Mapapa, uye Dhora Rekutanga

Mufananidzo, Max Rossi / Reuters

 

PANO hakungave nekupokana kuti vanapapa vezana ramakore rapfuura vanga vachishandisa hofisi yavo yechiporofita kumutsa vatendi kumutambo uri kuitika muzuva redu (ona Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?). Ihondo inokosha pakati petsika yehupenyu netsika yekufa… mukadzi akapfeka zuva — ari pabasa kubereka nhambo itsva-ne dhiragoni uyo anotsvaka kuparadza iyo, kana isiri kuyedza kumisikidza yake humambo uye "nyowani nyowani" (ona Rev 12: 1-4; 13: 2). Asi nepo isu tichiziva kuti Satani achakundikana, Kristu haadaro. Mutendi mukuru weMarian, Louis de Montfort, anozvimisikidza zvakanaka:

Mirairo yenyu yeumwari yakaputswa, Vhangeri renyu rakarasirwa parutivi, hova dzezvakaipa dzinozadza pasi rese rinotakura kunyangwe vashandi venyu ... Ko zvinhu zvese zvichapera seSodhoma neGomora here? Hausati uchizomboputsa kunyarara kwako here? Iwe uchashivirira izvi zvese nekusingaperi here? Hachisi chokwadi here kuti kuda kwako ngakuitwe pasi pano sezvakunoitwa kudenga? Hachisi chokwadi here kuti umambo hwako hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune vamwe mweya, vadikanwa kwauri, chiratidzo chekuvandudzwa kwemberi kweChechi? â€”St. Louis de Montfort, Munamato weMamishinari,n. 5; www.ewtn.com

Vachitaura muchitaurwa chisina kurongwa chakapihwa boka revaGerman Katurike muna 1980, Pope John Paul vakataura nezvekuvandudzwa kuri kuuya kweChechi:

Tinofanira kunge takagadzirira kusangana nemiedzo mikuru mune isiri-kure-ramangwana ramangwana; miedzo inozoda kuti tipe kunyange hupenyu hwedu, uye chipo chakazara chedu kuna Kristu naKristu. Kuburikidza neminamato yako neyangu, zvinoita kutikurerutsa dambudziko iri, asi hazvichakwanisike kuridzorera, nekuti ndizvo chete nenzira iyo Chechi inogona kuvandudzwa zvinobudirira. Kangani kangani, zvirokwazvo, kuvandudzwa kweChechi kwakaitwa muropa? Ino nguva, zvakare, hazvizove neimwe nzira. --Regis Scanlon, "Mafashama neMoto", Homiletic & Kuongorora kwevafundisi, April 1994

"Ropa revakafira kutenda imbeu yeChechi," vakadaro Baba veChechi vekutanga, Tertullian. [1]160-220 AD, Apologeticum, N. 50 Nekudaro, zvakare, chikonzero cheino webhusaiti: kugadzirira muverengi kwemazuva ari pamberi pedu. Idzi nguva dzaifanira kuuya, kune chimwe chizvarwa, uye inogona kunge iri yedu.

Tanonyanya kucherechedzwa nezviporofita zvinotakura "nguva dzekupedzisira" zvinoita kunge zvine mugumo mumwe chete, kuzivisa matambudziko makuru ari kuuya pamusoro pevanhu, kukunda kweChechi, uye kugadziridzwa kwenyika. -Catholic Encyclopedia, Kuporofita, www.newadvent.org

Maonero ane mvumo, uye ayo anoratidzika kuve anowirirana kwazvo neMagwaro Matsvene, ndekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike ichapinda zvakare panguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

Saka ivo, pamusoro pezvose, nguva dze tariro. Tiri kubva kubva munguva yechando refu yemweya kuenda mune yakadaidzwa nevanapapa vedu "nguva yechirimo nyowani." Tiri, akadaro St. John Paul II, "tichidarika muganhu wetariro."

[John Paul II] zvirokwazvo anokoshesa kutarisira kukuru kuti mireniyamu yemapoka ichateverwa nemireniyamu yekubatana… kuti njodzi dzese dzezana redu, misodzi yayo yose, sekutaura kwaPope, dzichabatwa kumusoro yakashanduka ikava mavambo matsva.  —Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Munyu wePasi, Kubvunzana naPeter Seewald, p. 237

Mushure mekunatswa kuburikidza nemuyedzo nekutambudzika, mambakwedza yenguva nyowani yave kuda kutatamuka. -POPE ST. JOHN PAUL II, General Audience, Gunyana 10, 2003

 

MUFANANIDZO WENGUVA ITSVA

Pandakanga ndakaungana nemazana ezviuru paWorld Youth Day muToronto, Canada muna 2002, takanzwa John Paul II achishevedzera kwatiri kuti tive "varindi vemangwanani" e "kutanga" kutsva uku.

Vechidiki vakazviratidza kuti ndeveku Roma uye kuChechi chipo chakakosha cheMweya waMwari ... Handina kuzeza kuvakumbira kuti vasarudze mukutenda uye nehupenyu uye nekuvapa nebasa rinoshamisa: kuve "mangwanani vatariri ”pakutanga kwemireniyumu itsva. -POPE JOHN PAUL II, Novo Millenio Inuente, n. 9

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare. —POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Benedict XVI akaenderera mberi nechikumbiro ichi kune vechidiki mune meseji inotsanangura zvakadzama iri 'nguva nyowani' iri kuuya (kusiyaniswa ne "zera idzva" rekunyepedzera mweya wakazara nhasi):

Kusimbiswa neMweya, uye kukwevera pane chakapfuma chiratidzo chekuona, chizvarwa chitsva chevaKristu chiri kudaidzwa kuti chibatsire kuvaka nyika inogamuchirwa chipo cheupenyu chaMwari, kuremekedzwa uye kudiwa - kwete kurambwa, kutya sekutyisidzira, uye kuparadzwa. Nguva nyowani umo rudo rusina makaro kana kuzvitsvakira, asi rwakachena, rwakatendeka uye rusununguko rwechokwadi, rwakavhurika vamwe, ruremekedzo rwechiremera chavo, vachitsvaga zvavo zvakanaka, zvichiratidza mufaro nerunako. Iyo nhambo nyowani umo tariro inotisunungura kubva kune husina kudzikama, kusava nehanya, uye kuzvitora-wega izvo zvinouraya mweya yedu uye kukanganisa hukama hwedu. Vadiwa vadikani shamwari, Ishe varikukumbira kuti muve vaporofita vezera rino idzva… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Akataura nezvenguva nyowani iyi zvakare achitaura nevanhu veUnited Kingdom mukushanya kwake ikoko:

Rudzi urwu, neEurope iyo [Musande] Bede nevamwe venguva yake vakabatsira kuvaka, zvakare yakamira pamusuwo wenguva itsva. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuEcumenical Celebration, London, England; Gunyana 1th, 2010; Zenit.org

Iyi "nguva nyowani" chaive chinhu chaakafanoona muna 1969 paakaporofita muhurukuro yeredhiyo:

Kubva padambudziko ranhasi Kereke ramangwana richabuda - Kereke yakarasikirwa nezvakawanda. Achave mudiki uye anotofanira kutanga patsva zvakanyanya kana zvishoma kubva pakutanga. Haachakwanise kugara muzvivakwa zvizhinji zvaakavaka mukubudirira. Sezvo huwandu hwevateveri vake huri kuderera, saka icharasikirwa neruzhinji rwemikana yake yemagariro… Maitiro acho anozonyanya kunetsa, kune vekereke-pfungwa dzakaperera pamwe nekuzvitutumadza-kuda kunofanira kudururwa… Asi kana kutongwa kusefa uku kwapfuura, simba guru rinoyerera richibva kune imwe Kereke yakasimbiswa uye yakareruka. -Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT), "Chechi Ichaita Sei muna 2000", mharidzo yeredhiyo muna 1969; Ignatius Pressuchristian.com

 

TSIKA DZEVAPOSTORI

Ini ndakatsanangura kare kuti ino nhambo nyowani yakadzika sei muPostori Tsika yatakatambira, muchidimbu, kubva kuMadzibaba eChechi ekutanga (ona Kuuya Kweutongi hweChechi) uye, chokwadika, Magwaro Matsvene (ona Heresies uye Mimwe Mibvunzo).

Kunyanya kucherechedzwa, zvisinei, ndizvo izvo Vatsvene Vababa vanga vachitaura nguva yese iyi, kunyanya muzana rapfuura. Izvi zvinoreva kuti, John Paul II naBenedict XVI havasi kutaura nezvetariro yakasarudzika yeramangwana, asi kuvaka pamusoro penzwi revaApostora kuti pachasvika nguva yekuti kutonga kwemweya kwaKristu kuchasimbiswa, kuburikidza neChechi yakanatswa, kusvika kumagumo. wepanyika.

Mwari anoda varume nevakadzi vese pasi pano uye anovapa tariro yenguva nyowani, nguva yerunyararo. Rudo rwake, rwakaratidzwa zvizere muMwanakomana akaberekwa ari munhu, hwaro hwerunyararo rwenyika yose. Kana rwakagamuchirwa mukudzika kwemoyo wemunhu, rudo urwu runoyananisa vanhu naMwari uye pachavo, runovandudza hukama hwevanhu uye runomutsa icho chishuwo chehukama chinokwanisa kurwisa muedzo wechisimba nehondo. Jubheri Guru rakabatana zvisingaenzaniswi nemharidzo iyi yerudo nekuyananisira, meseji inopa izwi kune zvishuwo zvakanyanya zvevanhu nhasi.  —POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaPapa John Paul II weMhemberero dzeZuva reRunyararo, Ndira 1, 2000

Mufundisi wepapa waJohn Paul II pamwe naPius XII, John XXIII, Paul VI, naJohn Paul I, vakasimbisa kuti "nguva yerunyararo" yakamirirwa kwenguva refu pasi pano yava pedyo.

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yepasi, chechipiri kune Kumuka chete. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo isina kumbobvira yapihwa nyika. —Mario Luigi Kadhinari Ciappi, Gumiguru 9, 1994, Katekisimu Yemhuri, p. 35

Kadhinari Ciappi nokudaro ari kubatanidza zvirevo zvematare zvemangwanani neKukundwa kweMoyo Musingaenzanisike, kunova iko kamwechete kukunda kweChechi.

Chechi yeKatorike, inova Kristu Kristu pasi pano, [inotarisirwa] kuparadzirwa pakati pevanhu vese uye marudzi ese… —Papa PIUS XI, Quas Primas, Advice, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat 24:14

Pakupedzisira zvinokwanisika kuti maronda edu mazhinji apore uye kururamisira kwese kumere zvakare netariro yesimba rakadzoreredzwa; kuti runako rworugare ruvandudzwe, uye minondo nemaoko zvidedere kubva paruoko uye apo vanhu vese pavachabvuma humambo hwaKristu uye nekuzvidira kuteerera izwi Rake, uye rurimi rwese ruchapupura kuti Ishe Jesu vari Mukubwinya kwaBaba. -POPE LEO XIII, Kutsveneswa kuMwoyo Unoyera, Chivabvu 1899

Iyi tariro yakadzokororwa zvakare muzuva redu naPapa Francis:

… [Rwendo] rwevanhu vese vaMwari; uye nechiedza charo kunyangwe vamwe vanhu vanogona kufamba vakananga kuHurumende yehutongi, vakanangana neHumambo hwerugare. Richava zuva rakakura sei, richava zvombo zvichabviswa kuitira kuti zvishandurwe kuita zvishandiso zvebasa! Uye izvi zvinogoneka! Isu tinobheja patariro, pane tariro yerunyararo, uye izvo wdc.jpgzvichakwanisika. —PAPA FRANCIS, Sunday Angelus, Zvita 1, 2013; Catholic News AgencyZvita 2, 2013

Kufanana nevatangiri vake, Pope Francis vanobatirirawo kune tariro yekuti "nyika itsva" inogoneka umo Chechi inozove musha wepasi rose, vanhu vakabatana vakaputirwa naAmai vaMwari:

Tinoteterera [kuna Maria] kureverera kwaamai kuti Chechi ive musha wevanhu vazhinji, amai vevanhu vese, uye kuti nzira ivhurike pakuzvarwa kwenyika itsva. Ndiye Kristu Akamuka anotitaurira, nesimba rinotizadza nekuvimba uye netariro isingazungunuke: “Tarisai ndinoita zvinhu zvese zvitsva” (Zvak. 21: 5). NaMaria isu tinofambira mberi tine chivimbo mukuzadzika kweichi vimbiso… -POPE Francis, Evangelii Gaudium, N. 288

Vimbiso inoenderana nekutendeuka:

Hunhu hunoda kururamisira, runyararo, rudo, uye huchave nahwo chete nekudzoka nemoyo wavo wese kuna Mwari, ndiye sosi. —POPA FRANCIS, paSvondo Angelus, Rome, Kukadzi 22, 2015; Zenit.org

Zvinonyaradza uye zvinokurudzira kunzwa uku kuporofita kutarisira kwenguva yepasirese yerunyararo pasi pano kubva kune vazhinji mapapa:

"Uye vachanzwa inzwi rangu, uye pachava neboka rimwe uye nomufudzi mumwe." Dai Mwari ... munguva pfupi apedzisa kuzadzisa chiporofita chake chekushandura ichi chinonyaradza chiratidzo cheramangwana kuti chiitike zvazvazvino ... Iri ibasa raMwari kuunza ino nguva inofadza uye kuti vazivise kune vese ... Kana yasvika, ichave iri awa yakatarwa, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete mukudzorerwazve Humambo hwaKristu, asi kuiswa kwe… nyika. Tinonamata zvakanyanya nemoyo wose, uye tinokumbira vamwewo saizvozvo kuti vanyengeterere runyararo rwatinoshuvira kwazvo munharaunda. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

Achitaura mune zvisiri pasi gwaro rine chiremera kupfuura bhuku rezvinyorwa, Pope Pius X akanyora,

Ah! kana muguta roga roga nemusha murau waIshe unocherechedzwa zvakavimbika, kana kuremekedzwa kwezvinhu zvinoyera, kana maSakaramende achiitwa, uye zvisungo zveupenyu hwechiKristu zvichizadzikiswa, panenge pasisina chikonzero chekuti tishande mberi ona zvinhu zvese zvadzoreredzwa munaKristu… Uye zvadaro? Zvino, pakupedzisira, zvinozove pachena kune vese kuti Chechi, seyakatangwa naKristu, inofanirwa kuwana rusununguko ruzere uye izere nekuzvimiririra kubva kuhutongi hwese hwekunze… “Anotyora misoro yevavengi vake,” kuti vese ziva "kuti Mwari ndiye mambo wenyika yose," "kuti maJentairi azive kuti ivo varume." Zvese izvi, Vehama Vanokudzwa, Tinotenda uye tinotarisira nekutenda kusingazununguki. —PAPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Pakudzorerwa Kwezvinhu Zvese", n. 14, 6-7

Tichidzokorora munyengetero waJesu wekubatana, "kuti vose vave vamwe”(Jn 17: 21), Paul VI akavimbisa Chechi kuti kubatana uku kuchauya:

Kubatana kwenyika kuchave. Chiremerera chemunhu chinoonekwa kwete chete nenzira asi nemazvo. Iko kusagadzikana kwehupenyu, kubva muchibereko kusvika kukweguru… Kusarongeka kwemagariro kusagadzikana kuchakurirwa. Hukama pakati pevanhu huchave nerunyararo, hunonzwisisika uye nehukama. Kungozvifunga, kana kuzvitutumadza, kana hurombo… [zvinodzivirira] kumisikidzwa kwehurongwa hwechokwadi hwevanhu, zvakajairika, hupenyu hutsva. —PAPA PAURO VI, Urbi et Orbi Mharidzo, April 4th, 1971

Pamberi pake, Akakomborerwa John XXIII akajekesa ichi chiratidzo chegadziriro nyowani yetariro:

Dzimwe nguva isu tinofanirwa kuteerera, zvakanyanya kudemba kwedu, kune manzwi evanhu avo, kunyangwe vachipisa neshungu, vanoshaya pfungwa yehungwaru uye chiyero. Muzera rino remazuvano hapana chavanoona kunze kwekuzvidzivirira nekuparadza… Tinonzwa kuti hatifanire kubvumirana nevaporofita avo vekutongwa avo vanogara vachitaura nezvenjodzi, sekunge kuguma kwenyika kwave pedyo. Munguva yedu, Kupiwa kwaMwari kuri kutitungamira kuhurongwa hutsva hwehukama hwevanhu uhwo, nekuedza kwevanhu uye kunyangwe kupfuura zvese zvinotarisirwa, zvakanangiswa kuzadzikiso yezvigadziriso zvepamusoro uye zvisingatsanangurike zvaMwari, umo zvese, kunyangwe zvipingaidzo zvevanhu, zvinotungamira kune chikuru chakanakira Chechi. - RAKAROPAFADZWA JOHN XXIII, Kero yekuvhurwa kweChipiri Vatican Council, Gumiguru 11, 1962; 4, 2-4: AAS 54 (1962), 789

Uye zvakare, pamberi pake, Papa Leo XIII akaporofitawo nezvekudzoka uku nekubatana munaKristu.

Isu takaedza uye tichiramba tichiita panguva refu yekuratidzwa takananga kumisoro mikuru miviri: pekutanga, kuenda kudzoreredzo, muvatongi nevanhu, yemisimboti yehupenyu hwechiKristu munharaunda yevagari neyemudzimba, sezvo pasina hupenyu hwechokwadi nokuti vanhu kunze kwaKristu; uye, chechipiri, kusimudzira kusangana zvakare kweavo vakabuda muChechi yeKaturike kungave nekutsauka kana nekusawirirana, nekuti zviri pachena kuti kuda kwaKristu kuti vese vabatanidzwe muboka rimwe pasi paMufudzi mumwe. -Divinum Illud Munus, N. 10

 

MBEU DZEMANGWANA

MuSt. John's Apocalypse, anotaura nezvekuvandudzwa kweChechi maererano ne "kumuka" (Zva 20: 1-6). Papa Pius XII anoshandisawo uyu mutauro:

Asi kunyangwe husiku huno munyika hunoratidza zviratidzo zvakajeka zvechaedza zvichauya, zvezuva idzva rinogamuchira kutsvoda kweye nyowani uye inopenya. zuva… Kumutswa patsva kwaJesu kunokosha: kumutswa kwechokwadi, kusingabvumiri humwe umambo hwerufu… Muvanhu, Kristu anofanira kuparadza husiku hwechivi chekufa nemambakwedza enyasha. Mumhuri, husiku hwekusava nehanya uye kutonhorera zvinofanirwa kupa nzira kuzuva rerudo. Mumafekitori, mumaguta, mumarudzi, munyika dzekusanzwisisana neruvengo husiku hunofanira kupenya sezuva, nox sicut die Illuminabitur, uye kukakavara kunopera uye kuchava nerunyararo. —PAPA PIUX XII, Urbi uye Orbi kero, Kurume 2nd, 1957; v Vatican.va

"Kumuka" uku, saka, pakupedzisira ndiko kudzorerwa yenyasha muvanhu kuitira kuti Yake “Zvichaitwa panyika sezvazviri Kudenga,” patinonamata zuva nezuva.

Mwari pachavo vaive vaunza kuunza hutsva uhu “hutsva uye hutsvene” hune izvo Mweya Mutsvene unoshuvira kupfumisa maKristu kutanga kwemireniyumu yechitatu, kuitira "kuita Kristu mwoyo wenyika." -POPE JOHN PAUL II, Kero kuna Rogationist Madzibaba, n. 6, www.haav.va

Nekudaro, mireniyumu nyowani inofungidzirwa nevanapapa ndiko kuzadzikiswa kweiyo Baba vedu.

… Mazuva ese mumunamato waBaba Vedu tinokumbira Ishe: “Kuda kwenyu ngakuitwe, panyika sezvakunoitwa kudenga” (Matt 6:10)…. tinoziva kuti "kudenga" ndiko kunoitirwa kuda kwaMwari, uye kuti "pasi" rinova "denga" -eye, nzvimbo yekuvapo kwerudo, rwekunaka, rwechokwadi uye rwekunaka kwaMwari-chete kana pasi pano kuda kwaMwari kwaitwa. —PAPA BENEDICT XVI, Vateereri Vazhinji, Kukadzi 1, 2012, Vatican City

 

MARIYA… CHIRATIDZO CHAMANGWANA

Chechi yagara ichidzidzisa kuti Akaropafadzwa Mhandara Maria anopfuura amai vaJesu. Sezvo Benedict XVI akati:

Holy Mary ... iwe wakava mufananidzo weChechi inouya… -Encyclical, Taura Salvi, n. 50

Asi zviri pachena, vanapapa havasi kureva kuti hutsvene hwake chinhu chinozikanwa neChechi chete Kudenga. Kukwana? Hongu, izvo zvinongouya nekusingaperi. Asi vanapapa vari kutaura nezve kudzoreredzwa kwehutsvene hwepakutanga muBindu reEdeni iro rakarasika, uye iro ratinoona muna Maria. Mumashoko aSt. Louis de Montfort:

Isu tinopihwa chikonzero chekutenda izvo, kusvika kumagumo enguva uye pamwe nekukurumidza kupfuura isu tarisira, Mwari anomutsa vanhu vakazadzwa neMweya Mutsvene uye vakafemerwa neMweya waMaria. Kubudikidza navo Maria, Mambokadzi ane simba kwazvo, achaita zvishamiso zvikuru munyika, achiparadza zvivi nekumisa Humambo hwaJesu Mwanakomana wake pamatongo eumambo hwakaora inova iri Bhabhironi guru repanyika. (Zvak. 18:20) -Bata pamusoro peKuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, n. 58-59

Kusvikira kumagumo epasi… Mwari Samasimba naAmai Vake Vatsvene vanofanirwa kusimudza vatsvene vakuru avo vachapfuura noutsvene vamwe vatsvene zvakanyanya semisidhari yeRebhanoni pamusoro pemakwenzi.. —Ibid. n, 47

Rumuko, zvisinei, harutungamire Muchinjikwa. Saizvozvowo, sekunzwa kwatakaita, mhodzi dzeichi chitsva nguva yechirimo yeChechi ichave uye iri kudyarwa munguva ino yemweya yechando. Nguva itsva ichatumbuka, asi kwete Chechi isati yacheneswa:

Chechi ichaderedzwa muhukuru hwayo, zvichave zvakakodzera kutanga zvakare. Nekudaro, kubva pane izvi bvunzo Chechi yaizobuda iyo inenge yasimbiswa nehurongwa hwekurerutsa hwayakasangana nayo, nekuvandudzwa kwayo kukwanisa kutarisa mukati mayo… Chechi ichadzikiswa nenhamba. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Mwari neNyika, 2001; Kubvunzana naPeter Seewald

Iyo 'bvunzo' inogona kunge iri iyo inotaurwa nezvayo mu Catechism yeChechi yeKaturike:

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira izvo zvichazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji. Kutambudzwa kunoenderana nekufambira kwake pasi pano kuchaburitsa pachena "chakavanzika chekusarurama" muchimiro chekunyengera kwechitendero kunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi.… Kunyengera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese padzinoitwa chirevo chekuziva mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. -CCC 675, 676

Zviripachena, ipapo, vanapapa havasi kutaura nezveumambo hwezvematongerwo enyika nenzira yemireniyamu, asi nezvekuvandudzwa kweMweya kweChechi kunochinja kunyange zvisikwa pachayo pamberi pe "kumagumo" chaiko.

Ndokuita kwakazara chiitiko chepakutanga chirongwa cheMusiki chakatemwa: chisikwa umo Mwari nemurume, murume nemukadzi, hunhu uye hunhu zvakabatana, mukukurukurirana, mukudyidzana. Urongwa uhu, hwakagumbuka nezvivi, hwakatorwa nenzira inoshamisa kwazvo naKristu, Ari kuzviita zvinoshamisa asi zvakanyatsoitika mune chaicho chiripo, mukutarisira kuzadzisa…  —POPE JOHN PAUL II, General Vateereri, Kukadzi 14, 2001

Iyi ndiyo tariro yedu huru uye kukumbira kwedu, 'Umambo hwenyu ngahuuye!' - Humambo hwerunyararo, runyararo uye runyararo, uhwo huchagadzirisa zvakare kuwirirana kwekutanga kwezvisikwa.—ST. PAPA JOHN PAUL II, General Vateereri, Mbudzi 6th, 2002, Zenit

 

KUPEDZISIRA KWOKUPEDZISIRA

Pamwe sekusina imwe nguva mukati memakore 2000 apfuura iyo messianism yepasirese yakanyanya kuwanda. Tekinoroji, kuchengetedza zvakatipoteredza, uye kodzero yekutora hupenyu hweumwe - kana hwako - hwave "tariro yeramangwana," panzvimbo paMwari uye budiriro yechokwadi yerudo yakavakirwa pahurongwa hwake. Nekudaro, isu tiri zvechokwadi "takatarisana nekutarisana kwekupedzisira" nemweya wezera rino. Papa Paul VI vakaita kunge vanonzwisisa zvakakosha asi zvine tarisiro yekukonana uku paakagadza vafiri vekuUganda muna 1964:

Aya maafira kutenda eAfrica anozivisa kutanga kwezera idzva. Dai pfungwa dzemunhu dzingangonangidzirwa kwete pakutambudzwa nekupokana kwechitendero asi pakuzvarwa patsva kwechiKristu nekubudirira! -Liturgy yeiyo Maawa, Vol. III, peji. 1453, Chirangaridzo chaCharles Lwanga neCompanions

Dai pakava nemambakwedza emunhu wese nguva yerunyararo nerusununguko, iyo nguva yezvokwadi, yeruramisiro uye yetariro. —PAPA JOHN PAUL II, Meseji yeRadio, Vatican City, 1981

 

 

Kutanga kuburitswa munaGunyana 24, 2010.

 
 
RUDZIDZISO YOKUFUNDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ropafadza iwe uye nekutenda kune vese
nerutsigiro rwako rwehushumiri uhu!

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 160-220 AD, Apologeticum, N. 50
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE uye tagged , , , , , , , , , , , , .