Kumutswa kweChechi

 

Iwo ane chiremera kwazvo maonero, uye iyo inoonekwa
kunyatsoenderana neMagwaro Matsvene, ndiko kuti,
mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike
kamwe zvakare kupinda pane nguva ye
kubudirira nokukunda.

-Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu,
Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

 

PANO ndima isinganzwisisike iri mubhuku raDanieri iri kufutunuka yedu nguva. Inotizve zviri kuratidzwa naMwari panguva ino apo nyika ichienderera nerima ...

 

KUSIMBISWA

Mushure mekuona muzviratidzo kusimuka kwe "chikara" kana Antikristu, uyo anouya kumagumo enyika, muporofita anobva audzwa kuti:

Enda zvako, Daniel, nekuti mazwi akavharwa uye akanamwa kusvikira nguva yekupedzisira. Vazhinji vachazvichenesa, nekuzviita chena, nekunatswa… (Danieri 12: 9-10)

Chinyorwa chechiLatin chinoti aya mazwi achasimbiswa usque ad tempus praefinitum“Kusvikira nguva yakatemerwa.” Kuswedera kwenguva iyoyo kunoratidzwa mumutsara unotevera: riini Vazhinji vachazvinatsa nekuzvichenesa. Ini ndichadzoka kune izvi munguva pfupi.

Kwemakore zana apfuura, Mweya Mutsvene wanga uchizarurira kuChechi iyo kuzara kwehurongwa hweRununuro kuburikidza naMai vedu, zvakavanzika zvakawanda, uyezve kudzoreredzwa kwechokwadi kwezvinodzidziswa nedzidziso dzeMadzibaba eKereke Ekutanga muBhuku raZvakazarurwa. Zvirokwazvo, Apocalypse inongedzo yakananga yezviono zvaDaniel, uye nokudaro, "kuvhurwa" kwezviri mukati maro kunofungidzira nzwisiso izere yerevo yaro mukuenderana ne "Ruzhinji Ratidzo" rweChechi-Tsika Tsvene.

… Kunyangwe [Ruzhinji] Zaruro yatove yakakwana, haina kunyatso kujekeswa; inoramba iri yekutenda kwechiKristu zvishoma nezvishoma kuti izive kukosha kwayo kwakazara mukati memazana emakore." -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 66

Se sidenote, mune zvakawanikwa kusvika kunonoka Fr. Stefano Gobbi ane zvinyorwa zvine maviri Imprimaturs, Mukadzi Wedu anonzi anosimbisa kuti "Bhuku" raZvakazarurwa ikozvino rakavhurwa:

Yangu meseji yeapocalyptic, nekuti iwe uri mumoyo we izvo zvakaziviswa kwauri mubhuku rekupedzisira uye rakakosha kwazvo bhuku reMagwaro Matsvene. Ini ndinoisa kungirozi dzechiedza chemuMoyo Wangu Wakachena basa rekukuunza iwe kuti unzwisise zvezviitiko izvi, ikozvino zvandakuvhurira iro rakavharwa Bhuku. -Kune Vapirisiti, Vana Vedu Vanodikanwa, n. 520, ini, j.

Icho chiri kuve "chisina kuvharwa" munguva yedu kubata kwakadzama kweicho chinonzi St. “Kutanga kumuka” yeChechi.[1]cf. Zvak. 20: 1-6 Uye zvese zvakasikwa zvakamirira izvi…

 

ZUVA rechinomwe

Muporofita Hosiya anonyora kuti:

Iye achatimutsazve mushure memazuva maviri; nezuva retatu achatimutsa, kuti tigare pamberi pake. (Hosiya 6: 2)

Zvakare, rangarira mazwi aPapa Benedict XVI kuvatori venhau pakutizira kwake kuPortugal muna 2010, kuti ariko  "Kudiwa kwechido cheChechi." Iye vakayambira kuti vazhinji vedu takarara paawa ino, zvakanyanya seVaapositori kuGetsemane:

… 'Kurara' ndekwedu, kweavo vedu vasingade kuona izere nehuipi uye vasingade kupinda muPassion yake.. ” —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

Zve…

… [Kereke] ichatevera Tenzi wake mukufa kwake uye nokumuka. -Catechism yeChechi yeKaturike, 677

Izvo zvazviri, Chechi ichateverawo Ishe wayo kwe "mazuva maviri" muguva, uye nekumuka pa "zuva rechitatu." Regai nditsanangure izvi kuburikidza nedzidziso dzeMadzibaba eKereke Ekutanga…

 

ZUVA RAKAFANANA NAMAKORE ACHIUZI

Vakaona nhoroondo yevanhu muchiedza chenyaya yekusikwa. Mwari akasika nyika mumazuva matanhatu uye, nezuva rechinomwe, Akazorora. Mune izvi, vakaona patani yakakodzera yekushandisa kuVanhu vaMwari.

Uye Mwari akazorora nezuva rechinomwe kubva kumabasa ake ese ... Naizvozvo, zororo resabata richakasarira vanhu vaMwari. (VaH 4: 4, 9)

Vakaona nhoroondo yevanhu, kutanga naAdamu naEvha kusvika panguva yaKristu semakore zviuru zvina, kana "mazuva mana" zvichibva pamashoko aSt.

Musarega chinhu ichi, vadikani, kuti kunaShe zuva rimwe rakaita sechiuru chamakore, uye chiuru chamakore chakaita sezuva rimwe chete. (2 Petro 3: 8)

Nguva kubva kukwira kudenga kwaKristu kusvika pachikumbaridzo chemireniyamu yechitatu ingangove "mamwe mazuva maviri." Panyaya iyi, pane chiporofita chinotyisa chiri kuitika ipapo ipapo. Vanababa veChechi vakafanoona izvozvo chiuru chemakore ichi yaizounza "zuva rechinomwe" - "zororo resabata" reVanhu vaMwari rinoenderana nekufa kwaAntikristu ("chikara") uye "kumuka kwekutanga" kunotaurwa nezvako muSt. Apocalypse:

Chikara chakabatwa pamwe chete nemuporofita wenhema, iye wakaita pamberi payo zviratidzo zvaakatsausa nazvo avo vakagamuchira mucherechedzo wechikara, nevakanamata mufananidzo wacho. Vaviri vakakandwa vari vapenyu mudziva remoto raipfuta nesarufa… Ndakaonawo mweya yeavo vakagurwa musoro nekuda kweuchapupu hwaJesu uye neshoko raMwari, uye vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kugamuchira mucherechedzo pahuma kana pamaoko. Vakararama uye vakatonga pamwe naKristu kwamakore chiuru. Vamwe vese vakafa havana kumuka kusvikira makore churu apera. Uku ndiko kumuka kwekutanga. Akaropafadzwa uye mutsvene ndiye unogoverana mukumuka kwekutanga. Rufu rwechipiri haruna simba pamusoro paizvozvi; vachava vaprista vaMwari navaKristu, uye vachatonga pamwe chete naye kwamakore ane chiuru. (Zvakazarurwa 19: 20-20: 6)

Sekutsanangura kwandakaita mu Maitiro Erai AkarasikaSt. Augustine akapa tsananguro ina dzerugwaro urwu. Iyo iyo "yakanamatira" nevazhinji vevadzidzi vezvitendero kusvika nhasi ndeyekuti "kumuka kwekutanga" kunoreva nguva yakatevera Kukwira kwaKristu kusvika kumagumo enhoroondo yevanhu. Dambudziko nderekuti izvi hazvienderane nekuverengwa kuri pachena kwechinyorwa, uye hazvienderane nezvakadzidziswa naBaba veChechi yekutanga. Zvisinei, imwe tsananguro yaAugustine ye "chiuru chemakore" inoti:

… Sokunge kuti chinhu chakaringana kuti vasande vanofanira kunakidzwa nekuzorora kwesabata panguva iyoyo, zororo rinoyera mushure mekushanda kwamakore zviuru zvitanhatu kubvira pakasikwa munhu… (uye) panofanira kuteverwa pakupera kwamatanhatu. Makore chiuru, semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rechinomwe mumakore ane chiuru ... Uye maonero aya aisazove anopokana, dai zvaidavirwa kuti mufaro wevatsvene, muSabata iro, unenge uri wemweya, uye zvichizotevera pamberi paMwari… —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civival Dei, Bk. XX, Ch. 7, Katurike University of America Press

Izvo zvakare iyo kutarisira yevazhinji mapapa:

Ndinoda kumutsidzira kwauri kukwidza kwandakaita kune vese vechidiki… gamuchirai kuzvipira kuve mangwanani varindiri mambakwedza emireniyumu nyowani. Uku kuzvipira kwekutanga, uko kunochengetedza kushanda kwayo nekukurumidzira apo patinotanga zana rino remakore nerima rakaipa remhirizhonga uye kutya kuungana kumusoro. Nhasi, kupfuura nakare kose, tinoda vanhu vanorarama hupenyu hutsvene, varindi vanosheedzera kupasi nyowani yetariro, hukama nerunyararo. —PAPA ST. JOHN PAUL II, "Mharidzo yaJohn Paul II kuGuannelli Youth Movement", Kubvumbi 20, 2002; v Vatican.va

… Nguva itsva umo tariro inotisunungura kubva mukusava neushoma, kusava nehanya, uye kuzvitora izvo zvinouraya mweya yedu nekukanganisa hukama hwedu. Vadiwa vadikani shamwari, Ishe varikukumbira kuti muve vaporofita vezera rino idzva… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

John Paul II akabatanidza iyi "mireniyumu nyowani" ne "kuuya" kwaKristu: [2]cf. Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?  uye Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya!

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Izvo Madzibaba eChechi - kusvika kuvapapa vedu vachangodarika - vange vachizivisa, hakusi kuguma kwenyika, asi "nguva" kana "nguva yerunyararo," "zororo" rechokwadi iro nyika dzaizonyaradzwa, Satani akasungwa nengetani. , uye Evhangeri yakapararira kunzvimbo dzese dzegungwa (ona Mapapa, uye Dhora Rekutanga). St. Louis de Montfort inopa chirevo chakakwana kumashoko euporofita eMagisterium:

Mirairo yenyu yeumwari yakaputswa, Vhangeri renyu rakarasirwa parutivi, hova dzezvakaipa dzinozadza pasi rese rinotakura kunyangwe vashandi venyu ... Ko zvinhu zvese zvichapera seSodhoma neGomora here? Hausati uchizomboputsa kunyarara kwako here? Iwe uchashivirira izvi zvese nekusingaperi here? Hachisi chokwadi here kuti kuda kwako ngakuitwe pasi pano sezvakunoitwa kudenga? Hachisi chokwadi here kuti umambo hwako hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune vamwe mweya, vadikanwa kwauri, chiratidzo chekuvandudzwa kwemberi kweChechi? â€”St. Louis de Montfort, Munamato weMamishinari,n. 5; www.ewtn.com

Iri ibasa raMwari kuunza ino nguva inofadza uye kuti vazivise kune vese ... Kana yasvika, ichave iri awa yakatarwa, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete mukudzorerwazve Humambo hwaKristu, asi kuiswa kwe… nyika. Tinonamata zvakanyanya nemoyo wose, uye tinokumbira vamwewo saizvozvo kuti vanyengeterere runyararo rwatinoshuvira kwazvo munharaunda. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

Chinonyanya kukosha ndechekuti "awa rinofadza" rinoenderanawo ne kukwana reVanhu vaMwari. Rugwaro rwakajeka izvo kutsveneswa kweMuviri waKristu kunodiwa kuitira kuti uve wakakodzera Mwenga wekudzoka kwaKristu mukubwinya: 

… Kukumikidza uri mutsvene, usina gwapa, uye usina chaunopomerwa pamberi pake… (VaK 1:22, VaE 5:27)

Kugadzirira uku ndizvo chaizvo zvaive nemoyo Mutsvene St.John XXIII:

Basa raPapa John rekuzvininipisa ndere “kugadzirira Ishe vanhu vakakwana,” iro rakafanana chaizvo nebasa reBaptist, muteveri wake uye waanotora zita rake. Uye hazvigoneke kufungidzira kukwana kwakakwirira uye kwakakosha kudarika iko kwekukunda kwerunyararo rwechiKristu, rwuri rugare pamoyo, rugare murunyararo, muhupenyu, mukugara zvakanaka, mukuremekedzana, uye muukama hwemarudzi. . —PAPA ST. JOHN XXIII, Rugare rwechokwadi rwechiKristu, Zvita 23, 1959; www.kuspawne.org 

Hezvino chikonzero nei "mireniyamu" ichiwanzonzi "inguva yerunyararo"; iyo zvemukati kukwana weChechi ane zvekunze mhedzisiro, ndokuti, iyo yekunyarara kwepasi. Asi zvinopfuura izvozvo: ndiyo kudzorerwa yeHumambo hweKuda kwaMwari uko kwakaraswa naAdamu kuburikidza nechivi. Saka, Pope Piux XII akaona kudzorerwa kuri kuuya se "kumuka" kweChechi pamberi kuguma kwenyika:

Asi kunyangwe husiku huno pasi pano zvinoratidza zviratidzo zvakajeka mambakwedza achauya, yezuva idzva kugamuchira kutsvopwa kwezuva idzva uye rinobwinya… Rumuko rutsva rwaJesu rwunokosha: kumuka kwechokwadi, uko kunobvuma humwe humambo Rufu… Mumunhu mumwe nemumwe, Kristu anofanira kuparadza husiku hwezvivi zvechivi nekubuda kwenyasha kuwanikwa. Mumhuri, husiku hwekusakendenga uye kutonhorera kunofanira kupa nzira kune zuva rerudo. Mumafekitori, mumaguta, mumarudzi, munyika dzisinganzwisisike uye kuvenga usiku hunofanira kupenya sezuva, nox sicut die Illuminabitur, uye kukakavara kunopera uye kuchava nerunyararo. —PAPA PIUX XII, Urbi uye Orbi kero, Kurume 2nd, 1957; v Vatican.va

Uri kunzwa tarisiro yetariro izvozvi here? Ndovimba kudaro. Nekuti humambo hwaSatani huri kusimuka panguva ino haisiriyo yekupedzisira nhoroondo yenhoroondo yevanhu.

 

ZUVA RAJEHOVHA

"Kumuka" uku, sekureva kwaSt. John, kunotanga kutonga kwe "chiuru chemakore" - chakadaidzwa naMadzibaba eKereke "zuva raIshe." Haisi zuva remaawa makumi maviri nemana, asi rinomiririrwa nenzira churu nechuru.

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Zvino ... tinonzwisisa kuti nguva yemakore chiuru inoratidzwa mumutauro wekufananidzira. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

St. Thomas Aquinas anotsigira kuti nhamba iyi haifanire kutorwa sezvairi:

Sekutaura kwaAugustine, zera rekupedzisira renyika rinoenderana nechikamu chekupedzisira chehupenyu hwomurume, chisingagare kune makore akasarudzika semamwe matanho anoita, asi anogara pane dzimwe nguva yakareba seizvo vamwe pamwechete, uye zvakare zvakareba. Naizvozvo zera rekupedzisira renyika harigone kupihwa nhamba yakatarwa yemakore kana mazera. —St. Thomas Aquinas, Quaestiones Distipate, Vol. II De Potentia, Mubvunzo 5, n.5; www.nmusic.org

Kusiyana nema millenarianist avo vakatenda zvisizvo kuti Kristu aizo chaizvoizvo uya kuzotonga munyama pasi pano, Madzibaba eKereke vakanzwisisa Magwaro mune zvemweya nganonyorwa mavaive vakanyorwa (ona Millennarianism-Izvo zvazviri, uye kwete). Basa redzidziso raMufundisi Joseph Joseph Iannuzzi mukusiyanisa dzidziso dzaMadzibaba veChechi kubva kumasekete enhema (maChiliast, maMontanists, nezvimwewo) chave hwaro hunodiwa hwezvitendero mukukomberedza zviporofita zvavanapapa kwete kwete chete Madzibaba eKereke neMagwaro, asi zvakare kune zvakazarurwa zvakapihwa kune vezana ramakore rechimakumi maviri. Ini ndaitoti basa rake riri kubatsira ku "unseal" icho chakachengeterwa nguva yekupedzisira. 

Ini dzimwe nguva ndinoverenga ndima yeEvhangeri yenguva dzekupedzisira uye ini ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvemugumo izvi zviri kubuda. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

 

HUMAMBO HWAMWARI HUNODA

Zvese Jesu zvaakataura nekuita zvaive, mumashoko ake, kwete kwake kwekuda kwemunhu, asi iko kwaBaba vake.

Ameni, ameni, ndinoti kwamuri, mwanakomana haagone kuita chero chinhu ari ega, asi chete zvaanoona baba vake vachiita; nekuti zvaanoita, mwanakomana wake uchazviitawo. Nokuti Baba vanoda Mwanakomana wavo uye vanomuratidza zvose zvavanoita ivo… (Johane 5: 19-20)

Pano tine pfupiso yakakwana yekuti sei Jesu akatora paari hupenyu hwedu: kubatana uye kudzorera kuda kwedu kwevanhu mune Divine. Mune rimwe shoko, ku divinize vanhu. Izvo zvakaraswa naAdamu mubindu ndizvo chaizvo izvo: mubatanidzwa wake muKuda kwaMwari. Jesu akauya kuzodzosera kwete chete hushamwari naMwari asi chirairo. 

"Zvisikwa zvese," akadaro St. Paul, "zvinogomera uye zvinoshanda kusvika zvino," zvichimirira kudzikinura kwaKristu kudzosa hukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Asi chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagovana kuteerera kwake… —Muranda waMwari Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira (San Francisco: Ignatius Press, 1995), mapeji 116-117

Saka, "kumuka kwekutanga" kunoratidzika kunge kuri kudzorerwa yezvakaraswa naAdamu naEvha mubindu reEdeni: hupenyu hwakararama muKuda kwaMwari. Nyasha idzi dzakapfuura kungounza Chechi munzvimbo ye kuita Kuda kwaMwari, asi munzvimbo ye kuva, zvekuti Kuda kwaMwari kweUtatu Hutsvene kunova icho cheMutumbi wakavanzika waKristu. 

Nekuti zvakavanzika zvaJesu hazvisati zvanyatsoitwa uye kuzadzikiswa. Ivo vakakwana, zvirokwazvo, mumunhu waJesu, asi kwete matiri, avo vari mitezo yake, kana muChechi, unova muviri wake usinganzwisisike. —St. John Elies, bata "Paushe hwaJesu", Yokunamata pakati Hours, Vol IV, peji 559

Ino haisi nguva yekuwedzera mune zvakadzama kuti izvi "zvinoita sei"; Jesu akazviita mumakumi matatu nematanhatu mavhoriyamu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta. Asi, ngazvikwane kungotaura kuti Mwari anoda kudzorera matiri "iyo chipo yekurarama mukuda kwaMwari. ” Kukanganisa kweizvi kuchadzokorodza mudenga rese se "izwi rekupedzisira" pane nhoroondo yevanhu kusati kwazadziswa kwezvinhu zvese.  

Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari kunodzosera kune avo vakaregererwa chipo chakange chave naAdamu chepamberi uye chakaburitsa mwenje woumwari, hupenyu uye hutsvene mukusika…Mufundisi Joseph Iannuzzi, Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari mune zvakanyorwa zveLuisa Piccarreta (Kindle Nzvimbo 3180-3182); NB. Iri basa rine zvivimbiso zveYunivhesiti yeVatican yekubvumidzwa pamwe nekutenderwa muchechi.

The Catechism yeChechi yeKaturike inodzidzisa kuti "Zvinhu zvese zvakasikwa 'muchimiro chekufamba" (mu statu viae) kusvika kukukwana kwokupedzisira kuchazowana, uko kwakatemerwa naMwari. ” [3]Catechism yeChechi yeKaturike, N. 302 Iko kukwana kwakabatana zvine hukama mukati memunhu, uyo asiri chete chikamu chechisiko asi chinonyanya kukosha. Seizvo Jesu akazivisa kuMuranda waMwari Luisa Piccaretta:

Ini ndinoshuvira, kuti, vana Vangu vapinde muHunhu Hwangu uye vatevedzere izvo zvakaitwa neMweya weHunhu Hwangu muChido Chamwari… Kukura pamusoro pechisikwa chose, ivo vanodzoseredza kodzero dzeKusika- Rangu pamwe neidzo dzezvisikwa. Vachaunza zvinhu zvese kumhedzisiro yeChisiko uye kune iyo chinangwa icho Chisiko chakave… -Zvak. Joseph. Iannuzzi, Kubwinya kweChisiko: Kukunda kweKuda kwaMwari Pasi uye Era yerunyararo mune zvakanyorwa zveMadzibaba Chechi, Vanachiremba uye Vangu (Nhau Nzvimbo 240)

Saka, anodaro John Paul II:

Kumuka kwevakafa kunotarisirwa kumagumo kwenguva kunogamuchira kutanga kwayo, kwekupedzisira mukumuka pamweya, chinangwa chekutanga chebasa reruponeso. Ino mune hupenyu hutsva hwakapihwa naKristu akamuka sechibereko chebasa rake rerudzikinuro. —General Audience, Kubvumbi 22nd, 1998; v Vatican.va

Hupenyu hutsva uhu muna Kristu, sekureva kwezvakazarurirwa kuna Luisa, hunosvika panhongonya payo panoda munhu anomutsa muKuda kwaMwari. 

Zvino, chiratidzo cheRudzikinuro rwangu rwaive Rumuko, iro, rakapfuura zuva rakazara, rakapfekedza Hunhu hwangu, richiita kunyangwe zviito zvangu zvidiki kupenya, nekubwinya uye kushamisa sekushamisa Denga nepasi. Kumuka kuvakafa kuchave kutanga, hwaro uye kuzadzikiswa kwezvinhu zvese - korona nekubwinya kwevese Vakaropafadzwa. Kumuka kwangu iZuva rechokwadi iro rinokudza Hunhu hwangu. Izuva reChechi yeKaturike; Iko kubwinya kwemuKristu wese. Pasina Rumuko, zvingadai zvakaita sekudenga kusina Zuva, pasina kupisa uye pasina hupenyu. Ikozvino, Rumuko rwangu mucherechedzo wemweya iyo ichaumba Hutsvene hwavo muWill yangu. —Jesu kuna Luisa, Kubvumbi 15, 1919, Vol. 12

 

KUMUTSWA… UTSVENE hutsva

Kubva pakukwira kudenga kwaKristu makore zviuru zviviri - kana kuti “mazuva maviri” apfuura- munhu aigona kutaura kuti Chechi yakaburukira muguva naKristu ichimirira kumutswa kwayo- kunyangwe ichakatarisana ne "Passion" chaiyo.

Nekuti makafa, uye hupenyu hwenyu hwakavigwa pamwe naKristu muna Mwari. (VaKorose 3: 3)

uye “Zvisikwa zvose zvinogomera nokurwadziwa kusvikira zvino,” anodaro St. Paul, se:

Zvisikwa zvakamirira nemoyo murefu kutarisira kuratidzwa kwevana vaMwari… (VaRoma 8:19)

Tarira: Pauro anoti zvisikwa zvakamirira, kwete kudzoka kwaJesu panyama, asi the "Kuratidzwa kwevana vaMwari." Kusunungurwa kwezvisikwa kwakasungirirwa mukati nebasa reRununuro matiri. 

Uye tinonzwa nhasi kugomera zvisina mukare akambozvinzwa… Papa [John Paul II] anokoshesa kutarisira kukuru kuti mireniyamu yemapoka ichateverwa nemireniyamu yekubatana. --Cardinal Joseph Ratzinger (BENEDICT XVI), Munyu wepasi (San Francisco: Ignatius Press, 1997), rakashandurwa naAdrian Walker

Asi kubatana uku kunozouya chete sebasa reMweya Mutsvene sekunge kuburikidza ne "Pentekosti itsva" apo Jesu achatonga mu "maitiro" matsva mukati mekereke yake. Izwi rekuti "apocalypse" rinoreva "kufumura." Chiri kumirira kuburitswa pachena, ipapoka, chikamu chekupedzisira cherwendo rweChechi: kunatswa kwake uye kudzoreredzwa muKuda kwaMwari - chaizvo zvakanyorwa naDaniel nezvezviuru zvemakore apfuura

Vazhinji vachazvichenesa, nekuzviita chena, nekunatswa… (Danieri 12: 9-10)

… Zuva remuchato weGwayana rasvika, mwenga waro azvigadzirira. Akatenderwa kupfeka jira remucheka rakajeka, rakachena. (Zvakazarurwa 19: 7-8)

St. John Paul II akatsanangura kuti ichi chichava chipo chakakosha kubva kumusoro:

Mwari pachavo vaive vaunza kuunza hutsva uhu “hutsva uye hutsvene” hune izvo Mweya Mutsvene unoshuvira kupfumisa maKristu kutanga kwemireniyumu yechitatu, kuitira "kuita Kristu mwoyo wenyika." -POPE JOHN PAUL II, Kero kuna Rogationist Madzibaba, n. 6, www.haav.va

Kana Jesu achitonga muChechi Yake, zvekuti Kuda kwaMwari kunotonga maari, izvi zvichapedzisa "kumuka kwekutanga" kweMuviri waKristu. 

… Humambo hwaMwari hunoreva Kristu amene, uyo watinoshuvira zuva nezuva kuuya, uye nekuuya kwake tinoda kuratidzwa nekukurumidza kwatiri. Nekuti sezvo iye akamuka isu, sezvo isu tinosimuka maari, saka iye anogona kunzwisiswazve seushe hwaMwari, nekuti maari tinotonga. -Catechism yeChechi yeKaturike, n. 2816

… Vachave vapirisita vaMwari navaKristu, uye vachatonga pamwe chete naye [chiuru chemakore. (Zvakazarurwa 20: 6)

Jesu anoti kuna Luisa:

… Kumutswa kwangu kunofananidzira Vasande vevapenyu muChido changu - uye izvi zvine chikonzero, sezvo chiito chega chega, izwi, nhanho, nezvimwe zvakaitwa muKuda kwangu kumuka kwaMwari uko kunogamuchirwa nemweya; mucherechedzo wekubwinya uyo waanogamuchira; ndiko kubuda maari kuti apinde muUmwari, uye kuda, kushanda uye kufunga, achizvivanza mune refulgent Zuva reVolition yangu… —Jesu kuna Luisa, Kubvumbi 15, 1919, Vol. 12

Asi, sekutaura kunoita Rugwaro uye Tsika, "zuva raIshe" uye kumuka kwakafanana kweChechi kunotangirwa nemuedzo mukuru:

Saka kunyangwe kuwiriraniswa kwematombo kuchiita kunge kuchaparadzwa nekupatsanurwa uye, sekutsanangurwa kwazvinoitwa mupisarema ramakumi maviri nerimwe, mapfupa ese anoenda kunoumba muviri waKristu anofanirwa kunge akapararira nekurwiswa kwakaipa mukutambudzwa kana nguva dze dambudziko, kana neavo avo mumazuva ekutambudzwa vanokanganisa kubatana kwetembere, zvisinei, iyo tembere ichavakwazve uye mutumbi unomuka zvakare nezuva retatu, mushure mezuva rezvakaipa rinotyisidzira uye nezuva rekuguma rinotevera. —St. Origen, Commentary pamusoro paJohani, Chiitiko chemaawa, Vol IV, p. 202

 

Zvemukati CHETE?

Asi urwu "rumuko rwekutanga" ndirwo rwemweya chete kwete rwemuviri here? Chinyorwa chebhaibheri pachacho chinoratidza kuti avo "vakagurwa misoro" uye avo vakaramba mucherechedzo wechikara “Akava mupenyu, akatonga naKristu.” Zvisinei, izvi hazvirevi kuti vanotonga nepanyika. Semuenzaniso, Jesu achangofa, Evhangeri yaMateu inopupura kuti:

Nyika yakazununguka, mabwe akatsemuka, makuva akazaruka, nemitumbi yevatsvene vazhinji vakange vavete yakamutswa. Vakati vabuda pamakuva avo mushure mekumuka kwake, vakapinda muguta dzvene, vakaonekwa kuvazhinji. (Mat 27: 51-53)

Saka pano isu tine muenzaniso wekongiri wekumuka kwemuviri pamberi iyo "kumuka kwevakafa" inouya kumagumo enguva (Rev 20: 13). Nhoroondo yeEvhangeri inoratidza kuti idzi nhamba dzakasimuka dzeTestamente Yekare dzakapfuura nguva nenzvimbo kubvira "pavakaonekwa" kune vazhinji (kunyangwe Chechi isina kuita chirevo chaicho mune izvi). Izvi zvese kutaura kuti hapana chikonzero chekuti kumuka kwemuviri hakukwanisike kuti vafira izvi "vaonekwe" kune avo vari pasi pano vazhinji vevatsvene naMai Vedu vatove nazvo, uye zvavanoita. [4]ona Kumuka Kumutswa Zvisinei, kazhinji kutaura, Thomas Aquinas akataura nezvekumuka kwekutanga uku…

… Mazwi aya anofanirwa kunzwisiswa neimwe nzira, irwo rwekumuka 'kwemweya,' uko vanhu vachamuka zvakare kubva kuzvivi zvavo kune chipo chenyasha: apo kumuka kwechipiri kuri kwemiviri. Hutongi hwaKristu hunoreva Chechi mairi kwete vafiri chete, asiwo vamwe vakasarudzwa vanotonga, chikamu chinoratidza zvese; kana ivo vanotonga pamwe naKristu mukubwinya kune vese, kunyanya kutaurwa kunoitwa kwevakafira kutenda, nekuti vanonyanya kutonga mushure merufu avo vakarwira chokwadi, kunyangwe kusvika pakufa. --Thomas Aquinas, Summa Dzidziso, Qu. 77, hunyanzvi. 1, rep. 4 .; yakataurwa mukati Kubwinya kweChisiko: Kukunda kweKuda kwaMwari Pasi uye Era yerunyararo mune zvakanyorwa zveMadzibaba Chechi, Vanachiremba uye Vangu naRev. Joseph Iannuzzi; (Kindle Nzvimbo 1323)

Nekudaro, iko kuri kunyanya iko kutsvene kwemukati kwakaporofitwa naPiux XII - hutsvene hunogumisa chivi chinofa. 

Kumuka patsva kwaJesu kunokosha: kumutswa kwechokwadi, kusingabvumiri humwe umambo hwerufu… Muvanhu, Kristu anofanira kuparadza husiku hwechivi chekufa pamwe nemambakwedza enyasha.  -Urbi uye Orbi kero, Kurume 2nd, 1957; v Vatican.va

Jesu anoti kuna Luisa kuti, chokwadi, kumuka uku hakusi pakupera kwemazuva asi mukati nguva, apo mweya unotanga rarama muKuda kwaMwari. 

Mwanasikana wangu, Mukumuka Kwangu, mweya yakagashira zvirevo zvechokwadi zvekumukazve mandiri kuupenyu hutsva. Kwaive kusimbiswa uye chisimbiso chehupenyu Hwangu hwese, hweMabasa angu uye neangu Mazwi. Kana ini ndikauya pasi pano kwaive kugonesa mumwe nemumwe mweya kuti utore Rumuko Rwangu sewavo - kuvapa hupenyu uye kuvaita kuti vamutse muKumuka Kwangu Kwangu. Uye iwe unoshuva kuziva kana kumutswa chaiko kwemweya kunoitika? Kwete mukupera kwemazuva, asi ichiri kurarama pasi pano. Uyo anogara muKuda Kwangu anomuka kuchiedza ndokuti: 'Husiku hwangu hwapfuura'… Naizvozvo, mweya unogara muWill yangu unogona kuti, sekutaura kwakaita mutumwa kuvakadzi vatsvene munzira yekuguva, 'Iye amuka. Haapo pano. ' Mweya wakadai unogara muKuda Kwangu unogona zvakare kuti, 'Kuda kwangu hakusi kwangu, nekuti kwakamutswa muFiat yaMwari.' —April 20, 1938, Vol. 36

Saka, anodaro St. John, “Akaropafadzwa uye mutsvene ane mugove pakumuka kwekutanga. Rufu rwechipiri haruna simba pamusoro paivava. ” [5]Rev 20: 6 Vachave vashoma muhuwandu - "vakasara" mushure mematambudziko aAntikristu.

Ikozvino, Rumuko rwangu mucherechedzo wemweya iyo ichaumba Hutsvene hwavo muWill yangu. Vasande vemazana emakore apfuura vanofananidzira Hunhu hwangu. Kunyangwe vakasiya basa, ivo havana kuramba vachiita muWill yangu; nokudaro, havana kugashira mucherechedzo weZuva reKumuka kwangu, asi mucherechedzo wemabasa eHunhu hwangu ndisati Ndamuka. Naizvozvo, vachava vazhinji; vangangoita senyeredzi, ivo vanogadzira chishongo chakaisvonaka kuDenga reHumunhu hwangu. Asi Vasande vevapenyu muWill yangu, vanozomiririra Hwangu Kumutswa Kwevanhu, vachave vashoma. —Jesu kuna Luisa, Kubvumbi 15, 1919, Vol. 12

Nekudaro, "kukunda" kwenguva yekupedzisira hakusi kungo sungwa kwaSatani mugomba rakadzika (Rev 20: 1-3); asi, iko kudzoreredzwa kwekodzero dzehumwanakomana izvo zvakaraswa naAdamu - izvo "zvakafa" sezvazvaive mubindu reEdeni - asi izvo zviri kudzoreredzwa muVanhu vaMwari mune ino "nguva yekupedzisira" sechibereko chekupedzisira chaKristu Kumuka kuvakafa.

Nechiitiko chekukunda ichi, Jesu akaisa mucherechedzo chokwadi chekuti aive [muMunhu wake mumwechete weVamwari] Munhu uye Mwari, uye nekumuka kwake Akasimbisa dzidziso yake, zvishamiso zvake, hupenyu hweSakaramende uye hupenyu hwese hweChechi. Zvakare, Akawana kukunda pamusoro pechido chemunhu chemweya yese iyo isina kusimba uye yakapotsa yafa kune chero chakanaka chechokwadi, kuitira kuti hupenyu hweKuda kwaMwari uko kwaizounza kuzara kwehutsvene nemaropafadzo ese kumweya ngaikunde pamusoro pavo. —Mai vedu kuLuisa, Mhandara muHumambo hweKuda kwaMwari, Day 28

..kuitira Kumuka kweMwanakomana wako, ita kuti ndimuke zvakare muKuda kwaMwari. -Luisa kuna Mukadzi Wedu, Ibid.

[Ini] ndinoteterera kumutswa kweKuda kwaMwari mukati memunhu kuda; dai isu tose tikamutsa mauri… —Ruisa kuna Jesu, 23rd Round muKuda kwaMwari

Izvi ndizvo zvinounza Muviri waKristu mukuzara kwake kukura:

… Kusvikira isu tese tasvika pakubatana kwekutenda neruzivo rweMwanakomana waMwari, kusvika pahunhu hwakakura, kusvika pachikamu chakazara chaKristu… (VaEfe. 4:13)

 

KUVA KUZIVA KWEDU KWAKAZARA

Zviripachena, St. John uye Madzibaba eChechi havataure "eschatology yekuora mwoyo" uko Satani naAntikristu vanokunda kusvikira Jesu adzoka kuzogumisa nhoroondo yevanhu. Zvinosuruvarisa, vamwe vakakurumbira vechechi yeKaturike pamwe nemaPurotesitendi vari kutaura izvozvi. Chikonzero ndechekuti ivo vari kuregeredza Iyo Marian Dimension yeDutu yatove pano uye iri kuuya. Nekuti Maria Mutsvene ari…

… Mufananidzo weKereke ichauya… —PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50

uye,

Pamwechete mhandara naamai, Maria mucherechedzo uye kuzadziswa kukuru kwazvo kweKereke… -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 507

Asi, izvo zvatiri kuona patsva ndizvo zvakadzidziswa neChechi kubva ku kutanga—kuti Kristu acharatidza simba rake mukati nhoroondo, yakadai kuti Zuva raIshe richaunza runyararo neruramisiro munyika. Chichava kumuka kwenyasha dzakarasika uye "zororo resabata" revatsvene. Uhwu huchava uchapupu hwakadini kumarudzi! Sezvo Ishe Wedu Pachezvake akati: “Evhangeri iyi yehumambo ichaparidzwa pasi rese sechapupu ku marudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. ” [6]Matthew 24: 14 Vachishandisa mutauro wekufananidzira wevaporofita veTestamente Yekare, Madzibaba Ekutanga eChechi vakangotaura zvakafanana.

Nekudaro, maropafadzo akafanotaurwa pasina mubvunzo anoreva nguva yeHumambo Hwake, apo akarurama achatonga pakumuka kubva kuvakafa; apo kusikwa, kuzvarwa patsva uye kusunungurwa kubva muhusungwa, kuchazopa zvakawanda zvekudya zvemarudzi ese kubva mudenga rekudenga uye nekubereka kwepasi, sekurangarira kwevakuru. Avo vakaona Johane, mudzidzi waIshe, [tiudzei] kuti vakanzwa kubva kwaari kuti Ishe vaidzidzisa nekutaura sei nenguva dzino… —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4,Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa

… Mwanakomana wake achauya kuzoparadza nguva yeanotonga, uye agotonga vasina umwari, uye ashandure zuva nemwedzi nenyeredzi, ipapo achazorora pazuva rechinomwe ... mushure mekuzorora kwezvinhu zvese, ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kutanga kweimwe nyika. —Rinotangira yaBhanabhasi (70-79 AD), rakanyorwa naBaba veApostora vekutanga

 

Kutanga kuburitswa Kurume 15, 2018.

Mukurangarira kwa
ANTHONY MULLEN (1956-2018)
uyo arikuradzikwa nhasi. 
Kusvika tazosangana zvakare, hama inodikanwa…

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevedza Mako uye zvezuva nezuva "zviratidzo zvenguva" pano:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zvak. 20: 1-6
2 cf. Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?  uye Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya!
3 Catechism yeChechi yeKaturike, N. 302
4 ona Kumuka Kumutswa
5 Rev 20: 6
6 Matthew 24: 14
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI, NGUVA YERUGARE.