Awa Rakarasika


Mwanakomana Akarasika, naLiz Lemon Swindle

 

MADHORA CHITATU

 

THE zvinonzi "kuvhenekera hana”Inotaurwa nevasande nevanamati dzimwe nguva inonzi“ yambiro ” Iyo yambiro nekuti ichapa sarudzo yakajeka kuchizvarwa chino kusarudza kana kuramba chipo chepachena cheruponeso kuburikidza naJesu Kristu pamberi mutongo unodiwa. Sarudzo yekudzokera kumba kana kuramba wakarasika, pamwe zvachose.

 

CHizvarwa Chakapanduka

Chizvarwa chedu chakafanana chaizvo nemwanakomana anopambadza. Takumbira mugove wedu wemba yaBaba- ndokuti, yedu simba pamusoro pehupenyu, kuti tiite nayo zvatiri kuda.

Mwanakomana mudiki akaunganidza zvese zvaakange anazvo, ndokusimuka akaenda kunyika iri kure; uye ikoko akaparadza nhumbi dzake achirarama muunzenza. (Ruka 15:13) 

Vezvematongerwo enyika vedu vapedza iyo "nhaka" pakutsanangudza patsva mhuri; masayendisiti pakutsanangudza patsva hupenyu; uye dzimwe nhengo dzeChechi pamusoro pekutsanangudza zvakare Mwari.

Panguva yekutapwa kwemwanakomana, tinoziva zvaiitwa nababa. Mukomana paakazodzoka kumba, baba vake vakamuona achiuya kubva kure kure… Ndiko kuti, baba vaive nguva dzose akatarisa, akamirira, uye achitarisira kudzoka kwemwanakomana wake.

Pakupedzisira mukomana akafamba. Mararamire ake erusununguko rwekunyepedzera haana kuburitsa, kwete hupenyu, asi kufa… sezvatakagadzira ne "rusununguko" rwedu tsika yekufa.

Asi kunyange ichi chokwadi chakasunda mukomana kuenda kumba.

Zvino wakati apedza zvese, kwakauya nzara huru munyika iyo, akatanga kushaiwa. (v. 14)

 

 

FASI NENZARA

 

Ini ndinoyeuchidzwa panguva ino yenyaya yaJosefa muTestamente Yekare. Kubudikidza nezviroto, Mwari akamunyevera kuti paizove nemakore manomwe ekuwanda achiteverwa nemakore manomwe enzara. Saizvozvowo, Pope John Paul II akazivisa Jubheri Guru mugore ra2000 -mhemberero yekutarisira mabiko enyasha. Ini pachangu ndinotarisa kumashure kumakore manomwe apfuura aya ndoona kuti yanga iri nguva inoshamisa yenyasha kwandiri, kumhuri yangu, uye nevamwe vazhinji kuburikidza nehushumiri hwaJesu.

Asi ikozvino, ndinotenda nyika yave pachikumbaridzo che "nzara" - pamwe sezvazviri. Asi isu tinofanirwa kuona izvi nemaziso emweya, maziso aBaba vane rudo vari Kudenga vanoshuvira kuti vese vaponeswe.

Baba vemwanakomana anopambadza vaive vakapfuma. Pakasvika nzara, angadai akatuma nhume kundotsvaga mwanakomana wake. Asi haana… aisaramba. Mukomana akabva zvake. Pamwe baba vacho vaiziva kuti kuoma uku ndiko kwaizove kutanga kwekudzoka kwemwanakomana… uye Baba vedu vekudenga vanozviziva zvokunamata nzara inobereka nyota yemweya.

Hongu, mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha, andichatumira nzara panyika: Kwete nzara yechingwa, kana nyota yemvura, asi yekunzwa shoko raJehovha. (Amosi 8:11)

 

KUDZOKA

Asi kudada chinhu chakaipa! Nyangwe nzara haina kubva yangodzosera mukomana kumba. Yakanga isiri kusvikira iye aive vane nzara kuti akatanga kutarisa kumba.

Paakauya mupfungwa dzake akati: Varanda vangani vababa vangu vane zvingwa zvakawandisisa, asi ini ndofa nenzara pano. Ndichasimuka ndiende kuna baba vangu, ndigoti kwavari, “Baba, ndakatadzira kudenga, nepamberi penyu… (v. 17-18)

Nyika ingangotarisisa Kutarisa Kumusha kudzamara yaziva kwayo nzara yemweya, pamwe kuburikidza ne "kupenya." Chizvarwa ichi chave kupofomara zvakanyanya mukutadza kwacho, asi, panowanda zvivi, nyasha dzinowanda zvakanyanya. Kana chizvarwa ichi chichiita kunge chakarasika, ngatiyeukei kuti Baba ndivo vanonyanya kuchishuwira kuti chiwanikwe.

Ndoupi munhu pakati penyu ane zana ramakwai uye akarasikirwa nerimwe chete pawo angarega makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe murenje achitsvaka rarasika kusvikira ariwana? (Ruka 15: 4)

Achiri kure, baba vake vakamuona, vakamunzwira tsitsi, vakamhanya, ndokumumbundikira, ndokumutsvoda. (v. 20)

 

MUSUO WENYASHA

Ini ndinotenda uyu ndi "musuwo weTsitsi" wakataurwa nezvaSt. Faustina - an mukana kuti Mwari vachapa nyika isati yachenurwa nzira yakaoma. A ane rudo nyevero, unogona kuti… mukana wekupedzisira wekuti vanakomana nevanasikana vazhinji vamhanye kumba, vagogara pasi pekuchengetedzwa kwedenga Rake — muAreka Tsitsi.

Mwanakomana wangu akanga afa, zvino araramazve; wakange arashika, asi wawanikwa; (v. 24)

Mafungiro aSatani anogara ari pfungwa dzakashandurwa; kana kufunga kwekupererwa kwakagamuchirwa naSatani kunoreva kuti nekuda kwekuva kwedu vatadzi vasingadi Mwari isu takaparadzwa, kufunga kwaKristu ndekwekuti nekuti isu takaparadzwa nezvivi zvese uye nekusavimbika kwese, tinoponeswa neropa raKristu! —Mateu Murombo, Chirairo cheRudo, p. 103

Iva nechivimbo, nekuti kushaya chivimbo ndiko kusanyanya kuonga. Kana wamutadzira hazvina basa! Anogara achikuda; tenda murudo rwake uye usatya. Anogara aine shungu dzekuregerera. Oo Jesu! Kana akatendera miedzo, ndeyekuti tiite vanozvininipisa. Chii chingakutadzisa kumuda? Anoziva kusuwa kwako kupfuura chero ani zvake uye anokuda saka; kushaya chivimbo kunomukuvadza, kutya kwedu kunomukuvadza. "Chii chakashoresa Judhasi?" Kwete kupandukira kwake, kwete kuzviuraya kwake, asi "asina kutenda murudo rwaJesu." Jesu ndiye ruregerero rwaMwari… Ndinovimba kuti haazombowana mamuri kutonhora kwekusavimba nekusatenda. —Ven. Concepcion Cabrera de Armida; mudzimai, amai, uye munyori muMexico c. 1937

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.