Utiziro hweNguva Dzedu

 

THE Dutu Guru kunge dutu izvo zvakapararira kune vanhu vese hazvingaregi kusvikira yapedza kupera kwayo: kunatswa kwenyika. Saka nekudaro, sekunguva dzaNoa, Mwari ari kupa iyo areka kuitira vanhu Vake kuvachengetedza uye kuchengetedza "vakasara." Nerudo uye nekuchimbidza, ndinokumbira vaverengi vangu kuti vasapedze imwe nguva uye vatange kukwira matanho kumatiziro akapiwa naMwari…

 

CHII CHINONZI KUTizira uku?

Kwemakumi emakore, kwave nekugunun'una mumatunhu eKatorike nezve "refuges" -chaiyo nzvimbo pasi pano apo Mwari achachengetedza vakasara. Uku kungofungidzira, kunyepedzera, kana kuti zviriko here? Ndichagadzirisa mubvunzo uyu padhuze nekumagumo nekuti pane chimwe chinhu chakakosha kupfuura kudzivirirwa panyama: zvokunamata utiziro.

Mumazamu anotenderwa kuFatima, Mukadzi Wedu anga aratidzira vaoni vatatu chiratidzo cheGehena. Iye akabva ati:

Wakaona gehena kunoenda mweya yevarombo vatadzi. Kuti uvaponese, Mwari vanoshuvira kutanga mune yekuzvipira kwenyika kune wangu Wakachena Mwoyo. Kana zvandinotaura kwauri zvikaitika, mweya mizhinji ichaponeswa uye kuchave nerunyararo. -Mharidzo kuFatima, v Vatican.va

Ichi chirevo chinoshamisa-chimwe chokwadi chekukanganisa minhenga yevaKristu veevhangeri. Nekuti Mwari arikudaro nzira kuna "Jesu Nzira" (Jn 14: 6) iri kuburikidza kuzvipira kuna Our Lady. Asi iye muKristu anoziva Bhaibheri rake acharangarira kuti zvirokwazvo, munguva dzekupedzisira, "mukadzi" ane chikamu chinoshamisa kutamba mukukunda kwaSatani (Rev 12: 1-17) iyo yakaziviswa kubva pakutanga chaipo.

Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nepakati pembeu yako nembeu yake; achakupwanya musoro,
uye iwe uchaipwanya chitsitsinho. (Genesisi 3:15)

Padanho repasirese iri, kana kukunda kukauya kunozounzwa naMaria. Kristu achakunda kubudikidza naye nekuti anoda kuti kukunda kweChechi ikozvino uye mune ramangwana kuve nekubatana naye… -POPE JOHN PAUL II, Kuyambuka Chikumbaridzo chetariro, p. 221

Kuzvipira kuMoyo Wakachena, saka, kuri pakati peizvi kupembera. Kadhinari Ratzinger anopa mamiriro akakodzera:

Mumutauro weBhaibheri, "moyo" unoratidza pakati pehupenyu hwevanhu, ndipo panotangira chikonzero, hunhu, hunhu nekushushikana, uko munhu anowana kubatana kwake uye nekwakatenderedza mukati. Maererano naMateo 5: 8 [“Vakakomborerwa vakachena pamoyo…”], "moyo wakachena" moyo uyo, nenyasha dzaMwari, wauya mukubatana kwemukati kwakakwana uye nekudaro "unoona Mwari." Ku "kuzvipira" kuMweya Wakachena waMaria zvinoreva saka kugamuchira ichi chimiro chemoyo, inoita iyo fiat- "kuda kwako ngakuitwe" - nzvimbo yakatarwa yehupenyu hwako hwese. Zvinogona kuramba kuti hatifanire kuisa munhu pakati pedu naKristu. Asi zvino tinorangarira kuti Pauro haana kuzeza kutaura kunharaunda dzake: "nditeverei" (1 VaK. 4:16; VaF. 3:17; 1 Th 1: 6; 2 VaT 3: 7, 9). MuApostora ivo vaigona kuona zvakajeka zvaireva kutevera Kristu. Asi kubva kunaani vatinogona kudzidza zviri nani mumazera ese kupfuura kuna Mai vaIshe? -Cardinal Ratzginer, (PAPA BENEDICT XVI), Mharidzo kuFatima, v Vatican.va

Kuzvipira kuMoyo Wakachena, saka, hakuna kuita senge "rombo rakanaka" rinotenderera nzira dzakajairika dzeruponeso: kutenda, kutendeuka, mabasa akanaka, nezvimwe (cf. vaEfeso. 2: 8-9); haina kutsiva kunaka asi inotibatsira kuiwana. Izvo chaizvo kuburikidza nekuzvipira kuMoyo Wake Asina Tsitsi — kumuenzaniso wake, kuteerera, uye kukumbira kurevererwa kwake — kuti tinopihwa rubatsiro pamweya nesimba rekuramba tiri munzira idzodzo. Uye rubatsiro urwu nderwechokwadi! Ndinoda kuchema nemoyo wangu wese kuti uyu "Mukadzi akapfeka Zuva" haasi amai vekufananidzira asi an chaiyeiye amai muhurongwa hwenyasha. Iye chaiye uye chaiye utiziro vatadzi.

… Mhandara Yakaropafadzwa inokwezva pesvedzero pane varume… inoyerera ichibva mukuwandisa kwezvakakodzera zvaKristu, inozorora pakureverera kwake, kunotsamira pazviri, uye kunotora simba rayo rese kwariri. -Catechism yeChechi yeKaturike, kwete. 970

Chikonzero chikuru nei maKristu vachitya chero rudzi rwekuzvipira kuna Maria ndechekuti neimwe nzira anoba kuba kwaKristu. Asi iye ndiye Mheni izvo zvinoratidza nzira yaAri. Chokwadi, mukuonekwa kwake kwechipiri kuFatima, Mukadzi Wedu akati:

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. —Mai vedu veFatima, Chikumi 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzazvino, www.ewtn.com

 

ANOPOTESA SEI?

Ndeupi chaizvo Moyo weMukadzi wedu "nzvimbo yekutizira"? Iye akadaro, zvakapusa, nekuti Mwari akazvigadzirisa saizvozvo.

Basa raamai raMaria kune varume hapana kana nzira inovhara kana kuderedza uku kupindirana kwakasiyana kwaKristu, asi kunoratidza simba Rake. Kune ese simba rekuponesa kweMhandara Yakaropafadzwa pavanhu inotangira, kwete kubva kune chimwe chinodiwa chemukati, asi kubva pakufara kwaMwari.  --Chishanu Vatican Council, Lumen Gentium, n. 60

Kristu akashuvira kuti ave kwete amai vake chete, asi amai vedu tese, Muviri Wake Wakavanzika. Uku kuchinjana kwaMwari kwakaitika pasi peMuchinjikwa:

"Mukadzi, tarira, mwanakomana wako." Ipapo akati kumudzidzi: Tarira mai vako. Zvino kubva paawa iro mudzidzi wakavatora akavaisa kumba kwake. (Johani 19: 26-27)

Saka ndizvo izvo Jesu anoda kuti tiite zvakare: tora Maria mumoyo medu uye kumba. Kana tikadaro, anotipinza mukati memoyo wake - Unemwoyo Wakachena uzere nenyasha. Nekuda kwehukama hwake hwemweya anokwanisa kurera vana vake, sekunge, nemukaka wenyasha idzi. Usandibvunze kuti anozviita sei, ndinongoziva kuti anodaro! Ko munhu unozivavo kuti Mweya Mutsvene unoshanda sei?

Mhepo inovhuvhuta painoda, uye iwe unogona kunzwa kurira kwainoita, asi iwe hauzive kwainobva kana kwainoenda. ndozvinoitawo munhu wose akaberekwa noMweya. (Johani 3: 8)

Zvakanaka, ndozvazvakaita ne murume kana mukadzi weMweya Mutsvene. Iye anokwanisa kutichengeta nekutipa hutiziro hwemweya, sezvingaitwa naamai vakanaka, nekuti iko Kuda kwaBaba. Nekudaro, ibasa rake munguva dzino kuchengetedza vana vake muDutu Guru iro rava patiri zvino.

Mwoyo Wangu Wakachena: ndiyo yako yakachengeteka utiziro uye nzira dzeruponeso idzo, panguva ino, Mwari dzaanopa Chechi nekuvanhu… Chero ani zvake asingapinde mune izvi utiziro ichatakurwa neMhepo huru ine mvura yakatotanga kuita hasha.  -Mukadzi Wedu kuna Fr. Stefano Gobbi, Zvita 8, 1975, n. 88, 154 yeiyo Blue Book

Ndiyo utiziro iyo Amai vako vekudenga yawakagadzirira iwe. Pano, iwe unenge wakachengeteka kubva panjodzi dzese uye, panguva yeDutu, iwe unowana rugare rwako. —Ibid. n. 177

Teerera kune izvo zvipikirwa! Isu tinofanirwa kugamuchira ichi chipo kune zvazviri uye nekuchimbidza munzvimbo ino yekupotera.

Amai vaMaria, inova nhaka yemurume, ndi chipo: chipo chinoitwa naKristu pachake kumunhu wese. Mununuri akapa Maria kunaJohane nekuti anoisa Johane kuna Maria. Petsoka dzeMuchinjikwa ndipo panotangira iko kuiswa kwakakosha kwevanhu kuna Amai vaKristo, izvo munhoroondo yeChechi zvakaitwa nekuratidzwa nenzira dzakasiyana… -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 45

 

ROSARI NEDZIMAI

Zviri kuburikidza nemuitiro uye kuratidza kuzvipira kuna Mai Vedu kuti isu takatodzidza chivimbiso che "nzvimbo yekutizira" maari kuti ive yechokwadi. Semuenzaniso, chimwe cheZvivimbiso gumi neshanu Mukadzi Wedu chakasvitswa kuSt. Dominic naWakaropafadzwa Alan nezvevaya vanonamata Rosary, ndeyekuti…

… Chichava chombo chakasimba kwazvo kugehena; ichaparadza zvakaipa, kununura kubva muchivi uye kubvisa dzidziso dzakatsauka. —Erosary.com

Hakusi kungoerekana kwaitika, saka, kuti Denga rakavandudza kudana kwaro kuburikidza nevaoni vazhinji mugore rapfuura kunamatira rozari zuva nezuva. Nekuti rozari rinoramba riri rekutanga kuzvipira kuna Mwoyo Wakachena:

Chechi yagara ichireva kuti unamato uyu… matambudziko akaoma chose. Dzimwe nguva apo chiKristu pachacho chairatidzika kunge chiri panjodzi, kununurwa kwacho kwakanzi kune simba remunamato uyu, uye Mukadzi Wedu weRosary akarumbidzwa semunhu akarevererwa akaunza ruponeso. —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Rosarium Virginis Mariae, kwete. 39

Izvi hazvifaniri kutishamisa, nekuti Katekisimu inodzidzisa kuti Chechi "inofananidzirwa neareka yaNoa, iyo yega inoponesa kubva kumafashama." [1]Catechism yeChechi yeKaturike, N. 845 Panguva imwecheteyo, Chechi inodzidzisa kuti Maria "ndiye 'muenzaniso wakanaka' (typhusveChechi ” [2]CCC, n. 967 kana kuisa imwe nzira:

Holy Mary ... iwe wakava mufananidzo weChechi inouya… —PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50

Nekudaro, iye zvakare ari mhando ye "areka" yevatendi. Mumashura akabvumidzwa kuna Elizabeth Kindelmann, Jesu pachake akati:

Amai Vangu areka yaNoa… —Murazvo weRudo, p. 109; Imprimatur kubva kuna Archbishop Charles Chaput

Uye kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta, Mukadzi Wedu akati Moyo wake uri areka kwokupotera. ”[3]Mhandara muHumambo hweKuda kwaMwari, Day 29 Funga nezve yega Rosary bead, saka, sekunge matanho zvinotungamira muAreka yeMoyo wake. Namata Rosary nemhuri yako mazuva ese. Unganidza sekunge uripo kupinda muAreka mvura isati yanaya. Ramba muyedzo wekuregeredza kwete chete chikumbiro ichi chekudenga, asi kuchema kwaSt. John Paul II kwekuti Chechi itore Rosary: ​​"Dai chikumbiro changu ichi chisazonzwika!"[4]Rosarium Virginis Mariae, kwete. 43

Kana vari vana vako vakadonha, ndinoda kuwedzera kuvabereki nasekuru sekuru vangu kunyora Iwe Iva Noa. Ikoko, iwe unowana kurudziro maererano nehama dzako dzakasiya kutenda. Kunamatira Rozari revana vedu vakadonha kwakafanana nekuisa matombo mudiki munzira isina gwara inoenda kuAreka. Ibasa rako kuisa matombo aya; ibasa redenga uye nguva yekuti vadiwa vako vanovawana sei uye riini.

Ehezve, zvese zvandangotaura zvinofungidzira kuti iwe unozorega Mukadzi Wedu amai iwe! Mumashoko echiKaturike, izvi zvinonzi "kuzvitsaurira kuna Maria." Verenga Vakakomborerwa Vabatsiri kunzwa nezve yangu yekuzvitsaurira uye uwane munamato wekugadza iwe waunogona kutaura iwe pachako.

 

VANHU VANOPOTESA

Zviripachena, kuzvipira kunaMai vedu kwakapa kwete kwete zvemweya chete asi chisimba dziviriro kuChechi. Funga nezvekukundwa kunoshamisa kweiyo Mauto eOttoman kuLepanto… Kana kuti vapirisita vanonamata sei Rosary kuHiroshima vakachengetedzwa nenzira inoshamisa kubva kubhomba reatomiki uye kunyange nemirazvo inopisa.

Isu tinotenda kuti takapona nekuti isu taive tichirarama meseji yaFatima. Taigara uye tichinamata Rosary zuva nezuva mumba imomo. —Fr. Hubert Schiffer, mumwe wevakapona uyo akararama makore makumi matatu nematatu aine hutano hwakanaka asina kana mhedzisiro kubva kumwaranzi;  www.musikane.com

Munguva dzese dzekutambudzwa, Mwari akapa rumwe rudzi rwekudzivirirwa panyama kuchengetedza, kana padiki padiki, vakasara veVanhu vake (verenga Iwo Anouya Makorokoto neVapoteri). Areka yaNoa ndiyo chaiyo yaive nzvimbo yekutanga yekuvanda. Uye ndiani angatadze kuyeuka kumutswa kwakaita St. Joseph husiku kuti atungamire iye Mhuri Dzvene mukupotera kwerenje?[5]Matt 2: 12-14 Kana kuti Mwari akafuridzira sei Josefa kuti achengete zviyo kwemakore manomwe?[6]Genesi 41: 47-49  Kana kuti iyo VanaMakabhi vakawana kwokupotera mukutambudzwa?

Mambo vakatuma nhume… kurambidza zvipiriso zvinopiswa, zvibairo, uye zvinonwiwa munzvimbo tsvene… Vanhu vazhinji, avo vakasiya mutemo, vakazvibatanidza nekuita zvakaipa munyika. VaIsraeri vakaendeswa kunzvimbo yakavanda, kwese kwaiwanikwa nzvimbo dzekupotera. (1 Macc 1: 44-53)

Chokwadi, Chechi yekutanga Baba Lactantius vakafanoona refuges mune ramangwana nguva ye kusateerera mutemo:

Iyi ichava nguva yekuti kururama kuchadzingwa, nekusine mhosva kuvengwa; mairi vakaipa vachapamba vakanaka pane vavengi. hapana mutemo, kana kurongeka, kana kurwa kwemauto kuchachengetedzwa… zvinhu zvese zvichanyadziswa uye zvakasanganiswa pamwechete kutongwa, uye nemirairo yechisikwa. Saizvozvo nyika ichaitwa dongo, sekunge neumwe anopamba. Kana izvi zvikaitika, ipapo vakarurama nevatendi vezvokwadi vachazvitsaura kubva kune wakaipa, ndokutizira mariri solopes. -Lactantius, Iwo Divine Divine Institutes, Bhuku VII, Ch. 17

Chokwadi, vamwe vangataura kuti kuvanda kwakasiyana negadziriro yaMwari yokupotera chaiko. Zvakadaro, Chiremba weChechi, St. Francis de Sales, anotsinhira kuti pachava nenzvimbo dzedziviriro panguva yekutambudzwa kwaAntikristu:

Iko kumukira [chimurenga] uye kupatsanurwa kunofanira kuuya… Chibayiro chinomira uye… Mwanakomana weMunhu haatombowana kutenda pasi pano… Ndima idzi dzese dzinonzwisiswa nezve kutambudzika uko Anopesana naKristu achakonzera muChechi… Asi Chechi… haikundikane , uye achafudzwa nekuchengetwa pakati pemagwenga nekugara kwese kwaAchazorora, sekutaura kunoita Rugwaro, (Apoc. Ch. 12). —St. Francis de Kutengesa, Basa reChechi, ch. X, n. 5

Mukadzi akapihwa mapapiro maviri egondo guru, kuti akwanise kubhururukira kunzvimbo yake murenje, uko, kure nenyoka, akachengetwa kwegore, makore maviri, nehafu yegore. (Zvakazarurwa 12: 14)

Zvirokwazvo, anodaro Pope St. Paul VI…

Izvo zvinodikanwa kuti boka diki rinorarama, kunyangwe zviite zvidiki sei. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Mune zvakazarurwa kuna Fr. Stefano Gobbi, anotakura iyo Imprimatur, Mukadzi Wedu anotaura zvakajeka kuti Mwoyo wake Unofa haungapi hutiziro hwemweya chete asi hwepanyama:

In idzi nguva, imi mese munofanirwa kukurumidza kuti muvande mu utiziro yangu Immaculate Moyo, nekuti kutyisidzirwa kwakakura kwehuipi kwakaturika pamusoro pako. Izvi ndizvo zvekutanga zvehuipi hwehurongwa hwemweya, hunogona kukuvadza hupenyu hwemweya wako… Kune zvakaipa zvehunhu hwakadai seurwere, njodzi, tsaona, kusanaya kwemvura, kudengenyeka kwenyika, nezvirwere zvisingarapike zviri kupararira. huipi hwehunhu hwemagariro… Kuchengetedzwa kubva zvose zvakaipa izvi, ndinokukoka kuti uzviise pasi pekuvanda munzvimbo yakachengeteka yeMoyo wangu Wakachena. —June 7, 1986, n. 326, Blue Book

Zvinoenderana nezvakazarurirwa kuna Muranda waMwari Luisa Piccarreta, Jesu akati:

Kururamisira kwaMwari kunoita kuti varangwe, asi kana ava kana vavengi [vaMwari] havaswederi pedyo nemweya iyo inogara muKuda kwaMwari… Zivai kuti ndichava nehanya nemweya inogara muKuda Kwangu, uye yenzvimbo dzinogara mweya iyi… Ndinoisa mweya iyo inorarama zvizere muKuda Kwangu pasi pano, iri muchimiro chakafanana nevakakomborerwa [Kudenga]. Naizvozvo, gara muKuda Kwangu uye usatya chinhu. —Jesu kuna Luisa, Vhoriyamu 11, Chivabvu 18, 1915

Mune zvimwe zvakazarurwa zvechiporofita, tinoverenga nezve refuges idzo Mwari akagadzirira pamberi pevanhu Vake pakukwirira kweDutu Guru iro ratotanga.

Nguva iri kuuya nekukurumidza, iri kuswedera padhuze, nekuti nzvimbo Dzangu dzekupotera dziri muzvikamu zvekugadzirira mumaoko evatendi Vangu. Vanhu vangu, Ngirozi dzangu dzichauya dzichakutungamira kunzvimbo dzako dzekupotera uko kwauchadzivirirwa kubva kumatutu nemauto kwaantikristu uye nehurumende imwechete yenyika… Gadzirirai vanhu Vangu nekuti kana vatumwa Vangu vauya, haudi. tendeuka. Uchapihwa mukana mumwe kana nguva iyi yasvika vimba mandiri uye kuda Kwangu kwauri, ndosaka ndakuudza kuti utange kuteerera izvozvi. Kutanga kugadzirira nhasi, nekuti mune anoratidzika kunge mazuva ekudzikama, rima rinogara. —Jesu Jennifer, Chikunguru 14, 2004; namesfromjesus.com

Chirangaridzo chaJehovha akatungamirira vaIsraeri murenje neshongwe yegore masikati neshongwe yomoto usiku.

Tarira, ndiri kutuma mutumwa pamberi pako,
kukuchengetedza munzira uye kukuendesa kunzvimbo yandakagadzirira.
Teerera kwaari uye umuteerere. Usamupandukira,
nekuti haangakukangamwiri zvivi zvako. Simba rangu riri maari.
Kana iwe ukamuteerera uye ukaita zvese zvandinokuudza,
Ndichava muvengi kuvavengi vako
uye muvengi kuvavengi vako.
(Eksodho 23: 20-22)
 
Zvese izvi zvinofungidzirwa pahwaro hwekuti mweya yakadaro iri kare kugara mu "mamiriro enyasha" - ndiko kuti, muutiziro hwaKristu Ngoni dzaMwari. Nekuti iri mune iyi tsitsi, yakadururwa kubva kuMoyo Mutsvene, kuti vatadzi vanowana hutiziro kubva kururamisiro yaMwari, kunyanya paawa yekutongwa kwavo chaiko.[7]cf. Johani 3:36 Vachidzokorora mashoko aJesu kuna Luisa Piccarreta, mushumiri wekuCanada Fr. Michel Rodriguez anorova chiyero chakakodzera:
Nzvimbo yekutizira, kutanga kwezvose, ndiwe. Isati yave nzvimbo, munhu, munhu anogara neMweya Mutsvene, mune nyasha. Nzvimbo yekutizira inotanga nemunhu akazvipira mweya wake, muviri wake, hupenyu hwake, hunhu hwake, maererano neShoko raIshe, dzidziso dzeChechi, uye nemutemo weMirairo Gumi. -Ibid.
 
 
STATE YENYASHA
 
Iko kune kubvumidzwa kwakanyanya kuwanda kwakanyanya uye kushushikana neakanyanya ma refuges mazuva ano. Icho chikonzero chiri nyore: kutya. Saka ndiudze: parizvino wakachengeteka kubva kugomarara, tsaona dzemotokari, kurwiswa nemoyo kana mamwe matambudziko? Izvi zvinoitika nguva dzese kumaKristu akanaka. Izvi zvinoreva kuti isu tinogara tiri, nguva dzose, mumaoko aBaba. Terry Law akamboti, "Nzvimbo yakachengetedzeka kuve mukuda kwaMwari." Izvi ichokwadi chose. Kunyangwe Jesu aive paGomo reTabhori kana paGomo reCalvari, kwaari, Kuda kwaBaba kwaive chikafu Chake. Kuda kwaMwari ndiko chaizvo kwaunoda kuva. Saka, Mwari chete ndiye anoziva waAchachengetedza uye kwaAchavachengeta. Mune mamwe mazwi, kuzvichengetedza hachisi chinangwa chedu asi kuenderana kwakazara nekuda kwaMwari. Kuda kwake kwemweya mumwe chete kungave kubwinya kwekufira; kune inotevera, hurefu hunouya; kune inotevera chimwe chinhu. Asi pakupedzisira, Mwari vachapa mubairo wese maererano nekutendeka kwavo… uye ino nguva panyika ichaita sekunge kwaive kurota kuri kure.
 
Pakatanga kunyora uku kupostora makore gumi nemashanu apfuura, "izwi" rekutanga pamoyo pangu kunyora raive Gadzirira!  Izvi zvaireva: kuva mu "mamiriro enyasha." Zvinoreva kusave nezvivi zvinofa uye, nekudaro, mune hushamwari naMwari. Zvinoreva kuva wakagadzirira kusangana naShe chero nguva. Izwi raive rakanzwika uye rakajeka panguva iyo zvazvino.
Iva munzvimbo yenyasha, gara uri munyasha.
Heino chikonzero. Zviitiko zviri kuuya panyika izvo zvinozotora mweya mizhinji kuenda mukusingaperi mukubwaira kweziso. Izvi zvinosanganisira zvakanaka nezvakaipa, munhuwo zvake uye mupristi, mutendi uye asingatendi. Nyaya iripo: sekunyora uku, vanhu vanopfuura zana nemakumi mana vakafa "zviri pamutemo" kubva kuCOVID-140,000, vamwe vaifunga mavhiki mashoma apfuura kuti vanga vachinakidzwa nemhepo yemuchirimo pari zvino. Yakauya sembavha usiku… uye saka zvimwe zvichaitawo zvimwe kurwadziwa nemimba. Ndidzo nguva dzatiri kurarama madziri. Asi kana iwe ukavimba muna Ishe, kana kuda kwake kuri kudya kwako, ipapo uchazvinzwisisa izvo hapana zvinoitika kunaani zvake izvo Mwari asingatenderi. Saka usatya.

Usatya zvingazoitika mangwana.
Baba vamwe vane rudo vane hanya nemi nhasi vachadaro
kukuitira hanya mangwana uye zuva nezuva.
Pamwe achakudzivirira kubva pakutambura
kana kuti Iye achakupa simba risingakundikani kuti utsvage.
Iva nerunyararo ipapo woisa parutivi mifungo yese uye kufungidzira
.

—St. Francis de Sales, bhishopi wezana ramakore rechi 17,
Tsamba kuna Mukadzi (LXXI), Ndira 16, 1619,
kubva ku Tsamba dzeMweya dzaS. Francis de Sales,
Rivingtons, 1871, peji 185

Kunyangwe ini ndichirarama kuti ndione Era yeRunyararo kana kwete hazvisi zvebhizimisi rangu. Ini ndinogona kukuudza izvi, zvakadaro: Ndinoda kuona Jesu! Ini ndoda kutarisa mumaziso Ake ndomunamata. Ndinoda kutsvoda maronda Ake, maronda andinoiswawo imomo… ndokuwira patsoka dzaKe ndomunamata. Ndinoda kuona Mukadzi Wedu. Handikwanise wait kuona Mukadzi Wedu, uye kumutenda nekundishivirira makore ese aya. Uyezve ini ndoda kubata amai vangu amai uye hanzvadzi yangu inodikanwa uye ndongoseka nekuchema uye ndisingazoregi kuenda… zvakare zvakare.
 
Ndiri kuda kuenda kumba, handiti? Usandibata zvisirizvo, ndinoda kurera vana vangu vasara uye ndigoona vana vavo… asi moyo wangu wakagara kuMusha sezvo ndisingazive kuti “mbavha” ichaonekwa rini.
 
Mune meseji yazvino kuna Pedro Regis, Mukadzi Wedu anotiudza panofanirwa kutariswa maziso edu:
Chinangwa chako chinofanirwa kuve Denga. Zvese muhupenyu huno zvinopfuura, asi Nyasha dzaMwari dziri mauri dzinova Dzisingagumi. -Mukadzi Wedu kuna Pedro, April 14, 2020
Nzira yakachengetedzeka yekuenda nekusingaperi ndeyekuona kuti isu tinopinda muhupoteri hweMweya wake Wakachena, iro Areka yemweya, seChechi, inofambisa vana vayo vese zvakanaka kuMusha.

 

Nyeredzi yeGungwa, NaTianna (Mallett) Williams

 

Nhasi, ndinoda kukutungamira neruoko saamai:
Ndinoda kukutungamira zvakadzama
munzvimbo dzakadzika dzeMweya wangu Wakachena…

Usatya kana kutonhora kana rima,
nekuti iwe uchave uri Mumoyo maAmai vako
uye kubva ipapo ucharatidza nzira
kune vazhinji vangu varombo vanodzungaira vana.

… Mwoyo wangu uchiri utiziro hunokudzivirira
kubva pazviitiko zvese izvi zviri vachiteverana.
Iwe ucharamba wakadzikama, hauzvirega uchitambudzika,
haungatyi. Uchaona zvinhu izvi zvese kubva kure,
usingazvibvumiri iwe kuve mune yakanyanya kukanganiswa navo.
'Asi sei?' unondibvunza.
Iwe uchararama munguva, asi zvakadaro uchave,
sezvazvaive, kunze kwenguva….

Gara saka saka nguva dzose muutiziro hwangu uhu!

—Kuna Vapirisita, Vanakomana vaMai Vedu Vanodiwa, meseji kuna Fr. Stefano Gobbi, n. 33

 

Nyeredzi yeGungwa, upenye pamusoro pedu uye utitungamirire munzira yedu!
—PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, N. 50

 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Catechism yeChechi yeKaturike, N. 845
2 CCC, n. 967
3 Mhandara muHumambo hweKuda kwaMwari, Day 29
4 Rosarium Virginis Mariae, kwete. 43
5 Matt 2: 12-14
6 Genesi 41: 47-49
7 cf. Johani 3:36
Posted in HOME, MARIA, NGUVA YENYASHA.