Chakavanzika Mufaro


Kufira kwaSt. Ignatius weAndiyoki, Artist Asingazivikanwe

 

JESU inoratidza chikonzero chekuudza vadzidzi Vake nezvematambudziko ari kuuya:

Awa iri kuuya, uye chauya, apo muchaparadzirwa… ndareva izvi kwamuri, kuti mandiri muve nerunyararo. (Johani 16:33)

Nekudaro, mumwe anogona kubvunza zviri pamutemo, "Sei kuziva kuti kutambudzwa kungave kuri kuuya kunofanirwa kundivigira rugare?" Uye Jesu anopindura:

Munyika muchava nedambudziko; asi tsunga moyo, ini ndakunda nyika. (John 16: 33)

Ndakagadzirisa izvi zvinyorwa zvakatanga kuburitswa muna Chikumi 25, 2007.

 

MUFARO WAKAvanzika

Jesu arikuti,

“Ndakuudzai zvinhu izvi, kuitira kuti mweya yenyu izadziswe pakutenda kwangu. Sezvamunoita, ndichafashukira mweya yenyu naNyasha. Kana ukavhura zvikuru mwoyo yako, ndinokuzadza nemufaro nerunyararo. Paunowedzera kuregera nyika ino, iwe unowedzera kuwana izvo zvinotevera. Paunowedzera kuzvipa pachako, ndipo paunowedzera kuwana kwandiri. 

Funga nezvevakafira kutenda. Pano iwe uchazowana nyaya mushure menyaya yenyasha dzemweya dziripo kune Vatsvene sezvo vakapa hupenyu hwavo nekuda kwaKristu. Mune yake yazvino encyclical, Saved In Tariro, Papa Benedict XVI anorondedzera nyaya yemufiri wekuVietnam, Paul Le-Bao-Tin († 1857) "iyo inoratidza shanduko yekutambudzika kuburikidza nesimba retariro rinobva mukutenda."

Jeri pano chifananidzo chechokwadi cheGehena risingaperi: kutambudzwa kwoutsinye kworudzi rwose - ngetani, ngetani, simbi - kunowedzerwa ruvengo, kutsiva, calumnies, kutaura kunonyadzisa, kukakavara, zviito zvakaipa, kutuka, kutuka, pamwe nekushungurudzika uye kushungurudzika. Asi Mwari uyo akambosunungura vana vatatu kubva muvira remoto aneni nguva dzose; akandinunura kubva mumatambudziko aya uye akaita kuti ave anotapira, nekuti tsitsi dzake dzinogara nekusingaperi. Pakati pekurwadziswa uku, uko kunowanzovhundutsa vamwe, ini ndiri, nenyasha dzaMwari, ndizere nemufaro uye nemufaro, nekuti handisi ndega - Kristu aneni… ndinokunyorera zvinhu izvi kuti kutenda kwako uye yangu ingave yakabatana. Pakati pedutu iri ndakakanda chinotsigisa kurutivi rwechigaro chaMwari, chinotsigisa chinova tariro mhenyu mumoyo mangu… -Taura Salvi, N. 37

Uye isu tingatadza sei kufara kana isu tichinzwa nyaya yaSt. Lawrence, uyo, sezvaaive achipiswa kusvika kurufu, akadanidzira achiti

Nditendeutse! Ndapedza kudivi iri!

St. Lawrence anga awana Chakavanzika Mufaro: kubatana neMuchinjikwa waKristu. Hongu, vazhinji vedu tinomhanya neimwe nzira panouya kutambura nemiedzo, asi izvi zvinowanzo sanganisa marwadzo edu.

Ndipo patinoyedza kudzivisa kutambura nekubvisa kubva pane chero chinhu chingangosanganisira kukuvara, patinoyedza kuzvidzivirira isu nesimba uye nekurwadzisa kwekutevera chokwadi, rudo, uye runako, ndipo patinozopinda muhupenyu hwekushaya chinhu, uko kunogona kuve kunenge kusarwadziwa, asi iko kusviba kwekusaziva uye kusaregedza ndiko kwakanyanya. Hakusi nekusiya kana kutiza kubva mukutambura kuti tinoporeswa, asi asi nekwaniso yedu yekuzvigamuchira, kukura nazvo uye kuwana chirevo kuburikidza nekubatana naKristu, uyo akatambura nerudo rusingaperi. —PAPA BENEDICT XVI, -Taura Salvi, N. 37

Vatsvene ndeavo vanombundira nekutsvoda michinjikwa iyi, kwete nekuti ivo masochist, asi nekuti vawana Chakavanzika Chakavanzika cheRumuko chakavanzwa pasi penzvimbo ine hukasha uye yakaoma yemuti. Kuti vazvirase, ivo vaiziva, kwaive kuwana Kristu. Asi hausi mufaro uyo munhu anomisikidza nesimba rekuda kwake kana manzwiro. Chitubu chinoputika kubva mukati, seshizha roupenyu rinoputika kubva kumbeu yakawira murima renyika. Asi rinofanira kutanga rada kuwira muvhu.

Chakavanzika chemufaro kudzikama kuna Mwari uye nerupo kune vanoshaya… —PAPA BENEDICT XVI, Mbudzi 2, 2005, Zenit

Kunyangwe ukatambura nekuda kwekururama, ucharopafadzwa. Musavatya, uye musavhunduka. (1 P4: 3:14) 

… Nekuti….

Anonunura mweya wangu murugare achirwa neni… (Mapisarema 55:19)

 

MUFIRE-ZVAPUPU

Stefano, wekufira kutanga kweChechi yekutanga, paaitambudzwa nevanhu vake, Rugwaro runonyora kuti,

Vese vagere muSanihedrini vakamutarisisa, vakaona kuti chiso chake chakaita sechiso chemutumwa. (Mabasa 6:15)

St Stephen akapenya mufaro nekuti moyo wake wainge wakaita semwana mudiki, uye kune vakadaro, Humambo hweKudenga ndehwavo. Hongu, inorarama uye inopisa mumoyo weiye akasiyiwa kuna Kristu, uyo panguva yekuyedzwa, anozvibatanidza Iye pachake kunyanya kumweya. Mweya ipapo, hauchafambi nekuona asi kutenda, unoona tariro yakamumirira. Kana iwe usingawani mufaro uyu izvozvi, imhaka yekuti Ishe vari kukurovedza iwe kuda Iye anopa, uye kwete zvipo. Ari kurasa mweya wako, kuti uzadzwe nechisina chinhu kunze kwake.

Kana nguva yekuyedzwa yasvika, kana iwe ukambundira Muchinjikwa, unozosangana neRumuko panguva chaiyo yakatarwa naMwari. Uye iyo nguva ichaita haana kunonoka kusvika. 

[Sanihedrini] vakamurumanyira meno. Asi [Stefano], azere neMweya Mutsvene, akatarisa kudenga akanyatsoona kubwinya kwaMwari uye naJesu amire kuruoko rwerudyi rwaMwari… Vakamukanda kunze kweguta, ndokutanga kumutaka namabwe… Ipapo akawira pasi mabvi ake akadanidzira nenzwi guru, achiti, “Ishe, musavaverengera chivi ichi”; uye paakataura izvi akabva arara. (Mabasa 7: 54-60)

Pane kunatsa kukuru kuri kuitika pakati pevatendi izvozvi — avo vari kuteerera uye vachiteerera panguva ino yekugadzirira. Zvinoita sekunge tiri kupwanywa pakati pemeno ehupenyu…

Nekuti mumoto goridhe rakaedzwa, uye varume vanokodzera mukukosha kwekunyadziswa. (Siraki 2: 5)

Uyezve kuna St. Alban, wekutanga kuurayirwa kutenda kuBritain, akaramba kuramba kutenda kwake. Mutongi akaita kuti arohwe, uye achienda kunogurwa musoro, St. Alban nemufaro akaparadzanisa mvura yerwizi rwavaiyambuka kuitira kuti vakwanise kusvika kuchikomo kwaaizourawa akapfeka zvipfeko zvakaoma!

Chii chiri kuseka uko kwakabata iyi mweya mitsvene pavaifora kuenda kurufu? Iwo mufaro wakavanzika wemoyo waKristu unorova mukati mavo! Nekuti ivo vakasarudza kurasikirwa nenyika nezvose zvainopa, kunyangwe hupenyu hwavo chaihwo, mukutsinhana nemweya unoshamisa l ife waKristu. Iri parera remutengo mukuru mufaro usingatsanangurike unoshandura kunyangwe mafaro akanakisa epasi rino kuita grey rakacheneruka. Kana vanhu vachindinyora kana kundibvunza kuti chii chiripo nezvekuti kuna Mwari, handigoni kubatsira asi kuseka nemufaro: "Ini handina kudanana nedzidziso, asi Munhu! Jesu, ndasangana naJesu, Mwari mupenyu! ”

Asati adimburwa musoro, St. Thomas More akaramba barber yekushongedza chitarisiko chake. 

Mambo aburitsa sutu mumusoro mangu uye kusvikira nyaya yagadziriswa ini handizoshandisa imwezve mutengo pazviri.  -Hupenyu hwaThomas More, Peter Ackroyd

Uyezve kune chapupu chakasimba chaSt. Ignatius weAntiokia uyo anozivisa Chakavanzika Mufaro mukuda kwake kufira:

Ndichafara sei nemhuka dzakagadzirirwa ini! Ndinovimba kuti vachaita pfupi basa neni. Ndichavagombedzera kuti vandidye nekukurumidza uye vasingatye kundibata, sezvinoitika dzimwe nguva; muchokwadi, kana vakarega, ndichavamanikidza kwazviri. Ndiitirewo moyo, nekuti ndinoziva zvakandinakira. Iye zvino ndave kutanga kuve mudzidzi. Ngapasava nechinoonekwa kana chisingaonekwe chinondibira mubairo wangu, unova Jesu Kristu! Moto, muchinjikwa, mapaketi ekurova kwemusango, kurohwa, kubvaruka kwemabhonzo, kupunzika kwemitezo, kupwanya muviri wese, kurwadziswa kunotyisa kwadhiyabhorosi — regai zvinhu zvese izvi zviuye pandiri, dai chete ndikawana Jesu Kristu! -Chiitiko chemaawa, Vol. III, p. 325

Zvinosuwisa sei isu patinotsvaga zvinhu zvepanyika! Mufaro wakadii Kristu waanoda kupa muhupenyu huno neupenyu hunouya kune uyo "anosiya zvese zvaainazvo" (Lk 14: 33) otanga kutanga Humambo hwaMwari. Zvinhu zvepanyika pano kufungidzira: kunyaradzwa kwaro, zvinhu zvaro, uye chinzvimbo. Iye uyo anoda kurasikirwa nezvinhu izvi achafukura iyo Chakavanzika Mufaro: zvake hupenyu hwechokwadi muna Mwari.

Uyo anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana. (Mat. 10:39)

Ndiri gorosi raMwari, uye ndiri kuvhunwa nemeno ezvikara, kuti ndive chingwa chakachena. —St. Ignatius weAndiyoki, Tsamba kuvaRoma

 

KRISTU AKAKUNDA 

Kunyangwe "kutsvuka" kufira kutenda kuri kwevamwe chete, isu tese muhupenyu huno tichazotambudzwa kana tiri vateveri vechokwadi vaJesu (Jn 15: 20). Asi Kristu achave newe munzira dzinokunda mweya wako nemufaro, Rufaro rwepachivande urwo runotiza vanokutambudza nekushora vanokushora. Iwo mazwi anogona kuruma, mabwe anogona kupwanya, moto unogona kupisa, asi mufaro waJehovha uchava simba rako (Neh. 8:10).

Munguva pfupi yapfuura, ndakanzwa Ishe vachitaura kuti hatifanire kufunga kuti tichazotambura saIye. Jesu akatora kutambura kusingafungidzike nekuti Iye ega ndiye akatora zvitadzo zvepasi rese. Basa iro rakakwana.Yapera. ” SeMuviri wake, isu tinofanirwa zvakare kutevedzera tsoka dzekushuva kwake; asi kusiyana naye, isu tinotakura chete a Sliver weMuchinjikwa. Uye haasi Simoni weKurene, asi Kristu Pachezvake anotakura nesu. Kuvapo kwaJesu ipapo padivi pangu, uye kuziva kuti Haazombobvira, achinditungamira kuna Baba, kunova ndiko kunopa mufaro.

The Chakavanzika Mufaro.

Mushure mekurangarira vaapositori, [Sanihedrini] vakaita kuti varohwe, ndokuvaraira kuti varege kutaura muzita raJesu, ndokuvadzinga. Saka vakabva pamberi peSanihedrini, vachifara kuti vakawanikwa vakakodzera kutambudzika nokuzvidzwa nokuda kwezita iri. (Mabasa 4:51)

Makaropafadzwa imi, kana vanhu vachikuvengai, kana vachikusarurai, vachikutukai, vachirasha zita renyu serakaipa, nekuda kweMwanakomana wemunhu. Fara muzuva iro, uye svetuka nemufaro, nekuti tarira, mubairo wako mukuru kudenga; nekuti saizvozvo ndizvo zvakaita madzibaba avo kuvaporofita. (Ruka 6: 22-23)

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

  • Kubata nekutya kwako munguva dzino dzinonetsa: Dutu rekutya

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUNAMATA.