Nyeredzi Inomuka yeMangwanani

 

Jesu akati, "Humambo hwangu hausi hwenyika ino" (Jn 18: 36). Sei, zvino, maKristu mazhinji nhasi achitarisira kune vezvematongerwo enyika kuti vadzorere zvinhu zvese muna Kristu? Kuburikidza nekuuya kwaKristu chete, humambo Hwake hunosimbiswa mumoyo yeavo vakamirira, uye naivowo vanozovandudza hunhu kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene. Tarisa kuMabvazuva, hama nehanzvadzi dzinodiwa, uye kwete kune imwe nzvimbo…. nokuti Ari kuuya. 

 

Chitima kubva kunenge zvese zviporofita zvePurotesitendi ndizvo zvatinodaidza isu maKaturike "Kukunda kweMoyo Musina Kuchena." Izvi zvinodaro nekuti maEvangelical maKristu anenge anosiya kwese chikamu chemukati cheMhandara Yakaropafadzwa Maria munhoroondo yeruponeso kupfuura kuberekwa kwaKristu - chimwe chinhu Rugwaro pacharwo haruite. Basa rake, rakasarudzika kubva pakutanga kwekusika, rakabatana zvakanyanya neiro reChechi, uye seChechi, rakanangana nekurumbidza Jesu muUtatu Hutsvene.

Sezvaunenge uchiverenga, iyo "Murazvo weRudo" weMoyo wake Wakachena ndiyo nyeredzi yamangwanani inobuda izvo zvichave nechinangwa chechipiri chekutswanya Satani nekumisa kutonga kwaKristu pasi pano, sezvazviri Kudenga…

 

KUBVA PAKUTANGA…

Kubva pakutanga chaipo, tinoona kuti kuiswa kwehuipi murudzi rwevanhu kwakapihwa anti-dote isingatarisirwe. Mwari anoti kuna Satani:

Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nembeu yako nembeu yake; iye uchapwanya musoro wako, uye uchavandira chitsitsinho chake. (Gen 3:15)

Zvinyorwa zvemazuva ano zvebhaibheri zvakaverengwa: "Vachakurova pamusoro wako.”Asi chirevo chakangofanana nekuti kuburikidza nemwana wemukadzi ndiye waanopwanya. Ndiani mwana iyeye? Chokwadi, ndiJesu Kristu. Asi Rugwaro pacharo runopupura kuti Iye ndiye "dangwe pakati pehama zhinji," [1]cf. VaR. 8: 29 uye kuna avo zvakare Anopa chiremera chake.

Tarisai, ndakakupai simba 'rekutsika pamusoro penyoka' nezvinyavada uye nesimba rakazara remuvengi uye hapana chinokukuvadza. (Ruka 10:19)

Nekudaro, iyo "mbeu" inopwanya inosanganisira Chechi, "muviri" waKristu: vanogoverana mukukunda Kwake. Naizvozvo, zvine musoro, Maria ndiye amai va zvose mwana, uyo “akamubereka dangwe mwanakomana", [2]cf. Ruka 2: 7 Kristu, Musoro wedu - asiwo kumuviri Wake unoshamisa, Chechi. Ndiye amai vese Musoro uye muviri: [3]"Kristu neChechi yake nokudaro pamwe chete vanoumba "Kristu wese"Christus totus). " -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 795

Jesu paakaona mai vake nemudzidzi waaida ipapo, akati kuna amai vake, “Mukadzi, tarira, mwanakomana wako”… Chiratidzo chikuru chakaonekwa kudenga, mukadzi akapfeka zuva… Aive nemimba uye akaungudza kwazvo achirwadziwa pakubata kwake… Ipapo shato yakatsamwira mukadzi uye ikaenda kunorwa pamusoro pevamwe vana vake, avo vanochengeta mirairo yaMwari uye vanopupurira Jesu. (Johani 19:26; Zva 12: 1-2, 17)

Nekudaro, iyewo anogoverana mu kupembera pamusoro pezvakaipa, uyezve, ndiro gedhi raanouya naro - gedhi rinouya naJesu….

 

JESU ANOUYA

… Kubudikidza netsitsi nyoro dzaMwari wedu… zuva richatibudira kubva kumusoro kuti tipe chiedza kune avo vagere murima nemumumvuri werufu, kuti vatungamire tsoka dzedu munzira yerunyararo. (Ruka 1: 78-79)

Rugwaro urwu rwakazadzikiswa nekuzvarwa kwaKristu — asi kwete zvakazara.

Chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. —Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira, peji. 116-117

Nekudaro, Jesu anoramba achiuya kuzowedzera kutonga kwake, uye munguva pfupi, mune imwechete, ine simba, inoshandura nguva. St. Bernard anotsanangura izvi se "kuuya kwepakati" kwaKristu.

Mukuuya kwake kwekutanga Ishe Wedu akauya munyama yedu uye muutera hwedu; mukati kuuya uku anouya mumweya nesimba; mukuuya kwekupedzisira achaonekwa mukubwinya uye nehumambo… —St. Bernard, Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169

Papa Emeritus Benedict XVI akasimbisa kuti "kuuya kwepakati" kunoenderana nedzidziso yeKaturike.

Asi vanhu pavakanga vambotaura nezve kuuya kwa Kristu kaviri chete - kamwechete muBethlehem uye zvakare pakupera kwenguva-Mutsvene Bernard weClairvaux akataura nezve adventus Medius, anouya ari wepakati, achitenda kwaari nguva nenguva anovandudza kupindira Kwake munhoroondo. Ndinotenda kuti kusiyana kwaBernard inorova chaipo chaipo ... -POPE BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, p.182-183, Kukurukurirana naPeter Seewald

Chinyorwa chakakodzera ndechekuti "kuuya kwepakati," anodaro Bernard, "kwakavanzika; mazviri vakasarudzwa chete ndivo vanoona Ishe mukati mavo, uye vanoponeswa. ” [4]cf. Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169

Wadii kumukumbira kuti atitumire zvapupu zvitsva zvekuvapo kwake nhasi, uyo iye amene achauya kwatiri? Uye munamato uyu, kunyange usiri wakanangiswa pamusoro pekuguma kwenyika, zvakadaro a munamato chaiwo wekuuya kwake; rine huwandu hwakazara hwemunamato uyo iye waakatidzidzisa isu: "Humambo hwenyu ngahuuye!" Huyai, Ishe Jesu! —PAPA BENEDICT XVI, Jesu weNazareta, Vhiki dzvene: Kubva pakupinda muJerusarema kuenda kuRumuko, p. 292, Ignatius Dhinda

 

Tarisa Kumabvazuva!

Jesu anouya kwatiri nenzira dzakawanda: muEucharist, muShoko, umo "vaviri kana vatatu vakaungana," mu "vashoma vehama," ari munhu wesakaramende… uye munguva dzino dzekupedzisira, Ndiye tichipihwa kwatiri zvakare, kuburikidza naAmai, se "Murazvo weRudo" ichibuda kubva kwaari Asina Kufa Mwoyo. Sezvo Mukadzi Wedu akazivisa kuna Elizabeth Kindelmann mumashoko ake anotenderwa:

… Rimi Rimi rerudo… ndiJesu Kristu pachake. -Murazvo worudo, p. 38, kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Kunyangwe mutauro we "wechipiri" uye "wepakati" uchichinjaniswa mundima inotevera, izvi ndizvo zvakataurwa naSt.

Mweya Mutsvene uchitaura kuburikidza neMadzibaba eChechi, unodaidzawo Mukadzi wedu iro Gedhi rekuMabvazuva, iro iro Mupristi Mukuru, Jesu Kristu, rinopinda nekubuda munyika. Kuburikidza neiyi gedhi akapinda munyika kekutanga uye kuburikidza neiro rimwe suwo achauya kechipiri. —St. Louis de Montfort, Bata pamusoro peKuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, kwete. 262

Uku "kuvanzwa" kwaJesu mumweya zvakaenzana nekuuya kweHumambo hwaMwari. Izvi ndizvo zvinorehwa ne "kukunda kweMweya Wakachena" uyo Mukadzi Wedu akavimbisa kuFatima. Chokwadi, Papa Benedict akanyengetera makore mana apfuura kuti Mwari "achakurumidzisa kuzadzikiswa kwechiporofita chekukunda kweMweya Wakaipa waMaria." [5]cf. Homily, Fatima, Portugal, Chivabvu 13, 2010 Akakwanisa chirevo ichi mubvunzurudzo naPeter Seewald:

Ndati "kukunda" kuchaswedera. Izvi zvakafanana nechirevo mukunamatira kwedu kuuya kweHumambo hwaMwari… kukunda kwaMwari, kukunda kwaMaria, kwakanyarara, ndekwechokwadi zvakadaro. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald

Zvinogona kutove ... kuti Humambo hwaMwari hunoreva Kristu iye, watinoshuvira zuva nezuva kuuya, uye kuuya kwaani kwatinoshuvira kuratidzwa nekukurumidza kwatiri… - Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 2816

Saka ikozvino tinoona ichiuya mukutarisa kuti chii icho Murazvo weRudo: ndiko kuuya uye wedzera yehumambo hwaKristu, kubva pamoyo waMaria, kusvika pamwoyo yedu-sePendekosti itsva-izvo zvinodzvinyirira zvakaipa uye nekumisa kutonga kwake kwerunyararo nekutonga kusvika kumagumo epasi. Rugwaro, kutaura zvazviri, runotaura zvakajeka nezvekuuya kwaKristu uku kuri pachena kuti haisi parousia pakupera kwenguva, asi nhanho yepakati.

Ipapo ndakaona matenga akavhurika, uye ipapo paiva nebhiza jena; Mutasvi waro anonzi “Akatendeka uye Wechokwadi”… Mumuromo make makabuda munondo unopinza kuti arove marudzi. Achavatonga netsvimbo yedare… Akazvara mwanakomana, mukomana mukomana, akatongwa kuti atonge marudzi ose netsvimbo yedare… [Vakafira kutenda] vakava vapenyu uye vakatonga pamwe naKristu kwamakore churu. (Zvak. 19:11, 15; 12: 5; 20: 4)

… Anogona zvakare kunzwisiswa seHumambo hwaMwari, nekuti maari tichatonga. - Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 764

 

NYENZANI YAMANGWANI

"Murazvo weRudo" urikuuya, maererano nezvakazarurirwa kuna Elizabeth Kindelmann, nyasha dzinozounza 'nyika nyowani.' Izvi zvinowirirana zvakakwana na Madzibaba eChechi avo vakafanoona kuti, mushure mekuparadzwa kwe "asina mutemo", chiporofita chaIsaya che "nguva yerunyararo" chaizozadziswa apo "pasi richazara nekuziva Ishe, semvura rinofukidza gungwa. ” [6]cf. Isa 11: 9

St. Thomas naSt John Chrysostom vanotsanangura mazwi quem Dominus Jesus destruet examplee adventus sui (“Uyo achaparadzwa naIshe Jesu nekupenya kwekuuya kwake” [2 VaTesaronika 2: 8]) mupfungwa yekuti Kristu acharova Anopesana naKristo nekumupenya nekupenya kuchaita senge chiratidzo chechiratidzo chekuuya kwake kwechipiri. … Kunyanya ane masimba maonero, uye iyo inoita seinowirirana kwazvo neRugwaro Matsvene, ndeyekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKatorike ichapinda zvakare panguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana rehupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

Murazvo weRudo uripo uye unouya pamusoro peChechi ndiko kutanga kwe "kupenya" kwekuuya kweMwanakomana wake uyo Mukadzi Wedu chaiye "akapfekedzwa" naZvakazarurwa 12.

Kubvira Shoko rikave Nyama, ini handina kumbotora danho rakakura kupfuura iro Rimi rerudo kubva kuMoyo Wangu uyo ​​anomhanyira kwauri. Kusvika ikozvino, hapana chaigona kupofumadza Satani zvakanyanya. —One Mukadzi wedu kuna Elizabeth Kindelmann, Moto weRudo

Iko kupenya kwemambakwedza matsva achikwira chinyararire mukati mwoyo, Kristu "nyeredzi yemangwanani" (Rev 22: 16).

… Tine shoko rechiporofita rakavimbika chose. Uchaita zvakanaka kuiteerera, semwenje unovhenekera munzvimbo ine rima, kudzamara kwaedza uye nyamasase ichibuda mumwoyo yenyu. (2 Pet. 2:19)

Uyu Murazvo weRudo, kana "nyeredzi yemangwanani," inopihwa kune avo vanovhura moyo yavo kwairi kuburikidza nekutendeuka, kuteerera, uye nemunamato unotarisirwa. Chokwadi, hapana munhu anonyatsocherechedza nyeredzi yemangwanani kumuka mambakwedza kunze kwekunge vaitsvaga. Jesu anovimbisa kuti mweya iyi inotarisira ichagovana mukutonga kwake - achinyatsoshandisa mutauro unoreva iye.

Kumukundi, unochengeta nzira dzangu kusvikira pakuguma, ini ndichapa simba pamusoro pemarudzi. Iye achaatonga netsvimbo yedare. Semidziyo yevhu vachaputswa, sekugamuchira kwandakaita simba kubva kuna Baba vangu. Uye ndichamupa nyeredzi yemangwanani. (Zva 2: 26-28)

Jesu, uyo anozvidaidza kuti "nyeredzi yemangwanani," anoti Iye achapa kune anokunda "nyamasase." Izvi zvinorevei? Zvakare, kuti Iye — Wake umambo-Chizopihwa senhaka, humambo hunotonga kwechinguva kumarudzi ose nyika isati yaguma.

Kumbira kwandiri, uye ini ndichakupa ndudzi ive nhaka yako, uye, ive yako, kumigumo yenyika. Uchavafudza netsvimbo yedare, uchavaputsanya sehari yehari. (Pisarema 2: 8)

Kana paine munhu anofunga kuti uku ndiko kubva padzidziso dzeChechi, teerera zvakare kune mazwi eMagisterium:

“Uye vachanzwa izwi rangu, uye kuchave neboka rimwe uye mufudzi mumwe.” Dai Mwari… nekukurumidza aunza kuzadzikisa chiporofita chake chekushandura chiono chinonyaradza chenguva yemberi kuita chinhu chazvino… Ibasa raMwari kuunza awa rinofadza nekurizivisa kune vese… Kana rasvika, rinosvika ive yakakosha awa, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete yekudzoreredzwa kweHumambo hwaKristu, asi kunyaradzwa kwe… nyika. Isu tinonamata zvine simba, uye tinokumbira vamwe saizvozvo kuti vanamatire ino inodiwa-nyaradzo yenzanga. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

Isu tinoreurura kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pano pasi, kunyangwe pamberi pedenga, mune imwe mamiriro ekuvapo… —Tertullian (155-240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Vanababa -Anicene Vanababa, VaHenrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, mapeji 342-343)

 

KUKUNDA KWEMWOYO UNOSIMBISA

Kuuya uku kana kudururwa kwehumambo kune simba re "kutyora" simba raSatani uyo, zvikuru, akambova nezita rekuti "Nyenyedzi Yemangwanani, mwanakomana wemambakwedza." [7]cf. Isa 14: 12 Hazvishamise kuti Satani akatsamwira Mai Vedu zvakanyanya, nekuti Chechi iri kuzopenya nerefulful iyo yaimbove yake, kuti zvino ndeyake, uye ichave yedu! Zve 'Maria mucherechedzo nekuzadziswa kwakakwana kwazvo kweChechi. ' [8]cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 507

Chiedza chakapusa cheMurazvo wangu weRudo uchavhenekera moto uchipararira pamusoro penyika, uchinyadzisa satani uchimupa simba, akaremara zvachose. Usabatsire kuwedzera mazuva ekurwadziwa kwekubereka. —Mai vedu kuna Elizabeth Kindelmann; Murazvo worudo, Imprimatur kubva kuna Archbishop Charles Chaput

Zvino kudenga kwakavapo hondo; Mikaeri nengirozi dzake vakarwa nedhiragoni… Dhiragoni huru, nyoka yakare, inonzi Dhiabhorosi uye Satani, uyo akanyengera pasi rose, akakandirwa pasi, uye vatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe nayo. 

Cherekedza mashandisiro anoita simba raSatani, [9]Ichi chi kwete chirevo chehondo yepamberi apo Lucifer akadonha kubva pamberi paMwari, achitora pamwe nedzimwe ngirozi dzakadonha. “Denga” mupfungwa iyi rinoreva nzvimbo yekuti Satani achine “mutongi wenyika.” St. Paul anotiudza kuti hatirwisane nenyama neropa, asi ne "masimba, nemasimba, nevatongi venyika verima rino, nemweya yakaipa iri matenga. (VaEfeso 6:12) Mutsvene Johane anonzwa izwi guru richiti:

Zvino rwauya ruponeso nesimba, uye umambo hwaMwari wedu nesimba reZodziwa wake. Nekuti anopomera hama dzedu anokandirwa kunze… Asi une nhamo iwe, pasi negungwa, nekuti Dhiabhorosi aburukira kwauri akatsamwa kwazvo, nekuti anoziva kuti uchine nguva pfupi. (Zvak. 12:10, 12)

Uku kutyorwa kwesimba raSatani kunomuita kuti anyure mu "chikara" chasara kwesimba rake. Asi kunyangwe vachirarama kana vachifa, avo vakagashira Murazvo weRudo vanofara nekuti vachatonga naKristu muNguva nyowani. Kukunda kwaMai vedu ndiko kugadzwa kwekutonga kweMwanakomana wavo pakati pemarudzi mune rimwe boka riri pasi pemufudzi mumwe.

… Mweya wePentekosta uchafashukira pasi nesimba rake… Vanhu vachatenda uye vagosika nyika itsva… Chiso chenyika chichaitwa chitsva nekuti chimwe chinhu chakadai hachina kumboitika kubvira pakazova Shoko nenyama. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, p. 61

St. Louis de Montfort inopfupikisa kukunda uku zvakanaka:

Sezvakwakanga kuri kupfurikidza naMaria apo Mwari akauya munyika kekutanga mumugariro wokuzvidukupisa nourombo, hatingatauri here kuti kuchavazve kupfurikidza naMaria kuti achauya kechipiri? Nokuti Chechi yose haimutarisiri kuti auye kuzotonga pamusoro penyika yose uye kuti atonge vapenyu nevakafa? Hapana anoziva kuti izvi zvichaitika sei uye rini, asi tinoziva kuti Mwari, ane pfungwa dziri kure nedzedu kupfuura denga kubva pasi, achauya panguva uye nenzira isingatarisirwi, kunyange nenyanzvi huru dzevanhu. uye vaya vanonyatsoziva Magwaro Matsvene, asingapi nhungamiro yakajeka panyaya iyi.

Isu tinopihwa chikonzero chekutenda kuti, kusvika kumagumo enguva uye pamwe nekukurumidza kupfuura zvatinotarisira, Mwari achamutsa varume vakuru vakazadzwa neMweya Mutsvene uye vakazadzwa nemweya waMariya. Kuburikidza navo Maria, Mambokadzi ane simba guru, achaita zvishamiso zvikuru munyika, achiparadza chivi uye achigadza umambo hwaJesu Mwanakomana wake pamatongo eumambo hwakaora hwenyika. Varume vatsvene ava vachaita izvi nokuzvipira [kureva. Marian kutsaurwa]… —St. Louis de Montfort, Chakavanzika chaMariyan. 58-59

Naizvozvo, hama nehanzvadzi, ngatirege kupedza nguva kubatana naAmai Vedu uye nekunamatira iyi "Pentekosti nyowani", kukunda kwake, kuti Mwanakomana wake atonge matiri, seMurazvo Mupenyu weRudo-uye nekukurumidza!

Tinogona kunyengeterera here, saka, nekuda kwekuuya kwaJesu? Tinogona here kutaura nemwoyo wese kuti: “Marantha! Uyai Ishe Jesu! ”? Hongu tinogona. Uye kwete izvo chete: isu tinofanirwa! Tinonamatira kutarisira kwekuvapo kwake-kushanduka kwenyika. —PAPA BENEDICT XVI, Jesu weNazareta, Vhiki dzvene: Kubva pakupinda muJerusarema kuenda kuRumuko, p. 292, Ignatius Dhinda

 

Kutanga kuburitswa munaJune 5, 2014

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Zvekutanga zvinyorwa paMurazvo weRudo:

 

 

 

Chegumi chako chengetedza chipostori ichi online. Ndatenda. 

Kunyorera zvinyorwa zvaMako,
tinya pane mureza pazasi.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaR. 8: 29
2 cf. Ruka 2: 7
3 "Kristu neChechi yake nokudaro pamwe chete vanoumba "Kristu wese"Christus totus). " -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 795
4 cf. Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169
5 cf. Homily, Fatima, Portugal, Chivabvu 13, 2010
6 cf. Isa 11: 9
7 cf. Isa 14: 12
8 cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 507
9 Ichi chi kwete chirevo chehondo yepamberi apo Lucifer akadonha kubva pamberi paMwari, achitora pamwe nedzimwe ngirozi dzakadonha. “Denga” mupfungwa iyi rinoreva nzvimbo yekuti Satani achine “mutongi wenyika.” St. Paul anotiudza kuti hatirwisane nenyama neropa, asi ne "masimba, nemasimba, nevatongi venyika verima rino, nemweya yakaipa iri matenga. (VaEfeso 6:12)
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.