Kuvanzika kwaMwari

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaFebruary 26, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

I aive muchitoro rimwe zuva, uye paive nemukadzi wechiMuslim patill. Ndakamuudza kuti ndaive muKaturike, uye ndainetseka kuti aifungei pamusoro pebhuku remagazini uye nehunhu hwese mutsika dzekuMadokero. Akapindura, "Ndinoziva maKristu, pakati payo, vanotenda mukuzvininipisa zvakare. Hungu, zvitendero zvikuru zvose zvinobvumirana pazvinhu zvinokosha — tinogoverana zvinhu zvinokosha. ” Kana izvo zvinodaidzwa nevaKristu kuti "mutemo wepanyama."

Mukuverenga kwanhasi kwekutanga, St. James anonyora kuti:

Saka kune uyo anoziva chakarurama kuita uye akasichiita, icho chivi.

Zvakare, chero munhu anoziva chakanaka kuita, uye anoita zviite, uri kutevera iyo chokwadi zvakanyorwa pamwoyo yavo. Ndokusaka Chechi ichidzidzisa:

Avo avo, pasina kukanganisa kwavo, havazive Evhangeri yaKristu kana Chechi yake, asi avo zvakadaro vanotsvaga Mwari nemoyo wakaperera, uye, vachitungamirirwa nenyasha, vanoedza muzviito zvavo kuita kuda kwavo sekuziva kwavo kuburikidza zvavakarairwa nehana yavo - naivowo vanogona kuwana ruponeso rusingaperi. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 847

Ivo vari kutevera iyo chokwadi, kunyangwe zvavo vasingazive Iye nezita.

Pandaitaura nemukadzi wechiMuslim, ndakanzwa rudo rwaIshe kwaari. Iye, seni, "ipfungwa" yeMusiki. Iye, seni, akagadzirwa nemufananidzo Wake. PaVakamuruka mudumbu, Baba havana kutarisa pasi "wechiMuslim", asi kasvava kasikana, nekwaniso yerudo, hupenyu, neruponeso izvo zvavakaona mandiri ndichiri kakomana kadiki. Ndakanzwa chisungo chakafanana pakati pedu - chisungo chehunhu hwedu hwakagovaniswa, izvo zvinoumba hwaro hwekugona kwerudo rwehama nerunyararo. [1]cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 842 

Chechi yeKaturike inoziva mune zvimwe zvitendero zvinotsvaga, pakati pemimvuri nemifananidzo, kuna Mwari asingazivikanwe achiri padhuze kubvira paanopa hupenyu nekufema uye nezvinhu zvese uye achida kuti vanhu vese vaponeswe. Nekudaro, Chechi inoona kunaka kwese nechokwadi chinowanikwa muzvitendero izvi se “gadziriro yeEvhangeri uye yakapihwa naiye anovhenekera vanhu vese kuti vave neupenyu hurefu.” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 843

Asi Pope Francis nenzira kwayo vanoyambira kuti kuzivikanwa uku hakupi humbowo hwekukanganisa kutenda kwedu kwechiKristu kana kusangana kwenhema kwezvitendero muzita rekuti "rugare."

Kuvhurika kwechokwadi kunosanganisira kugara wakasimba mukutenda kwakadzika kwazvo, kwakajeka uye kufara mukuzivikanwa kwako, asi panguva imwe chete uchive "wakasununguka kuti unzwisise zvevamwe bato" uye "uchiziva kuti kutaurirana kunogona kupfumisa mativi ese" Chisingabatsiri kuvhurana kwedhipatimendi kunoti "hongu" kune zvese kuitira kudzivirira matambudziko, nekuti iyi ingave nzira yekunyengedza vamwe nekuvaramba izvo zvakanaka zvatakapihwa kuti tigovane nerupo nevamwe. Evhangeri uye inotaurirana hurukuro, kure nekushorwa, kutsigirana uye kudyidzana. —PAPA FRANCIS, Evangelii Gaudium, kwete. 25

MuEvhangeri nhasi, Jesu anoita kutaura kunokatyamadza, kunoratidzika kunge kusingabate basa apo VaApostora vakawana murume, asiri weboka ravo, anoita zvishamiso muzita rake.

Usamudzivise. Hapana munhu anoita chiito chine simba muzita rangu anogona panguva imwechete kutaura zvakaipa nezvangu. Nekuti usingapikisani nesu, ndewedu.

Jesu aive shasha yekuona zvakanaka muvamwe zvichipesana nezvaitadza pavari. Aiziva kuti rudo rwaizokwezva, uye kana vamwe vakanzwa kuti vaive vakachengeteka, vachitambirwa, uye nekuremekedzwa muhuvepo Hwake, Anobva avatungamira mukuzara kwechokwadi, nenzira yavaimutendera. Iko kugona uku kuona kunaka mune vamwe ndiko kunovaka bhiriji kumoyo yavo pamusoro pedu patinogona, netariro, kupfuudza kuzara kwekutenda kwedu kwechiKaturike. Izvi kunaka "kuvapo kwaMwari pakavanda."

Basa reumishinari rinoreva a hurukuro inoremekedzwa nevaya vasati vagamuchira Vhangeri. Vatendi vanogona kubatsirwa kubva mukutaurirana uku nekudzidza kukoshesa zvirinani "izvo zvinhu zvechokwadi uye nenyasha zvinowanikwa pakati pevanhu, uye zviri izvo, sekunge, kuvapo kwakavanzika kwaMwari." -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 856

Tinofanira kukumbira Mweya Mutsvene kuti uve nehanya nekuziva kana mumwe munhu ari kwatiri, kwete kupikisana nesu, uye kuti tingava sei nekuda kwavo, kwete kupikisana… kuitira kuti huvepo hwaMwari hwakavanzika huratidzwe pakati pedu.

Zvinozivikanwa kwatiri nekwamuri kuti avo vari mukusaziva kusingakundike pamusoro pechitendero chedu chitsvenetsvene, asi vanochengeta nemazvo mutemo wepanyama, uye zvirevo zvakavezwa naMwari pamoyo pevanhu vese, uye avo vanoda kuteerera Mwari vanotungamira hupenyu hwakavimbika uye hwakarurama, hunogona, kubatsirwa nechiedza chenyasha dzamwari, kuwana hupenyu husingaperi; Nekuti Mwari uyo anoona zvakajeka, anonzvera uye anoziva moyo, chimiro, pfungwa uye zvinangwa zveumwe neumwe, mutsitsi dzake huru nekunaka haatenderi kuti chero munhu atambure chirango chisingaperi, asina kuzvisarudzira akasvikira muchivi. —PIUS IX, Quanto conficiamur moreerore, Encyclical, Nyamavhuvhu 10, 1863

… Chechi ichine basa uye nekodzero inoera yekuparidzira vanhu vese. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 848

… Vasina njere vanopusa vanopfuura… Vakaropafadzwa varombo pamweya; umambo hwekudenga ndehwavo! (Nhasi Mapisarema nemhinduro)

 

 

 

Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Chikafu cheMweya cheKufunga ndeye yakazara-nguva apostori.
Ndinotenda nekuda kwekusigira kwako!

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 842
Posted in HOME, MASS KUVERENGA.