Zuva Rechitanhatu


Mufananidzo neEPA, na6pm muRome, Kukadzi 11, 2013

 

 

FOR chimwe chikonzero, kusuwa kwakadzika kwakauya pamusoro pangu muna Kubvumbi wa2012, yaive pakarepo mushure merwendo rwaPope kuCuba. Kusuruvara ikoko kwakaguma nekunyora vhiki nhatu dzakazoshevedzwa Kubvisa Anodzora. Inotaura muchidimbu nezvekuti Pope neChechi isimba rinodzivisa sei "asingateereri mutemo," Anopesana naKristu. Ini kana ini hapana kana mumwe munhu wandakaziva kuti Baba Vatsvene vakasarudza ipapo, mushure merwendo irworwo, kusiya chigaro chavo, icho chavakaita muna Kukadzi 11 apfuura 2013.

Kurega basa uku kwatiunza padhuze ne chikumbaridzo cheZuva raIshe…

 

ZUVA RAJEHOVHA

Vanababa veChechi zvakare vakataura nezveZuva raIshe se "zuva rechinomwe," zuva rekuzorora raizouya kuChechi apo zvisikwa zvese zvaizozorora uye nekuona rumwe rudzi rwekuvandudzwa. [1]cf. Kusikwa Kuzvarwa patsva Madzibaba akafananidza Zuva iri kana "zuva rechinomwe" neChitsauko 20 cheSt. John's Apocalypse apo Anopesana naKristu achakundwa, Satani akasungwa nengetani, uye vatsvene vachatonga naKristu kwe "chiuru chemakore."

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Nekudaro, iro Zuva raIshe, iro rinozoguma rave mu Kudzoka kwaJesu mukubwinya pakupera kwenguva, haifanire kufungwa nezvayo seimwe chete, makumi maviri nemana nguva asi iyo, zvakadaro, inotevedzera maratidziro ezuva rezuva:

… Zuva rino redu, rakasungirirwa nekubuda uye nekuvira kwezuva, chiratidzo chezuva iro guru rinotenderera kumakore ane chiuru. -Lactantius, Vanababa veChechi: Dzidziso dzeVamwari, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Ndokureva kuti Zuva raIshe rinotanga muna a murindiro… ari rima rehusiku…  [2]verenga Mamwe Mazuva maviri kwenguva yakakosha

 

RIMWE ZUVA, ZVIURU ZVIURU

Vanababa veChechi vakaita mazuva manomwe echisiko chaMwari munaGenesisi akafanana naiyo makore zviuru zvinomwe kutevera zvisikwa, zvinoenderana nenyaya yemubhaibheri.

Kuna Ishe zuva rimwe chete rakaita sechiuru chamakore, uye chiuru chamakore sezuva rimwe chete. (2 Pt 3: 8)

Nekudaro, vakatora zviuru zvina zvemakore zvinotungamira mukuzvarwa kwaKristu kunomiririra "mazuva mana" ekutanga e "basa" reVanhu vaMwari. Makore zviuru zviviri zvinotevera kubva pakuberekwa kwaKristu vakafunga kuti anoreva mazuva maviri ekupedzisira ekushanda kweChechi. Nekudaro, nekutendeuka kwemireniyamu yatinayo, maererano nedzidziso dzaBaba, yakasvika pakupera kweZuva Rechitanhatu uye pachikumbaridzo cheZuva Rechinomwe — zuva rekuzorora kubva mukushanda kwese kwevanhu vaMwari.

Naizvozvo, zororo resabata richiripo kuvanhu vaMwari. Uye wese anopinda muzororo raMwari, anozorora kubva kumabasa ake sezvakaita Mwari pane ake. (VaH 4: 8)

Rugwaro runoti: 'Uye Mwari akazorora nezuva rechinomwe kubva kumabasa ake ese'… Uye mumazuva matanhatu zvinhu zvakasikwa zvakapedzwa; zviri pachena, nokudaro, kuti vachasvika kumagumo mugore rezviuru zvitanhatu… Asi kana Anopesana naKristu achinge aparadza zvinhu zvese zvepanyika, achatonga kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu, uye achagara mutembere kuJerusarema; uye ipapo Ishe achauya kubva Kudenga mumakore… achitumira murume uyu neavo vanomutevera kudziva remoto; asi kuunza kune vakarurama nguva dzehumambo, ndiko kuti, iyo yasara, zuva dzvene rechinomwe… Izvi zvichaitika munguva dzeumambo, ndiko kuti, nezuva rechinomwe… Sabata rechokwadi revakarurama.  —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa Co .; (St. Irenaeus aive mudzidzi weSt.Polycarp, aiziva nekudzidza kubva kuMuapositori Johane uye akazogadzwa kuva bhishopi weSmirna naJohn.)

Ah! kana muguta roga roga nemusha murau waIshe unocherechedzwa zvakavimbika, kana kuremekedzwa kwezvinhu zvinoyera, kana maSakaramende achiitwa, uye zvisungo zveupenyu hwechiKristu zvichizadzikiswa, panenge pasisina chikonzero chekuti tishande mberi ona zvinhu zvese zvadzoreredzwa munaKristu… Uye zvadaro? Zvino, pakupedzisira, zvinozove pachena kune vese kuti Chechi, seyakatangwa naKristu, inofanirwa kuwana rusununguko ruzere uye izere nekuzvimiririra kubva kuhutongi hwese hwekunze… “Anotyora misoro yevavengi vake,” kuti vese ziva "kuti Mwari ndiye mambo wenyika yose," "kuti maJentairi azive kuti ivo varume." Zvese izvi, Vehama Vanokudzwa, Tinotenda uye tinotarisira nekutenda kusingazununguki. —PAPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Pakudzorerwa Kwezvinhu Zvese", n. 14, 6-7

Zvakare, Madzibaba eChechi haasi kureva kuguma kwenyika, asi kuguma kwe zera, uye kutanga kwenguva nyowani pamberi Kutongwa kwekupedzisira pakupera kwenguva:

… Tinonzwisisa kuti nguva yegore rimwe chete inoratidzwa mumutauro wekufananidzira… Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti mushure mezvese uye, muchidimbu, kumuka nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Kana isu tiri kumagumo kweZuva Rechitanhatu, saka tinofanira zvakare kuona inoenderana "rima" kana "husiku."

 

PAZUVA Rechitanhatu

Ndine akawanda pane akawanda ezvinyorwa pano uye zvakare mu bhuku rangu, iyo inorondedzera zvakadzama zvakadzama - mumashoko evapapa ivo pachavo - rima remweya rakaburukira pamusoro penyika. [3]Kana iwe uri muverengi mutsva, unogona kuwana akati wandei eaya akatorwa muchidimbu mukunyora, Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?

Chii chakaitika pa "zuva rechitanhatu" chairo rekusika? Rugwaro runoti:

Mwari akati: Ngatiitei vanhu nemufananidzo wedu, takafanana ... Mwari akavaropafadza, Mwari akati kwavari: Berekai, muwande; zadzai nyika muikurire… Mwari ndokuti: Tarira, ndinokupa chirimwa chose chinobereka mbeu, chiri panyika, nemuti umwe neumwe unobereka michero, unobereka mbeu, kuti uve chikafu chako. Mwari akaona zvose zvaakaita, onei zvakanaka kwazvo. Manheru akavapo, nemangwanani akatevera - zuva rechitanhatu.

Chii chiri kuitika mu yedu Zuva Rechitanhatu?

Takatanga kutangazve munhu nemufananidzo wedu, kana izvo zvatinofunga kuti mufananidzo wedu unofanirwa kuve. Sezvo ini ndangonyora mukati Mwoyo weNew Revolution, tapinda yedu times kusvika kunoshamisa shanduko: iko kutenda kwekuti bonde redu rekubereka, maitiro ehunhu, uye hunhu hunogona kurongedzwa zvachose, kugadzirwazve, uye kutsiviwa. Isu takaisa tariro yedu kanenge chete musainzi uye tekinoroji kutinunura isu munguva nyowani yekujekeswa kwevanhu uye nerusununguko. Takaita zvemakemikari uye zvemagetsi kuzviita tisingabereki. Isu tatanga zvirongwa zvekuderedza zvakanyanya huwandu hwevanhu. Iwo chaiwo moyo weiyi anthropological shanduko iri satani. KwaSatani kurwisa kwekupedzisira paMusiki na kugadzirisa izvo zvakasikwa naMwari uye kutanga pazuva rechitanhatu. [4]cf. Kudzokera kuEdeni?

Ndinoshamiswa nemashoko chaiwo akataurwa naMwari makore anegumi apfuura apo vakati, “Onai, ndinokupai ose kubereka mbeu chirimwa… nemuti wese une kubereka mbeu michero pazviri chive chikafu chenyu… ”Nhasi, tine vesaenzi nemasangano ari kushandura mbeu idzi dzinopa hupenyu. Vazhinji vari kutoshanda kuseri kwe "Traitor Technologies." [5]cf. http://rense.com/politics6/seedfr.htm Izvi zvinovagonesa kuisa patent nekutengesa mbeu dzakauchikwa idzo, kuburikidza nekuita kwemakemikari, dzinogona "kudzimwa", nekudaro ichiita kuti mbeu isakwanise kubereka. Haichazovi fecund kubereka mbeu Dyara, uye mbeu dzinofanira kuzotengwa zvekare mumwaka unotevera. Makambani akaita seMonsanto, nepo achitaura kuti akasiya "mhodzi dzekuzviuraya" dzakadai, dzakabvuma kuti ndizvo kuenderera mberi nekutsvagurudza uko kuchiri kungovabvumidza kubatidza-kana-kudzima mamwe magene maitiro emiti. [6]cf. http://www.twnside.org.sg/title/seeds-cn.htm Kukuvadza kwatoitwa kuchibage, donje, nezvimwe zvirimwa zvembeu kuburikidza nekushandurwa kwemajini kuchiri kuramba kuchiuya kumberi. Kubva pakutyaira varimi venyika yechitatu kupinda muhurombo nekuzviuraya [7]cf. www.anogars.com kubereka "masora makuru", [8]http://www.reuters.com/ kunyima vanhu zvinovaka muviri muvhu, [9]cf. http://www.globalresearch.ca/ kukonzera chirwere nekufa nemakemikari anofambidzana anodiwa kukura zvirimwa. [10]cf. http://www.naturalnews.com/ Nekudaro, iro Zuva rechitanhatu revanhu nderechokwadi kupesana kwezuva rechitanhatu rezvisikwa!

Mumifananidzo yake, Jesu akafananidza Shoko raMwari nembeu inotakurwa pavhu rakasiyana. Kurwiswa kweiyo mbeu yemunhu uye mhodzi yemiti pakupedzisira kurwisa Jesu, "Shoko rakaitwa nyama" rinova "Hupenyu." Nokuti inotyora pakutanga shoko raBaba rinoti “berekai muwande; zadzai nyika muikurire… ” [11]Gen 1: 28 Kechipiri, inotyora murairo "wekurima nekutarisira" zvisikwa. [12]Gen 2: 15 Chekupedzisira, inopidigura mutemo wepanyama nehunhu hwakagadzwa naMwari maererano neukama naye uye nemumwe, nekuti: "murume anosiya baba vake naamai vake onamatira mudzimai wake, uye vaviri ava vova muviri mumwe". [13]Gen 2: 24

 

KABHINDA RINOTSVIRA…

Tiri kupinda muhusiku hweZuva Rechitanhatu. Kusiya basa kwaPope kuri chiratidzo kupfuura chero chinhu - chess kufamba kweRuoko Rwamwari kuisa yake mambokadzi. Zvakangoitikawo, maawa mashoma mushure mekuzivisa kwaPope, mheni yakarova dome reSt.Peter nenguva dza6 masikati chaipo- kutanga kwe manheru.

Papa Benedict pachake akayambira:

… Munzvimbo dzakakura dzepasi rose kutenda kuri munjodzi yekufa sarimi risingachave nemafuta… Dambudziko chairo panguva ino yenhoroondo yedu nderekuti Mwari ari kutsakatika kubva kumusoro kwevanhu, uye, nekudzikisira kwechiedza chinobva kuna Mwari, vanhu vari kurasikirwa nekutakura kwavo, pamwe nemhedzisiro inowedzera inooneka yekuparadza.-Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vese Mabhishopi eNyika, Kurume 10, 2009; Katorike Online

Ndakagovana nevaverengi chiratidzo chemukati chine simba chandakagamuchira chekenduru inopfungaira (verenga Kenduru Inopfungaira). Mariri, kenduru raimiririra chiedza chechokwadi chiri kudzima munyika. Asi Wedu Mukadzi, vedu Mambokadzi werunyararo, anga achigadzirira nekusimudzira iwo mwenje mumoyo yevasara vevatendi. Ndinotenda kuti murazvo wechokwadi wave kuda kubuda munyika… uye chakabatana neichi chipapa neimwe nzira. Pope Benedict XVI munzira zhinji ndicho "chipo" chekupedzisira chechizvarwa chevadzidzi vakuru vezvechitendero vakatungamira Chechi kubudikidza neDutu rekuramba kutenda iro rava kuzobuda nesimba raro rese pasirese. Papa anotevera achatitungamira zvakare… [14]cf. Mutema Papa? asi ari kukwira chigaro chehushe icho nyika inoda kupidigura. Ndizvozvo chikumbaridzo yandiri kutaura nezvayo.

Mukubvunzurudzwa paakanga achiri kadhinari, Pope Benedict XVI akati:

Abrahama, baba vekutenda, ndiye nekutenda kwake dombo rinodzora nyonganiso, mafashama emvura ekutanga ekuparadza, nekudaro anotsigira zvisikwa. Simoni, wekutanga kupupura kuti Jesu ndiye Kristu… zvino anova kuburikidza nekutenda kwake kwaAbrahama, kunoitwa kutsva muna Kristu, dombo rinomiririra mafungu asina kuchena ekusatenda nekuparadzwa kwawo kwevanhu. —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Inodaidzwa kuKudya, Kunzwisisa Chechi Nhasi, Adrian Walker, Tr., Peji. 55-56

St. Paul akataura nezve restrainer iyo inodzosera iyi "tsvina mafambiro ekusatenda nekuparadzwa kwayo kwevanhu" akaiswa mune imwe inonzi "iye asingateereri mutemo" kana Anopesana naKristu..

Nekuti chakavanzika chekusateerera mutemo chatova nebasa; chete iye zvino anozvidzora achazviita kusvikira abuda munzira. Uye iye asingateereri mutemo achaburitswa pachena (2 VaTesaronika 2: 7-8)

Mune kumwe kwekupedzisira kubvunzurudzwa kwebhuku, Pope Benedict XVI akati:

Chechi inogara ichidanwa kuti iite izvo zvakakumbirwa naAbrahama, kunova kuona kuti variko varume vakarurama vakaringana kudzora zvakaipa nekuparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 166

Pane zvakakwana here? Ndezvipi zviratidzo zvenguva zvinotitaurira? Ngoma dzehondo dziri kurova pasi rese… [15]cf. http://news.nationalpost.com/; http://www.defence.pk/ … Hupfumi hwakarembedzwa neshinda… [16]cf. www.youtube.com mari dzehondo dziri kutanga… [17]cf. http://www.reuters.com/ kushomeka kwechikafu nemvura kuri kuwedzera… [18]cf. http://www.businessinsider.com/ zvisikwa nemakungwa zviri kugomera… [19]cf. http://www.aljazeera.com/ Zvirwere zvepabonde zviri kuputika… [20]cf. http://www.huffingtonpost.com/ mishonga inodzivirira mishonga iri kutyisidzira denda repasi rose… [21]cf. www.yyakatirai.com pasi riri kudengenyeka uye kumuka… [22]cf. http://www.spiegel.de/ zuva rave kusvika pakushanda kwezuva riri pamusoro… [23]cf. http://www.foxnews.com/ asteroid vari kuda kupotsa pasi…. [24]cf. http://en.rian.ru/ uye dai zvese izvo zvaive zvisina kukwana, kometi ichaonekwa gore rino iyo ingave yakajeka semwedzi, izvo masayendisiti ari kudaidza chiitiko "kamwechete mukubudirira". [25]cf. http://blogs.scientificamerican.com/

Muchanzwa nezvehondo nemishumo yehondo… Rudzi ruchamukira rudzi, neushe huchamukira umambo… Kuchava nekudengenyeka kwenyika kune simba, nzara, nematenda kunzvimbo nenzvimbo… Kuchava nezviratidzo muzuva, nemwedzi, nenyeredzi. , uye panyika marudzi achavhunduka… (Mat 24: 6-7; Ruka 21:11, 25)

Asi zvinonyanya kukosha, Mukadzi Wedu, iyo mukadzi akapfeka zuva, ari pano, achionekwa uye achifamba pakati pedu, achigadzirira Mwenga weMwanakomana wake. Hatisi toga apo isu takatarisana nekusangana kwekupedzisira kwenguva yedu. Denga rakashongedzwa, rakagadzirirwa, uye rakabatanidzwa.

Sezvo kusikwa "pakutanga" kwakatanga murima, saizvozvowo, chisikwa chitsva chinouya muNguva yeRunyararo chinotanga murima. Asi Chiedza chiri kuuya…

Uye ipapo uyo wakaipa acharatidzwa uyo Ishe Jesu achauraya nemweya wemuromo wake; uye ucha kuparadza nekupenya kwekuuya kwake,… (2 VaTesaronika 2: 8)

St. Thomas naSt John Chrysostom vanotsanangura mazwi quem Dominus Jesus destruet examplee adventus sui (“Uyo achaparadzwa naIshe Jesu nekupenya kwekuuya kwake”) mupfungwa yekuti Kristu acharova Anopesana naKristu nekumupenya nekupenya kunenge kwakafanana nemashura nechiratidzo cheKuuya kwake kweChipiri… Maonero ane chiremerera, uye iyo inoita kunge inowirirana zvakanyanya neMagwaro Matsvene, ndeyekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike zvakare ichapinda munguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

 

RELATED KUVERENGA:

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo.

Ndinotenda zvikuru neminamato yenyu uye rutsigiro.

www.markmallett.com

-------

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.