Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution


 

IN chokwadi, ndinofunga vazhinji vedu taneta zvikuru… taneta kwete nekungoona mweya wemhirizhonga, kusachena, uye kupatsanurana kuri kutsvaira pasi rese, asi vaneta nekunzwa nezvazvo- pamwe kubva kuvanhu vakaita seni futi. Hongu, ndinoziva, ndinoita kuti vamwe vanhu vasagadzikane, kunyange kutsamwa. Zvakanaka, ndinogona kukuvimbisa kuti ndanga ndiri kuyedzwa kutizira ku "hupenyu chaihwo" nguva zhinji… asi ndinoona kuti mumuedzo wekutiza chinyakare chinyorwa chipostora iyi imbeu yekuzvitutumadza, kudada kwakakuvadzwa kusingade kuve "iye muporofita wedambudziko nekusuwa." Asi pakupera kwezuva rega rega, ndinoti “Ishe, tichaenda kunaani? Ndimi mune mashoko ehupenyu husingaperi. Ndingati sei kwete kuna Iwe usina kuti 'kwete' kwandiri paMuchinjikwa? ” Muedzo ndewokungovhara maziso angu, kurara, uye kunyepedzera kuti zvinhu handizvo zvazviri chaizvo. Uyezve, Jesu anouya aine musodzi muziso Rake uye akandibata zvine hunyoro, achiti: 

Saka hauna kukwanisa kurinda neni kweawa imwe chete? Tarisa uye unamate kuti iwe urege kuyedzwa. (Mat. 26: 40-41)

Zvino, kuramba wakamuka naJesu hazvireve kuti unetseke pamusoro pemisoro yenhau inoshungurudza. Aihwa! Zvinoreva kuenda nehurongwa hwake hwekupupura kune vamwe, kunamatira nekutsanya kune vamwe, kureverera Chechi nepasi rose, uye netariro, kuwedzera nguva Ino yeNgoni. Zvinoreva kupinda pamberi paIshe muYukaristia uye musakaramendi yenguva ino”Uye uchitendera kuti Akushandure kuti uve rudo, kwete kutya pachiso chako; mufaro, kwete kuzvidya mwoyo kunowedzera mumoyo mako. Papa Benedict akataura zvakanaka kwazvo:

Kurara kwedu pamberi paMwari ndiko kunoita kuti tirege kufunga zvakaipa: hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa, uye nekudaro tinoramba tisingakendenga nezvakaipa… kurara kwevadzidzi harisi dambudziko reizvozvo imwe nguva, panzvimbo yenhoroondo yese, 'kurara' ndekwedu, kweavo vedu vasingade kuona izere nehuipi uye vasingade kupinda muPassion yake. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican Guta, Kubvumbi 20, 2011, General Vateereri

Chikonzero chandinotenda kuti Ishe vaida kuti ndinyore nguva pfupi yadarika nezve chiporofita uye kukosha kwazvo muhupenyu hweChechi, [1]cf. Vhura Misoro uye Pakachema Matombo ndeyekuti zviitiko zvakagara zvataurwa zvakavamba kuitika sezvatinotaura. Mushure memazana makumi matatu nematatu emakore ekuonekwa muMedjugorje, muoni Mirjana akati munguva pfupi yapfuura mune yake inofamba auto-biography:

Mukadzi wedu akandiudza zvinhu zvakawanda zvandisingakwanise kuzarura. Parizvino ndinogona kungo tarisa pane izvo zvichaitika mune ramangwana, asi ini ndinoona zvinoratidza kuti zviitiko zvatova kufamba. Zvinhu zviri kutanga zvishoma nezvishoma kukura. Sekutaura kwaMai vedu, tarisa pazviratidzo zvenguva uye unamate.  -My Mwoyo Uchakunda, 2017; cf. Mystic Post

Ndicho chinhu chikuru, maonero akakosha ari mamwe evazhinji vari kutaura zvakafanana. Ndiri kuramba ndichiwedzera kurohwa nemeseji idzo zvinonzi Jesu akataura zvinonzwika kune mumwe mukadzi anonzi Jennifer kuUnited States. Hazvizivikanwe, kunyangwe mumiriri weVatican uye shamwari yepedyo yaSt. John Paul II akamuudza kuti "aparidze mashoko ake kunyika." [2]cf. Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here? Izvo ndizvo zvinogona kuve zvimwe zvekufanotaura chaiko kwandakamboverenga sezvavanoramba vachizadzikiswa, uye vachiita sevanotsanangura nguva yatiri kurarama. Semutumbi, vanodzokorodza zvese zvandanyora pano nezve izvi uye nguva dzinouya kubva pamaonero ezvouMwari nezve "nguva yengoni", antikristu, kucheneswa kwenyika, uye "nguva yerunyararo." (ona Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?).

Mune yekupedzisira yeruzhinji meseji iyo yake yemweya director akamukumbira kuti aise pawebhusaiti yake, inoti:

Vanhu vasati vakwanisa kushandura karenda yenguva ino unenge waona kudonha kwemari. Ndevaya chete vanoteerera yambiro Yangu ndiyo ichagadzirirwa. Maodzanyemba acharwisa maSouth sezvo maKorea maviri achirwisana. Jerusarema richazungunuka, America ichadonha uye Russia ichabatana neChina kuva Vadzvanyiriri venyika itsva. Ndinokumbirira mukunyeverwa kwerudo nengoni nekuti ndiri Jesu uye ruoko rwekururamisira rwuchakurumidza kukunda. —Jesu anonzi akaenda kuna Jennifer, Chivabvu 22, 2012; namesfromjesus.com 

Kubva nhasi (Gunyana 2017), iwo meseji inoverengwa zvakanyanya kunge musoro wenyaya pane kutsvaga. North Korea isina hanya inotanga…[3]cf. channelnewsasia.com Mitambo yehondo yeSouth Korea… [4]cf. bbc.com Jerusarema richangobva kutyisidzira Iran…. [5]cf. chaidzan.com uye kunyeverwa kunofadza kwekuparara kune njodzi kweWall Street [6]cf. financialepxress.com; nytimes.com ndidzo misoro yenhau dzese dziri mu mazuva achangopfuura. Anopfuura makore gumi apfuura, mameseji aJennifer akataura zvakare pamusoro pemakomo anoputika - chimwe chinhu kunyange vesaenzi chavanotadza kufanotaura, asi izvo zviri kuitika pasi rese. Ivo vanotaura nezve a kupesana kukuru kuuya, iyo yatiri kuona ichipetenuka pakati pedu. Uye Jesu zvakare anotaura nezve izvo zvaAnoti a "Shanduko huru" izvo zvaizoitika pasi papa mutsva:

Ino ndiyo nguva yekuchinja kukuru. Nekuuya kwemutungamiri mutsva weChechi Yangu kuchauya shanduko huru, shanduko inozobvisa avo vakasarudza nzira dzerima; avo vanosarudza kushandura dzidziso dzechokwadi dzeChechi Yangu. Tarisa yambiro idzi dzandinokupa nekuti dziri kuwanda. —April 22, 20005; Mashoko Kubva Kuna Jesu, p. 332

Nguva nenguva mumashoko ake, Jesu anoyambira kuti vanhu vari kuunza chirango pavari, kunyanya nekuda kwe chivi chekubvisa nhumbu. Uye saka, neizvozvo, ndinokusiya uine Zvisimbiso Zvinomwe zveRevolution, yakatanga kuburitswa muna 2011. Ini ndakagadzirisa zvinyorwa izvi nedzimwe nzwisiso nyowani uye zvinongedzo…

 

Shanduko Huru

As tinotarisa mukati nguva chaiyo ari kurwadziwa kwepamuviri kwezvakasikwa; kudzikira kwechikonzero uye chokwadi; denda re chibayiro chemunhu mudumbu; the kuparadzwa kwemhuri kuburikidza naro iro ramangwana; iyo sensei fidei (“Pfungwa yevakatendeka”) kuti isu takamira pachikumbaridzo chemugumo wezera rino… zvese izvi, zvakatorwa pamwechete ne dzidziso dzaMadzibaba eChechi uye yambiro dzaPope zvinoenderana nezviratidzo zvenguva - tinoratidzika kunge tave pedyo nekuzadzikiswa chaiko Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution.

… Mweya weshanduko izvo zvave nenguva zvichikanganisa nyika dzepasi… —POPE LEO XIII, Tsamba Yekudzidzisa Rerum Novarum: loc. cit., 97.

 

KUGADZIRIRA JESU, GWANDA RAMWARI

Makore matatu apfuura, ndakave neruzivo rune simba mukereke yemukuru wemweya wangu. Ndanga ndichinamata pamberi peSakaramende Rakaropafadzwa pandakangoerekana ndanzwa nechomukati mazwi "Ndiri kukupa hushumiri hwaJohani Mubhabhatidzi. ” Izvo zvakateverwa nesimba rine simba rinomhanya nemuviri wangu kwemaminetsi gumi. Mangwanani akatevera, mumwe murume wechikuru akauya kumba kwevafundisi achindibvunza. "Pano," akadaro, achitambanudza ruoko rwake, "ndinonzwa kuti Ishe vanoda kuti ndikupe izvi." Yaive yekutanga-kirasi relic ye St. Joh mubhabhatidzi. (Dai izvi zvese zvisina kuitika pamberi pemutungamiri wangu wezvemweya, zvaizoita kunge zvisingatendeseke).

Jesu paakanga ave kuda kutanga hushumiri hwake hwepachena, Johane akanongedzera kuna Kristu ndokuti, “Tarisai Gwayana raMwari.” John ainongedzera pakupedzisira ku Chidyo. Nekudaro, isu tese isu takabhabhatidzwa tinogoverana kune imwe nhanho muhushumiri hwaJohane Mubapatidzi apo tinotungamira vamwe kuna Jesu muHupo chaihwo.

Mangwanani ano, apo ini ndichatanga kukunyorera iwe ndiri kuLos Angeles, California, rimwe izwi rakasimba rauya kwandiri:

Hakuna murume, kana hukuru, hapana simba rinomira munzira sechivhiringidzo kuhurongwa Hwangu hwamwari. Zvese zvakagadzirirwa. Munondo wave kuda kudonha. Usatya, nekuti ini ndichachengetedza vanhu vangu mumiedzo yave kuda kutambudza nyika (ona Zvak. 3:10).

Ndine kufunga kweruponeso rwemweya, yakanaka neyakaipa. Kubva pano, California- "moyo weChikara" - imi munofanira kuzivisa zvandakatonga…

Ini ndinotenda Ishe vakashandisa aya mazwi nekuti kubva apa ndipo pfungwa dzekupfuma, hedonism, chihedheni, kuzvimirira, uye kusatenda kuti kuna Mwari zviri "kupombwa" kunzvimbo dziri kure dzepasi kuburikidza nemabhirioni emadhora ekuvaraidza neindasitiri yezvinonyadzisira. Hollywood ingori mamaira kubva kuimba yangu yehotera.

 Cherechedza: kuteverwa kwechinyorwa ichi kwakauya musi waApril 5th, 2013 pandakadzokera kuCalifornia: Iwairo reBakatwa

 

CHINOTANGISIRA PAZVISIMBISO

Muchiratidzo cheSt. Nzira yakanakisa yekunzwisisa chiratidzo cheZvakazarurwa ndechekuti icho zvanga zva kuzadziswa, zviri kuitika yakazadziswa, uye zvichazova yakazadziswa. Kunge mweya, iro bhuku rinotsvaira chizvarwa chese, zana rega rega, richizadzikiswa padanho rimwe kana rimwe, mune imwe nharaunda kana imwe, kudzamara richizadzikiswa padanho repasirese. Saka, Pope Benedict akati:

Bhuku raZvakazarurwa chinyorwa chisinganzwisisike uye chine hukuru hwakawanda… chinhu chinokatyamadza cheZvakazarurwa ndezvekuti ndipo chete apo munhu paanofunga kuti mugumo wave patiri zvino apo zvinhu zvese zvinotanga zvakare kubva pakutanga. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, Papa, Chechi, uye Zviratidzo zveNguva-Kubvunzana naPeter Seewald, p.182

Zvatiri kuona izvozvi imhepo dzekutanga, iyo dutu remhepo, ye Dutu Guru reMweya, mumwe Yenyika Dzepasi Pose. Iri kusimudzira izvozvi kumatunhu akasiyanasiyana kudzamara ichizoguma pasirese (ona Zva 7: 1), apo "marwadzo ekuzvara" zvakasikwa.

… Mhepo ine simba ichavamukira, uye semhepo inovapeperesa. Kusateerera mutemo kuchaparadza nyika yese, uye zvakaipa zvinopidigura zvigaro zvevatongi. (Mazano 5:23)

Ndiyo kusateerera mutemo kwe kuramba kutenda izvo, zvinoenderana neMagwaro, zvinounza mutungamiri asina mutemo weGlobal Revolution iyi - Anopesana naKristu (ona 2 VaTesaronika 2: 3)… asi zvinopera muna kutonga pasi rose kweGwayana raMwari. [7]cf. Awa Yokusateerera Mutemo

 

CHISIMBISO CHOKUTANGA

Ipapo ndakatarisa Gwayana richizarura chisimbiso chekutanga pazvisimbiso zvinomwe, ndikanzwa chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chichidanidzira nenzwi guru. inzwi sekutinhira, "Huya pamberi." Ndikatarisa, ndikaona bhiza jena, uye mutasvi waro aive neuta. Akapihwa korona, uye akatasva bhiza achikunda kuti awedzere kukunda kwake. (6: 1-2)

Uyu Mutasvi, maererano neChechi Tsika, ndiye Ishe Pachezvake:

… Iye zvakare Johane anoti muApocalypse: "Akaenda achikunda, kuti Iye Anokunda." —St. Irenaeus, Kupikisana neHeresi, Bhuku IV: 21: 3

NdiJesu Kristu. Muevhangeri akafuridzirwa [St. John] kwete kungoona kuparara kunounzwa nezvivi, hondo, nzara uye kufa; iye akaonawo, pakutanga, kukunda kwaKristu.—POPE PIUS XII, Kero, November 15, 1946; mashoko omuzasi a The Navarre Bhaibheri, "Zvakazarurwa", p.70

Jesu anoonekwa muchiratidzo ichi akatungamira kune vamwe "vatasvi" veApocalypse vanozotevera mune zvimwe zvisimbiso. Ndezvipi kukunda kwaanowana?

Chisimbiso chekutanga chichivhurwa, anoti akaona bhiza jena, uye mutasvi webhiza korona aneuta. Nekuti izvi zvakatanga kuitwa naiye ega. Nekuti mushure mekunge Ishe vakwira kudenga uye vovhura zvinhu zvese, Vakatumira iyo Mweya Mutsvene, ane mazwi akaparidzwa nevaparidzi semiseve inosvika kuna munhu moyo, kuti vakunde kusatenda. —St. Victorinus, Tsananguro paApocalypse, Ch. 6: 1-2

Ndiko kuti, Ngoni iri pamberi kururamisira. Izvi ndizvo chaizvo zvakaziviswa naJesu kuburikidza "nemunyori wengoni," St. Faustina:

… Ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndiri kutanga kuuya saMambo Wetsitsi… ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndinotanga ndazarura musuwo wengoni dzangu. Uyo anoramba kupfuura napamusuwo wengoni dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga Kwangu… -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Jesu kuna St. Faustina, Dhayari, n. 83, 1146

Kukunda uku kunofanirwa kuwanikwa mukufambira mberi kwenhoroondo kusvikira mukombe wekutonga uzere. [8]ona Kuzara kwechivi Asi kunyanya kunyanya izvozvi, mune zvakatarwa naJesu se "nguva yengoni" iyo yaAri "kuwedzera" nekuda kwedu. [9]cf. Diary yaSt.Faustina, n. 1261 "Miseve" yekupedzisira yakapfurwa kubva pauta hweMutyairi aya mazwi ekupedzisira ekukoka ku tendeuka uye utende mashoko akanaka--iro rakanaka uye rinonyaradza meseji yeTsitsi dzaMwari [10]ona Handikodzeri- pamberi pevamwe vatasvi ve apocalypse vanotanga kumhanya kwavo kwekupedzisira pasirese.

Nhasi, murazvo mhenyu werudo rwamwari rwakapinda mumweya wangu… Zvaitaridza kwandiri kuti, dai zvainge zvagara kwekanguva, ndingadai ndakanyudzwa mugungwa rerudo. Handikwanise kutsanangura miseve iyi yerudo inobaya mweya wangu. -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Jesu kuna St. Faustina, Dhayari, kwete. 1776

Nepo aya mameseji ari kuteererwa nhasi nemimwe mweya pasirese, yanga isina kukwana kumisa iyo Tsunami yetsika iyo yakaburitsa tsika yekufa…

Rudzi rwevanhu rwakabudirira mukuburitsa kutenderera kwerufu nekutyisa, asi vakatadza kuzviunza kumagumo… —PAPA BENEDICT XVI, Nekumba Esplanade yeiyo Shrine yeMukadzi Wedu
yeFátima, Chivabvu 13, 2010

… Uye a Tsunami Yemweya izvo zviri kugadzira tsika yekunyengera

 

CHISIMBISO CHECHIPIRI

Zvino wakati azarura mucherechedzo wechipiri, ndikanzwa chisikwa chipenyu chechipiri chichidanidzira, chichiti: Uya pano pamberi. Rimwe bhiza rakabuda, dzvuku. Mutasvi waro wakapiwa simba rekubvisa rugare panyika, kuti vanhu vaurayane. Uye akapihwa bakatwa hombe. (Zva 6: 3-4)

In Yenyika Dzepasi Pose, Ndakaona vanapapa vakayambira kuti "masangano akavanzika" anga achishanda kwemazana emakore kupidigura hurongwa hwazvino chaizvo nekuunza Chaos. Zvekare, chirevo pakati peFreemason ndechekuti Ordo ab Chao: "Raira kunze kweChaos".

Panguva ino, zvakadaro, vabati vezvakaipa vanoita kunge vari kusangana pamwe, uye kuve vachirwira pamwe nekubatana vehemence, inotungamirwa kana kubatsirwa nesangano iro rakarongeka uye rakapararira rinodaidzwa kuti Freem times. Vasisiri kuita chero chakavanzika chezvinangwa zvavo, vava kusimuka pakumukira Mwari pachavo ... icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira vanozvimanikidza kuti vatarise - iko kupidigura kwegwara iro rose rechitendero uye rezvematongerwo enyika iro dzidziso yeChristian ine. yakagadzirwa, uye kutsiva kwenyika nyowani yezvinhu zvinoenderana nepfungwa dzadzo, idzo nheyo nemitemo zvichabviswa kubva kuzvinhu zvakasikwa. —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical on Freemasonry, n.10, Kubvumbi 20, 1884

Chimwe chiitiko chakakosha, kana nhevedzano yezviitiko, zvichamutsa mhirizhonga iyo icha "bvisa rugare pasi pano." Ichave poindi yekusadzoka-iyo nguva iyo iyo Vakakomborerwa Amai vakabata izvozvi kweinoda kusvika zana ramakore kuburikidza nekureverera kwavo kwenguva refu kurudzi rwevanhu, kunyanya kubvira Fatima. [11]ona Munondo Unopisa Mune dzimwe nzira, hazvisi zviitiko zve911, iyo Iraq hondo yakatevera, zviitiko zvakatevera uye zvakajairika zvehugandanga, kuwedzera kutsakatika kwerusununguko muzita re "chengetedzo", uye kumukira kuri kuitika pamberi pedu kare, pamwe, kuswedera kune mahwanda anotinhira eiri bhiza dzvuku?

Mukadzi wedu weFatima akayambira kuti kana tikasateerera zvaakarairwa, Russia yaizoparadzira zvikanganiso zvayo pasirese… [12]mafirosofi eCommunism uye Marxism

 … Zvichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi. Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose..-Mharidzo yaFatima, www.haav.va

 

CHISIMBISO CHECHITATU

Zvino wakati azarura mucherechedzo wechitatu, ndikanzwa chisikwa chipenyu chechitatu chichidanidzira, chichiti: Uya pano. Ndakatarisa, ndikaona riri bhiza dema, uye mutasvi waro akabata chikero muruoko rwake. Ndikanzwa senzwi riri pakati pezvisikwa zvipenyu zvina. Zvanzi, "Mugove wegorosi unobhadhara mubhadharo wezuva, uye zviyero zvitatu zvebhari zvinodhura mubhadharo wezuva. Asi usakanganisa mafuta omuorivhi kana waini. ” (Zva 6: 5-6)

Zvisimbiso hazvirevi hazvo kuti zvakaganhurirwa kuhurongwa hwekuverengwa. Nekudaro, munhu anogona kutaura nemazvo kuti chisimbiso chimwe chete kubuda ropa kupinda mune imwe. Kunaya kwematambudziko epasi rose- "bakatwa hombe ” -Chachinja zvakanyanya chikafu chenyika. Tiri kare mukutambudzika kwedambudziko repasi rose rekudya sezvo kushomeka mune dzimwe nzvimbo pamwe nenjodzi dzekurima kuri kukonzera mitengo yezvokudya kukwira nekupa pasi. Mamiriro ekunze asinganzwisisike, kufa kwenyuchi dzinotakura mukume, uye Iyo Yakanyanya Muchetura atove akakonzera kusagadzikana kwevanhu.

Hupenyu munyika zhinji dzine hurombo huchiri husina kuchengetedzeka zvakanyanya nekuda kwekushomeka kwechikafu, uye mamiriro acho anogona kuve akaipisisa: nzara vachiri kukohwa huwandu hukuru hwevanyajambwa pakati peavo, saRazaro, vasingatenderwe kutora nzvimbo yavo patafura yemupfumi… Zvakare, kubviswa kwenzara yepasi rose zvakare, munguva yepasi rose, yave chinhu chinodiwa kuchengetedza runyararo uye kugadzikana yepasi. —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVeritate, Encyclical, n. 27

Isu tatoona "mhirizhonga yechikafu" mumativi epasi. Chisimbiso chechitatu chinoratidza chikafu kugovera-Icho chaicho chinopararira kunzvimbo zhinji dzenyika chakapihwa matambudziko akakodzera.

 

CHISIMBISO CHECHINA

Zvino wakati azarura mucherechedzo wechina, ndakanzwa inzwi rechisikwa chipenyu chechina richidanidzira, richiti: Uya pano pamberi. Ndikatarisa, ndikaona bhiza rakacheneruka. Mutasvi waro ainzi Rufu, uye Hadhesi rakamuperekedza. Vakapiwa simba pamusoro pechikamu chechina chenyika, kuti vauraye nemunondo, nenzara, nedenda, uye nemhuka dzenyika. (Zva 6: 7-8)

Nepo chisimbiso chechipiri nechechitatu zvichikonzera kusagadzikana kwevanhu nemhirizhonga, Chisimbiso chechina chinoratidza kusateerera mutemo chaiko. Iko kuburitswa kwe "Hadhesi" -gehena pasi pano. [13]cf. Gehena Rakabudiswa

Uye isu takatoyambirwa kare. 

Izvo zvakaitika muRwanda mu1994 yaive yambiro kupfura uta hwevanhu. Zvapupu zvakapona pakuurayiwa kwevanhu ikoko zvakazvitsanangura sekuburitsa gehena. Mutungamiriri weCanada wemauto eUN panguva iyoyo, General Roméo Dallaire, akati "akabatana maoko naDhiyabhorosi." Uye airevesa chaiko. Mumwe mumishinari akaudza magazini yeTime kuti:

Hakuna madhimoni akasara kuGehena. Ivo vese vari muRwanda. -Magazini YeNguva, "Sei? Minda Inouraya yeRwanda ”, Chivabvu 16, 1994

Chii chakakosha ndechekuti Akaropafadzwa Mhandara Maria akaonekwa muKibeho, Rwanda vamwe Makore gumi apfuura, uye yakaziviswa muzviratidzo zvakajeka uye zvakadzama kune vamwe vechidiki vanoona zvaizoitika, "nzizi dzeropa". Akavaudza kuti:

Vana vangu, hazvifanirwe kuitika kana vanhu vakateerera vakadzokera kuna Mwari. —Mariya kumuoni, Dai Tangove Takaterera; munyori, Immaculée Ilibagiza

Akapona pakuurayiwa, Immaculée IlibagizaYavuze ko yishimiye ko ibihereranye n'ibikorwa vyabereye mu Rwanda ni ibyo binyuriye ku isi. Ndakavhiringidzika kunzwa muhurukuro yeredhiyo yaimbova Mumiriri weFBI, John Guandolo, achitaura nezvechirongwa pakati pevaIslam jihadist yechiitiko che "ground zero". Pane rimwe zuva, akadaro, kuchave nekubatana kurwisa kwemagandanga umo varwi veIslam vari kuronga kurwisa zvikoro, maresitorendi, mapaki, uye dzimwe nzvimbo dzeveruzhinji. Iyi ndiyo yambiro yaitaurwa naMai vedu here zvenyika Kudzokera kuRwanda? [14]cf. Kuuya Kupfuura Dutu Sei zvifananidzo nemifananidzo yaMai Vedu zvichiri kuchema kutenderera pasirese? Ndeupi meseji iri Kudenga yaanotitumira? Zviri nyore: rega Jesu adzokere mumoyo mako, mumarudzi ako, muzvikoro zvako, mutsika dzinotonga mushonga wako, sainzi, uye zvekutengeserana. Zvikasadaro…

Kana vachidyara mhepo, vachakohwa chamupupuri… (Hosiya 8: 7)

Mutasvi webhiza rakacheneruka iri akaunzawo nzara nedenda “nezvikara zvepasi.” Mugove wezvokudya unoshanduka kuva nzara, uye hosha inoshanduka kuva denda. Masayendisiti anofungidzira kuti takurirwa kune rimwe denda guru. Zvinonakidza kuti St. John akafanoona izvi sekuuya "kubva kumhuka dzenyika." AID's inofungidzirwa kuti yakabva kunetsoko dzakatakura hutachiona hwepakutanga, sekureva kwa ichi kuburitsa pachena. Mumwe musayendisiti akabvuma kuti gomarara rakaunzwa zvakare muchirwere cheporiyo. [15]cf. mevidon.com Uye zvechokwadi, nyika yanga iri pamapini uye tsono pamusoro pechirwere che "bird flu", chirwere che "mad cow", zvipembenene zvikuru, nezvimwe ... Sezvandakaona kare, Secretary of Defense weUnited States akayambira kuti nyika dziri kugadzira zvombo "zvoutachiona". Izvi, uye nezvimwe zvisimbiso, zvirango izvo munhu anenge aunza pamusoro pake.

Kune mimwe mishumo, semuenzaniso, kuti dzimwe nyika dzave kuedza kuvaka chimwe chinhu senge Ebola Virus, uye icho chingave chiitiko chine njodzi, kutaura zvishoma… mamwe masayendisiti mumarabhoritari avo [vari] kuyedza kuronga mamwe marudzi e utachiona hunogona kunge hwakatarisana nemadzinza kuitira kuti vagogona kungobvisa mamwe madzinza uye madzinza; uye vamwe vari kugadzira imwe mhando yeinjiniya, imwe mhando yezvipembenene zvinogona kuparadza zvirimwa zvakati. Vamwe vari kuita kunyange mugariro weugandanga umo vanogona kushandura mamiriro ekunze, kusimudzira kudengenyeka kwenyika, makomo anoputika ari kure nekushandisa masaisai emagetsi.. - Munyori wezveDziviriro, William S. Cohen, Kubvumbi 28, 1997, 8:45 AM EDT, Dhipatimendi reDziviriro; maona www.wemaita.gov

Panguva ino, hama nehanzvadzi, sei isu tisingakwanise kumutswa nemisodzi yeMhandara Yakaropafadzwa Maria anga achiuya kuzoyambira vanhu nezverima nzira ratange tiri parizvino kwemazana emakore, achitishevedza kuMwanakomana wake?

Chero ani anoda kubvisa rudo ari kugadzirira kubvisa murume akadaro. -Papa BENEDICT XVI, Encyclical Tsamba, Deus Caritas Est (Mwari Rudo), n. 28b

 

CHISIMBISO CHECHISHANU

Sekutaura kwaPope Leo XIII, chinangwa cheGlobal Revolution iyi hakusi kungopidigura kwenzvimbo dzezvematongerwo enyika kuti vagadzire nyika nyowani inotongwa nevatongi vepamusoro, asi pamusoro pekuparadza kwese 'yenyika iyo yakaburitswa nedzidziso yechiKristu. ' Mamiriro ezvinhu akakonzera Chimurenga cheFrance akamutsa kwete chete kupandukira vatongi vane huwori, asi neizvo zvaifungidzirwa kuva huori Chechi. [16]cf. Chimurenga… Munguva Chaiyo Nhasi, mamiriro ezvinhu ekupandukira Chechi yeKaturike pamwe haasati amboibva zvakadaro. Yakasvibiswa kuburikidza nekuramba kutenda, kupinda kwevanoshungurudza pabonde, uye fungidziro yekuti iye "haashiviriri" iri kutoparira kupandukira kwakasimba uye kazhinji kwakaipisisa kupesana nechiremera chayo chaMwari.

Kunyangwe izvozvi, munzira dzese dzinofungidzirwa, simba rinotyisidzira kutsika pasi kutenda. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika — Papa, Chechi, uye Zviratidzo zveNguva — Kubvunzana naPeter Seewald, p.166

Shanduko yechisimbiso chechipiri kusvika chechina ichafashukirawo mukati chimurenga kurwisa Chechi, Chisimbiso cheChishanu:

Paakavhura chisimbiso chechishanu, ndakaona pasi peatari mweya yeavo vakaurayiwa nekuda kweuchapupu hwavakapupurira kushoko raMwari. Vakadanidzira nenzwi guru, "Kusvika rinhi mushe, mutsvene uye wechokwadi tenzi, musati magara mukutonga uye kutsiva ropa redu kune vanogara panyika?" Mumwe nemumwe wavo akapiwa nguo chena, uye vakaudzwa kuti vashivirire kwechinguva chidiki kusvikira huwandu hwazadzwa nevamwe vavanoshanda navo uye hama dzaizourayiwa sezvavakaitwa. (Zva 6: 9-11)

Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru…-Mharidzo yaFatima, www.haav.va

Kurwisa uku, kutoungana semakore emvura zhinji, [17]Kupunzika kweAmerica neNew Persectuion ichagumisa rusununguko rwekutaura, kukuvadza midziyo yechechi, uye kunanga kunyanya vafundisi. [18]cf. Nhau Dzenhema, Real Revolution Uku kurwisa kwehupirisita hwaKristu ndiko kuchaunza nyika kunguva huru-kupindira kweMupirisita Mukuru Pachezvake- Chisimbiso chechitanhatu.

 

CHISIMBISO CHECHITANHATU

Ipapo ndakatarisa paakavhura chisimbiso chechitanhatu, uye kwakava nokudengenyeka kwenyika kukuru. zuva rakashanduka kuva rakasviba semasaga erima uye mwedzi wese wakaita seropa. Nyeredzi mudenga dzakawira pasi semaonde asina kuibva azunzwa kubva mumuti nemhepo ine simba. Ipapo denga rakakamurwa kunge mupumburu wakabvaruka uchimonera, uye gomo rega rega nechitsuwa chakabviswa panzvimbo dzacho. Madzimambo epasi, vanokudzwa, vakuru vemauto, vapfumi, vane simba, uye muranda wese neasununguka vakavanda mumapako uye pakati pemabwe emakomo. Vakashevedzera kumakomo nematombo, vachiti, "Wira pamusoro pedu utivanze pachiso cheuyo agere pachigaro cheushe uye kubva pahasha dzeGwayana, nekuti zuva guru rekutsamwa kwavo rasvika uye ndiani angatsungirira ? ” (Zva 6: 12-17)

Mutasvi webhiza jena anopindira mune a yambiro—chii chichava chimwe chezviitiko zvakakura pasi rose kubva mafashama. Zviri pachena kubva kuSt kwete ari Kuuya Kwechipiri, asi kumwe kuratidzwa kwekuvapo kwaKristu kune iyo nyika kwakafanana nechiratidzo uye chiratidzo chekutongwa kwemurume mumwe nemumwe, uye pakupedzisira, Kutongwa Kwekupedzisira.

Jehovha achaonekwa pamusoro pavo, museve wake uchapenya semheni… (Zekaria 9:14)

Muchiporofita chemazuva ano cheKaturike, izvi zvinozivikanwa se "kujekesa hana" kana "yambiro." [19]cf. Kununurwa kukuru

Ndakadana zuva rakanaka… umo Mutongi anotyisa anofanira kuburitsa pachena hana dzevanhu uye kuyedza murume werudzi rwose rwechitendero. Iri ndiro zuva rekuchinja, iri izuva guru randakavhundutsira, rakanakira hupenyu, uye rinotyisa kune vese vanyengeri. —St. Edmund Campion, Cobett's Yakazara Kuunganidzwa kweHurumende Miedzo…, Vol. I, peji. 1063.

Muranda waMwari, mushakabvu Maria Esperanza, akanyora kuti:

Hana dzevanhu ava vanodikanwa dzinofanira kuzununguswa zvine chisimba kuitira kuti vagokwanisa “kugadziridza dzimba dzavo”… Nguva huru iri kuswedera, zuva guru rechiedza… inguva yekutonga kwevanhu. - Muranda waMwari, Maria Esperanza; Anopesana naKristu uye Nguva dzeKupera, Fr. Joseph Ianuzzi, P. 37 (Volumne 15-n.2, Yakapihwa Chinyorwa kubva pawww.sign.org)

"Iri ndiro zuva rekuchinja," "awa rekusarudza." Dzose shanduko dzakatangira - nyonganiso, kusuwa, uye kufa zvakarova pamusoro penyika sechamupupuri, zvichave zvaunza hunhu pano, Ziso reDutu. "Nyeredzi dziri mudenga" dzinomiririra, kunyanya, vatungamiriri vemachechi avo "vanozununguswa" kusvika pamabvi avo. [20]cf. Zvak. 1:20; "Vamwe vakaona mu" ngirozi "yeimwe neimwe yeanomwe emachechi mufundisi wavo kana muenzaniso wemweya weungano." -Bhaibheri Dzvene mashoko omuzasi kwendima; cf. Zvak. 12: 4 Iwo mamwe mazita, kubva kumadzimambo kusvika kuvaranda, anoratidza kuti munhu wese wepanyika, kubva kumukuru kusvika kumudiki, achaziva kuti "Zuva raIshe" rave pedyo. [21]ona Mamwe Mazuva maviri kutsanangurirwa kwaBaba veKereke yekutanga nezve "Zuva raIshe," kwete sezuva remaawa makumi maviri nemana, asi nhambo yenguva: "… NaShe zuva rimwe rakaita sezviuru zvemakore, nezviuru zvemakore sezuva rimwe"(2 Pet. 3: 8). Zvakare, ona The Last Judgments

St. Faustina anotsanangura chiono cheichi "yambiro" zvakare:

Ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndiri kutanga kuuya saMambo Wetsitsi. Zuva rekutongwa risati rasvika, pachapihwa kuvanhu chiratidzo kumatenga eiyi mhando:

Chiedza chose chiri kumatenga chichadzimwa, uye pachava nerima guru pamusoro penyika yose. Ipapo chiratidzo chemuchinjiro chichaonekwa mudenga, uye kubva pakazaruka apo maoko nemakumbo eMuponesi zvakarovererwa pakabuda mwenje mikuru iyo ichavhenekera pasi kwenguva kwenguva. Izvi zvichaitika pfupi zuva rekupedzisira risati rasvika.  —Dzidzisa Ngoni muMweya Wangu, dhayari, kwete. 83

Nenguva isipi ndakaona mamiriro azere emweya wangu semaonero anoita Mwari. Ini ndaigona kunyatsoona zvese zvisiri kufadza Mwari. Ini ndakanga ndisingazive kuti kunyangwe kudarika kudiki kunofanira kuverengerwa. Chinguva chakadii! Ndiani anogona kurondedzera? Kumira pamberi paTatu-Mutsvene-Mwari! —St. Faustina; Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 36 

 

KUNYANYA

Vatasvi veApocalypse, vachitungamirwa naJesu, vanga vari zvishandiso zvaMwari ngoni kutongwa kusvika pari zvino: kurangwa uko kunoita kuti Mwari vatendere munhu kukohwa zvaakadyara, semwanakomana mupambadzi [22]Ruka 15: 11-32 -Kuitira kuzunza hana dzevanhu nekuvaunza pakutendeuka. Kuburikidza nenguva dzino dzinorwadza, Mwari anenge achitove kushanda kuburikidza nekuparadza kuponesa mweya (verenga Tsitsi muChaos).

Asi kutyora uku — uku Ziso reDutu-Inotanga kupatsanurwa kwekupedzisira pakati pevanotendeuka nevasingapfidzi. Avo mukamba yekupedzisira, varamba "musuwo wetsitsi," vanomanikidzwa kupfuura nemusuwo wekutongwa.

Sezvo Mwari, vapedza mabasa avo, vakazorora nezuva rechinomwe vakariropafadza, pakupera kwegore zvuru zvitanhatu huipi hwese hunofanira kubviswa panyika, uye kururama kunotonga kwemakore chiuru… -Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Munyori weChechi), Iwo Divine Divine Institutes, Vol. 7.

Saka, kumedurwa kweChisimbiso chechitanhatu kuri, sekutaura kwaEsperanza, "nguva yekutonga" apo masora achadzurwa kubva mugorosi: [23]cf. Kana Sora Ratanga Kuenda

Kukohwa ndiko kuguma kwenyika, uye vakohwi ingirozi. Sokusunganidzwa kunoitwa masawi achipiswa mumoto, ndizvo zvazvichaita pakuguma kwenyika. (Mat. 13: 39-40)

Ndaratidza vanhu kudzika kwechokwadi kwengoni dzangu uye chiziviso chekupedzisira chichauya apo ini ndichavhenekera chiedza changu mukati memweya yevanhu. Nyika ino ichave iri pakati pechirango nekuda kwekuzvidira kupandukira Musiki wayo. Paunoramba rudo unondiramba ini. Paunondiramba, unoramba rudo, nekuti ndini Jesu. Runyararo harumbofi rwakauya kana uipi hwakatekeshera mumoyo yevanhu. Ndichauya ndosakura umwe neumwe avo vanosarudza rima, uye avo vanosarudza chiedza vachasara. —Jesu kuna Jennifer, Mashoko kubva kuna Jesu; Kubvumbi 25th, 2005; namesfromjesus.com

Johane anotsanangura "kusefa kwekupedzisira" mushure mekunge Chisimbiso chechitanhatu chaputsika:

Mushure meizvi, ndakaona vatumwa vana vamire pamakona mana enyika, vakabata mhepo ina dzenyika kuti parege kuva nemhepo ingavhuvhuta panyika kana pagungwa kana pamuti upi zvawo. Ipapo ndakaona mumwe mutumwa achikwira achibva Kumabvazuva, akabata chisimbiso chaMwari mupenyu. Akadanidzira nenzwi guru kungirozi ina dzakapihwa simba rekukuvadza nyika negungwa achiti, “Musatadzira nyika kana gungwa kana miti kusvikira taisa mucherechedzo pahuma dzevaranda vaMwari wedu. ” (Zva 7: 1-3)

Mweya yakatemerwa Jesu ndeiya iyo ichaurairwa, kana kupona muNguva yeRunyararo - "nguva yerunyararo" kana yekufananidzira "kutonga kwechiuru chemakore," sekudanwa kunoitwa neMagwaro neTsika.

Zvino ... tinonzwisisa kuti nguva yemakore chiuru inoratidzwa mumutauro wekufananidzira. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yepasi, chechipiri kune Kumuka chete. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo iyo isina kumbobvira yapihwa kumberi kune nyika. —Mario Luigi Kadhinari Ciappi, mufundisi wepapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, naJohn Paul II; Gumiguru 9, 1994; Katekisimu Yemhuri, ziviso

 

CHISIMBISO CHECHINOMWE

Chisimbiso chechitanhatu, “kuvhenekerwa,” inguva yakadzama apo kuzara kweNyasha dzaMwari dzichadururwa pamusoro penyika. Panguva chete apo zvese zvaizoita kunge zvakarasika, uye nyika ichifanirwa nekuparadzwa zvachose, iyo chiedza cherudo ichatanga kudurura senge gungwa rengoni pamusoro penyika. Iko kuvhenekera kuchave kupfupi-maminetsi, vanodaro vatsvene nevanoshamisika. Asi zvinotevera kuenderera mberi nekupedziswa kwechivhenekero cheavo vachatsvaga Kristu nemoyo wese.

Mutumwa akashevedzera akauya “kumusoro kubva kuMabvazuva, ndakabata chisimbiso chaMwari mupenyu ” (cf Ezekieri 9: 4-6). Kuti unzwisise kuti nei kukwira uku "kubva kuMabvazuva”Chakakosha, onai zvinoitika pakudimburwa kweChisimbiso cheChinomwe chinoenderana zvakanyanya nechisimbiso chakapfuura:

Wakati azarura chisimbiso chichinomwe, kunyarara kukavapo kudenga kunenge sehafu yeora. Uye ndakaona kuti vatumwa vanomwe vakamira pamberi paMwari vakapiwa hwamanda nomwe. Mumwe mutumwa akauya akamira paaritari, akabata mudziyo wezvinonhuwira wegoridhe. Akapihwa huwandu hwezvinonhuwira kuti ape, pamwe neminamato yevatsvene vese, paartari yegoridhe yaive pamberi pechigaro cheushe. Utsi hwezvinonhuwira pamwe neminyengetero yavatsvene yakakwira pamberi paMwari ichibva paruoko rwengirozi.

Chisimbiso chechitanhatu nechinomwe zvakasanganiswa kusangana kwakadzama ne "Gwayana raiita kunge rakaurawa”(Zva 5: 6). Zvinotanga nekuvhenekera kwemukati kuti Mwari ariko, uye kuti "ndiri mutadzi" ndinomuda. Asi kune vazhinji, chichavawo chizaruro icho Mwari, ake Chechi uye Masakaramende iripo, kunyanya iyo Yakaropafadzwa Sakaramende. Mutasvi webhiza jena achaunza kukunda Kwake kwekupedzisira kweMweya Tsitsi pakupera kwenguva ino, chaizvo kuburikidza nezvaAkazivisa kunaSt Faustina kuti ave "chigaro chetsitsi":

Tsitsi dzaMwari, dzakavanzwa muSakaramende Yakakomborerwa, izwi ra Ishe vanotaura nesu kubva pachigaro chetsitsi: Huyai kwandiri, imi mose… -Tsitsi Dzvene muMweya Wangu; Dhayari, n. 1485

Ndipo apo apo, kubudikidza neruzivo rwakadzvanywa pamwe nehushumiri hweavo vari kugadzirirwa parizvino naMukadzi Wedu, hurukuro dzakanaka pakati paJesu ne "vapambadzi" vanakomana nevanasikana zvichaitika: [24]cf. Nguva Inouya Yakarasika uye Kununurwa kukuru

Jesu: Usatya Muponesi wako, iwe mweya unotadza. Ini ndinotanga kufamba kuuya kwauri, nekuti ndinoziva kuti ndiwe wega haugone kuzvisimudzira kwandiri. Mwana, usatiza baba vako; iva anodisa kutaura pachena naMwari wako wetsitsi uyo anoda kutaura mazwi ekuregerera uye kuwedzera nyasha dzake pauri. Unodikanwa sei mweya wako kwandiri! Ndanyora zita rako paruoko rwangu; wakanyorwa kunge ronda rakadzika muMoyo Wangu.-Tsitsi Dzvene muMweya Wangu; Dhayari, n. 1485

Vamwe vanhu vanogona kupupurira iyo "Mwaranzi" yeMweya Tsitsi zvichibuda muEucharist, sekuona kwaSt. Faustina muzviratidzo zvakawanda. [25]ona Gungwa reNgoni Aya anouya mashura eMoyo waJesu, iyo Eucharist, zvakaratidzwa kuna St. Margaret Mary:

Ndainzwisisa kuti kuzvipira kuMwoyo Mutsvene ndiko kuedza kwekupedzisira kwerudo rwake kuvaKristu venguva dzino dzekupedzisira, nekuvapa chinhu uye nzira dzakarongerwa kuvanyengetedza kuti vade Iye… kuitira kuti vabvise muumambo hwaSatani uhwo. Aida kuparadza… —St. Margaret Mary, Anopesana naKristu uye neNguva Yokupedzisira, Fr. Joseph Iannuzzi, p. 65; —St. Margaret Mary, www.zemusiqionde.com

Iyo tsika yekare muturike yechiKaturike kutarisana neEast sechiratidzo chekutarisira kuuya kwaKristu. Ngirozi iri kusimuka kubva ku mafambiro eEucharist kudaidzira kuiswa chisimbiso — iko kunatsa kwekupedzisira — kweavo vachatevera Gwaiana. Chechi ichatorerwa zvese zvekuti zvese zvasara ndiJesu kwaAri. Mumwe achava naye, kana kwete. St. John anoona liturgy muchiratidzo chake neatari, zvinonhuwira, uye minamato yekutendeuka ichikwira kuna Mwari vanhu vachinamata Jesu mukati kunyarara:

Nyarara pamberi paIshe Mwari! Nekuti zuva raJehovha rava pedo; hongu, Jehovha akagadzirira mutambo wokuuraya, akatsvenesa vakokwa vake. (Zef. 1: 7)

Kutarisana neEast, takatarisana neEucharist, kutarisira kwe "zuva rinobuda reruramisiro," re "mambakwedza" (orients). Haisi chete "kuratidzwa kwetariro yeparousia", [26]Kadhinari Joseph Ratzinger, Mutambo wekutenda, p.140 asi mupristi nevanhu vari…

… Takatarisana nemufananidzo wemuchinjikwa [pachinyakare paartari], uyo wairatidza dzidziso yose ye orients. —Cardinal Joseph Ratzinger, Mutambo wekutenda, p. 141

Ndokunge, kunyarara kupfupi kweZiso reDutu rave kuda kupfuura, uye iyo kuda, kufa, uye nekumuka weChechi [27]Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nePaseka yekupedzisira iyi, apo ichatevera Ishe wayo murufu nekumuka kuvakafa. -CCC, 675, 677 zvave kuda kutora nzvimbo kuburikidza nemhepo dzekupedzisira dutu guru iri. Iwo pakati pehusiku pamberi peMambakwedza: kumuka kweyeredzi yenhema, [28]ona Manyepo Anouya Chikara neMuporofita Wenhema uyo anotungamirirwa naMwari achishandisa semidziyo yekuchenesa Chechi nepasi rose…

… Jehovha Mwari vacharidza hwamanda, uye vanouya nechamupupuri kubva kumaodzanyemba. (Zekaria 9:14)

Ipapo ngirozi yakatora hadyana yezvinonhuwira, ndokuizadza nemazimbe anopfuta kubva paatari, ndokuikandira pasi. Kwakavapo kutinhira, kutinhira, kupenya kwemheni, nokudengenyeka kwenyika. Ngirozi nomwe dzakanga dzakabata hwamanda nomwe dzakagadzirira kudziridza. (Zva 8: 5-6)

Mweya yakasarudzwa ichafanirwa kurwisa Muchinda weRima. Chichava dutu rinotyisa - aiwa, kwete dutu, asi dutu rinoparadza zvese! Anotoda kuparadza kutenda nekuvimba kwevasanangurwa. Ndichagara ndiri padivi pako mudutu iro rava kutanga. Ndini mai vako. Ini ndinogona kukubatsira uye ini ndoda! Uchaona kwese kwese mwenje weRimi Rangu rerudo uchimera semheni yemheni ichivhenekera Denga nepasi, uye iyo yandinotungidza kunyange mweya yerima uye isina simba! Asi zvinosuwisa sei kwandiri kuona vazhinji vevana vangu vachizvikanda mugehena! -Message kubva kuna Akaropafadzwa Mhandara Maria kuenda kuna Elizabeth Kindelmann (1913-1985); yakatenderwa naCardinal Péter Erdö, primate weHungary

 

TARIRA, GWAYANA RAMWARI

Mukupedzisira, avo vakanamatira kuMwoyo Unoyera waJesu, vakadzikira mu Areka yeMukadzi Wedu, uye avo vanoramba kukotamira mutemo wechikara, vachakunda uye vachatonga pamwe chete naJesu muKuchinja Kwake muKusviba kwakajeka uye kune mbiri kweizvo zvakanzi naMadzibaba veChechi "zuva rechinomwe" - zuva resabata zororo kusvika Kristu anouya mukubwinya pakupera kwenguva kuumba Denga Idzva neNyika Idzva mu "zuva rechisere" uye nezuva risingaperi. [29]cf. Sei iyo Era Yakarasika

Naizvozvo, Mwanakomana waMwari Wekumusoro-soro uye ane simba… achaparadza kusarurama, nekuita mutongo Wake mukuru, uye acharangarira kuupenyu wakarurama, uyo… uchabatanidzwa pakati pevanhu makore churu, uye uchavatonga nekururama kukuru. raira… —Muzana ramakore rechina munyori weChechi, Lactantius, “Masangano aMwari”, Madzibaba ante-Nicene, Vol. 7, peji. 211

Nekudaro, maropafadzo akafanotaurwa pasina mubvunzo anoreva nguva yeHumambo Hwake, apo akarurama achatonga pakumuka kubva kuvakafa; apo kusikwa, kuzvarwa patsva uye kusunungurwa kubva muhusungwa, kuchazopa zvakawanda zvekudya zvemarudzi ese kubva mudenga rekudenga uye nekubereka kwepasi, sekurangarira kwevakuru. Avo vakaona Johane, mudzidzi waIshe, [tiudzei] kuti vakanzwa kubva kwaari kuti Ishe vaidzidzisa nekutaura sei nenguva dzino… —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4

 

    

Ndikuropafadzei uye ndinokutendai nekuda
zvipo zvako zvekupa rubatsiro kuno.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vhura Misoro uye Pakachema Matombo
2 cf. Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?
3 cf. channelnewsasia.com
4 cf. bbc.com
5 cf. chaidzan.com
6 cf. financialepxress.com; nytimes.com
7 cf. Awa Yokusateerera Mutemo
8 ona Kuzara kwechivi
9 cf. Diary yaSt.Faustina, n. 1261
10 ona Handikodzeri
11 ona Munondo Unopisa
12 mafirosofi eCommunism uye Marxism
13 cf. Gehena Rakabudiswa
14 cf. Kuuya Kupfuura Dutu
15 cf. mevidon.com
16 cf. Chimurenga… Munguva Chaiyo
17 Kupunzika kweAmerica neNew Persectuion
18 cf. Nhau Dzenhema, Real Revolution
19 cf. Kununurwa kukuru
20 cf. Zvak. 1:20; "Vamwe vakaona mu" ngirozi "yeimwe neimwe yeanomwe emachechi mufundisi wavo kana muenzaniso wemweya weungano." -Bhaibheri Dzvene mashoko omuzasi kwendima; cf. Zvak. 12: 4
21 ona Mamwe Mazuva maviri kutsanangurirwa kwaBaba veKereke yekutanga nezve "Zuva raIshe," kwete sezuva remaawa makumi maviri nemana, asi nhambo yenguva: "… NaShe zuva rimwe rakaita sezviuru zvemakore, nezviuru zvemakore sezuva rimwe"(2 Pet. 3: 8). Zvakare, ona The Last Judgments
22 Ruka 15: 11-32
23 cf. Kana Sora Ratanga Kuenda
24 cf. Nguva Inouya Yakarasika uye Kununurwa kukuru
25 ona Gungwa reNgoni
26 Kadhinari Joseph Ratzinger, Mutambo wekutenda, p.140
27 Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nePaseka yekupedzisira iyi, apo ichatevera Ishe wayo murufu nekumuka kuvakafa. -CCC, 675, 677
28 ona Manyepo Anouya
29 cf. Sei iyo Era Yakarasika
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .