo.' Ivo vaive vanyangarika kuenda kupi vari pasi pehutano hwenyika? Yakave chakavanzika chakavhurika. Vakwegura uye vanorwara vakatanga kutsakatika kubva muzvipatara tsoka kutanga se "tsitsi kuuraya" yakava mutemo. Vana vakaremara uye avo vane Down syndrome vakasimbiswa. Vanhu vakazevezerana, "Zvimwe zviri nani kwavari izvozvi. Vabudise mukutambudzika. Ivo havasisiri kutambura ... Uye, chokwadika, kufa kwavo kuri nani kune hupfumi hwenyika yedu. Mitero yedu haifanirwi kushandiswa kuita mutoro wakadai. ”

Uye saka kuponda kwakanzi tsitsi.

Hurumende yakatora bhizinesi repachivande. Maindasitiri uye hutano hwakasimudzwa. (NA-ZI zvinoreva National Socialist Party) Mabhizinesi emaJuda ese akabatwa…. Nyika neshoko raMwari rakapidiguka. Hitler akavimbisa vanhu Shanduko yezvehupfumi? Kwete kuchinja. Yakanga iri, asi, Kufungisisa kwekare kwaLucifer kunotungamira mukuparadzwa.

Izvo zvakatanga nekuparadzirwa kwevana vachiimba rwiyo runonakidza zvakaguma mukufa kwemamiriyoni evana. Chokwadi cheicho chakauya pamusoro pedu chinotyisa zvekuti iwe muchizvarwa chino hachingazvifungire ... Kunze kwekunge nzira yako yekereke muAmerica yashandurwa pamweya izvozvi, ichidzoka kunaIshe, pane zvitsva zvinotyisa zviri kuuya. Ndakadedera nezuro husiku pandakanzwa manzwi evana veAmerica vakasimudzwa murwiyo, vachirumbidza zita raObama, munhu ane hushamwari uyo anoti ndiye American Messiah. Zvakadaro ndakanzwa zvinotaurwa nemurume uyu Obama nezve kubvisa nhumbu uye "kuuraya tsitsi" kwevana vadiki vasingadiwe.

Pane vashoma vedu vasara kuti vakuyambira. Ndakanzwa kuti kune mamirioni makumi matanhatu nemapfumbamwe emaKaturike muAmerica uye mamirioni makumi manomwe evhangeri evaKristu. Aripi mazwi ako? Hasha dzako dziripi? Chido chiri kupi uye vhoti yako? Iwe unovhota zvichibva pane zvakavimbiswa nemubviridzi uye hupfumi? Kana iwe unovhota zvinoenderana neBhaibheri?

Zvanzi naIshe pamusoro pemwana mupenyu wese achiri mudumbu… "Ndisati ndakuumba mudumbu ndakakuziva, uye usati waberekwa ndakakugadza ..."

… Ndakaona zviratidzo zvematongerwo enyika zverufu muhudiki hwangu. Ndiri kuvaonazve izvozvi…—Lori Kalner, wicatholicmusings.blogspot.com

 

Tarisa;

 

Listen:

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Yambiro Kubva Kare

 

 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

 

Joinha ini ikozvino paMeWe:

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MAVHIDHI & PODCASTS uye tagged , , , , , , , , , , , .