Kuuya Kwechipiri

 

KUBVA muverengi:

Pane nyonganiso yakawandisa maererano "nekuuya kwechipiri" kwaJesu. Vamwe vanozvidaidza kuti "Eucharistic kutonga", kureva Kuvapo Kwake muSaramente Yakaropafadzwa. Vamwe, kuvapo chaiko kwaJesu achitonga munyama. Ndeipi pfungwa yako pane izvi? Ndiri confused…

 

“KUUYA KWECHIPIRI” MUZVIZVIRE ZVAKAvanzika

Dambudziko rinoratidzika kunge riri mukushandisa kwemazwi ekuti "kuuya kwechipiri" akaonekwa mune zvakazarurwa zvakasiyana zvakavanzika.

Semuenzaniso, iwo anozivikanwa mameseji aMai Vedu kuna Fr. Stefano Gobbi, ayo akagamuchira yeRoma, tarisa ku "kuuya kwehumambo hwekubwinya kwaKristu"Yake"kuuya kwechipiri. ” Mumwe anogona kukanganisa izvi pakuuya kwekupedzisira kwaJesu mukubwinya. Asi tsananguro yemazwi aya inopihwa paMarian Movement yeVapristi Website izvo zvinonongedzera kuichi kuuya kwaKristu se "kwemweya" kutanga "nguva yorugare."

Vamwe vanonzi vanoona vakataura nezvaKristu achidzoka kuzotonga panyama panyama panyama kwechiuru chemakore semurume kana kunyangwe semwana. Asi izvi zviri pachena kupokana kwemireniyamu (ona Pa Heresies uye Mumwe Mubvunzos).

Mumwe muverengi akabvunza nezve dzidziso yezvouMwari yechiporofita chakakurumbira apo zvinonzi naJesu anoti, “Ini ndichazviratidza pachangu muzviitiko zvezviitiko zvemweya zvakafanana nezviratidzo asi zvikuru zvine simba. Nekumwe kutaura, kuuya kwangu kwechipiri kuchave kwakasiyana nekutanga Kwangu, uye sekutanga Kwangu, kuchave kunoshamisa kune vakawanda asi zvakare kusingazivikanwe pakutanga kune vazhinji, kana kusatenda. ” Pano zvakare, kushandiswa kweshoko rekuti "kuuya kwechipiri" kunonetsa, kunyanya kana kuchishandiswa pamwe chete nerondedzero inofungidzirwa yekuti Achadzoka sei, zvinova zvinopesana neMagwaro netsika sezvatichaona.

 

“KUUYA KWECHIPIRI” MUTSIKA

Mune imwe neimwe yataurwa pamusoro "mameseji," pane mukana wekuvhiringidzika uye kunyengedza pasina kunyatsonzwisisa dzidziso dzeMagisterium. Mutsika yekutenda kwechiKatorike, izwi rekuti "kuuya kwechipiri" rinoreva kudzoka kwaJesu mu nyama at kuguma kwenguva when the akafa vachamutswa kuti vatongwe (ona The Last Judgments).

Kumuka kwevakafa vese, "kune vese vakarurama nevasakarurama," kunotangira Kutongwa Kwekupedzisira. Ino ichave iri "nguva iyo vese vari mumakuva pavachanzwa izwi reMwanakomana wemunhu, vobuda, vaita zvakanaka, kukumuka kweupenyu; neavo vakaita zvakaipa, kukumuka kwekutongwa. Ipapo Kristu achauya "mukubwinya kwake, nevatumwa vese vanaye." … Pamberi pake pachaunganidzwa ndudzi dzose, uye uchadziparadzanisa imwe kubva kune imwe, sezvinoita mufudzi unoparadzanisa makwai kubva kumbudzi, uye uchaisa makwai kuruoko rwake rwerudyi, asi mbudzi kuruboshwe. … Uye vachaenda mukurangwa kusingaperi, asi vakarurama kuupenyu husingaperi. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 1038

Chokwadi, kumutswa kwevakafa kwakabatana zvakanyanya neKristo Parousia: Nekuti Ishe pachake achaburuka kubva kudenga, nekuchema kwekuraira, nekudana kwemutumwa mukuru, uye nekurira kwehwamanda yaMwari. Uye vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. -CCC, n. 1001; cf. 1 VaTesaronika 4:16

Iye achauya mu nyama. Izvi ndizvo zvakarairwa nevatumwa nguva pfupi Jesu akwira Kudenga.

Uyu Jesu atorwa achibva kudenga achienda kudenga achadzoka nenzira imwecheteyo yamamuona achienda kudenga. (Mabasa 1:11)

Anouya kuzotonga vapenyu nevakafa munyama imwe iwo maAkakwira. —St. Leo Mukuru, Mharidzo 74

Ishe wedu Pachezvake akatsanangura kuti Kuuya kwake kweChipiri chiitiko chepasi rose chinozoratidzira zvine simba, zvine mutsindo fashoni:

Kana munhu akati kwauri, 'Tarira, hoyu Kristu!' kana kuti, 'Hoyo uko!' musazvitenda. VanaMesiya venhema nevaporofita venhema vachamuka, uye ivo vachaita zviratidzo uye zvishamiso zvakakura sekunyengedza, dai zvaigoneka, kunyangwe nevasanangurwa. Tarirai, ndagara ndakuudzai. Saka kana vakati kwauri, 'Ari murenje,' usaenda ikoko; kana vachiti, 'Ari mudzimba dzomukati,' musazvitenda. Nokuti sekuuya kunoita mheni kubva kumabvazuva uye ichionekwa kusvika kumadokero, ndizvo zvichaita kuuya kweMwanakomana weMunhu… vachaona Mwanakomana weMunhu achiuya pamusoro pemakore edenga nesimba nekubwinya kukuru. (Mat. 24: 23-30)

Ichaonekwa ne vose sechiitiko chekunze.

… Chiitiko chinoonekwa nevanhu vese munzvimbo dzese dzenyika. —Nyanzvi yeBhaibheri Winklhofer, A. Kuuya kweHumambo Hwake, p. 164ff

'Vakafa munaKristu' vachamuka, uye avo vevakatendeka vakasara vari vapenyu pasi pano "vachatorwa" kuti vasangane naShe mumhepo (* ona chinyorwa kumagumo maererano nekunzwisisa kwenhema kwe "kubvutwa"):

… Tinokutaurirai izvi, neshoko raIshe, kuti isu vapenyu, tichasara kusvikira pakuuya kwaIshe… tichatorwa pamwe navo mumakore kuti tinosangana naShe mumhepo. Nekudaro tinogara tichigara naIshe. (1 VaTesaronika 4: 15-17)

Kuuya kweChipiri kwaJesu munyama, saka, chiitiko chepasirese pakupera kwenguva icho chichaunza Kutongwa Kwekupedzisira.

 

KUUYA PAKATI?

Izvo zvakati, Tsika inodzidzisawo kuti simba raSatani richaputswa mune ramangwana, uye kuti kwechinguva - zvinomiririra "makore churu" - Kristu achatonga pamwe nevafira mukati miganhu yenguva, pamberi pekuguma kwenyika (ona Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!)

Ndakaonawo mweya yeavo vakagurwa misoro nekuda kweuchapupu hwavo kuna Jesu… Vakararama uye vakatonga naKristu kwemakore chiuru. (Zvak. 20: 4)

Chii chaizvo chinonzi kutonga uku? Hutongi hwaJesu muChechi Yake inofanira kusimbiswa pasi rose, munyika dzese. Iko kutonga kwaKristu sakaramende, haisisiri munzvimbo dzakasarudzwa, asi munzvimbo dzese. Hutongi hwaJesu huripo mumweya, Mweya Mutsvene, kuburikidza na Pentekosti Itsva. Ndihwo hutongi mune runyararo neruramisiro zvichagadzwa pasirese, nokudaro zvichiunza iyo Kusimbiswa kweUchenjeri. Chekupedzisira, iko kutonga kwaJesu muVatsvene Vake avo, mukurarama Kuda Kwamwari “panyika sezvazviri kudenga, ”Muhupenyu hwepachena uye hwakavanzika, achaitwa Mwenga mutsvene uye akacheneswa, akagadzirira kugamuchira Chikomba chake pakupera kwenguva…

… Achimuchenesa nekumushambidza nemvura neshoko, kuti aunze kereke kwaari mukubwinya, isina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive inoera uye isina gwapa. (VaEf. 5: 26-27)

Dzimwe nyanzvi dzebhaibheri dzinoona kuti muchinyorwa chino, kushambidzwa nemvura kunorangarira tsika yekugezesa yakatangira muchato - chimwe chinhu chaive tsika yakakosha yechitendero zvakare pakati pevaGiriki. -POPE JOHN PAUL II, Dzidziso yeZvemuviri -Rudo rweMunhu muKuronga kwaMwari; Pauline Mabhuku neMedia, Pg. 317

Uku kutonga kwaMwari kuburikidza neKuda Kwake, Shoko Rake, kwakatungamira vamwe kududzira mharidzo yakakurumbira yaSt.Bernard sekusapa kwete wega chepamusoro “Pakati” kuuya kwaKristu.

Isu tinoziva kuti kune katatu kuuya kwaIshe. Yechitatu iri pakati pevamwe vaviri. Izvo hazvioneke, nepo mamwe maviri ari kuoneka. In kuuya kwekutanga, akaonekwa panyika, achigara pakati pevanhu… Mukuuya kwekupedzisira nyama yose ichaona ruponeso rwaMwari wedu. uye vachatarira iye wavakabvovora. Kuuya kwepakati kuri kwakavanzika; mazviri vakasarudzwa chete ndivo vanoona Ishe mukati mavo, uye vanoponeswa. Mukuuya kwake kwekutanga Ishe Wedu akauya munyama yedu uye muutera hwedu; mukati kuuya uku anouya mumweya nesimba; mukuuya kwekupedzisira achaonekwa mukubwinya uye nehumambo… Kana mumwe munhu akafunga kuti zvatinotaura pamusoro pekuuya kwepakati uku kugadzirwa chaiko, teerera kune zvinotaurwa naIshe wedu. Kana munhu achindida, achachengeta shoko rangu, naBaba vangu vachamuda, uye tichauya kwaari. —St. Bernard, Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169

Chechi inodzidzisa kuti "kuuya kwechipiri" kuri kumagumo enguva, asi Madzibaba Kereke vakabvuma kuti panogona kuve nekuuya kwaKristu mu "mweya nesimba" nguva iyoyo isati yasvika. Uku kuratidzwa kwesimba kwaKristu ndiko kunouraya kwaAntikristu, kwete pakupera kwenguva, asi nguva "yerunyararo" isati yasvika. Rega ndimbodzokorora zvakare mazwi aFr. Charles Arminjon:

St. Thomas naSt. John Chrysostom vanotsanangura… kuti Kristu acharova Anopesana naKristu nekumupenya nekupenya kunenge kwakafanana nemashura uye chiratidzo cheKuuya kwake kweChipiri… Maonero ane chiremera, uye anoita seanowirirana neMagwaro Matsvene, ndeyekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike zvakare ichapinda munguva yekubudirira uye yekukunda. -Kuguma kweNhasi Parizvino uye Zvakavanzika zveRamangwana Remangwana, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

Kana pamberi pegumo iro rekupedzisira paine nguva, yakawanda kana shoma, yehutsvene hwekukunda, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuvonekwa kwemunhu waKristu muhukuru asi nekushanda kwemasimba iwayo ehutsvene ayo ikozvino pabasa, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi. -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike, 1952, p. 1140

 

Njodzi KUVANDA

Jesu akafanotaura kuti kuuya kwake zvakare munyama zvaizokanganiswa na "mesiya venhema nevaporofita venhema." Izvi zviri kuitika nhasi, kunyanya kuburikidza nesangano idzva rezera rinoratidza kuti tese tiri "vana kristu." Saka, hazvina basa kuti wakazodzwa sei kana kuti une “chokwadi” sei chaunonzwa kuti chakazarurwa chakavanzika chinobva kuna Mwari kana kuti chakakupa "zvakawanda sei" - kana zvichipesana nedzidziso yeChechi, chinofanirwa kusendekwa parutivi, kana kuti icho chikamu chayo (ona YeSeers uye Visionaries). Chechi ndiyo chengetedzo yako! Chechi idombo rako rinotungamirwa naMweya "muchokwadi chose" (Johane 16: 12-13). Ani naani anoteerera mabhishopi eChechi, anoteerera Kristu (ona Ruka 10:16). Ichi chivimbiso chisingakundike chaKristu chekutungamira boka rake "nemumupata wemumvuri werufu."

Kutaura nezvengozi dziripo panguva yedu, kune, semuenzaniso, murume anoita kunge mupenyu nhasi anozivikanwa saIshe Maitreya kana "Mudzidzisi Wenyika," kunyange hazvo kuzivikanwa kwake kuchiri kusazivikanwa panguva ino. Ari kuziviswa sa "Mesiya" achaunza rugare rwepasi mu "Age yeAcarius" iri kuuya. Inzwi rakajairika? Chokwadi, kukanganisa kweNguva yeRunyararo umo Kristu anounza kutonga kwerunyararo pasi pano, sekureva kwevaporofita veTestamente Yekare naSt. Manyepo Anouya). Kubva pawebhusaiti inosimudzira Ishe Maitreya:

Ari pano kuzotikurudzira kuti tigadzire iyo nyowani nguva inoenderana nekugovana uye kururamisira, kuitira kuti vese vawane zvakakosha pakurarama: chikafu, pekugara, hutano, uye dzidzo. Basa rake rakavhurika munyika rave kutanga. Sokutaura kwakaita Maitreya iye pachake: 'Munguva pfupi, ikozvino nekukurumidza, iwe uchaona kumeso kwangu uye unzwe mazwi angu.' -Share Nyika Dzese, www.share-international.org/

Sezviri pachena, Maitreya anotooneka 'kunze kwebhuruu' kugadzirira vanhu kumuka kwake kuruzhinji, uye kutaurirana dzidziso dzake uye zvakakosha zvepasirese nyika. Iyo webhusaiti inoti kuoneka kwake kwekutanga kwakadai kwakaitika musi waChikumi 11, 1988, muNairobi, Kenya kune vanhu zviuru zvitanhatu "vaimuona saJesu Kristu." Sekureva kwenhau imwe yakaburitswa, Share International, uyo anosimudzira kuuya kwake, akati:

Panguva yekutanga, Maitreya acharatidza Hwake chaihwo hunhu. PaZuva reChiziviso, materevhizheni epasi rese anozobatanidzwa pamwechete, uye Maitreya achakokwa kuti ataure nenyika. Tichaona kumeso kwake paterevhizheni, asi mumwe nemumwe wedu achanzwa mazwi Ake telepathically mumutauro wedu saMaitreya panguva imwe chete achinakidza pfungwa dzevanhu vese. Kunyangwe avo vasiri kumutarisa paTV vanozove neruzivo urwu. Panguva imwecheteyo, mazana ezviuru zvekupodza kunoitika kunoitika pasi rese. Neiyi nzira isu tigoziva kuti uyu murume zvechokwadi World Mudzidzisi wevanhu vese.

Imwezve nyaya inoburitswa inobvunza kuti:

Vataridzi vanozopindura sei? Havazozive kwaakabva kana chinzvimbo. Vachateerera nekunzwisisa mazwi Ake here? Izvo zvakakurumidza kuziva chaizvo asi zvinotevera zvinogona kutaurwa: havasati vamboona kana kunzwa Maitreya achitaura. Kana, kunyangwe vachiteerera, havazove vakasangana nesimba Rake rakasarudzika, pamoyo kusvika pamoyo. -www.zimboen.co.nz, Ndira 23, 2009

Kunyangwe kana kwete Maitreya munhu chaiye kana kwete, anopa muenzaniso wakajeka werudzi rwe "mamesiya enhema" akataurwa nezvaJesu uye kuti izvi sei kwete rudzi rwe "kuuya kwechipiri" kwatinomirira.

 

KUCHENGA KWEMuchato

Zvandakanyora pano uye mune yangu bhuku ndeyekuti Nguva yeRunyararo ichauya kutonga kwepasi rose kwaKristu muChechi Yake kumugadzirira kumabiko emuchato wekudenga apo Jesu achadzoka mukubwinya kuzotora Mwenga wake kwaAri. Pane zvinhu zvina zvakakosha zvinoita kuti kunonoke kuuya kwaIshe kwechipiri:

I. Kutendeuka kwevaJuda:

Kuuya kwaMesiya ane mbiri kwakamiswa panguva imwe neimwe yenhoroondo kusvika pakuzivikanwa kwake na "Israeri wese", nekuti "kuomesa kwasvika kune chikamu cheIzirairi" mukusatenda kwavo kuna Jesu. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 674

II. Kutsauka kunofanira kuitika:

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji. Kutambudzwa uko kunoenderana nekufambira kwake pasi pano kuchaburitsa "chakavanzika chekusarurama" muchimiro chekunyengera kwechitendero kunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. -CCC, 675

III. Kuzarurirwa kwaAntikristu:

Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweyeAnopesana naKristu, pseudo-messianism uyo munhu anozvikudza iye pachinzvimbo chaMwari naMesiya wake akauya munyama. -CCC, 675

IV. Vhangeri rinofanira kuparidzwa pasirese.

'Evhangeri iyi yehumambo,' vanodaro Ishe, 'ichaparidzwa pasi rese, seuchapupu kumarudzi ose, uye ipapo kuguma kuchasvika. -Katekisimu yeKanzuru yeTrent, 11th kudhinda, 1949, p. 84

Chechi ichave kufukurwa nguo, saIshe wake. Asi kukunda kunotevera kweChechi pamusoro paSatani, kumiswazve kweYukaristia seMoyo weMutumbi waKristu, uye kuparidzwa kweEvhangeri pasirese (mukati menguva yenguva inotevera kufa kwaAntikristu) ndiyo kupfeka zvakare yeMwenga muhembe yake yemuchato sezvo iye ari “akashambidzwa nemvura yeshoko.” Ndo iyo yakanzi naMadzibaba eChechi "zororo resabata" reChechi. St. Bernard anoenderera mberi achiti nezve "kuuya kwepakati":

Nekuti kuuya uku kurara pakati pevamwe vaviri, zvakafanana nemugwagwa watinofamba nawo kubva pakutanga kusvika kwekupedzisira. Mukutanga, Kristu aive rudzikinuro rwedu; pakupedzisira, achaonekwa sehupenyu hwedu; mukuuya kwepakati uku, ndiye zororo uye nyaradzo. —St. Bernard, Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169

Nekudaro, izvi zvirevo zvina zvinogona kunzwisiswa muchiedza cheMagwaro uye nedzidziso dzeMadzibaba eKereke senge chikamu chekupedzisira chevanhu mu "nguva dzekupedzisira."

 

JOHANI PAURO II

Papa John Paul II akataura pamusoro pekuuya kwepakati paJesu mumamiriro ehupenyu hwemukati memweya. Izvo zvaanotsanangura sekutora nzvimbo mumweya ipfupiso yakakwana yezvinounza kuzara kwekuuya kwaJesu muNguva yeRunyararo.

Iyi yemukati Advent inounzwa kuhupenyu kuburikidza nekufungisisa nguva dzose pamusoro uye kugadziriswa kweIzwi raMwari. Inoburitswa ichibereka uye kupenyu nemunamato wekunamata nekurumbidza Mwari. Inosimbiswa nekugashira nguva dzose maSakaramende, ayo ekuyananisa uye kunyanya Yukaristia, nekuti anotinatsa nekutipfumisa nenyasha dzaKristu uye kutiita 'vatsva' zvinoenderana nekudana kwaJesu kwekudaidzira: "Tendeuka." -POPE JOHN PAUL II, Minyengetero uye Kunamata, Zvita 20, 1994, Penguin Audio mabhuku

Tichiri ku Divine Mercy Basilica muCracow, Poland muna 2002, John Paul II akanokora mashoko akananga kubva kudhayari raSt. Faustina:

Kubva pano panofanira kuenda mberi 'spark iyo ichagadzirira nyika kuuya kwa [Jesu] kwekupedzisira'(Dhayari, 1732). Iyi spark inoda kuvhenekerwa nenyasha dzaMwari. Uyu moto wetsitsi unoda kupfuudzwa kune nyika. —Sumo ku Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, chinyorwa cheganda, St. Michel Print

Ino "nguva yengoni" yatiri kurarama mairi, saka, zvirokwazvo chikamu che "nguva dzekupedzisira" kugadzirira Chechi nepasi rose zviitiko izvo zvakafanotaurwa naIshe wedu… zviitiko zviri pamusoro pechikumbaridzo chetariro icho Chechi atanga kuyambuka.

 

RELATED KUVERENGA:

Nyeredzi yaLuciferian

Boporodzi revaporofita venhema - Chikamu II

 

ONA PAMUSORO PEKUBHWA

VaKristu vazhinji veevhangeri vanobatirira pane kutenda mu "kubvutwa" umo vatendi vachatanhwa kubva pasi pamberi pematambudziko nekutambudzwa kwaAntikristu. Pfungwa yekubvutwa is bhaibheri; asi nguva yacho, maererano nedudziro yavo, inokanganisa uye inopikisana neMagwaro pachawo. Sezvambotaurwa pamusoro apa, yagara iri dzidziso yenguva dzose kubva kuTsika yekuti Chechi ichapfuura "mukutongwa kwekupedzisira" - kwete kuitiza. Izvi ndizvo chaizvo zvakataurwa naJesu kuvaApostora:

'Hakuna muranda mukuru kuna tenzi wake.' Kana vakanditambudza, vachakutambudzaiwo. (Johani 15:20)

Kana zviri zvekutorwa pasi uye kununurwa kubva mukutambudzika, Jesu akanamata zvinopesana.

Handikumbiri kuti muvabvise panyika asi kuti muvadzivirire pane wakaipa. (Johani 17:15)

Saka, Vakatidzidzisa kunamata "usatitungamirire mukuedzwa, asi tinunure pane zvakaipa."

There chido kuva kubvutwa apo Chechi inosangana naJesu mumhepo, asi chete paKuuya kweChipiri, pahwamanda yekupedzisira, uye "Saka tichava naShe nguva dzese" (1 VaTesaronika 4: 15-17).

Hatizorara tese, asi tese tichashandurwa, kamwechete, mukubwaira kweziso, pahwamanda yekupedzisira. Nekuti hwamanda icharira, vakafa vachamutswa mukusaora, nesu tichashandurwa. (1 VaK. 15: 51-52)

… Pfungwa yemazuva ano ye "Kubvutwa" haiwanikwe chero muChiKirisitu - kana muchiPurotesitendi kana muchiKaturike zvinyorwa - kusvika pakutanga kwezana ramakore regumi nemapfumbamwe, payakagadzirwa nemupirisita weAnglican-akachinja-musimboti-minster anonzi John Nelson Darby. —Gregory Oats, Dzidziso yeKaturike muMagwaro, p.133 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.