Kenduru Inopfungaira

 

 

Chokwadi chakaonekwa sekenduru hombe
kuvhenekera nyika yese nemurazvo wayo unopenya.

—St. Bernadine weSiena

 

SIMBA mufananidzo wakauya kwandiri… mufananidzo unotakura zvese kurudziro neyambiro.

Ivo vanga vachitevera zvinyorwa izvi vanoziva kuti donzo ravo rave kunyatsoitirwa tigadzirirei nguva dzakamira pamberi peChechi nepasi rose. Ivo havana kunyanya kutaura nezvekatekisiti sekutidaidza isu mu Utiziro hwakachengeteka.

 

KABHINDA RINOTSVIRA 

Ndakaona nyika yakaungana kunge mumba mune rima. Pakati pane mwenje unopfuta. Ipfupi kwazvo, wakisi inenge yakanyungudika yese. Murazvo unomiririra mwenje waKristu: chokwadi. [1]Tarira: izvi zvakanyorwa makore manomwe ndisati ndanzwa nezve “Murazvo Werudo” yakataurwa naAmai Vedu kuburikidza nemeseji akatenderwa kuna Elizabeth Kindelmann. Ona Kuverenga Kwakabatana. Wakisi inomiririra iyo nguva yenyasha tinogara. 

Pasi rose chikamu chikuru chiri kufuratira uyu Murazvo. Asi kune avo vasipo, avo vari kutarisa Chiedza vachichirega chichivatungamira, chimwe chinhu chinoshamisa uye chakavanzika chiri kuitika: munhu wavo womukati ari kutungidzwa muchivande.

Iri kukurumidza kuuya nguva iyo ino nguva yenyasha ichatadza kutsigira mwenje (budiriro) nekuda kwechivi chenyika. Zviitiko zviri kuuya zvinowisa kenduru zvachose, uye Chiedza chekenduru ichi chinodzimwa. Kuchavapo nyonganyonga mu “kamuri”

Anotora kunzwisisa kubva kuvatungamiriri venyika, kusvikira votsvangadzira murima pasina chiedza. anovaita kuti vadzedzereke savanhu vakadhakwa. (Jobho 12:25)

Kubviswa kweChiedza kunotungamira mukukanganiswa kukuru uye kutya. Asi avo vanga vachipinza Chiedza munguva ino yekugadzirira isu tave mukati ichave neChiedza chemukati chekuvatungamira nacho (nekuti Chiedza hachimbodzima) Kunyangwe zvavo vachange vachisangana nerima rakavakomberedza, Chiedza chemukati chaJesu chichave chichivhenekera zvakajeka mukati, chichivatungamira zvisingaite kubva munzvimbo yakavanda yemoyo.

Zvino chiratidzo ichi chakange chiine chinovhiringidza. Kwakanga kune mwenje kure… mwenje diki kwazvo. Yakanga isiri yechisikigo, sechiedza chidiki chemwenje. Pakarepo, vazhinji vaive mukamuri vakatsika vakananga kune ichi chiyedza, iro chete iro ravaigona kuona. Kwavari yaive tariro… asi yaive nhema, mwenje unonyengera. Hazvina kupa kudziya, kana Moto, kana Ruponeso- iwo Murazvo uyo wavakanga vatoramba.  

… Munzvimbo dzakakura dzepasi rose kutenda kuri munjodzi yekufa sarimi risingachave nemafuta. -Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vese Mabhishopi eNyika, Kurume 12, 2009; Katorike Online

IT chaiko panopera mireniyumu yechipiri kuti makore makuru, anotyisidzira anosangana kumusoro kwevanhu uye rima rinoburukira pamusoro pemweya yevanhu.  - PAPA JOHN PAUL II, kubva muhurukuro, Zvita, 1983; www.haav.va

 

IZVI ZVINO NGUVA

Rugwaro rwevasikana vanegumi vakauya mupfungwa pakarepo vachitevera mifananidzo iyi. Vasikana vashanu chete ndivo vaive nemafuta akakwana mumarambi avo kuti vabude vasangane neMuroori uyo akauya murima re "pakati pehusiku" (Matthew 25: 1-13). Ndokunge, vasikana vashanu chete vaive vazadza moyo yavo nenyasha dzinodiwa kuti vavape mwenje kuti vaone. Dzimwe mhandara shanu dzakanga dzisina kugadzirira dzichiti, "… marambi edu odzima," uye akaenda kunotenga mamwe mafuta kuvatengesi. Mwoyo yavo yakanga isina kugadzirira, uye saka vakatsvaga "nyasha" dzavaida… kwete kubva kuChena Kwakachena, asi kubva vatengesi vanonyengera.

Zvekare, zvakanyorwa pano zvakaitirwa chinangwa chimwe: kuti ikubatsire kuwana mafuta aya, kuti iwe ugoiswa mucherechedzo nengirozi dzaMwari, kuti iwe ugone kuona nechiedza cheumwari kuburikidza nezuva iro apo Mwanakomana achazovharwa kwenguva pfupi yenguva, achikanda vanhu munguva inorwadza, yerima.

 

MHURI

Isu tinoziva kubva mumashoko aIshe wedu kuti mazuva ano achabata vazhinji vasina kurinda sembavha husiku:

Sezvazvakanga zvakaita pamazuva aNoa, ndizvo zvazvichavawo mumazuva oMwanakomana woMunhu. Vakadya nekunwa, vakatora varume nevakadzi, kusvikira zuva rakapinda Noa muareka — uye mafashama paakasvika rakavaparadza vese.

Zvakanga zvakafanana mumazuva aRoti: vaidya nekunwa, vaitenga nekutengesa, vaivaka nekusima. Asi pazuva rakabuda Roti muSodhomu, moto nesarufa zvakanaya zvichibva kudenga zvikavaparadza vese. Zvichava seizvi nezuva iro Mwanakomana wemunhu raachaburitswa… Rangarirai mukadzi waRoti. Ani naani anoedza kuchengetedza upenyu hwake acharasikirwa nahwo; ani naani anorasikirwa nazvo achazvichengeta. (Ruka 17: 26-33)

Vanoverengeka vevaverengi vangu vakanyora, vakavhunduka kuti nhengo dzemhuri yavo dziri kutsvedza, vachiwedzera kuvengana nekutenda.

Mumazuva edu, kana munzvimbo dzakakura dzepasi rose kutenda kuri munjodzi yekufa senge murazvo usingachave nemafuta, chinonyanya kukosha ndechekuita kuti Mwari avepo munyika ino uye kuratidza varume nevakadzi nzira kuna Mwari. Kwete chero mwari, asi Mwari akataura paSinai; kuna Mwari iye uyo chiso chake chatinoziva murudo runopfuurira "kusvika kumagumo" (cf. Joh. 13:1)- muna Jesu Kristu, akaroverwa nekumuka. Dambudziko chairo panguva ino yenhoroondo yedu nderekuti Mwari ari kutsakatika kubva kumusoro kwevanhu, uye, nekudzikisira kwechiedza chinobva kuna Mwari, vanhu vari kurasikirwa nekutakura kwavo, pamwe nemhedzisiro inowedzera inooneka yekuparadza.-Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vese Mabhishopi eNyika, Kurume 10, 2009; Katorike Online

Iko zvirokwazvo kune kusefa nekuchenesa kunoitika sezvatinotaura. Zvisinei, nekuda kweminamato yako uye nekuda kwekutendeka kwako kuna Jesu, Ndinotenda vanozopihwa nyasha huru apo Mweya waMwari unovhura moyo yese kuti vaone mweya yavo semaonerwo anoitwa naBaba- icho chipo chinoshamisa cheTsitsi icho chiri kuswedera padyo. Mushonga wekutsauka uku mukati memhuri yako ndimo iro Rosary. Verenga zvakare Kuuya Kudzoreredzwa kweMhuri. 

Iwe wakasarudzwa naMwari, kwete kuti uzviponese, asi kuti uve chombo cheruponeso kune vamwe. Muenzaniso wako ndiMariya uyo akazvipira zvachose kuna Mwari nokudaro ndokuva mushandirwi mururegerero - iye Co-redemptrix wevakawanda. Iye mucherechedzo weChechi. Izvo zvinoshanda kwaari zvinoshanda kwauri. Iwewo unofanirwa kuve mudzikinuri pamwe naKristu kuburikidza neminamato yako, kupupura, uye kutambura. 

Sezvineiwo, kuverenga uku kuviri kunobva nhasi (Ndira 12, 2007) Hofisi neMisa:

Avo vakaonekwa sevanokodzera kuenda sevana vaMwari uye nekuzvarwa patsva neMweya Mutsvene kubva kumusoro, uye vane avo mukati mavo Kristu anovaita vatsva uye nekuvazadza nechiedza, vanotungamirirwa neMweya mune zvakasiyana uye nenzira dzakasiyana uye mukuzorora kwavo kwemweya vanotungamirirwa zvisingaoneki mumoyo yavo nenyasha. --Homily nemunyori wemweya wezana ramakore rechina; Yokunamata pakati Hours, Vol. III, peji. 161

Jehovha ndiye chiedza changu noMuponesi wangu; ndingagotya aniko? Jehovha ndiye utiziro hwangu; ndingagotya aniko? 

Kunyange hondo ikandikomba, mwoyo wangu hauzotyi; Kunyangwe hondo ikaitwa pandiri, kunyange zvakadaro ndichavimba.

Nekuti achandiviga paimba yake nezuva renhamo; Achandiviga mutende rake, achandikwidza pamusoro pedombo. (Pisarema 27)

Uye pakupedzisira, kubva kuna St. Peter:

Isu tine iro rechiporofita meseji iro rakavimbika zvachose. Uchaita zvakanaka kuiteerera, semwenje unovhenekera munzvimbo ine rima, kudzamara kwayedza uye nyamasase ichibuda mumwoyo yenyu. (2 Pt 1:19)

 

Kutanga kuburitswa Ndira 12, 2007.

 

RELATED KUVERENGA:

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Tarira: izvi zvakanyorwa makore manomwe ndisati ndanzwa nezve “Murazvo Werudo” yakataurwa naAmai Vedu kuburikidza nemeseji akatenderwa kuna Elizabeth Kindelmann. Ona Kuverenga Kwakabatana.
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.