The Scandal

 

Kutanga kuburitswa Kurume 25, 2010. 

 

FOR makumi emakore ikozvino, sezvandakaona mu Kana Hurumende Yakarambidza Kushungurudzwa Kwevana, MaKaturike aifanira kutsungirira runyararo rusingaperi rwemapepanhau achizivisa kunyadziswa mushure mekunyadzisa muupristi. "Mupirisita Anopomerwa ...", "Vhara Up", "Abuser Akabviswa Kubva kuParishi kuenda kuParishi…" uye zvichingodaro. Zvinorwadza, kwete kune chete vakatendeka, asi kune vamwe-vapristi. Iko kushungurudzwa kwakadzama kwesimba kubva kumurume mumunhu Christi—mu munhu waKristu-Uyo anowanzo sara akanyarara akakatyamadzwa, achiedza kunzwisisa kuti sei iyi isiri nyaya isingawanzoitika pano nepapo, asi yenguva huru kwazvo kupfuura zvaifungidzirwa pakutanga.

Nekuda kweizvozvo, kutenda kwakadai kunova kusingadaviriki, uye Chechi haichakwanise kuzviratidza nenzira kwayo semazivisi aIshe. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 25

 

NZIRA DZAKARASIKA

Zvikonzero, ndinofunga, zvakawanda. Chaizvoizvo, iko kuparara kwete kwete chete seminari yekugamuchira mvumo, asi mune zvirimo zvekudzidzisa ipapo. Chechi yanga yakabatikana zvikuru ichiumba vafundisi kupfuura vasande; varume vanogona kungwara kupfuura kunamata. vatungamiri vari vatariri kupfuura vaapositori. Uku hakusi kutonga, asi chinangwa chechokwadi. Vapirisita vakati wandei vakandiudza kuti mukudzidzisa kwavo seminari, pakanga pasisina kukosheswa pakunamata. Asi hwaro chaihwo hwehupenyu hwechiKristu ndihwo kupinduka uye maitiro a kushandurwa! Nepo zivo ichidikanwa kuti "uise papfungwa dzaKristu" (Phil 2: 5), izvo zvoga hazvina kukwana.

Nekuti humambo hwaMwari hausi wekutaura asi wesimba. (1 VaK. 4:20)

Simba rekutisunungura kubva kuzvivi; simba rekushandura hunhu hwedu hwakaderera; simba rekudzinga madhimoni; simba rekuita zvishamiso; simba rekushandura chingwa newaini kuva Muviri neRopa raKristu; simba rekutaura Shoko ravo uye nekuunza kutendeuka kweavo vanozvinzwa. Asi mumaseminari mazhinji, vapirisita vakadzidziswa kuti kutaurwa kwechivi ndekwechinyakare; kushandurwa hakusi kwekushandurwa kwemunhu asi kuedza kwetsika nedzidziso; kuti Satani haasi ngirozi, asi chirevo chekufananidzira; kuti zvishamiso zvakamira muTestamente Itsva (uye pamwe anga asiri mashura mushure mezvose); kuti Misa iri pamusoro pevanhu, kwete Chibayiro Chitsvene; kuti mamiliyamu anofanira kuve anonakidza maratidziro pane kudaidzira kutendeuka ...

Uye kumwe kunhu mune zvese, kuramba kuramba Humanae Vitae, iyo dzidziso yakadzama pamusoro pebasa rezvepabonde revanhu munyika yanhasi, yaiita kunge ichaperekedza mafashama ehuchani kupinda muhupristi. Sei? Kana maKaturike aikurudzirwa kuti "vatevere hana yavo" panyaya yekuzvarwa (onai O Canada… Uri Kupi?), nei vafundisi vasingakwanise kutevedzerawo hana yavo maererano nemiviri yavo? Hunhu hwehunhu hwadya mukatikati meChechi… hutsi hwaSatani huchipfachukira mumaseminari, maparishi, kunyangwe neVatican, akadaro Paul VI.

 

CHIKANGANISO

Uye nekudaro, anti-clericalism iri kusvika kune fevered pitch munyika yedu. Vachiregeredza chokwadi chekuti kushungurudzwa pabonde harisi dambudziko revaKaturike, asi rakatekeshera pasirese, vazhinji vanoshandisa chikamu chidiki kwazvo chekushungurudza vafundisi sechikonzero chekuramba Chechi yese. VaKaturike vakashandisa zvinonyadzisa sechikonzero chekurega kuenda kuMisa kana kuzvideredza kana kuzvidzikisira padzidziso dzeChechi. Vamwe vakashandisa zvinonyadzisa senzira yekupenda chiKaturike sehuipi uye kunyange kurwisa Baba Vatsvene pachavo (sekunge kuti Pope ndiye anokonzera zvivi zvevanhu vese.)

Asi izvi zvikonzero. Kana mumwe nemumwe wedu akamira pamberi peMusiki kana tapfuura kubva paupenyu huno, Mwari haasi kuzobvunza kuti, "Saka, maiziva here vapirisita vevanyengeri?" Asi, anozoratidzira mapinduriro awakaita kunguva dzenyasha nemikana yeruponeso iyo yaakapa mukati meyese misodzi uye mufaro, miedzo uye kukunda muhupenyu hwako. Chivi cheumwe hachimbofa chakava pembedzo yechivi chedu pachedu, nekuda kwezviito zvakatemwa kuburikidza nerwedu rusununguko.

Chokwadi ndechekuti Chechi inoramba iri semuviri wakavanzika waKristu, sakaramende inoonekwa yeruponeso rwenyika… yakakuvadzwa kana kwete.

 

SCANDAL YOMuchinjikwa

Jesu paakatorwa mubindu; paakabviswa mbatya nekuzvamburwa; paakatambidzwa muchinjikwa waakatakura ndokuturika pawo… Aive chigumbuso kune avo vaimutevera. ichi ndiye Mesiasi wedu here? Hazviiti! Kunyangwe kutenda kwaApostora kwakakwikwidzwa. Vakapararira mubindu, uye mumwe chete ndiye akadzoka kuzotarisa "tariro yakarovererwa".

Ndozvazviri nhasi uno: muviri waKristu, Chechi Yake, wakafukidzwa mukukanganisa kwemaronda mazhinji-ezvitadzo zvemitezo yayo yega. Musoro wakafukidzwa zvakare mukunyara kwekorona yeminzwa… kurukwa kwakamonyororwa kwezvitadzo zvinopinda mukati kati memoyo wehupirisita, hwaro chaihwo hwe "pfungwa yaKristu": simba rake rekudzidzisa nekuvimbika. Tsoka dzakaboorwawo — ndiko kuti, mirairo yake mitsvene, yaimbova yakanaka uye yakasimba nevamishinari, masista, uye vapirisita avo vakadyiwa nekutakura Vhangeri kuenda kumarudzi… vakaremara uye vakabviswa kuburikidza neazvino uye nekuramba kutenda. Uye maoko nemaoko - avo varume nevakadzi vakarara avo neushingi vakaita kuti Jesu avepo mumhuri dzavo uye mumusika… vave vakadzikira uye vasina hupenyu kuburikidza nekunyanya kuda pfuma nekusakendenga.

Muviri waKristu seuzere unoonekwa sechiitiko pamberi penyika inoda kwazvo ruponeso.

 

UCHADA HERE?

Uye saka ... uchamhanyawo here? Uchatiza here Bindu reNhamo? Uchasiya here nzira yegangaidzo? Ucharamba here iyo Calvary yeKupokana paunotarisa muviri waKristu zvakare wakazara nemaronda anosemesa?

… Kana kuti uchafamba nekutenda pane kuona here? Iwe uchaona here pachinzvimbo icho chokwadi chekuti, pasi pemuviri uyu wakarohwa pane a moyo: Imwe, Tsvene, Katurike, uye Apostolic. Moyo unoramba uchirova kune mutinhimira werudo nechokwadi; moyo unoramba uchipomba Tsitsi yakachena kunhengo dzayo kuburikidza neSaramende Dzvene; moyo uyo, kunyangwe mudiki muchitarisiko, wakabatanidzwa kuna Mwari asingagumi?

Uchamhanya here, kana iwe uchabatana ruoko rwaAmai vako muawa ino yekusuwa uye kudzokorora iyo fiat yerubhabhatidzo rwako?

Uchagara here pakati pevanyomba, kuratidzira uye kuseka kwakaunganidzwa pamuviri uyu?

Uchagara here pavanokutambudza nekuda kwekuvimbika kwako kuMuchinjikwa, kunova "upenzi kune avo vari kuparara, asi kwatiri isu tiri kuponeswa, simba raMwari"? (1 VaK. 1:18).

Uchagara here?

Uchadaro here?

 

… Rarama kunze kwekutendiswa kwakadzama kwekuti Ishe havasiye Chechi yavo, kunyangwe kana igwa rakatora mvura yakawandisa zvekuti rave padhuze nekutsemuka. —EMERITUS PAPA BENEDICT XVI, pachiitiko cheMisa yemariro yeKadhinari Joachim Meisner, Chikunguru 15, 2017; rric-caeli.blogspot.com

 

 

RELATED KUVERENGA:

Iye Papa: Thermometer Yekupandukira

Papa Benedict neMaviri Makoramu

Pane hutsi hwaSatani: Gavakava

Hwai Dzangu Dzichaziva Inzwi Rangu muDutu

Verenga kuzvidzivirira kwakaringana kwaPapa Benedict maererano nezvekupomedzerwa kwaari: Chikara Chakaipa?

 

  
Unodiwa.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

  

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MHINDURO, ALL uye tagged , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.