Mhinduro Yakanyarara

 
Jesu Anoshorwa, naMichael D. O'Brien

 

 Kutanga kuburitswa Kubvumbi 24, 2009. 

 

PANO iri kuuya nguva apo Chechi ichateedzera Ishe wayo pamberi pevanoipomera, apo zuva rekukakavadzana nekudzivirira richapihwa Mhinduro Yakanyarara.

“Hauna mhinduro here? Varume ava vanopupurei zvinopikisana newe? Asi Jesu wakanyarara, akasapindura chinhu. (Mako 14: 60-61)

 

KUSVIRA KWECHOKWADI

Ini ndakanyora nguva pfupi yadarika nezvekuuya chimurenga. Vazhinji havagone kutenda kuti izvi zvinogoneka. Asi izvo zvatinofunga uye zvatinoona zvinhu zviviri zvakasiyana: zviratidzo zvenguva zvakatikomberedza. Kunyangwe ari mukwikwidzi waMiss USA akamiririra muchato wechivanhu, kana Baba Vatsvene vachifumura nhema pamusoro pemakondomu, mhinduro iri kuwedzera asingadzorwi. Chimwe chezviratidzo zvikuru kwazvo, zvirinani munyaya yaBaba Vatsvene, ndechekuti ari kuramba achirohwa vamwe mabishopu uye vapristi. Ini ndinofunga nezve Wedu Mukadzi weAkita:

Basa radhiyabhorosi richapinda mukati meChechi nenzira yekuti munhu aone makadhinari vachipikisana nemakadinali, mabhishopi vachirwisa mabhishopi. Vapirisita vanondinamata vachazvidzwa uye vachapikiswa nehukama hwavo… - Mukadzi Wedu waAkita kuna Sr. Agnes, Wechitatu uye wekupedzisira meseji, Gumiguru 13, 1973; yakatenderwa nabhishopi wepanzvimbo

Kubva kare kuma1990, ndakaburitsa chikamu chidiki-chidiki chenhepfenyuro ndichifumura chokwadi chekuti makondomu anoita zvishoma kudzivirira zvirwere zvepabonde zveChlamydia neHuman Papilloma Virus (iyo inosangana negomarara remuromo wechibereko). Zvakare, pane humbowo hwakasimba hwekuti makondomu anotungamira mukuwedzera kwekuita bonde, kuwedzera chirwere cheAIDS:

Pane mubatanidzwa usingachinji unoratidzwa nezvidzidzo zvedu zvepamusoro, kusanganisira iyo yakabhadharwa mari neUS 'Demographic Health Surveys,' pakati pekuwanika nekushandiswa kwemakondomu uye nepamusoro (kwete pasi) hwehutachiona hweHIV. -Edward C. Green, Director weAIDS Prevention Research Project paHarvard Center yePopulation and Development Zvidzidzo; LifeSiteNews.com, Kurume 19, 2009

Asi mazuva aripo uye ari kuuya apo humbowo hunokosha zvishoma; uko chokwadi chinozviisa pasi; uko nhoroondo inonyorwazve; uko huchenjeri hwamazera hunosekwa; uko chikonzero chinotsiviwa nemanzwiro; rusununguko rwakadzingwa neudzvanyiriri. 

Mune imwe yezvinyorwa zvangu zvekutanga, ndakanyora kuti:

155-lgKusashivirira kwe "kushivirira!" Zvinoda kuziva kuti avo vanopomera maKristu ruvengo nekusashivirira kazhinji ndivo vane huturu hwakanyanya pakutaurisa uye chinangwa. Ndihwo huri pachena - uye hunyengeri huri munguva yedu.

Jesu akaporofita mazuva ano pakutanga chaiko kwehushumiri hwake:

Kutongwa ndokuku: Chiedza chakauya panyika, asi vanhu vakasarudza rima panzvimbo yechiedza; nekuti mabasa avo akange akaipa. Nekuti umwe neumwe unoita zvakaipa unovenga chiedza, uye haauyi pachiedza, kuti mabasa ake arege kuratidzwa pachena. (Johani 3: 19-20)

Nekudaro, sekungonyarara kwakaita Jesu pakatanga Passion yake, saizvozvo zvakare, Chechi ichatevera iye Ishe. Asi Jesu akangonyarara pamberi pematare ezvitendero aive asingafarire chokwadi, asi mukushora. Saizvozvowo, Jesu akanyarara pamberi paHerodhi uyo aingofarira zviratidzo, kwete ruponeso. Asi Jesu akaita taura kuna Pirato nekuti anga achiri kutsvaga chokwadi nekunaka kunyangwe, pakupedzisira, akabata kutya. 

Pirato akati kwaari: Chokwadi chii? Zvino wakati areva izvi, akabudirazve kuvaJudha, akati kwavari: Ini handiwani mhosva kwaari. (Johani 18:38)

Nekudaro, isu tiri kupinda muawa apo patinofanirwa kukumbira Huchenjeri hweMweya kuti tizive nguva yekutaura uye nguva yekurega kutaura; kuti ichashanda vhangeri riini uye rini. Nekuti zvese kunyarara uye mazwi anogona kutaura zvine simba. Gwara harisi iro risingataure asi riri afraid kutaura. Uyu anga asiri Jesu, kana isu hatifanire kunge tiri isu. 

Munguva yedu kupfuura nakare kose chinhu chakakura kwazvo chevaya vane mafungiro akaipa huipi nekushaya simba kwevanhu vakanaka, uye simba rese rekutonga kwaSatani kuri nekuda kwekushaya simba kwevaKaturike. O, kana ndikabvunza Mununuri Mutsvene, sezvakaitwa nemuporofita Zachary mumweya, 'Ani maronda aya ari mumaoko ako?' mhinduro yaisazo kupokana. 'Naaya ndakakuvadzwa mumba yeavo vaindida. Ndakakuvadzwa neshamwari dzangu dzisina kana chavakaita kundidzivirira uye avo, pazviitiko zvese, vaizviita vateveri vevavengi Vangu. ' Uku kuzvidza kunogona kuendeswa kune vasina simba uye vanotya maKaturike enyika dzese. —PAPA ST. PIUS X, Kuburitswa kweDecree yeHeroic Hunhu hweSt.Joan weArc, nezvimwewo, Zvita 13, 1908; v Vatican.va

 

NGUVA YENGUVA

Zvakare, hama nehanzvadzi, hatifanire kutya kudaidza zvakaipa nezita rayo, tichiziva kuti tiri kurarama muhondo isingaite, yakadaidzwa naPope John Paul II "kusangana kwekupedzisira." Kukura kwehondo iyi kwakadzokororwazve naBhishopi Robert Finn we diocese yeKansas City-St. Joseph.

Pandinotaura izwi rekurudziro nhasi ndinodawo kukutaurirai zvine hungwaru, shamwari dzinodiwa, "Tiri kuhondo!" … Nyaya dzanhasi dzinounza "Kukwirisa nekuchimbidza kune kwedu kuedza kunogona kukwikwidza chero nguva yapfuura." —April 21, 2009, LifeSiteNews.com 

Bishop Finn vakabvuma kuti hondo iri kazhinji pakati penhengo dzeChechi pachayo.

"Hondo pakati pevatendi," vanoti chimwe "chinhu chatinobvumirana" nesu, panguva imwe chete, vachirwisa dzidziso dzakakosha dzeChechi, kana kusabvumirana nemutemo wechisikigo - kushorwa uku ndiko kumwe kunoodza moyo, kuvhiringidza, uye kune ngozi. —Ibid.

Kana kusabvisa iwo wepakati meseji yeEvhangeri pachayo? Kugara Sachigaro weGerman Episcopal Musangano, Archbishop we Freiburg, Robert Zollitsch, munguva pfupi yapfuura akati,

Kristu "haana kufira zvivi zvevanhu sekunge kuti Mwari apa chibayiro, sembudzi." Asi, Jesu akange angopa "kubatana" chete nevarombo nevanotambura. Zollitsch akadaro "Ndiwo maonero makuru aya, kubatana kukuru uku." Mubvunzurudzo akabvunza, "Iwe hauchazozvitsanangure nenzira yekuti Mwari vakapa Mwanakomana wavo wega, nekuti isu vanhu takanga takatadza? Iwe waisazogona kuzvitsanangura seizvi?Monsignor Zollitsch akapindura, "Aihwa." -LifeSiteNews.com, Kubvumbi 21, 2009

Kuodza mwoyo, kuvhiringidza, kune njodzi. Zvakadaro, tinofanirwa kutaura chokwadi nguva ichiripo yekuti titaure chokwadi, kunyangwe kana, vakadaro Bishop Finn, "zvinoreva kuti tinogona kupopoterwa pane dzimwe nguva neavo vanoda kuti titaure zvishoma."

Unoziva kuti akaratidzwa kuti abvise zvivi Ropa raJesu Mwanakomana wake rinotisuka kubva kuzvivi zvose… Tarisai, Gwayana raMwari, rinobvisa zvivi zvenyika! (1 Johani 3: 5; 1: 7; Johani 1:29)

 

VATAKURI VENYAYA!

Satan nevavengi vehupenyu vaizokuda iwe neni kukambaira mugomba ndonyarara. Izvi hazvisi Mhinduro Yakanyarara Ndiri kutaura nezvazvo. Nekuti kunyangwe tichitaura kana kunyarara, hupenyu hwedu hunofanira kudaidzira Evhangeri yaJesu Kristu kuburikidza nematauriro edu kana zviito zvedu; kuburikidza nekuzivisa kwechokwadi kana chapupu cherudo… rudo runokunda. ChiKristu hachisi chinamato chemafirosofi asi Vhangeri re kushandurwa uko avo vanotenda muna Jesu, vanotendeuka kubva kuhupenyu hwechivi uye votevera tsoka dzaTenzi, vari "kushandurwa kubva pakubwinya kuenda pakubwinya”(2 VaK 3:18) kuburikidza nesimba raMweya Mutsvene. Shanduko iyi inofanirwa kuoneka kune nyika mune zvese zvatiri uye zvatinoita. Pasina iyo, chapupu chedu hachina kuchena, mazwi edu haana simba. 

Kana mazwi aKristu aramba ari matiri tinogona kuparadzira rimi rerudo rwaAkavesa pasi pano; tinokwanisa kusimudza mudenga mwenje wekutenda netariro yatinofambira mberi takananga kwaAri. —PAPA BENEDICT XVI, Nekumba, Basilica yaSt. Peter, Kubvumbi 2, 2009; L'Osservatore Romano, Kubvumbi 8, 2009

Zvichida Pope Benedict akaratidzira mazuva ekupupurira Chinyararire achiswedera apo, murwendo rwake rweku Africa, akataura manyorerwo akaitwa nenyika nevaApostora mumazuva avo ekutambudzwa.

Ndiri kuenda kuAfrica ndichiziva kuti handina chekutaura kana kupa kune avo vandichasangana navo kunze kwaKristu uye Nhau Dzakanaka dzeMuchinjikwa wake, chakavanzika cherudo rukuru, cherudo rwamwari runokunda kushorwa kwevanhu uye kunyange ruregerero nerudo. nekuti vavengi vako vanogona. -Angelus, Kurume 15, 2009, L'Osservatore Romano, Kurume 18, 2009

Sezvo Chechi inopinda muChishuwo chayo, zuva richasvika apo Answe Akanyararar zvichave zvese zvasara kupa… apo Izwi reRudo rinozotaura nekuda kwedu uye kuburikidza nesu. Hongu, kunyarara murudo, kwete kushora.

… Hatizotsauswe kubva panzira yedu, kunyangwe nyika ichitinyengedza nekunyemwerera kwayo kana kuyedza kutityisidzira nekutyisidzira kwakashama kwemiedzo yayo nematambudziko. —St. Peter Damian, Yokunamata pakati Hours, Vol. II, 1778

 

 

Rutsigiro rwako rwemari neminamato ndosaka
urikuverenga izvi nhasi.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.