Chiporofita chaSt. Francis

 

 

PANO Mutsara uri muKatekisimo uyo, ndinofunga, wakakosha kudzokorora panguva ino.

The Papa, Bhishopi weRoma nomutsivi waPeter, “ndiye zvisingaperi uye manyuko anooneka uye hwaro hwekubatana kwemabhishopi nekambani yese yevakatendeka. ” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 882

Hofisi yaPeter ndiyo nokusingaperi-ndiyo dzidziso yechechi yeKaturike. Izvi zvinoreva, kusvika kumagumo kwenguva, hofisi yaPeter inoramba ichioneka, Kusingaperi chiratidzo uye sosi yenyasha dzaMwari dzekutonga.

Uye izvi zviripo kunyangwe hazvo izvo, hongu, nhoroondo yedu haisanganisiri vasande chete, asi vanoita sevanyengeri pachigaro. Varume vakaita saPapa Leo X uyo sezviri pachena akatengesa ruregerero kuti awane mari; kana Stephen VI uyo, nekuda kweruvengo, akazvuzvurudzira chitunha chake akamutangira mumigwagwa yeguta; kana Alexander VI akagadza nhengo dzemhuri kuti dzive nesimba paine baba vana vana. Zvino kuna Benedict IX uyo akatengesa upapa hwake; Clement V akaisa mutero wakakwira uye pachena akapa nyika kuvatsigiri nenhengo dzemhuri; uye Sergius III uyo akaraira kufa kwaanopokana napapa Christopher (uye akabva atora upapa iye pachake) chete kuna, zvinonzi, baba mwana anozove Pope John XI. [1]cf. "Vepamusoro gumi Vanopokana Mapope", NGUVA, Kubvumbi 10, 14; time.com

Saka vamwe vanogona kuve nechikonzero chekushushikana kuti Chechi inogona, pane imwe nguva, kutongwa nemurume asiri mutsvene sezvaanofanirwa kuve. Asi izvo zvatiinazvo zvachose kwete chikonzero chekunetsekana ndechekuti hofisi chaiyo yaPeter ichasvika kumagumo here - kureva kuti zviri pamutemo akasarudzwa papa anozove anopokana napapa anozo tsanangudza patsva chitendero cheChechi chekutenda, izvo zvinhu zvekutenda kwetsika.

Hakuna mapapa munhoroondo yeChechi akamboita ex cathedra zvikanganiso. —Zvak. Joseph Iannuzzi, mudzidzi wezvechitendero weGregorian Pontifical University, tsamba yakavanzika

Imhaka yekuti Jesu ndiye ari kuvaka imba, kwete vanapapa. Ko zvaZvakazarurwa, chero panguva ipi munhoroondo, zvaikwanisa kuchinjwa neChechi yake imwechete yechokwadi, saka hapana aigona kuve nechokwadi chechokwadi chinotisunungura kana chiri chenguva yechizvarwa chazvino. Iwo zvibodzwa hazvigone uye hazvifambe - icho chivimbiso chitsvene.

… Paruware urwu ndichavaka kereke yangu, uye magedhi epadenga haangaikunde… kana auya, Mweya wechokwadi, achakutungamira kuchokwadi chose… ndinemi nguva dzose, kusvika kumagumo zera (Mt 16: 18; Joh 16: 13; Mt 28: 20)

Saka nei zvakadaro kune vakawanda nhasi (uye havasi vashoma muhuwandu) vanovhunduka kuti Papa Francis ari rudzi rwevanopesana napapa? Inoti imwe nhau mushumo:

Conservatives, kune rumwe rutivi, akakurumidza kupora kubva mukuvhunduka kwekusiya basa kunoshamisa kwaBenedict kuti atarisane nekuvhunduka kwekukurumbira kukuru kwaFrancis. Mukurumbira iwoyo, ivo vanotya, wakadzika mukuona kwaFrancis semucherechedzo weshanduko uye unouya nekushayisa Benedict uye tsika inochengetedza. —David Gibson, Kukadzi 25, 2014, ChitenderoNews.com

Mune mamwe mazwi, kupera kweKaturike, kwechiKristu sekuziva kwedu.

Iko kunoratidzika kunge kune zvikonzero zvina zvekutya uku kuri kubuda. Chimwe ndechekuti vaverengi vanondiudza kuti vakangwarira, vakapihwa rusununguko, vanyengeri, uye kushaikwa kwedzidziso yakasimba kubvira Vatican II padanho remunharaunda - bhajeti mune dzidziso yakatungamira mukukanganisa kwakawanda, kuvhiringidzika, uye kukanganisa kutenda. Chechipiri, Pope Francis vakatora mafambiro evafundisi kusimbisa iyo kerygma, kuziviswa kwekutanga kweNhau Dzakanaka, panzvimbo pedzidziso dzehunhu panguva ino yenhoroondo, zvichiita kuti vamwe vafunge zvisirizvo kuti anoreva kuti mutemo wemitemo hausisina basa. Chechitatu, zviratidzo zvenguva, mazwi echiporofita evapapa, [2]cf. Sei vasiri Mapapa Kushevedzera? uye mafungidziro aMai Vedu akayambira nezvenguva dzinouya dzekuvhiringidzika uye kutsauka pakutenda-neshoko, tiri kurarama mu "nguva dzekupedzisira" (kunyangwe asiri magumo enyika). Chechina, kusangana uku kwekutya kunoenderera mberi nekufemerwa kwakatangira: huropi hwapapa uye hunopesana nehupapa hunobva kune vese maKaturike nemaPurotesitendi. Humwe huporofita hwakadai hunoshandiswa kupokana nepapa pari zvino hunobva kune asingasviki pane yake namesake, St. Francis weAssisi.

 

CHIPROFITA ​​CHEMA ST. FRANCIS WA ASSISSI

In Mabasa aSeraphic Baba naR. Washbourne (1882) iyo ine mucherechedzo weanomiririra, chiporofita chinonzi chakapihwa kunaSt. Francis chinopihwa kuvana vake vezvemweya pamubhedha werufu. Kuti uwane zvedzidzo yekutarisa kunopokana sosi yeichi chiporofita, verenga "Pamusoro pehukama hwemushumo wepakati nepakati waFrancis weAssisi achifanotaura nezvepapa asiri wepamutemo" rakanyorwa naSolanus Benfatti. Muchidimbu, tsvagiridzo yake inoona kupihwa kwemashoko aya kuna St Francis kusinganzwisisike. Mumashoko ake,

… Isu tasvika pakunzwisisa, pa Yakazara, izvo zvekutanga uye zvechokwadi zvinyorwa zvinyorwa zvaFrancis zvinotaridzika uye zvinonzwa senge, naFrancis zvinonzi kuporofita kwepapa asiri-canonically akasarudzwa hakuna akafanana nazvo, asi zviri nani a ratidziro yemamiriro ezvinhu akaomarara makore angangoita zana mushure merufu rweMurombo weAssisi. -Solanus Benfatti, Gumiguru 7, 2018; academia.edu

Kunyange zvakadaro, nekuda kwegakava, ndinotora zvikamu zvakakosha zvechiporofita chinotaurwa pano:

Shingai, hama dzangu; tsungai moyo, uye vimbai naJehovha. Nguva iri kusvika nekukurumidza umo pachave nemiedzo mikuru nematambudziko; kukanganisika nekupesana, zvese pamweya nepanyama, zvichawanda; rudo rwevakawanda ruchatonhora, uye kuipa kwevakaipa kuchapera kuwedzera. Madhimoni achave nesimba risingaenzanisike, kuchena kwakachena kweOrder yedu, uye kwevamwe, kuchave kwakavharika zvekuti kuchave nemaKristu mashoma kwazvo achateerera Changamire Pontiff wechokwadi uye Chechi yeRoman Catholic nemoyo yakatendeka nerudo rwakakwana. Panguva yekutambudzika uku murume, asina kusarudzwa zviri pamutemo, achakwidziridzwa kuPontificate, uyo, nehunyengeri hwake, achaedza kukwevera vazhinji mukukanganisa nerufu. Ipapo zvinonyadzisa zvichawedzerwa, Order yedu inozopatsanurwa, uye vamwe vazhinji vachaparadzwa zvachose, nekuti vanozobvuma kukanganisa pane kupokana nazvo. Pachave nekusiyana kwakasiyana kwemafungiro uye kupesana pakati pevanhu, vezvitendero nevemachechi, zvekuti, kunze kwekunge mazuva iwayo akatapudzwa, zvinoenderana nemashoko eEvhangeri, kunyangwe ivo vakasarudzwa vaizotungamirirwa mukukanganisa, dai vasina kutungamirirwa zvakanyanya, pakati pekuvhiringidzika kukuru, netsitsi huru dzaMwari… Avo vanochengetedza kushinga kwavo uye vanonamatira pakunaka nerudo uye kushingairira chokwadi, vanozokuvadzwa nekushushwa sevapanduki uye vanokakavara; kune avo vanovatambudza, vachikurudzirwa nemweya yakaipa, vachati vari kuita basa chairo kuna Mwari nekuparadza varume vakadai vane hosha kubva pachiso chenyika ... Hutsvene hwehupenyu huchaitwa kusekwa kunyangwe neavo vanozviburitsa kunze, nekuti mumazuva iwayo Ishe Wedu Jesu Kristu achavatumira kwete Mufundisi wechokwadi, asi muparadzi.—Ibid. peji 250 (yangu yekusimbisa)

Nepo vamwe vakatonzwa chiporofita ichi chakazadzikiswa mukukonana kukuru, kwakaparadza Chechi mushure mesarudzo yeUrban VI, [3]cf. Mabasa aSeraphic Baba naR. Washbourne; mashoko omuzasi, p. 250 zvinonzwisisika kuyedza kuti usashandise neimwe nzira kunguva yedu. Mukati menguva pfupi pfupi yemakore makumi mana- makumi mashanu apfuura, zvinonyadzisa zvakawedzera, mirairo yezvinamato yakadzimwa, uye kune maonero akasiyana pamitemo yetsika, Akaropafadzwa John Paul II akanyunyuta nenzira kwayo kuti kuvhiringidzika pamusoro pezvakanaka nezvakaipa. ” [4]cf. Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Panguva ino yemhirizhonga yetsika apo St. Francis anoona maKristu mashoma 'anoteerera Changamire Pontiff wechokwadi.' Anoti 'ichokwadi,' zvinoreva kuti pachave nepapa "asiri wechokwadi", zvinova ndizvo zvaanoenderera achiporofita:

Panguva yekutambudzika uku murume, kwete kusarudzwa, achamutswa kuPontificate, uyo, nehunyanzvi hwake, achaedza kukwezva vazhinji mukukanganisa uye kufa.

Zviri ichi murume ari kutaurwa naSt. Francis paanoti, '… mumazuva iwayo, Ishe wedu Jesu Kristu haazovatumiri kwete Mufundisi wechokwadi, asi muparadzi.' Hongu, muTesitamende Yekare, Mwari aiwanzo tumira vaIzirairi mutungamiri asina hunhu kana anodzvinyirira kuitira kuti arange vanhu vake kana vatsauka.

Angava here Pope Francis muchiporofita chemusande? Simply, kwete. Chikonzero ndechekuti akasarudzwa zviri pamutemo. Haasi anopesana napapa. Izvi zvakagamuchirwa neasina pazasi peiyo aimbova mukuru weUngano yeDzidziso yeRutendo uyo ari mumwe wevadzidzi vezvitendero vepamusoro munguva dzazvino, iye akamutangira, Benedict XVI. Uye hakuna Kadhinari mumwe, kunyanya avo vanozivikanwa zvikuru uye vakatendeka vanakomana veChechi, akaenderera mberi kutaura kuti chimwe chinhu chisina kunaka chakaitika muConclave kana mukusiya basa kwaBenedict.

Iko hakuna zvachose kusahadzika maererano nezvechokwadi chekurega kwangu basa kubva kuhushumiri hwePetrine. Mamiriro chete ehusimbe hwekurega kwangu ndeye rusununguko ruzere rwechisarudzo changu. Fungidziro maererano nekushanda kwayo ndeyenhando… [Rangu] basa rekupedzisira uye rekupedzisira [ndere] kutsigira [Papa Francis] kuva mupapa nemunamato. —PAPA EMERITUS BENEDICT XVI, Vatican City, Kukadzi 26, 2014; Zenit.org

Zvakare, muMagisterium, Papa Francis akatsigira dzidziso yeChechi yetsika pasina, kushandisa mazwi ake, "achifunga" pamusoro payo. Kure nemuparadzi, anga achivaka mabhiriji kuburikidza neake akasarudzika mafashoni.

Nepo Chechi isingazivikanwe nevanhu vanopfuura mumwe papa ari kurwira simba munguva yake yakapfuura yainetseka, mamiriro ezvinhu anhasi akatosarudzika: papa akasiya chigaro chake chechigaro cherunyararo kune mumwe, iyewo, haana kupotsa kurova mukutsigira asina kuvhunika tsika dzeChechi panguva imwechete dzichikwevera mweya kurudo uye tsitsi dzaKristu.

 

KUTAMBUDZA NGUVA

Dambudziko rinoratidzika kunge riri mukufungidzira kusingadzoreke nezve "nguva dzekupedzisira." Ndakagashira, semuenzaniso, tsamba zhinji dzichindibvunza zvandinofunga nezvechiporofita chaSt Malachy pane yavo runyorwa rwevanapapa, kana chiratidzo chaSt.Catherine Emmerich che "mapapa maviri", kana vaoni veGarabandal kuoneka kwevanapapa vasara, nezvimwe…. .Pamwe mhinduro yakanakisa panguva ino ndeye iyo St. Hannibal Maria di Francia, director wezvemweya kuMuranda waMwari Luisa Picarretta, akapa:

Kuva inodzidziswa nedzidziso dzezvakawanda zvakavanzika, ini ndagara ndichifunga kuti dzidziso uye zvigadziriso zvevatsvene vanhu, kunyanya vakadzi, zvinogona kunge zvine hunyengeri. Poulain anoti zvikanganiso kunyangwe kuvasande Kereke inonamata paatari. Kukakavara kwakawanda sei kwatinoona pakati paSaint Brigitte, Mary weAgreda, Catherine Emmerich, nezvimwe. Hatigone kutarisa zvakazarurwa nenzvimbo semazwi eMagwaro. Mamwe acho anofanirwa kusiiwa, uye mamwe akatsanangurwa mune chaiyo, zvine hungwaru zvinoreva. —St. Hannibal Maria di Francia, tsamba kuna Bhishopi Liviero weCittà di Castello, 1925 (yekusimbisa yangu)

Arikuti, usashore chiporofita, asi kana kuchikwiridzira kuchokwadi chizere (kusanganisira mazwi echiporofita andakagovana pachezvangu pano ndichitungamirwa pamweya uye nekuteerera izvo zvandiri kunzwa kuti Ishe vandikumbira kunyora.) Asi nezvako zvese mwoyo, teerera Kristu! Teererai ivo vatungamiriri [5]cf. VaH. 13:17: “Teerera vatungamiriri vako uye uvasimbise, nekuti ivo vanokuchengeta uye vachazopa rondedzero, kuti vazadzise basa ravo nemufaro kwete nekusuwa, nekuti izvo hazvikubatsire." vaakagadza kuti vave vafudzi pamusoro pedu. “Ani naani anokuteererai, anonditeererawo,” [6]cf. Rk 10:16 Akataura kuvaApostora gumi nevaviri, kusanganisira Judhasi uyo aizomutengesa naPetro vaizomuramba.

Zvinotoshamisa ndezvokuti vamwe vevaya vari kuchema pamusoro paPapa Francis, kuti neimwe nzira achagadzira kupesana, ivo pachavo vave chiporofita chinozvizadzisa nekuramba kutadza kwaBaba Vatsvene uye vachinyima mvumo yavo kumasimba. [7]cf. vateveri vezvikanganiso zve "Maria Divine Mercy" vanouya mupfungwa, pamwe neve sedevacanists uye mamwe makwikwi… cf. Vanokuvara veKukanganiswa

Ichokwadi kuramba kusingabhabhatidzwe mushure mekubhabhatidzwa kwechimwe chokwadi chinofanira kutendwa nekutenda kutsvene uye kwechikatorike, kana zvimwewo kusava nechokwadi kwakasimba pamusoro pazvo. kuramba kutenda kuramba zvachose kutenda kwechiKristu; kusuwa kuramba kuramba kuzviisa pasi pePontiff yeRoma kana kudyidzana nenhengo dzeChechi dzinozviisa pasi pake. -Katekisimo yeKutenda kweKaturike, kwete. 2089

Inguva yakawanda zvakadii inopambadzwa uchitsvaga pamusoro pechiporofita, uchibatanidza zvakapfuura zvaPope, uchiona zvake zvese zvisirizvo kuti umhanye nekumuti "modernist", "Freemason" kana "Marxist" kana "munyengeri" pane kuenderera nebasa rinokurumidza reevhangeri uye kuvaka kubatana kwechokwadi. Dzimwe nguva…

… Iyo-inozvinyudza promethean neopelagianism yeavo vano gumisa kuvimba chete musimba ravo uye nekunzwa vakakwirira kune vamwe nekuti vanochengeta mimwe mitemo kana kuramba vakatendeka zvisina mwero kune imwe nzira yechiKatorike kubva kare. Kufungidzirwa kwakanaka kwedzidziso kana kuraira kunotungamira panzvimbo yekunyengedza uye masimba masimba, uko pachinzvimbo chekuparidza evhangeri, munhu anoongorora nekuisa vamwe pachinzvimbo, uye pachinzvimbo chekuvhura musuwo wenyasha, mumwe anopedza simba rake mukuongorora nekuongorora. Mune zvese izvi hapana ane hanya naJesu Kristu kana vamwe. —PAPA FRANCIS, Evangelii Gaudium, kwete. 94

NdiSt Ambrose ndiye akati, "Pane Peter, ndiko kune Chechi." Muna 397. AD - pasati pava nebhaibheri remutemo. MaKristu, kubva kuimba yekutanga yaPeter mushure mePendekosti, vakasimbiswa mukutenda kwavo uye vakadyiswa kubva kuhofisi yaPeter. Jesu Kristu anogara akadaro zuro, nanhasi, nekusingaperi. HAACHATETESA KEREKE YAKE, MUROORA WAKE, MUVIRI WAKO WAKAVANZIKA Y. Inguva yekuti maKaturike vaise rutendo rwavo zvakare munaIshe Wedu, vasiye fungidziro ine njodzi, nekunamatira vapristi vavo, mabhishopi, naPapa pachinzvimbo chekuvachera, izvo zvandinoona zvichishungurudza. Uye kana chero wevafundisi vedu vakaita zvivi zvakakura - kusanganisira naBaba Vatsvene - hazvisi zvedu kuti tizvikande mugungwa, asi mumweya werudo ...

… Ruramisa iye mumweya munyoro, uchizvitarira, kuti urege kuidzwawo. Takuriranai mitoro yenyu, mugozadzisa murairo waKristu. (VaG. 6: 1-2)

Nenzira iyi, isu tinobatsira hama dzedu munaShe vane hushumiri hunotitorera Jesu mumaSakaramende, uye panguva imwecheteyo, kupupurira kune nyika kuti isu tiri vadzidzi vaKristu kubudikidza nerudo rwedu kune mumwe nemumwe.

Kristu ndiye musimboti, kwete mutsivi waPetro. Kristu ndiye chinongedzo chiri pamoyo peChechi, pasina Iye, Peter neChechi hazvingavipo. Mweya Mutsvene wakasimudzira zviitiko zvemazuva apfuura. Ndiye iye akafuridzira sarudzo yaBenedict XVI kuitira zvakanaka kweChechi. Ndiye iye akafuridzira sarudzo yemakadhinari. -POPA FRANCIS, Kurume 16, musangano nevatori venhau

Papa haasi mambo akasarudzika, ane pfungwa nezvishuwo zviri pamutemo. Pane kusapindirana, hushumiri hwapapa ndiye anovimbisa wekuteerera kuna Kristu neshoko rake. —PAPA BENEDICT XVI, Homily waMay 8, 2005; San Diego Union-Tribune

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

 

 

 

 

Kugamuchira kuratidzwa kwaMark kwezuva nezuva kweMisa, The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Chikafu cheMweya cheKufunga ndeye yakazara-nguva apostori.
Ndinotenda nekuda kwekusigira kwako!

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. "Vepamusoro gumi Vanopokana Mapope", NGUVA, Kubvumbi 10, 14; time.com
2 cf. Sei vasiri Mapapa Kushevedzera?
3 cf. Mabasa aSeraphic Baba naR. Washbourne; mashoko omuzasi, p. 250
4 cf. Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993
5 cf. VaH. 13:17: “Teerera vatungamiriri vako uye uvasimbise, nekuti ivo vanokuchengeta uye vachazopa rondedzero, kuti vazadzise basa ravo nemufaro kwete nekusuwa, nekuti izvo hazvikubatsire."
6 cf. Rk 10:16
7 cf. vateveri vezvikanganiso zve "Maria Divine Mercy" vanouya mupfungwa, pamwe neve sedevacanists uye mamwe makwikwi… cf. Vanokuvara veKukanganiswa
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.