Chiporofita kuRoma

stpeters

 

 

IT Wakanga uri Muvhuro wePentekosti waChivabvu, 1975. Chiporofita chakapiwa muRoma muSt. Peter's Square nemumwe munhuwo zvake aisazivikanwa panguva iyoyo. Ralph Martin, mumwe wevakavamba kunozivikanwa nhasi se“Kuvandudzwa Kunoshamisa,” akataura shoko rinoratidzika kuva riri kuswedera pedyo zvikuru nezadziko.

 

Ndakaona Ralph pandaiva mwana pa“Fire Rally” muSaskatchewan, Canada. Pamwe ndaiva nemakore mapfumbamwe kana gumi. Paakapedza kutaura akabva atobuda kuti anobata ndege akananga kumba. Ndinorangarira kunzwa sekunge simba reMweya Mutsvene rakanga rabuda mukamuri maari.

Mabhuku ake akazoisa vabereki vangu masherufu nemazita akadai sekuti Dambudziko Rechokwadi uye Jesu Ari Kuuya Nokukurumidza Here? Ini ndaifarira zvemitambo nemumhanzi panguva iyoyo pane kuverenga mazita ane musoro akadaro. Asi ndakanzwa vabereki vangu vachitaura nezvavo pandakanga ndichiri kuyaruka, ndikasvika pakuziva kuti Ralph aive muporofita zvechokwadi munguva yedu apo mazwi ake aibuda akatikomberedza.

Ndakasangana naRalph muma1990 pane mumwe musangano. rm Handichayeuki chaizvo zvataitaura nezvazvo, asi ndakabayiwa mwoyo nokuteerera kwaaiita mibvunzo yangu. Mushure mezvose, akanga asangana nepapa, uye ini ndakanga ndichiri mwana kubva pakati pe "Nowhere", Canada. Asi musangano iwoyo wakanga uri sumo yebvunzurudzo yandakazoitisa naRalph pandakabudisa firimu rangu rokutanga (“Chii Munyika Chiri Kuenderera mberi?”) renhepfenyuro yeterevhizheni yokuCanada. Ini ndanga ndichiongorora kubva mukuona kwenyika izvo zvinoshamisa "zviratidzo zvenguva" zviri kuitika munharaunda uye zvakasikwa, uye zvaisanganisira chikamu chandakabvunzurudza vatungamiriri vemasangano akasiyana echiKristu. Ndichiziva chipo chaRalph chokunzwisisa zviri kutaurwa noMweya kuChechi, ndakamusarudza kuti amiririre maonero echiKaturike.

Akataura zvinhu zviviri zvandaishandisa muchidimbu. Yekutanga yaive:

Hakuna kumbove nekutsauka kwakadai kubva pachikristu sezvakamboitika muzana ramakore rapfuura. Isu zvirokwazvo tiri "mukwikwidzi" weKuramba kukuru.

Chechipiri ndechekuti Mwari ari kuzopa nyika iyo mukana kuti ndidzokere kwaari. (Anga achitaura nezvezvinonzi "Kuvhenekera?")

 

CHIPROFITA ​​CHA 1975

Tichifunga nezvese zvandataura pamusoro, handizive kuti sei “ndakapotsa” chiporofita chake cha1975. Ndinoyeuka ndichiona chimwe chinhu chazvo kumwe kumwe, asi zvisina kujeka. Pandakariverenga nguva pfupi yadarika, ndakashamiswa nemaitikiro azvakaita zviitiko zviri kuitika muChechi uye nepasi rose zvinoratidzika kunge zviri kuzvisimbisa zvakanyanya. (Mukufunga kwangu kwakanyorwa, kwakafanana nekwaRalph, ndakashanda nesimba kuti ndinyatsotevera Tsika yeChechi, ndichishandisa chiporofita chakavanzika necheparuzhinji kuti ndichivhenekere mberi. Ndinoreurura kuti nguva zhinji ndave ndichinetseka nekukahadzika pamusoro pechinangwa changu chekutumwa pfungwa yekuda kumhanya ndichitya, ndichitya kuti ndinogona kunge ndiri kutungamira mweya kurasika.Panyaya iyi, ndinoramba ndichiisa zvese kuna Mwari, ndichitarisira kuti basa rangu ringabatsira mweya pano kana uko kuti ugadzirire zvirinani mazuva ano kuchinja.) Ikurudziro huru pandinoona varume nevakadzi vakadai saRalph Martin uyo Mwari akamutsa mumazana emakore ose kuti atigadzirire nokutitungamirira munguva dzino.

Iri ishoko rine simba nhasi sezvandinofungidzira raive pazuva riya parakataurwa pasi pekutarisa kwaBaba Vatsvene. Ndinozvinzwa izvozvi ne kukasira, sekunge zvaive pachikumbaridzo chaicho:

Nekuti ndinokuda, ndinoda kukuratidza zvandiri kuita munyika nhasi. Ini vanoda kukugadzirira izvo zvichauya. Mazuva erima ari kuuya nyika, mazuva ekutambudzika… Zvivakwa izvo zvino zvamira hazvizove vakamira. Tinotsigira izvo zviripo zvevanhu Vangu izvozvi hazvizove zviripo. Ndinoda kuti muve makagadzirira, vanhu vangu, kuti muzive chete ini uye kunamatira kwandiri uye kuve neni munzira yakadzika kupfuura nakare kose. Ndichakutungamira mugwenga… Ini ndichakubvisa chese chauri kuvimba nacho izvozvi, saka unongotsamira paNdiri. Nguva ye rima riri kuuya panyika, asi nguva yekubwinya iri kuuya kweChechi Yangu, a nguva yokubwinya yasvika kuvanhu vangu. Ndichadurura pamuri zvipo zvese zveS wangumweya. Ndichakugadzirirai kurwa pamweya; Ndichakugadzirirai nguva yeevhangeri iyo nyika isati yamboona…. Uye kana usina chinhu kunze kwangu, uchava nezvose: ivhu, minda, dzimba, uye vakoma nehanzvadzi uye rudo uye mufaro nerunyararo kupfuura nakare kose. Gadzirirai vanhu vangu, ndinoda kugadzirira iwe…

Hongu, zvakakosha kuti unzwe izvi zvakare nekuti ndinotenda nguva yekugadzirira yave kuda kupera.

 

MUPOROFITA ​​WENGUVA DZEDU

Ndiri kufunga kuti chii chazvino bhuku raRalph? Inonzi, Kuzadzikiswa Kwese Chido, zvichida chimwe chezviunganidzo zvakanakisisa pamusoro pekunamata kwechiKatorike chiripo—bhuku rechokwadi rekuti “ungaita sei” kuva mutsvene, richibatanidza dzidziso dzebhaibheri dzakanakisisa dzakachengetwa kwemakore anopfuura 2000. Zvamazvirokwazvo, maseminari ari kutanga kushandisa bhuku racho mukuumbwa kwavaprista vachauya. Kunyange zvazvo Ralph asina kutaura zvakadaro, ndinotenda kuti bhuku iri ndereuporofitawo. Inotsanangura zvakajeka izvo zvichange zvichiitika exponentially mukati meChechi mukati meNguva yeRunyararo apo Muviri waKristu uchakura kuva "ukuru hwakazara" - mukubatana kusinganzwisisike naJesu Kristu kuti ave Mwenga "asina ruvara uye asina gwapa" (Eph 5: 25, 27) akagadzirira kugamuchira Chikomba chake pakupera kwenguva.

Pandakafonera Ralph imwe nguva gore rapfuura, ndakabvunza kuti Mweya waiti chii kwaari maererano nenguva. Ndakashamisika pakutanga kumunzwa achiti aisanyatso tevera zvaiitika asi ainyanya kutarisisa pabasa rake rekudzidzisa zvinhu zvehupenyu hwemukati kuma seminarians nevadzidzi.

Hongu, Ralph, iwe uchiri kudzidzisa.

 

Tarisa uone akateedzana: Chiporofita kuRoma uko Mako anofumura ichi chiporofita mutsetse netambo, achichiisa mumamiriro eMagwaro uye Tsika.

Enda ku www.EmbracingHope.tv

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.