Kudzoka kwaJesu Mukubwinya

 

 

VANHU pakati pevaEvangelical vazhinji uye kunyangwe mamwe maKaturike kutarisira kuti Jesu ari kuda kudzoka mukubwinya, kutanga Mutongo wekupedzisira, uye kuunza iwo Matenga matsva neNyika Idzva. Saka kana tichitaura nezve "nguva yerunyararo" iri kuuya, izvi hazvipesane here nepfungwa dzakakurumbira dzekudzoka kwaKristu kuri pedyo?

 

KUKUNDA

Kubva pakakwira kwaJesu Kudenga, kudzoka kwake panyika kwave nako nguva dzose yave pedyo.

Uku kuuya kwekupedzisira kunogona kuzadzikiswa chero nguva, kunyangwe kana zvese uye nemuedzo wekupedzisira unotangira izvi "wakanonoka". - Katekisimo weSangano reKatorike, n. 673

Zvisinei,

Kuuya kwaMesiya ane mbiri kwakamiswa panguva imwe neimwe yenhoroondo kusvika pakuzivikanwa kwake na "Israeri wese", nekuti "kuomesa kwasvika kune chikamu cheIzirairi" mukusatenda kwavo kuna Jesu.  St. Peter anoti kuvaJuda veJerusarema mushure mePendekosti: “Tendeukai, mudzokere, kuti zvivi zvenyu zvidzimwe, nguva dzekuzorodza anogona kuuya kubva pamberi paIshe, uye kuti atumire Kristu akagadzirirwa iwe, Jesu, uyo anofanirwa kugamuchirwa nedenga kusvikira nguva yacho yekusimbisa zvese zvakataurwa naMwari nemuromo wevaporofita vake vatsvene kubva kare. ”    -CCC, n. 674

 

NGUVA DZOKUZORORA

St. Peter anotaura nezve a nguva yekuzorodza or runyararo kubva ku kuvapo kwaIshe. "Vaporofita vatsvene kubva makarekare" vakataura nezve iyo nguva iyo Madzibaba eKereke Ekutanga vaidudzira kwete chete sekunamata, asi zvakare senguva apo vanhu vachararama pasi pano zvizere munyasha uye nerunyararo pakati pavo ..

Asi zvino handichazoitiri vakasara vavanhu ava sapamazuva akare, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo, nekuti ndiJehovha nguva yembeu yerugaremuzambiringa uchabereka zvibereko zvawo, nyika ichabereka zvibereko zvayo, nedenga richapa dova raro; zvinhu zvese izvi ndichaita kuti vakasara vevanhu vave nazvo. (Zek 8: 11-12)

When?

Zvichaitika nezuva rekupedzisira kuti gomo reimba yaJEHOVHA richagadzwa semakomo marefu, uye richakwiridzwa pamusoro pezvikomo uye ndudzi dzose dzichamhanyira kwariri… Nokuti muZioni muchabuda mutemo, neshoko ra ISHE kubva Jerusarema. Iye achatonga pakati pamarudzi, nokururamisira vanhu vazhinji; vachapfura minondo yavo vachiiita mapadza, namapfumo avo vachiaita mapanga okuchekerera miti; rudzi harungazosimudziri rumwe rudzi munondo, havangazodzidzi kurwa. (Isaya 2: 2-4)

Idzi nguva dzekuzorodza, dzinozobuda pashure ari mazuva matatu erima, ichauya ichibva pamberi paIshe, kureva kuti, Yake Kuvapo kweYukaristiya iyo inozo simbiswa pasi rese. Sekuzviratidza kwakaita Ishe kuvaApostora Vavo mushure mekumuka kwavo, saizvozvowo, Anogona kuoneka pasi rese kuChechi:

Jehovha wehondo achazviita kushanya boka rake… (Zek 10:30)

Vaporofita vese naMadzibaba eKereke ekutanga vakaona nguva apo Jerusarema yaizove musimboti wechiKristu, uye nzvimbo ye "nguva yorugare" iyi.

Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti mushure mezvese uye, muchidimbu, kumuka nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

 

ZUVA RAJEHOVHA

Ino nguva yekuzorodza, kana nguva yekufananidzira ye "makore churu" ndiko kutanga kweinonzi nerugwaro "Zuva raIshe." 

Nokuti Ishe zuva rimwe chete rakaita sechiuru chamakore, uye chiuru chamakore sezuva rimwe chete. (2 Pt 3: 8)

Kwayedza kwezuva idzva iri kunotanga ne kutonga ndudzi:

Ipapo ndakaona matenga akavhurika, uye ipapo paiva nebhiza jena; Mutasvi waro (ainzi) “Akatendeka uye Wechokwadi”… Mumuromo make makabuda munondo unopinza kuti arove marudzi… Ipapo ndakaona mutumwa achiburuka kubva kudenga… Akabata shato, iyo nyoka yekare, anova ndiye Dhiabhorosi kana Satani, ndokuisunga chiuru chamakore… (Zva 19:11, 15; 20: 1-2)

Uku kutonga, kwete kwevose, asi kweiyo chete mupenyu pasi pano iyo inopera, sekureva kwezvakavanzika, mu mazuva matatu erima. Ndokunge, hausi Mutongo wekupedzisira, asi mutongo unonatsa nyika kubva kune huipi hwese uye unodzoreredza humambo kune wakaroorwa naKristu, iye vakasara yasara pamusoro penyika.

Munyika yose, ndizvo zvinotaura Jehovha, chetatu chavo vachatemwa, vofa, chetatu chimwe chasara. Ndichaunzira chechetatu mumoto, uye ndichavanatsa sekunatswa kunoitwa sirivha, uye ndichavaedza sekuedzwa kwegoridhe. Ivo vachadana kuzita rangu, uye ini ndichavanzwa. Ini ndichati, Ndivo vanhu vangu, ivo vachati, Jehovha ndiMwari wangu. (Zek 13: 8-9)

 

VANHU VAMWARI

Iyo "chiuru chemakore" nguva, saka, inguva munhoroondo umo zano reruponeso coalesces, kuunza kubatana kwevanhu vese vaMwari: zvese MaJuda uye Vemamwe Marudzi

"Kubatanidzwa kwakazara" kwemaJuda muruponeso rwaMesiasi, mukumuka kwe "huwandu hwakazara hwevaHedeni", zvichagonesa Vanhu vaMwari kuwana "chiyero chechiyero chekuzara kwaKristu", umo " Mwari anogona kuva zvese mune zvese ”. -CCC, n. 674 

Munguva iyi yerunyararo, vanhu vacharambidzwa kutakura zvombo, uye simbi ichashandiswa chete kugadzira zvekushandisa pakurima uye maturusi. Zvakare panguva iyi, ivhu richange riine zvibereko zvikuru, uye maJuda mazhinji, vahedheni nevanyengeri vachabatana neChechi. —St. Hildegard, Chikoro cheKaturike, Sean Patrick Bloomfield, 2005; p. 79

Vanhu vaMwari vakabatana uye vakasarudzika vachanatswa sesirivheri, vachivakwevera mukati kuzara zvaKristu,

… Kuti aise pamberi pake Chechi mukubwinya, isina gwapa kana kuwunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive inoera uye isina gwapa. (VaEf. 5:27)

Zviri pashure ino nguva yekunatsa nekubatana, uye kusimuka kwekupedzisira kumukira kwaSatani (Gogi naMagogi) kuti Jesu achadzoka mukubwinya. Iyo Era rerunyararo, ipapoka, haisi danho rakangoitika munhoroondo. Asi zviri iyo kapeti tsvuku pane iyo Mwenga waKristu anotanga kukwira kwake akananga kuMuroori wake anodikanwa.

[John Paul II] zvirokwazvo anokoshesa kutarisira kukuru kuti mireniyamu yemapoka ichateverwa nemireniyamu yekubatana.  —Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Munyu wepasi, p. 237

 

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.