Kutongwa Kwemakore manomwe - Epilogue

 


Kristu Izwi reHupenyu, naMichael D. O'Brien

 

Ndichasarudza nguva; Ndichatonga zvakanaka. Pasi nevose vageremo vachadedera, asi ini ndakamisa mbiru dzayo. (Mapisarema 75: 3-4)


WE vatevera Kushuva kweChechi, vachifamba mutsoka dzaIshe wedu kubva pakupinda kwake kwekukunda muJerusarema kusvika pakurovererwa, kufa, uye Kumuka. Zviri mazuva manomwe kubva Passion Svondo kusvika Easter Svondo. Saizvozvowo, Chechi inosangana ne "svondo" raDanieri, kusangana kwemakore manomwe nemasimba erima, uye pakupedzisira, kukunda kukuru.

Chero zvakataurwa muRugwaro zviri kuitika, uye mugumo wenyika zvaunosvika, kunoedza vese varume nenguva. —St. Cyprian weCarthage

Pazasi pane mimwe mifungo yekupedzisira maererano nenyaya dzino.

 

ST. CHIRATIDZO CHAJOHANE

Bhuku raZvakazarurwa rakazara nezviratidzo. Nekudaro, nhamba dzakadai se "chiuru chemakore" uye "144, 000" kana "manomwe" anomiririra. Handizive kana iyo "mitatu nehafu gore" nguva iri yekufananidzira kana chaiyo. Ivo vanogona kuve vese. Zvinotenderwa nenyanzvi, zvisinei, kuti "makore matatu nehafu" - hafu yemakore manomwe - anomiririra kusakwana (sezvo manomwe anoratidza kukwana). Nekudaro, inomiririra nguva pfupi yekusakwana kukuru kana huipi.

Nekuti isu hatizive zvechokwadi izvo zvinomiririra uye zvisiri, isu tinofanirwa kuramba takamuka. Nekuti ndivo chete Ishe wekusingaperi anoziva chaizvo muawai iyo vana venguva vari kurarama… 

Chechi ikozvino inokupomera pamberi paMwari mupenyu; anokuudza zvinhu zvine chekuita naantikristu vasati vasvika. Kunyangwe zvichaitika munguva yako isu hatizvizive, kana kuti zvichaitika shure kwako isu tisingazive; asi zvakanaka kuti, kana uchiziva zvinhu izvi, uzvishambadze zvisati zvaitika. —St. Cyril weJerusarema (c. 315-386) Chiremba weChechi, Catechetical Lectures, Kudzidza XV, n. 9

 

CHII CHINOTEVERA?

Muchikamu chechipiri chezvitevedzana izvi, Chisimbiso chechitanhatu chaZvakazarurwa chinozviratidza sechinhu chinogona kunge chiri Chiedza. Asi pamberi pazvo, ndinotenda kuti zvimwe zvisimbiso zvichavhurwa. Nepo hondo, nzara, uye denda zvakauya mumafungu akadzokororwa mukati memazana emakore, ndinotenda chisimbiso chechipiri kusvika chechishanu nderimwe ruzha rwezviitiko izvi, asi zvine simba rakakura pasi rese. Hondo yave pedyo ipapo (Chisimbiso cheChipiri)? Kana chimwewo chiito, senge ugandanga, hunotora runyararo kubva pasirese? Mwari wega ndiye anoziva mhinduro iyoyo, kunyange ndakanzwa yambiro mumoyo mangu maererano neizvi kwenguva yakati.

Chinhu chimwe chinoita senge chiri padyo panguva yekunyora uku, kana tichizotenda vamwe vezvehupfumi, kudonha kwehupfumi, kunyanya dhora reAmerica (iro misika mizhinji pasi pano rakasungirirwa.) Zvinogoneka kuti izvo zvinogona kunonoka chiitiko chakadai chiri zvimwe chiito chemhirizhonga. Tsananguro yeChisimbiso Chechitatu chinotevera chinoita senge chinotsanangura dambudziko rehupfumi:

Paive nebhiza dema, uye mutasvi waro akabata chikero muruoko rwake. Ndikanzwa senzwi riri pakati pezvisikwa zvipenyu zvina. Zvanzi, "Mugove wegorosi unobhadhara mubhadharo wezuva, uye zviyero zvitatu zvebhari zvinodhura mubhadharo wezuva. (Zva 6: 5-6)

Chinhu chakakosha kuziva kuti tiri pachikumbaridzo cheshanduko dzinoshamisa, uye isu tinofanirwa kunge tichigadzirira izvozvi nekurerutsa hupenyu hwedu, kudzikisa chikwereti chedu pese pazvinogoneka, nekuisa padivi zvidiki zvidiki zvinodiwa. Pamusoro pazvose, isu tinofanirwa kudzima terevhizheni, kushandisa nguva mukunamata kwemazuva ese, uye nekugamuchira maSakaramende kakawanda sezvinobvira. Sekutaura kwakaita Pope Benedict paWorld Youth Day muAustralia, kune “gwenga remweya” rakapararira nenyika dzese dzanhasi, "kusagadzikana kwemukati, kutya kusina zita, runyararo rwekupererwa," kunyanya kune hupfumi hwenyika. Chokwadi, isu tinofanirwa kuramba kukwevera kumakaro nekunyanya kuda pfuma kuri kuwanda munyika - mujaho wekuwana toyi yazvino, iri nani iyi, kana nyowani iyo - tozoita sekunge, yakapusa, inozvininipisa, ine hurombo pamweya - inopenya "renje maruva. ​​” Vavariro yedu, vakadaro Baba Vatsvene, ndeye…

… Zera idzva umo tariro inotisunungura kubva mukusava neushoma, kusava nehanya uye kuzvitora izvo zvinouraya mweya yedu uye zvinosvibisa hukama hwedu. —PAPA BENEDICT XVI, Chikunguru 20th, 2008, WYD Sydney, Australia; Manilla Bulletin Pamhepo

Iyi inguva nyowani ichave, pamwe, iyo Nguva yeRunyararo?

 

NGUVA DZIPROFITA

Mashoko echiporofita aSt. John ave, arikuve, uye achazadziswa (ona Denderedzwa… A Spiral). Ndokunge, hatina isu mune dzimwe nzira tatoona Zvisimbiso zveZvakazarurwa zvichityorwa here? Zana ramakore rapfuura rave rekutambudzika kukuru: hondo, nzara, nematambudziko. Nguva yaMarian, iyo yakatanga yambiro dzechiporofita idzo dzinoita sedzichaperera munguva yedu, yatora makore anodarika 170. Uye sezvandataura mukati bhuku rangu uye kumwe kunhu, kurwa pakati peMukadzi neDhiragi kwakatanga chaizvo muzana ramakore rechi16. Kana Kutongwa Kwemakore Manomwe kwatanga, zvinotora nguva yakareba sei kuti zviitike uye zvakananga kutevedzana kwezviitiko mibvunzo chete ingapindurwa neDenga.

Saka pandinotaura nezveZvisimbiso zveZvakazarurwa zviri kuvhurwa, pamwe ndiyo yokupedzisira nhanho yekutyora kwavo kwatichaona, uye kunyangwe ipapo, tinoona zvinhu zveZvisimbiso mukati mehwamanda nembiya (rangarira zononoka!). Zvichatora nguva yakareba sei kuti zvisimbiso zvapfuura zviumburwe Chisimbiso chechitanhatu cheChiedza chisati chave chimwe chedu chisina anoziva. Ndokusaka zvichikosha, hama nehanzvadzi, kuti isu tirege kuchera pekuvanda uye kuviga, asi kuti tirambe tichirarama hupenyu hwedu, tichizadzisa basa reChechi nguva yega yega: kuparidza Vhangeri raJesu Kristu (nekuti hapana anovanda mwenje pasi pebhasiki dengu!) Hatifanire kungova maruva erenje, asi oases! Uye isu tinogona chete kuva saizvozvo nekurarama mharidzo yechiKristu. 

 

ZVAKAITIKA 

Magwaro ane chaanotaura pamusoro pemamiriro ezvinhu echirango. Mambo Ahabhi akabatwa nekurohwa, achitora zvisiri pamutemo munda wemizambiringa wemuvakidzani wake. Muporofita Eriya akataura chirango chakarurama pana Ahabhu chakakonzera mambo kutendeuka, kubvarura mbatya dzake uye kupfeka masaga. Ipapo Jehovha akati kuna Eria,Sezvo azvininipisa pamberi pangu, handingauyisi zvakaipa panguva yake. Ndichauyisa dambudziko pamusoro peimba yake pakutonga kwemwanakomana wake”(1 Madzimambo 21: 27-29). Pano tinoona Mwari achidzosera kudeuka kweropa kwaifanira kuuya kumba kwaAhabhi. Saizvozvowo muzuva redu, Mwari anogona kunonoka, pamwe kunyange kwenguva yakareba, izvo zvinowanzoita sezvisingadzivisike.

Zvinoenderana nekutendeuka. Nekudaro, kana tikatarisa mamiriro emweya wenzanga, zvingave zvakanaka kutaura kuti tasvika padanho rekusadzoka. Sekutaura kwakaita mumwe mupristi mune imwe mhuri nguva pfupi yadarika, "Kunogona kunge kwatononoka kare kune avo vasati vari munzira chaiyo." Zvakadaro, kuna Mwari, hapana chinogoneka. 

 

KUFUNGISIRA PAMUSORO POKUPEDZISIRA ZVINHU ZVESE

Mushure mekunge zvese zvataurwa uye zvaitwa, uye Era yeRunyararo inouya, isu tinoziva kubva muMagwaro uye Tsika kuti izvi ndizvo kwete magumo. Isu tinounzwa pamwe pamwe mamiriro akaomesesa pane ese: kusunungurwa kwekupedzisira kwezvakaipa:

Kana chiuru chemakore chapera, Satani achasunungurwa mutirongo rake. Achabuda kunonyengera marudzi ari kumativi mana enyika, Gogi naMagogi, kuti avaunganidzire kuzorwa; kuwanda kwavo kwakaita sejecha regungwa. Vakapinda muhupamhi hwepasi uye vakakomba musasa wevatsvene neguta rinodikanwa. Asi moto wakaburuka kubva kudenga ukavaparadza. Dhiabhorosi wakange avatsausa akakandirwa mudziva remoto nesarufa, pakanga pane chikara nemuporofita wenhema. Ipapo vachatambudzwa masikati nousiku nokusingaperi-peri. (Zva 20: 7-10)

Hondo yekupedzisira inoitwa na Gogi naMagogi avo vanomiririra nenzira yekufananidzira mumwe "anti-Kristu," nyika dzinenge dzave kuve dzechihedheni kusvika kumagumo kweNguva yeRunyararo uye dzakakomberedza "musasa wevatsvene." Iyi yekupedzisira hondo yekurwisa Chechi inouya pakupedzisira yeNguva yeRugare:

Mushure memazuva mazhinji iwe uchaunganidzwa (mumakore ekupedzisira uchauya) kurwisa rudzi iyo yakasara pamunondo, iyo yakaunganidzwa kubva kuvanhu vazhinji (pamakomo eIsrael ayo akange akareba dongo), yakaunzwa kubva pakati pevanhu uye vese avo vava kugara vakachengeteka. Uchauya sedutu remhepo, uchauya segore rinofukidza nyika, iwe nehondo dzako dzose, nevanhu vazhinji vanewe. (Ezek. 38: 8-9)

Kunze kwezvandichangobva kutaura apa, hatizivi zvakawanda nezvenguva iyoyo, asi maEvhangeri anogona kuratidza kuti denga nenyika zvichazungunuswa kekupedzisira (semuenzaniso. Mako. 13: 24-27).

Naizvozvo, Mwanakomana waMwari Wekumusoro-soro uye ane simba… achaparadza kusarurama, nekuita mutongo Wake mukuru, uye acharangarira kuupenyu wakarurama, uyo… uchabatanidzwa pakati pevanhu makore churu, uye uchavatonga nekururama kukuru. raira… Zvakare muchinda wamadhimoni, anova ndiye anoperekedza zvakaipa zvese, achasungwa necheni, uye achasungwa mukati memakore chiuru ekutonga kwekudenga… Asati apera makore ane chiuru Dhiyabhorosi achasunungurwa patsva uye anounganidza marudzi ese ehondo kuti arwe neguta dzvene ... "Ipapo kutsamwa kwaMwari kwekupedzisira kuchauya pamusoro pevahedheni, nekuvaparadza chose" nenyika Achaburukira pasi nokupisa kukuru. —Muzana ramakore rechina munyori wechechi, Lactantius, “Masangano aMwari”, Madzibaba ante-Nicene, Vol. 7, peji. 211

Vamwe Baba veChechi vanofunga kuti kuchave naantikristu wekupedzisira nguva isati yakwana, uye kuti Muporofita Wenhema pamberi iyo Nguva yeRunyararo ndiyo inotungamira kune uyu wekupedzisira uye akaipa kwazvo antikristu (mune ino mamiriro, Muporofita wenhema is Anopesana naKristu, uye Chikara zvinongoramba zviri kusangana kwemarudzi nemadzimambo zvakabatana neChechi). Zvakare, antikristu haagoni kungotarirwa kune mumwe chete munhu. 

asati Hwamanda yechinomwe inoridzwa, pane zvisinganzwisisike zvishoma kupindirana. Ngirozi inotambidza mupumburu mudiki kuna St John uye inomukumbira kuti aimedze. Inotapira pamuromo wake, asi ichivava mudumbu rake. Mumwe munhu anoti kwaari:

Unofanira kuprofitazve pamusoro pevanhu vazhinji, ndimi, ndimi uye nemadzimambo. (Zvak. 10:11)

Ndokureva kuti, hwamanda yekupedzisira yekutonga isati yarira kuunza nguva uye nhoroondo kumagumo, mazwi echiporofita akanyorwa naSt John anofanirwa kuvhurwa kekupedzisira. Pachine imwezve nguva inovava inouya kutapira kwehwamanda yekupedzisira kunzwikwa. Izvi ndizvo zvaiita kunge Madzibaba eChechi ekutanga airatidzika kunge ainzwisisa, kunyanya St. Justin uyo anorondedzera chapupu chakananga chaSt.

Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti mushure mezvese uye, muchidimbu, kumuka nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Vanababa veChechi, Nhaka yechiKristu

 

ZVII ZVINOREVA NE "GUMANO ROKUPEDZISIRA"

Ndakawanzo dzokorora mazwi aPapa John Paul II ekuti Chechi yakatarisana ne "kusangana kwekupedzisira" pakati peEvhangeri neanopesana neEvhangeri. Ndataurawo Katekisimo inoti:

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675

Tinonzwisisa sei izvi kana zvichiita sekunge zviripo piri kumwe kunetsana kwasara?

Chechi inodzidzisa kuti iyo nguva yese kubva pakumuka kwaJesu kusvika kumagumo ekupedzisira enguva "inguva yekupedzisira." Mupfungwa iyi, kubvira pakutanga kweChechi, takatarisana ne "kusangana kwekupedzisira" pakati peEvhangeri neanopesana neEvhangeri, pakati paKristu naanopesana naKristu. Kana tichipinda mukutambudzwa naAntikristu iye, tinenge tiri mukukonana kwekupedzisira, danho rekupedzisira rekukonana kunoguma mushure menguva yeRunyararo muhondo yakaitwa naGogi naMagogi kurwisa "musasa wevatsvene."

Rangarira zvakavimbiswa naMukadzi wedu waFatima:

Pakupedzisira, Moyo wangu Wakachena uchakunda… uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose.

Ndokunge, Mukadzi achapwanya musoro wenyoka. Iye achabereka mwanakomana uyo achatonga marudzi netsvimbo yedare mukati me "nguva yorugare" ichauya. Tinofanira here kutenda kuti kukunda kwake ndekwenguva pfupi? Panyaya yerunyararo, hongu, ndeyechinguvana, nekuti akaitumidza kuti "nguva." Uye Mutsvene Johane akashandisa izwi rekufananidzira "makore churu" kuratidza nguva yakareba, asi kwete isingagumi mupfungwa yepanyama. Uye naizvozvowo dzidziso yeChechi:

Humambo huchazadzikiswa, ipapoka, kwete nembiri kukunda kweChechi kuburikidza nekukwira mberi, asi chete nekukunda kwaMwari kukunda kwekupedzisira kusunungura zvakaipa, izvo zvinozoita kuti Mwenga wake aburuke kubva kudenga. Kukunda kwaMwari pamusoro pekumukira kwezvakaipa kuchaita chimiro cheKutongwa Kwekupedzisira mushure mekugadzikana kwekupedzisira kwepasirese kwenyika ino. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, 677

Kukunda kweMukadzi wedu kwakanyanya kupfuura kuunza nguva yenguva yerunyararo. Iko kuunza kuberekwa kweuyu "mwanakomana" uyo anosanganisira vese maHedeni nemaJuda "kudzamara isu tese tasvika kuhumwe hwerutendo neruzivo rweMwanakomana waMwari, kusvika pakuva varume vakuru, kusvika padanho rakazara raKristu”(VaEf. 4: 13) maari umambo hunotonga nekusingaperi, kunyangwe hazvo humambo hwenyika huchizopedzisira nekumusoro kwekupedzisira.

Chii chiri kusvika ndiyo Zuva raIshe. Asi sekunyora kwandakaita kune imwe nzvimbo, izuva rinotanga nekuguma murima; inotanga nekutambudzika kweNguva ino, uye inopera nekutambudzika pakupera kweinotevera. Mupfungwa iyoyo, mumwe anogona kuti tasvika pa yokupedzisira "Zuva" kana kutongwa. Vanababa veChechi vanoverengeka vanoratidza kuti iri izuva rechinomwe, zuva rekuzorora kuChechi. Sekunyorera kwakaita Pauro St. kuvaHebheru, “Zororo resabata richiripo kuvanhu vaMwari”(VaH. 4: 9). Izvi zvinoteverwa nekusingaperi kana "zuva rechisere": nekusingaperi. 

Avo avo pasimba reiyi ndima [Zva 20: 1-6], vanofungidzira kuti rumuko rwekutanga nderamangwana uye nemuviri, vakafambiswa, pakati pezvimwe zvinhu, kunyanya nenhamba yemakore ane chiuru, sekunge chiri chinhu chakakodzera kuti vatsvene vanofanira kunakidzwa nerudzi rwekuzorora kweSabata panguva iyoyo. , zororo dzvene mushure mekushanda kwemakore zviuru zvitanhatu kubva pakasikwa munhu… (uye) panofanira kutevera pakupera kwemakore zviuru zvitanhatu, semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rechinomwe-remakore muzviuru zvemakore zvinotevera ... Uye izvi mafungiro aisazoshora, dai zvaifungidzirwa kuti mufaro wevatsvene, muSabata iro, unenge uri wemweya, uye zvichikonzera kuvepo kwaMwari…  —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civival Dei, Bk. XX, Ch. 7 (Yunivhesiti yeKaturike yeAmerica Press)

Nekudaro, iyo Nguva yeRunyararo ichatanga nemoto unonatsa weMweya Mutsvene wakadururwa pamusoro penyika sePentekosti yeChipiri. Masakaramende, kunyanya iyo Yukaristia, ichave iri sosi uye musangano wehupenyu hweChechi muna Mwari. Vezvakavanzika nevadzidzi vezvitendero zvakafanana vanotiudza kuti mushure me "husiku husiku" hweKutongwa, Chechi ichasvika pakakwirira kushamisika kubatana paachacheneswa seMwenga kuitira kuti agamuchire Mambo wake mumabiko emuchato asingaperi. Saka, ndinofungidzira kuti kunyangwe hazvo Chechi ichatarisana nehondo yekupedzisira pakupera kwenguva, haizozununguswe panguva iyoyo sezvaachaita panguva yekutongwa Kwemakore Manomwe. Nekuti iri rima razvino ndiko chaizvo kucheneswa kwepasi kubva kunaSatani nehuipi. Munguva yeNguva yeRunyararo, Chechi inenge ichirarama mumamiriro enyasha asingaenzaniswi munhoroondo yevanhu. Asi kusiyana nepfungwa dzenhema pamusoro penguva ino inokurudzirwa nehunyengeri hwe "millenarianism," ino ichave nguva yekurerutsa nekurarama zvekare zvekare zvekare. Zvichida izvi zvakare zvichave chikamu chekupedzisira kunatsa kweChechi- chikamu chekutongwa kwekupedzisira.

onawo Kunzwisisa Kwekupedzisira Kurwisana kwandinotsanangura kuti kuuya kwekupedzisira "kwenguva ino" ndiko kusangana kwekupedzisira pakati peEvhangeri yeHupenyu nevhangeri rerufu… kusangana uko kusingazodzokororwe mune zvakawanda zvezvinhu zvaro mushure menguva yeRunyararo.

 

NGUVA YEZVAPUPU ZVIRI

Mukunyora kwangu Nguva yeZvapupu zviviri, Ndakataura nezvenguva iyo vakasara veChechi vakagadzirira nguva dzino vanoenda kunopupura mu "nguvo yechiporofita" yezvapupu zviviri, Enoki naEria. SeMuporofita wenhema nechikara zvinotangirwa nevaporofita venhema nevamesiya venhema, saizvozvowo, Enoki naEria vanogona kutangirwa nevaporofita vazhinji vechiKristu vakasimbiswa nemoyo yaJesu naMaria. Iri "izwi" rakauya kuna Fr. Kyle Dave neni makore mashoma apfuura, uye imwe iyo isina kumbobvira yandisiya. Ndinozviisa pano kuti uwane ungwaru.

Nekuti vamwe Madzibaba veChechi vaitarisira kuti antikristu achazouya mushure menguva yeRunyararo, zvinogona kunge zviri izvo Zvapupu zviviri zvisingaoneke kusvika ipapo. Dai izvi zvaive izvo, saka pamberi peNguva yeRunyararo, zvirokwazvo, Chechi ichapihwa ne "chipfeko" chechiporofita cheava vaporofita vaviri. Chokwadi, takaona munzira dzakawanda mweya unoshamisa wechiporofita muChechi muzana ramakore rapfuura nekuwandisa kwevaporofita nevanoona.

Vanababa veChechi vaisabvumirana nguva dzose nekuti bhuku raZvakazarurwa rakafananidzira zvikuru uye rakaoma kuturikira. Izvo zvakati, kuiswa kwaantikristu pamberi uye / kana mushure menguva yeRunyararo hakusi kupokana, kunyangwe hazvo vamwe Baba vangangodaro vakasimbisa mumwe kupfuura mumwe.

 

KUTONGWA KWEVAPENYU, KODI VAKAFA

Chitendero chedu chinotiudza kuti Jesu anodzoka mukubwinya kuzotonga vapenyu nevakafa. Ndeipi Tsika inoita senge inoratidza, saka, ndeyekuti Kutongwa kweiyo mupenyu- zvehuipi pasi pano — zvinowanzoitika pamberi Nguva yeRugare. Kutongwa kwe akafa inoitika kazhinji pashure iyo Era apo Jesu anodzoka seMutongi munyama:

Nekuti Ishe amene, neshoko rekuraira, nezwi remutumwa mukuru uye nehwamanda yaMwari, achaburuka kubva kudenga, uye vakafa munaKristu vachatanga kumuka. Ipapo isu vapenyu, vakasara, tichatorwa pamwe navo mumakore kuti tinosangana naShe mumhepo. Nekudaro tinogara tichigara naIshe. (1 VaTesaronika 4: 16-17)

RUTONGO RWEVAPENYU (pamberi iyo Nguva yeRunyararo):

Ityai Mwari mumupe mbiri, nekuti nguva yake yasvika yekuti agare mutongi [pamusoro]… Bhabhironi guru [uye]… chero munhu anonamata chikara kana mufananidzo wacho, kana anogamuchira mucherechedzo pahuma kana paruoko… Ipapo ndakaona matenga. ndokusvinudzwa, zvino kwakauya bhiza jena; Mutasvi waro ainzi “Akatendeka uye Wechokwadi.” Iye anotonga uye anorwa hondo mukururama… Chikara chakabatwa pamwe chete nemuporofita wenhema… Vamwe vese vakaurayiwa nebakatwa rakabuda mumuromo weiye akatasva bhiza… (Zva 14: 7-10, 19:11) (20-21)

RUTONGO RWEVAKAFA (pashure iyo Nguva yeRunyararo):

Tevere ndakaona chigaro chechena chihombe uye iye aive akagara pachiri. Pasi nedenga zvakatiza kubva pachiso chake uye pakange pasina nzvimbo yazvo. Ndakaona vakafa, vakuru nevaduku, vamire pamberi pechigaro cheushe, uye mipumburu yakavhurwa. Ipapo mumwe mupumburu wakazarurwa, bhuku reupenyu. Vakafa vakatongwa zvinoenderana nezviito zvavo, nezvakanyorwa mumipumburu. Gungwa rakabudisa vakafa varo; Ipapo rufu neHadhesi zvakabudisa vakafa vavo. Vakafa vese vakatongwa zvinoenderana nemabasa avo. (Zva 20: 11-13)

 

MWARI Vachava nesu

Ini ndinokuvimbisa, izvi zvakateedzana zvainetsa kunyora sezvazvaive kuti vazhinji venyu muverenge. Kuparadzwa kwechisikigo uye nehuipi uhwo uporofita hunofanotaura hunogona kuva hwakakura. Asi isu tinofanirwa kurangarira kuti Mwari ari kuzounza vanhu vake kuburikidza nemuedzo uyu, sekuunza kwaakaita vaIsraeri kuburikidza nematambudziko eEjipitori. Anopesana naKristu achava nesimba, asi haazove ane masimba ese.

Kunyangwe madhimoni anoongororwa nengirozi dzakanaka kuti varege kukuvadza zvakanyanya sezvavaigona. Nenzira imwecheteyo, Anopesana naKristu haazokuvadze zvakanyanya sezvaaishuvira. —St. Thomas Aquinas, Summa Dzidziso, Chikamu I, Q.113, Art. 4

Kunyangwe Anopesana naKristu achave akashanda nesimba rose kubvisa zvachose kupihwa kwe "chibayiro chisingaperi" cheMisa pasirese, uye kunyangwe chisingazopihwe pachena chero kupi, Ishe chido kupa. Kuchave nevapirisita vazhinji vanoshandira pasi pevhu, uye nekudaro ticharamba tichikwanisa kugamuchira Muviri neropa raKristu nekureurura zvivi zvedu muSakaramende. Mikana yeizvi ichave isingawanzo uye ine njodzi, asi zvakare, Ishe vachapa vanhu vavo "mana yakavanzwa" murenje.

Uyezve, Mwari akatipa masakaramende dzinotakura vimbiso Yake yenyasha nedziviriro - mvura tsvene, munyu wakaropafadzwa nemakenduru, Scapular, uye Chishamiso Medal, kungodoma mashoma.

Kuchave nekutambudzwa kwakawanda. Muchinjikwa unozozvidzwa. Ichakandirwa pasi uye ropa richayerera… Iva nemenduru yakarohwa sezvandakuratidza. Vose vanoipfeka vanogashira nyasha huru. -Mai vedu kuna St. Catherine Labouré (1806-1876 AD). pane Chishamiso Menduru, Mukadzi Wedu weRosary Library Tarisiro

Zvombo zvedu zvikuru, zvisinei, zvichave kurumbidzwa kwezita raJesu pamiromo yedu, uye Muchinjikwa mune rumwe ruoko uye neRosary Tsvene mune rumwe. St. Louis de Montfort inotsanangura Vaapositora venguva dzekupedzisira sevaya…

… NeMuchinjikwa wevashandi vavo uye neRosary yezvipfuramabwe zvavo.

Pachava nezvishamiso zvakatikomberedza. Simba raJesu rinozoonekwa. Mufaro nerunyararo rweMweya Mutsvene zvichatitsigira. Amai vedu vanozova nesu. Vasande nengirozi vanozoonekwa vachitinyaradza. Kuchave nevamwe vachatinyaradza, sevakadzi vachichema vakanyaradza Jesu muNzira yeMuchinjikwa, uye Veronica akapukuta kumeso kwake. Pachave pasina chinhu chinoshaikwa icho isu chatinoda. Panowanda zvivi, nyasha dzichawedzera zvakanyanya. Izvo zvisingagoneki kumunhu zvichave zvinobvira kuna Mwari.

Kana asina kuregerera nyika yekare, kunyangwe akachengetedza Noa, muparidzi wekururama, pamwe nevamwe vanomwe, paakaunza mafashama panyika isina umwari; uye kana akapa maguta eSodhoma neGomora kuruparadziko, achiaita madota, achiaita muenzaniso wevasina umwari yezvichauya; uye kana akanunura Roti, murume akarurama aimanikidzwa nehunhu hwevanhu vasina hunhu (nekuti zuva nezuva zuva iro munhu akarurama aigara pakati pavo airwadziswa pamweya wake wakarurama nezviito zvekusateerera mutemo zvaakaona nekunzwa), zvino Ishe vanoziva kununura vanozvipira kubva mukutongwa uye kuchengeta vasina kururama vari pasi pechirango chezuva rekutongwa (2 Pet 2: 9)

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MAMIRIRIYONI, MUEDZO WEGORE GORE.