Mbeu yeMbeu Yeiyi Shanduko

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 9th-21st, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

Vadiwa hama nehanzvadzi, ichi uye chinotevera chinyorwa chinobata neRevolution ichipararira pasi rose mupasi redu. Ivo ruzivo, ruzivo rwakakosha kuti unzwisise zviri kutora nzvimbo dzakatikomberedza. Sekutaura kwakaita Jesu, "Ndakuudzai izvi kuti kana nguva yavo yasvika, murangarire kuti ini ndakakuudzai."[1]John 16: 4 Zvisinei, ruzivo harutsivi kuteerera; haitsiure hukama naIshe. Saka dai izvi zvinyorwa zvinokukurudzira iwe kuti uwedzere kunamatira, kuti ubate zvakanyanya nemaSakaramende, kune rudo rukuru kumhuri dzedu nevavakidzani, uye nekurarama zvine chokwadi mune ino nguva. Unodiwa.

 

PANO ndiwo Hukuru Chimurenga iri kuitika munyika yedu. Asi vazhinji havazvizive. Wakafanana nemuti mukuru wemuoki. Hauzivi kuti wakasimwa sei, kuti wakamera sei, kana iwo matanho awo semuti mudiki. Kana iwe hausi kunyatsoona ichiramba ichikura, kunze kwekunge wamira uye woongorora matavi awo uye uchienzanisa iwo gore rapfuura Kunyange zvakadaro, inoita kuti huvepo hwayo huzivikanwe seshongwe dziri pamusoro, matavi ayo achivhara zuva, mashizha awo achivhara chiedza.

Saka ndozvazvakaita neRevolution ino. Zvazvakazoitika, uye nekwazviri kuenda, zvakave nekuratidzwa kweuporofita kwatiri isu mavhiki maviri apfuura mukuverengwa kweMisa.

 

MITI YEUPENYU

Musi waNovember 9th, tinoverenga nezve "tembere" iyo mvura yaiyerera senzizi, ichipa hupenyu kumiti yemichero mumahombekombe ayo. Mwedzi wega wega vachabereka michero mitsva, nekuti vachadiridzwa nekuyerera kubva panzvimbo tsvene. Iyi ndiyo rondedzero yakanaka yeChechi yekuti muchizvarwa choga choga inoburitsa vatsvene vane "michero inozodya, nemashizha awo ekurapa."

Asi apo miti iyi ichikura, mimwe miti inotora midzi: iyo yeiyo anti-muti. Nepo vatsvene vachikwevera hupenyu hwavo kubva murwizi rweUchenjeri, iyo inopesana nemiti inotora kubva kumvura ine unyoro yeSophistry -kunyepedzera kufunga, kunobva iko kubva kuSanctuary yaSatani. Vatsvene vanotora kubva kuUchenjeri hwechokwadi, nepo vanopokana nevatsvene vachitora kubva mukunyepa kwenyoka.

Uye nekudaro, kuverenga kweMisa kunotendeukira kuBhuku reUchenjeri. Tinoverenga kuti Mwari vanowanikwa sei, kwete mumunhu chaiye…

… Mufananidzo wehunhu hwake iye waakamuita. (Kutanga kuverenga, Mbudzi 10th)

… Asi Iye anogona zvakare kuzivikanwa mukusika kwacho:

Nekuti kubva pahukuru uye runako rwezvinhu zvakasikwa munyori wavo wekutanga, nekufananidza kunoonekwa… Kune zvisikwa zvese, mumarudzi azvo akati wandei, zvaiitwa patsva, zvichishandira mitemo yazvo yepanyama, kuti vana vako vachengetedzwe vasina kukuvara. (Kutanga kuverenga, Mbudzi 13; Mbudzi 14)

Nekudaro, iyo seedbed yechimurenga inotanga mukati kupandukira, mune avo vanofuratira hana yavo uye vobva pane humbowo; avo kubva pasina, vanotevedzera zvavo mazita.

… Hauna kutonga zvakanaka, uye hauna kuchengeta mutemo, kana kufamba maererano nekuda kwaMwari… (Kutanga kuverenga, Mbudzi 11)

"Asi avo vanovimba naye vachanzwisisa chokwadi." [2]Kutanga kuverenga, Mbudzi 10th Nekuti mu "Huchenjeri mweya wakangwara, mutsvene, wakasiyana ... unopinda nekupinda muzvinhu zvese nekuda kwekuchena kwavo." [3]Kutanga kuverenga, Mbudzi 12th Naizvozvo mubhedha wembeu yeHumambo hwaMwari ndizvo kuteerera, kutanga kweUchenjeri.[4]cf. Pisarema 111: 10

Semhando mbiri dzemiti dzinokura padivi nepakati, semasora pakati pegorosi, vatsvene vari kuramba vachioneka se "clowns for Christ", sevarume nevakadzi vanonyengera, vasina kudzika, uye vasina simba, kutambisa njere uye kugona. Vakachenjera ", pachinzvimbo, ndivo" vanofunga "," vanonzwisisika "," vesaenzi. " Saka,

[Vakarurama] vaiita semaonero ebenzi, sekufa kwavo; uye kupfuura kwavo kwaifungidzirwa sedambudziko uye kubuda kwavo kwatiri, kuparadzwa zvachose. (Kutanga kuverenga, Mbudzi 10th)

Kana iyo seedbed yechimurenga yakanyatsogadzirirwa, kana ivhu mamiriro ari echokwadi, kana midzi yekumukira ichichengetwa neyakaenzana huwandu hwekusahadzika, kusawirirana, kusagadzikana uye kusava nechokwadi, ipapo anti-miti inokura zvakakwana kutanga kudzipura "miti yehupenyu." Ndokunge, kuramba kutenda inotanga kupararira muChechi, mumiti iyo yakanga isina kudzika midzi muvhu rekuteerera, asi yatanga kupa nzira mweya wekubvumirana, nyika.

Ngatiendei tigoita mubatanidzwa nevaHedeni vakatikomberedza; kubva zvatakaparadzana navo, zvakaipa zvakawanda zvakatiwira. (Kutanga kuverenga, Mbudzi 16)

Uye kazhinji kana miti yakatendeka iri kudonha musango reChechi, imba iyoyo inogadzirirwa kiyi revolutionary kuoneka:

… Pakabuda nhungirwa inotadza, Antiochus Epiphanies, mwanakomana waMambo Antiochus… (Kutanga kuverenga, Mbudzi 16)

Ndipo apo shanduko inova shanduko yekutsvaira, ichishandisa kumanikidza uye kumanikidza kuti zvese zviwirirane ne "pfungwa imwechete", kutonga kweHurumende:

Ndokunge, nyika inokutungamira kune imwe pfungwa yakasarudzika, uye ku kuramba kutenda. Hapana misiyano inobvumidzwa: ese akaenzana. —POPA FRANCIS, Homily, Mbudzi 16, 2015; ZENIT.org

Inova iyo, ipapo, iyo nguva yesarudzo, iyo nguva yekusefa, kuyedzwa kwekutenda-kwekutambudzwa, iyo urefu yechimurenga.

Ani naani akawanikwa aine mupumburu wesungano, uye chero munhu akachengeta mutemo, akatongerwa rufu nemutemo wamambo. Asi vazhinji muIsraeri vakatsunga uye vakatsunga pamoyo yavo kuti varege kudya chero chinhu chisina kuchena; vakasarudza kufa pane kushatiswa nechikafu chisina kuchena kana kusvibisa sungano inoera; uye vakafa. (Kutanga kuverenga, Mbudzi 16)

Inguva, kwete yekunyara kwevatsvene, asi yekubwinya kwavo pavanobereka muchero wakasvibira uye wakawanda. Inguva ye gamba chapupu.

Kunyangwe kana, kwenguva iripo, ndikadzivisa kurangwa nevanhu, ini handife, kana mupenyu kana akafa, kupukunyuka maoko aWemasimbaose. Ther
saka, nekuzvipira kupa hupenyu hwangu izvozvi… Ndichasiira vadiki muenzaniso wakanaka wekufa nokuzvidira uye nerupo kune iyo inoremekedzwa uye mitsvene mitemo… Ini handisi kungotsungirira kurwadziwa kunotyisa mumuviri wangu kubva pakurohwa uku, asi zvakare ndichitambura nemufaro mumweya mangu nekuda kwekuzvipira kwangu kwaari. (Kutanga kuverenga, Mbudzi 17)

Ini handichateerera kuraira kwamambo. Ini ndinoteerera kuraira kwemutemo wakapihwa madzibaba edu kubudikidza naMosesi. Asi iwe, iwe wakarongera mhando dzese dzekutambudzika kwevaHebheru, hautize maokochibereko1_Fotor yaMwari. (Kutanga kuverenga, Mbudzi 18th)

Ini nevanakomana vangu nehama dzangu tichachengeta sungano yemadzibaba edu. Mwari ngavatadzire kuti isu tisiye mutemo nemirairo. Hatizoteerere mazwi amambo kana kubva pachinamato chedu nepadiki padiki. (Kutanga kuverenga, Mbudzi 19)

 

 

RUTSIKIRO IZVOZVI

Sevashoma chete vanoona kukura kweiyo hoak yakareba, saizvozvowo, vashoma vakaona iyo Great Revolution ichiitika munguva yedu iyo yakatanga nenguva yeChiedza muzana ramakore rechi16, kunyangwe hazvo mumvuri wayo wakanda rima guru pasirese. Yakanga iri ipapo, apo ivhu yekusagutsikana - kusagutsikana nehuwori muChechi, nemadzimambo akaora, nemitemo isina kurongeka nezvimiro - yakava ivhu re chimurenga. Yakatanga neyakajeka, manyepo efilosofi uye mazano ekupandukira akabata sembeu muvhu. Mbeu idzi dze nyika Vakakura uye vakatumbuka kubva pamifungo, yakadai sekufunga, sainzi, uye kuda pfuma, kuita miti inopokana neAtheism, Marxism, uye Communism ine midzi yakadzvinyirira nzvimbo yaMwari nechitendero. Zvisinei…

Hunhu hunosarudzira Mwari hunhu hwevanhu. —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVictoria, N. 78

Uye nekudaro, tasvika panzvimbo iyo iyo inopesana nemiti ikozvino yazara pamusoro penyika, ichikanda mumvuri wehutsinye, a tsika yekufa pasi rose. Inguva iyo iko kukanganisa iko iko chaiko, uye kurudyi kuri nyore zvisingatsungiririki.

Iyi kurwa inofananidzwa neapocalyptic kurwa kunotsanangurwa muna (Zva 11: 19 - 12: 1-6). Rufu rwunorwa neHupenyu: "tsika yekufa" inotsvaga kuzvimanikidza pachido chedu rarama, urarame zvizere… Zvikamu zvikuru zvevanhu zvakavhiringidzika pamusoro pezvakanaka nezvakaipa, uye vanonzwira tsitsi avo vane simba "rekugadzira" mafungiro nekumanikidza kune vamwe… "Dhiragoni" (Zvak. 12: 3), "mutongi wenyika ino" (Joh 12:31) uye "baba venhema" (Joh 8:44), asingaregi kuyedza kudzura kubva mumoyo yevanhu pfungwa yekutenda nekuremekedza chipo chepakutanga chinoshamisa uye chakakosha chaMwari: hupenyu hwevanhu pachahwo. Nhasi kurwa uku kwanyanya kunanga. -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Ikozvino yave nguva yekuve awa apo iyo "miti yehupenyu" ichatorwa sora rinofanira kutanhwa nekudzurwa, uye mapindu mavakakurira kurimwa, kudhonzwa nehuswa hwesango, uye kukanganwa.

Asi sekuverengwa kweMisa kwemazuva ano apfuura, ropa remusande rinova mhodzi yeChechi - kukunda kwakatanga paMuchinjikwa uye kusingazombodzimwa.

Nekuti kana pamberi pevanhu vachirangwa, asi tariro yavo izere nekusafa; vakarangwa zvishoma, vachakomborerwa zvikuru, nekuti Mwari akavaedza uye akavawana vakakodzera iye. Segoridhe muchoto, akazviratidza, uye sechipiriso chechibairo akazvitora kwaari. Panguva yekushanyirwa kwavo vachapenya, uye vachadzedzereka sematoto mukati memashanga; vachatonga ndudzi vachatonga pamusoro pevanhu, uye Ishe achava Mambo wavo nariini… Zvino vavengi vedu zvavakapwanywa, ngatikwirei kunatsa nzvimbo inoera nekuikazve. (Kuverenga kwekutanga, Mbudzi 10th; Mbudzi 20th)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Chimurenga!

Yenyika Dzepasi Pose

Iyo Hukuru Shanduko

Mwoyo weNew Revolution

Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution

 

Ndinokutendai nerudo, minamato uye rutsigiro.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 John 16: 4
2 Kutanga kuverenga, Mbudzi 10th
3 Kutanga kuverenga, Mbudzi 12th
4 cf. Pisarema 111: 10
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUEDZA KUKURU.