Kuvengwa kweChechi

 

FOR masvondo maviri mushure mekusiya basa kwaPapa Benedict XVI, yambiro yakaramba ichiuya mumoyo mangu kuti Chechi yave kupinda mairi “Mazuva ane ngozi” uye nguva ye "Kuvhiringidzika kukuru." [1]Cf. Unovanza Sei Muti Iwo mazwi akanyanya kukanganisa maitiro andaizoenda kunyoreri apostolate iyi, ndichiziva kuti zvaizodikanwa kukugadzirira iwe, vaverengi vangu, kune Dutu mhepo dzaiuya.

Uye chii chave chiri kuuya? Kushuva kweChechi paanofanira kupasa…

… Kuburikidza nemuyedzo wekupedzisira uyo uchazungunusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza neiyi Paseka yekupedzisira, apo ichatevera Ishe wayo murufu Rwake nekumuka kuvakafa. -Catechism yeChechi yeKaturike, 675, 677

Nhasi, kunyongana kumwechete uye kurwadziwa kwakaturikwa muImba yepamusoro neKudya Kwemanheru kwekupedzisira zvakare kwakazara muChechi panguva ino. VaApostora vaive vakadaro kuzununguswa nemashoko ekuti Jesu anofanira kutambura nekufa; kuzununguswa kuti kupinda kwake muJerusarema kwaive kusiri kukunda kwavanga vachitarisira; kuzununguswa kuwana kuti pakati pavo paizotengesa Tenzi wavo.

Ipapo Jesu akati kwavari, “Husiku huno kutenda kwenyu mandiri kuchazunzwa, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, 'Ndicharova mufudzi, uye makwai eboka achapararira'….” (Mateo 26:31)

On iri zuva reChechi Kushushikana, saizvozvowo, tiri kuzununguswa uye nenzira yakafanana nenzira iyi: kuburikidza nekurova kwemufudzi, ndiko kuti, iyo madhiri.

 

ASAS

Zvinonyadzisa zvebonde zvinoramba zvichioneka zvakarova hupirisita zvakanyanya zvekuti, munzvimbo zhinji, Chechi yarasikirwa nekuvimbika kwayo zvachose. Zvinoita sekunge iye zvino akatasva "dhongi rekuzvidzwa" achipinda muJerusarema.

Nekuda kweizvozvo, kutenda kwakadai kunova kusingadaviriki, uye Chechi haichakwanise kuzviratidza nenzira kwayo semazivisi aIshe. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, Papa, Chechi, uye Zviratidzo zveNguva: Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 25

Panguva imwecheteyo, Pope Francis vane, mumutauro wakawandisa wakasimba, vakapokana nehupirisita kuti vatore mamiriro ehupenyu vachitevedzera kuzvininipisa kwaIshe Wedu: kuve nyore, kujekesa, uye kuwanikwa.

Tarira, mambo wako anouya kwauri, ari munyoro, akatasva mbongoro… (Mat 20: 5)

Kurambidzwa kwechinhu chose kubva kumuzinda wepapa wakajairika, kusvika kumareniyoni, uye kunyangwe mupfekero wepapa kwakabata pfungwa dzenyika. Ivo zvakare vakadanidzira mhando ye "Hosana" sezvavanoona chimwe chinhu chinoyemurika chichionekwa.

… Riini akapinda muJerusarema guta rose rakazungunuswa…

Asi kungofanana nemaonero aiita vanhu Jesu pamusoro pake - vachimuona achingori muprofita wetariro dzenhema dzehumesiya - saizvozvowo, meseji yetsitsi yaPope Francis haina kunzwisiswa nevazhinji semvumo yekugara muzvivi.

"Ndiani uyu?" Zvaunga zvikapindura zvikati: Uyu ndiJesu muporofita weNazareta reGarirea.

 

VANOTUTSA

Kuzungunuka hakuna kupera nekupinda kwaKristu, asi kwakaramba kuchidzokorora muImba yepamusoro apo Akazivisa kuti mumwe wavo aizomutengesa.

Vakashushikana zvikuru nechinhu ichi, vakatanga kuti mumwe nomumwe kwaari, "Chokwadi, ndini here, Ishe?" (Mateo 26:22)

Chinhu chimwe ndechechokwadi chekupapa kwaFrancis: iri kutungamira kune kusefa kukuru paawa ino, imwe iyo iyo "kutenda" kweumwe neumwe wedu kuri kuyedzwa kune imwe nhanho kana imwe.

… Sekuudzwa kwakaita Kristu naPeter, “Simoni, Simoni, tarira, Satani akakudai kuti akuzungurei segorosi,” nhasi “tiri kurwadziwa zvakare kuti Satani akabvumirwa kusefa vadzidzi pamberi penyika yose. ” —PAPA BENEDICT XVI, Misa yeChirairo chaIshe, Kubvumbi 21, 2011

Maitiro ekuzvimiririra uye kusanzwisisika kusingazivikanwe kwapapa uyu kwakatungamira kwete chete kwakasiyana kwakanyanya mukududzira magwaro apapa, asi kumisasa yakasiyana siyana ichitaura izvozvo ivo ndivo vakatendeka zvakanyanya kuEvhangeri. 

Petro akati kwaari, "Kunyange kutenda kwavo makunozununguswa, ini handingatongozununguswi." (Mateo 26:33)

Mukupedzisira, aive asiri Judhasi chete, asi Petro akatengesa Kristu. Judhasi, nekuti akaramba Chokwadi; Petro, nekuti ainyara nazvo.

 

Judhasi Pakati Pedu

Zvatiri kuona nhasi chimwe chinhu chakafanana neKudya Kwekupedzisira uko maJudase ave kubuda. Mabhishopi nevapirisita avo vanga vari mumimvuri vava kuita saJudhasi, vachinzwa hushingi nechirongwa chaPapa Francis, vachitamba pane zvirevo zvakaunzwa nemaitiro ake ehutungamiriri. Panzvimbo pekududzira kusanzwisisika uku sezvavanofanira - kuburikidza nejenare yeChitsika Tsika - vamuka kubva paTafura yaKristu uye vakatengesa Chokwadi ne "makumi matatu esirivheri" (ndokuti tariro dzisina maturo. Nei izvi zvichifanira kutishamisa? Dai zvaive zviri muchirevo cheMisa Tsvene kuti Judhasi aizomuka kuti atengese Ishe, saka futi, ndivo vachange vari ivo vanogovana Dhavhidyo reMutambo nesuwo vachasimuka kuti vatengese Ishe. muawa yePassion yedu. 

Uye vari kutengesa sei Muviri waKristu?

Zvino kwakauya chaunga, uye murume wainzi Judhasi, umwe wevanegumi nevaviri, wakavatungamirira. Zvino wakaswedera kuna Jesu kuti amutsvode; Asi Jesu wakati kwaari: Judhasi, unotengesa Mwanakomana wemunhu netsvodo here? (Ruka 22: 47-48)

Hongu, varume ava vamuka "kutsvoda" Muviri waKristu nenhema uye Anti-Ngoni, iko kushomeka kwemazwi anoita se "rudo", "ngoni", uye "chiedza" asi ari rima muchokwadi. Izvo hazvitungamire kuchokwadi icho icho chega chinotisunungura - ku Tsitsi dzechokwadi. Kunyangwe zvese misangano yabhishopi inokanganisa Tsika, mayunivhesiti eKatorike anopa mapuratifomu kuvanyengeri, vezvematongerwo enyika vechiKaturike vachitengesa kunze, kana zvikoro zveKaturike zvinodzidzisa dzidziso yakajeka yebonde… tiri kuona kunyombwa kwakadzika kweUyo ari Chokwadi padanho rega rega renharaunda.

Muchokwadi, maKatorike mazhinji anonzwa kusiiwa kunyanya naPapa Francis ve inoratidzika tichiregeredza iyo iri pachena dambudziko. Mibvunzo inosara kune vamwe yekuti sei akaunganidza vazhinji veava "varume vakasununguka" vakamukomberedza; nei achibvumidza maJudges aya kuti ashande akasununguka; kana kuti sei asingapindure zvakajeka maKadhinari "dubia" -chikumbiro chavo chekujekeswa pazvinhu zvekuroora uye chinangwa chechivi. Ndinotenda imwe mhinduro ndeyekuti izvi zvinhu zvinofanirwa kuitika sezvo awa reKudenga kweKereke rasvika. NdiKristu, pakupedzisira, ari kubvumidza izvi sezvo ari Iye - kwete Papa - ari "kuvaka" Chechi Yake. [2]Cf. Mat 16:18

Zvichakadaro, Judhasi paaimutengesa uye vaApostora vaitora minondo yekumisa zvese zvisina maturo, Jesu aive akabatikana nekuratidza tsitsi kusvika paminiti yekupedzisira-kunyangwe kune avo vaizomusunga:

Jesu akati, "Zvaringana!" Ndokubata nzeve yake, akamuporesa. (Ruka 22:51)

 

KURAMBIRA PETRO

Zvinosuruvarisa-pamwe zvakatosuruvarisa kupfuura kutengesa kusingadzivisike kwaJudhasi - ndivaPeter vari pakati pedu. Ndakarohwa zvakanyanya svondo rapfuura nemashoko aSt. Paul:

Naizvozvo, chero munhu anofunga kuti akamira akachengeteka anofanira kuchenjera kuti arege kuwa. (1 VaKorinde 10:12)

Havasi vapristi vanyengeri kana mabhishopi anofambira mberi anomuka kusvika husiku andishamisa; Ndeavo vakapandukira Chechi nehasha dzakafanana nekuramba uko Peter akaburitsa husiku hwakasuruvara. Rangarira apo Petro paakatanga kupokana nepfungwa yekuti Jesu "achatambura nekufa":

Ipapo Petro akaenda naye parutivi akatanga kumutsiura akati, “Kwete, Ishe! Hakuna zvakadaro zvichaitika kwauri. Zvino akatendeuka akati kuna Petro: Ibva shure kwangu, Satani! Uri chipingamupinyi kwandiri. Haufungi sezvinoita Mwari, asi sezvinoita vanhu. (Mat. 16: 22-23)

Izvi zvinomiririra avo vasingakwanise kugamuchira Kereke isina kugadzirwa nemufananidzo wavo. Havana kugutsikana nekukanganiswa kweichi papa chazvino, murombo wepashure-Vatican II liturgy, uye kushayikwa kwekuremekedzwa (zvese izvi ichokwadi). Asi pane kugara naKristu muGetsemane iri, ivo vari kutiza Chechi. Havasi kufunga sezvinoita Mwari, asi sezvinoita vanhu. Nekuti ivo havaoni kuti Chechi inofanirwa kuitawo yayo Shungu. Havagoni kuona kuti kushushikana ikozvino kuri muedzo kuona kana kutenda kwavo kuri muna Jesu Kristu… kana mukubwinya kwekare kwesangano. Ivo vanonyara, saPetro aive waJesu, kuona Muviri waKristu uri muhurombo hwakadai.

Ipapo akatanga kutuka nekupika, "Handizivi murume uyu." Uye pakarepo jongwe rakarira. (Mateo 26:74)

Isuwo tinozviona zvakaoma kubvuma kuti akazvisunga kuzviremera zveChechi yake nevashumiri vake. Isuwo hatidi kubvuma kuti haana simba pasi rino. Isuwo tinowana zvikonzero apo kuve vadzidzi vake kunotanga kuve kwakanyanya kudhura, kune ngozi zvakanyanya. Tese zvedu tinoda kutendeuka kunoita kuti tigamuchire Jesu muchokwadi chake saMwari uye munhu. Tinoda kuzvininipisa kwemudzidzi anotevera kuda kwaTenzi wake. —PAPA BENEDICT XVI, Misa yeChirairo chaIshe, Kubvumbi 21, 2011

Ehe, ini ndinoda kuimba, makenduru, macasco, zvidhori, zvinonhuwira, aritari dzakakwirira, zvifananidzo, uye magirazi akasvibisa windows sedevacantist. Asi ndinotenda zvakare kuti Jesu achatibvisira zvese izvi kuti atidzorere pakati peKutenda kwedu, unova iwo Muchinjikwa (nebasa redu kuuziva nehupenyu hwedu). Icho chokwadi, zvakadaro, ndechekuti vazhinji vanofarira kupemberera Misa muchiLatin pane kuti vachengetedze kubatana kweMuviri waKristu.

Uye Mutumbi waKe uri kuputswa zvakare.

 

MOTO WAJOHANE

Kwatiri, nzvimbo dzisina chinhu patafura yemutambo wemuchato waIshe… kokero dzakaramba, kusava nehanya naye uye kuva pedyo kwake… zvingave zvinoregererwa kana kwete, hazvisisiri mufananidzo asi chinhu chaicho, munyika chaidzo dzaakange azivisa. kuswedera kwake munzira inokosha. —PAPA BENEDICT XVI, Misa yeChirairo chaIshe, Kubvumbi 21, 2011

Hama nehanzvadzi, ndinotaura zvinhu izvi manheru ano akasuwa, kwete kupomera, asi kutimutsa kusvika paawa yatiri kurarama. Nokuti, savaApostora muGetsemani, vazhinji vakarara…

Ndiko kurara kwedu pamberi paMwari uko kunoita kuti tirege kufunga nezvezvakaipa: isu hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa, uye nekudaro tinoramba tisingakendenga nezvakaipa… kurara 'ndokwedu, kweavo vedu uyo asingade kuwona izere simba rehuipi uye asingade kupinda muPassion yake. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

“Zvirokwazvo handisi ini, Ishe?”…. "Chero ani anofunga kuti akamira akachengeteka ngaachenjere kuti arege kuwira pasi."

Sekureva kweEvhangeri, nguva yekusefa payakasvika, vaapositori vese vakatiza mubindu. Uye nokudaro, tinogona kuyedzwa kuti tirege tariro tichiti, “Neniwo, Ishe, ndichakutengesai here? Zvinofanira kunge zvisingadzivisiki! ”

Asi, paive nemumwe mudzidzi asina kusiya Jesu pakupedzisira: St. John. Uye heino chikonzero. PaKudya Kwemanheru Kwokupedzisira, tinoverenga kuti:

Mumwe wevadzidzi vake, Jesu waaida, akanga avete pedyo nechipfuva chaJesu. (Johani 13:23)

Kunyangwe hazvo John akatiza Bindu, akadzokera kutsoka dzeMuchinjikwa. Sei? Nekuti anga akarara padyo nepachipfuva chaJesu. John akateerera kurova kwemoyo kwaMwari, izwi reMufudzi raidzokorora radzokororazve, "Ndine tsitsi. Ndine tsitsi. Ndine tsitsi… vimba mandiri. ” Johane anozonyora achiti, "Anoda zvakakwana anodzinga kutya…" [3]1 John 4: 18 Ndiwo maungira ekurova kwemoyo kwakatungamira Johane kuMuchinjikwa. Rwiyo rworudo kubva kuMuponesi Mwoyo Unoyera rwakanyudza izwi rekutya.

Zvandiri kutaura ndezvekuti mushonga wekuramba kutenda munguva dzino hakusi kungoomerera kune Tsika Tsvene. Zvirokwazvo, vaive ivo vezvemitemo vakasunga Jesu nevaFarisei avo vakakumbira kurovererwa kwake. Asi, ndiye uyo anouya kwaari semwana mudiki, kwete kungoteerera zvese zvaAkazivisa, asi kupfuura chero chinhu chipi zvacho chinoisa musoro wavo pachipfuva Chake mukudyidzana kwekunamata. Naizvozvi ini handireve kungoverengera mazwi, asi munamato unobva pamoyo. Haisi yekungonamata kuna Mwari, asi kuve ne Ukama Naye… kugoverana kwepedyo pakati pe "shamwari". Zvese izvi zvinoitika, kwete mumusoro chete, asi kunyanya mumoyo.

Moyo ndiyo nzvimbo yekugara kwandinenge ndiri, kwandinogara… moyo ndiyo nzvimbo "kwandinoenda"… Ndiyo nzvimbo yezvokwadi, kwatinosarudza hupenyu kana rufu. Iyi inzvimbo yekusangana, nekuti semufananidzo waMwari tinogara muhukama: ndiyo nzvimbo yesungano…. Munamato wechiKristu hukama hwechisungo pakati paMwari nemunhu munaKristu. Icho chiito chaMwari uye chemunhu, chinobuda kubva kune ese Mweya Mutsvene uye pachedu, zvakanangiswa kuna Baba, mukubatana nekuda kwemunhu kweMwanakomana waMwari akaitwa munhu… munamato hukama huripo hwevana vaMwari naBaba vavo avo vakanaka kupfuura mwero, neMwanakomana wavo Jesu Kristu uye neMweya Mutsvene. Nyasha dzeHumambo "mubatanidzwa wevatsvene vese nehumambo hutatu… nemweya wese wemunhu." Nekudaro, hupenyu hwekunamatira itsika yekuve pamberi paMwari vatatu-vatsvene uye mukuyanana naye. -Catechism yeChechi yeKaturike,n. 2563-2565

Apo patinopinda izvozvi muEaster Triduum, ndinokusiyai nemazwi aIshe Wedu chaiwo maererano ne "kuda, kufa, uye kumuka" kweChechi, yakapihwa paPentekosti Muvhuro waMay, 1975 muSt.Peter's Square pamberi paPapa Paul VI:

Nekuti ini ndinokuda, ndoda kukuratidza zvandiri kuita munyika nhasi. Ini ndoda kukugadzirira izvo zvichauya. Mazuva erima ari kuuya pasirese, mazuva enhamo ... Zvivakwa zvino zvamira hazvizomira. Tsigiro dziripo vanhu vangu ikozvino havave varipo. Ndinoda kuti muve makagadzirira, vanhu vangu, kuti muzive ini chete uye munamati kwandiri uye ndive neni nenzira yakadzama kupfuura zvandakamboita. Ndichakutungamira kugwenga… Ndichakubvisa zvinhu zvese zvauri kuvimba nazvo ikozvino, saka unovimba neni chete. Nguva yerima iri kuuya pamusoro penyika, asi nguva yekubwinya iri kuuya kuChechi yangu, nguva yekubwinya iri kuuya vanhu vangu. Ndichadurura pamusoro pako zvipo zvese zveMweya wangu. Ini ndinokugadzirira iwe kurwa kwemweya; Ini ndinokugadzirira iwe nguva yekuparidzira iyo nyika isina kumbobvira yaona…. Uye kana iwe usisina chimwe kunze kwangu, iwe uchave nezvose: nyika, minda, dzimba, uye hama uye hanzvadzi uye rudo uye mufaro nerunyararo kupfuura kare. Gadzirira, vanhu vangu, ndinoda kukugadzirira iwe… -Akapihwa Ralph Martin pamusangano naPope uye neCharismatic Renewal Movement

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Francis, uye Kuuya Passion kweChechi

Dhipi Rokunyudza

Kana Sora Ratanga Kuenda

Ndichamhanyawo Here?

Kusungirirwa Neshinda

PaEvha

 

Ndikuropafadzei uye ndinokutendai
nekuda kwekupa zvipo zvako kweLent!

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Cf. Unovanza Sei Muti
2 Cf. Mat 16:18
3 1 John 4: 18
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.