Simba reKutongwa

 

HUMANYA hukama - hungave hwewanano, hwemhuri, kana hwepasi rose - zvinoita kunge husina kumbobvira hwanetsa zvakadaro. Rhetori, hasha, uye kupatsanurana zviri kufambisa nharaunda nenyika dzichiswedera padyo nemhirizhonga. Sei? Chimwe chikonzero, chechokwadi, isimba rakarara mukati kutonga. 

Uyu ndeimwe yemirairo yakajeka uye yakananga yaJesu: “Regai kutonga” (Mat. 7: 1). Chikonzero ndechekuti kutonga kune simba chairo rekudzivirira kana kuparadza, kuvaka kana kuputsa. Muchokwadi, runyararo rune hukama uye kuwirirana kwehukama hwese hwevanhu zvinoenderana uye zvinotsamira panheyo yeruramisiro. Kana tikangoona kuti mumwe arikutibata zvisina tsarukano, kutora mukana, kana kufungidzira chimwe chinhu chenhema, panoita kusagadzikana uye kusavimbana izvo zvinogona kukonzeresa kunetsana uye pakupedzisira kubuda hondo. Hapana chinhu chinorwadza sekusaruramisira. Kunyangwe ruzivo rwekuti mumwe munhu anofunga chimwe chinhu chenhema kwatiri chakakwanira kubaya moyo nekuvhiringidza pfungwa. Nekudaro, nzira zhinji yevatsvene inoenda kuhutsvene yakavezwa nematombo ekusarongeka sezvavakadzidza kuregerera, kakawanda. Yakanga iri "Nzira" yaIshe Pachezvake. 

 

Yambiro YAKO

Ini ndanga ndichida kunyora nezve izvi kwemwedzi yakati wandei ikozvino, nekuti ini ndinoona marongero ari kukuvadza hupenyu pese penzvimbo. Nenyasha dzaMwari, Ishe vakandibatsira kuti ndione kuti kutonga kwakapinda sei mumamiriro angu pachezvangu - mamwe matsva, uye mamwe echinyakare — uye nemabatiro avaiita zvishoma nezvishoma hukama hwangu. Kwaive nekuunza kutonga uku muchiedza, kuratidza mafungire, kuzvidemba, kukumbira ruregerero pazvinenge zvakakodzera, uyezve nekuita shanduko dzekongiri… iko kupodzwa nekudzorerwa kwauya. Uye ichauya kwauri futi, kunyangwe zvikamu zvako zviripo zvinoita sezvisingakundike. Nekuti hapana chisingagonekwi naMwari. 

Pamudzi wekutonga iko, chaiko, kushayikwa kwengoni. Mumwe munhu haana kufanana nesu kana kuti isu tinofunga kuti vanofanirwa kuve sei, uye nekudaro, isu tinotonga. Ndinoyeuka murume akagara mumutsara wepamberi weimwe yemakonzati angu. Chiso chake chaive chakasviba mukati memanheru ese. Pane imwe nguva ndakafunga kwandiri, "Dambudziko rake nderei? Chiiko chiri pabendekete rake? ” Mushure mekonzati, ndiye ega akauya kwandiri. "Maita basa kwazvo," akadaro, kumeso kwake kuchipenya. "Manheru ano anyatsotaura pamoyo wangu." Ah, ndaifanira kutendeuka. Ndakanga ndatonga murume uya. 

Usatonga nezvinoonekwa, asi tonga nekutonga kwakanaka. (Johani 7:24)

Tinotonga sei nekutonga chaiko? Inotanga nekuda imwe, izvozvi, sezvavari. Jesu haana kumbotonga mweya mumwechete wakauya kwaari, vangave muSamaria, Roma, Mufarisi kana mutadzi. Aingovada ipapo ipapo nekuti ivo vaivepo. Rwaive rudo, saka, rwakamukwezva kwaari teerera. Uye ipapo chete, paakanyatsoteerera kune mumwe, ndipo Jesu paakaita “mutongo wakarurama” maererano nevavariro dzavo, nezvimwe. Jesu anokwanisa kuverenga zviri pamoyo - isu hatigone, nokudaro Anoti: 

Regedza kutonga newewo hauzotongwa. Rega kupa mhosva uye newe haungazopiwi mhosva. Regerera uye ucharegererwa. (Ruka 6:37)

Izvi zvinodarika hunhu hunodiwa, ndiyo nzira yekurapa hukama. Rega kutonga vavariro dzeumwe, uye teerera kune "kwavo" nyaya. Reka kupomera mumwe uye rangarira kuti iwe, zvakare, uri mutadzi mukuru. Chekupedzisira, regerera kukuvara kwavakaita, uye kumbira ruregerero pane rako. Iyi fomura ine zita: "Tsitsi".

Ivai netsitsi, sababa venyuwo vane tsitsi. (Ruka 6:36)

Uye zvakadaro, izvi hazvigoneke kuita pasina kuzvininipisa. Munhu anodada ndiye munhu asingagone — uye tinotadza kuita tose nguva nenguva! St. Paul anopa rondedzero yakanakisa ye "kuzvininipisa mukuita" pakubata nevamwe:

...dananai nokudanana; tarisiranai mukukudzwa… Ropafadzai vanokushushai, ropafadzai musavatuka. Farai nevanofara; chemai nevanochema. Itiranai zvakafanana; musazvikudza, asi shamwaridzanai nevanozvininipisa; usava wakachenjera pakuzvifunga kwako. Musatsiva munhu chakaipa nechakaipa. ivai nehanya nezvinhu zvakanaka pamberi pevose. Kana zvichibvira, pane iwe, gara murunyararo nevose. Vadiwa, musatsvake kutsiva asi siyirai hasha nzvimbo; nekuti kwakanyorwa kuchinzi: Kutsiva ndekwangu, ini ndicharipira, ndizvo zvinoreva Ishe. Asi, “kana muvengi wako aine nzara, mupe chikafu; kana aine nyota, mupe chimwe chinhu kuti anwe. nokuti nokuita izvi uchatutira marasha anopisa pamusoro wake. ” Usakundwe nezvakaipa asi ukunde zvakaipa nezvakanaka. (VaR. 12: 9-21)

Kuti ukunde huripo huripo muhukama hwako nevamwe, panofanirwa kuve nehumwe huwandu hwerunako. Uye dzimwe nguva, zvese zvinotora ndezve mumwe wenyu kuva nerupo irworwo rwunofuratira zvikanganiso zvakapfuura, rinoregerera, rinobvuma apo rimwe racho rakarurama, rinobvuma zvaunokanganisa, uye rinobvumira zvakakodzera. Ndirwo rudo runogona kukunda kunyangwe moyo wakaomesesa. 

Mabhuratha nemasisita, ndinoziva kuti vazhinji venyu muri kusangana nedambudziko rinotyisa mumichato yenyu nemhuri. Sezvo ini ndanyora kare, kunyangwe mukadzi wangu Lea neni takatarisana nedambudziko gore rino uko zvese zvaiita kunge zvisingawirirane. Ini ndinoti "zvaitaridzika" nekuti ndiko kunyengedza-ndiko kutongwa. Kana tangotenda manyepo ekuti hukama hwedu hwapfuura kununurwa, ipapo Satani anenge aine nzvimbo uye simba rekuparadza. Izvi hazvireve kuti hazvizotora nguva, kushanda nesimba, uye kuzvipira kuporesa kwatisingarase tariro… asi kuna Mwari, hapana chinogoneka.

ne Mwari. 

 

YAMBIRO YAKAWANDA

Isu tavhura kona mu Yenyika Dzepasi Pose iri kuitika. Tiri kuona simba rekutonga richitanga kushanduka kuita chaiko, kunobatika uye nehutsinye hutambudzo. Iyi Revolution, pamwe nekushushikana kwauri kuita mumhuri dzako chaimo, govana mumwe mudzi: idhiyabhorosi kurwisa vanhu. 

Anopfuura makore mana apfuura, ndakagovana "izwi" rakauya kwandiri mumunamato: "Gehena rakaburitswa, ” kana pane kudaro, munhu akaburitsa Gehena iye pachake.[1]cf. Gehena Rakabudiswa Izvo hazvisi zvechokwadi chete nhasi, asi zvimwe oneka kupfuura nakare kose. Muchokwadi, zvakasimbiswa munguva pfupi yapfuura mumeseji kuna Luz de Maria Bonilla, muoni anogara muArgentina uye ane mameseji apfuura akagamuchira Imprimatur kubva kuna bhishopi. Musi waGunyana 28, 2018, Ishe wedu vanonzi vanoti:

Hausati wanzwisisa kuti kana Rudo rweMweya rwuchishaikwa muhupenyu hwemunhu, rwekupedzisira runowira muhuipi hunokonzereswa nehuipi munharaunda kuitira kuti zvivi zvibvumidzwe sezvakanaka. Mabasa ekupandukira Utatu Hwedu uye kuna Mai Vangu anoreva kufambiswa kwezvakaipa panguva ino kune Hunhu hwakatorwa nemhomho yaSatani, uyo akavimbisa kuunza huipi hwake pakati pevana vaAmai Vangu. 

Zvinoita sekunge chimwe chinhu chakafanana ne "kunyengera kwakasimba" kwakataurwa nezvayo naPaul kuri kupararira pasirese segore dema. Iri "simba rinonyengera," sekudanwa kwarinoitwa neimwe shanduro, riri kutenderwa naMwari…

… Nekuti vakaramba kuda chokwadi uye kuti vaponeswe. Naizvozvo Mwari anotumira pamusoro pavo kunyengera kwakasimba, kuvaita kuti vatende nhema, kuti vose varangwe vasina kutenda chokwadi asi vakafadzwa nekusarurama. (2 VaTesaronika 2: 10-11)

Papa Benedict akadana rima razvino "kuora kwemafungiro." Akamutangira akamuronga se "kusangana kwekupedzisira pakati peEvhangeri neanopesana nevhangeri." Saka nekudaro, pane imwe mhute yekuvhiringidzika yakawira vanhu ichikonzera hupofu chaihwo hwemweya. Pakarepo, zvakanaka izvozvi zvakaipa uye zvakaipa zvakanaka. Muchidimbu, "kutongwa" kwevakawanda kwakavharidzirwa kusvika pakukanganisa kwechikonzero chaicho. 

SevaKristu, isu tinofanirwa kutarisira kutongwa zvisirizvo uye kuvengwa, kusarongeka nekusiiwa. Iyi Revolution iripo ndeye satani. Inotsvaga kupidigura zvese zvematongerwo enyika nechitendero uye nekumisa nyika nyowani - isina Mwari. Chii chatinofanira kuita? Tevedzera Kristu, ndiko kuti, kuda, uye taura chokwadi usina kuverenga mutengo. Iva akatendeka.

Tichifunga nezve mamiriro ezvinhu akakomba kudaro, isu tinoda zvino kupfuura nakare kose kuva neushingi hwekutarisa chokwadi muziso uye kudaidza zvinhu nemazita avo chaiwo, tisingabvumidzwe nekukanganiswa kana muyedzo wekuzvinyengera Panyaya iyi, kuzvidzwa kweMuporofita kwakanyatsojeka: "Vane nhamo avo vanoti zvakaipa zvakanaka uye zvakanaka kuti zvakaipa, vanoisa rima panzvimbo yechiedza uye chiedza panzvimbo yerima" (Is 5:20). - PAPA JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu", n. 58

Asi rudo ndirwo runogadzirira nzira yeChokwadi. Sezvo Kristu akatida kusvika kumagumo, isuwo tinofanira kuramba muedzo wekutonga, kunyorera, uye kuzvidzikisira avo vasingangobvumirani chete, asi vanotsvaga kutinyararidza. Zvakare, Mai Vedu vari kutungamira Chechi panguva ino pane zvatinofanira kuita kuti tigova chiedza murima riripo…

Vadiwa vana, ndiri kukushevedzai kuti mutsunge moyo uye kuti murege kuneta, nekuti kunyangwe chidiki chidiki-chiratidzo chidiki cherudo - chinokunda zvakaipa zvinova zvinonyanya kuoneka. Vana vangu, nditeererei kuitira kuti zvakanaka zvikunde, kuti muzive rudo rweMwanakomana wangu… Vaapositori ve rudo rwangu, vana vangu, ivai semaranzi ezuva ayo nekudziya kwerudo rweMwanakomana wangu kunodziisa munhu wese kuvapoteredza. Vana vangu, nyika inoda mapostora erudo; nyika inoda munamato wakawanda, asi munamato unotaurwa nawo moyo nemweya uye kwete kungotaurwa chete nemiromo. Vana vangu, shuvai hutsvene, asi mukuzvininipisa, mukuzvininipisa kunotendera Mwanakomana wangu kuti aite izvo zvaAnoda kuburikidza nemi…. -Yakanyorwa meseji yaMai vedu veMedjugorje kuna Mirjana, Gumiguru 2, 2018

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Ndiwe ani kuti utonge?

Pane Kusarura chete

Kupunzika kweRuzhinji Hurukuro

Kurongeka Kwematongerwo enyika uye Kutenda Kukuru

 

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Gehena Rakabudiswa
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.