Sinodi neMweya

 

 

AS Ndanyora mukufungisisa kwangu kweMisa kwemazuva ese (ona pano), kune kumwe kutya mune dzimwe nzvimbo dzeChechi pazvitsitsinho zveSinodho imwe isinganzwisisike mushumo wekukurukurirana (relatio post disceptationem). Vanhu vari kubvunza, "Chii chiri kuitwa nemabhishopi muRome? Pope ari kuitei? ” Asi mubvunzo chaiwo ndewekuti chii chiri kuitwa neMweya Mutsvene? Nekuti Mweya ndiwo wakatumwa naJesu “Kukudzidzisai chokwadi chose. " [1]John 16: 13 Mweya ndiye mutimiriri wedu, rubatsiro rwedu, munyaradzi, simba redu, huchenjeri… asiwo uyo anopomera, anovhenekera, uye anofumura moyo yedu kuitira kuti tiwane mukana wekuti tigare takadzika kuchokwadi chinotisunungura.

Mukuru wangu wezvemweya akandikumbira kuti nditange kugovana pfungwa paSynod. Uye nekudaro, ini ndoda kuratidza mune yakazara pfungwa pane zviri kuitika, kubata pamisoro yakasiyana siyana yandichataura zvakanyanya mumazuva ari mberi. Kune akawanda ma nuances zvekuti hazvibviri kutaura nezvawo munzvimbo imwechete usina kunyora bhuku. Saka ndiri kuzoita izvi mumabits uye nekurumwa, uye kakawanda, sezvo ndichiziva kuti hauna nguva yekuverenga zvibvumirano zvakareba. Asi ndinonamata iwe tora maminetsi mashoma zuva rega rega kuti ufungisise neni izvozvi zviri kutaurwa neMweya kuChechi panguva ino, kukumbira Ishe kuti vatipe njere dzatinoda kuti tive vakatendeka kuzwi Ravo.

Nzvimbo yakanaka kutanga muEvhangeri yanhasi…

 

Hapana chakavanzika chisingazobudiswi pachena, kana chakavanzika chisingazozivikanwi. Naizvozvo zvese zvawataura murima zvichanzwikwa muchiedza, uye zvawaka zevezera pakavharwa nemikova zvichaziviswa pamusoro pedzimba. (Ruka 12: 2-3)

 

VANHU VANE RIMU

Sinodi muRome yakadaidzwa kuti igadzirise maitiro ekugadzirisa matambudziko evafundisi akatarisana nemhuri uye vafudzi vakapomerwa kuvatungamira. Chokwadi, ndiani asingaone kuti mhuri iri pasi kunetseka kukuru nhasi? Kurambana, zvinodhaka, doro, zvinonyadzisira, kupandukira, kupatsanura, mitoro yezvemari, nezvimwe…. zvakakanganisa zvakanyanya dzinenge mhuri dzese dzepanyika, kunyanya munyika dzekuMadokero.

Munzira dzakawanda, takafanana nevanhu zvakare venguva yaKristu, "Vanhu vari murima." [2]cf. Mat. 4:16 Asi kwete mhuri dzoga… vafundisi zvakare. Uye ndinotaura izvi nerudo, nekuti varume ava vane chinja Christus, “Mumwe Kristu.” Asi ivowo hama dzedu, uye isu tinofanira kuvabatsira zvakare neminamato yedu uye rudo kuti vapinde muHumambo hwaMwari. Isu tese takafukidzwa nerima rinotyisa iro rakapenya uye rakakura pamusoro pemazana mazhinji emakore.

Njodzi yakakosha yenguva iri pamberi pedu kupararira kwedambudziko rekusatendeka, iro Vaapositori naIshe wedu Pachezvine vakafanotaura sedambudziko rakaipisisa renguva dzekupedzisira dzeChechi. Uye kanenge mumvuri, mufananidzo chaiwo wenguva dzekupedzisira uri kuuya pamusoro penyika. —John Henry Cardinal Newman (1801-1890), mharidzo pakuvhurwa kweSt. Bernard's Seminary, Gumiguru 2, 1873, Kusavimbika kweRamangwana

Akanga ari Pius X uyo akanyatsoisa mumashoko ekongiri izvo avo vamutangira vaive vatoona: zviratidzo zveicho chinotyisa chirwere chemweya chakaporofitwa naSt. Paul:

Munonzwisisa, Vehama Vanokudzwa, kuti chirwere ichi chii—kuramba kutenda kubva kuna Mwari. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kweZvinhu Zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4th, 1903

Ndiwo mamiriro chaiwo akasarudzika Cardinal Jorge Mario Bergoglio semutungamiriri 265th. Pope Francis anoita kunge arikuona kuti tiri kurarama munguva apo, sekutaura kwaPapa Pius XII, "Chivi chezana ramakore kurasikirwa nekuziva kwechivi." [3]1946 kero kuUnited States Catechetical Congress Nekudaro, Sinodi iri muRome iri kuunza kumberi mubvunzo wekuti ungaita sei nevanhu / vakaroorana vari kugara munzvimbo ine chinangwa chivi chinofa. Ini ndinotaura ndichivavarira nekuti kuitira munhu mweya kuva mumamiriro echivi chinofa, kwete chete kuti nyaya ngaive yakakomba, asi zvakare inofanira kuitirwa "neruzivo rwakazara uye nekubvuma kwemaune." [4]Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1857

Pano ini ndinomutsa mubvunzo. Apo ruzhinji rwevakaroorana vechiKaturike vari kushandisa nzira dzekudzivirira kubata pamuviri, apo huwandu hukuru hwevechidiki maKaturike vari kugara pamwe chete vasati varoora, kana zviyero zvekurambana zvoda kunge zvakakwirira sevakaroorana vepanyika, uye kana pakange pasisina katekisisi yakatendeka yetsika kubva papurupiti … Vane mhosva sei vanhu nhasi maererano nekuve mune mamiriro chaiyeiye chivi chakakomba? Vafundisi vakaumbirwa sei uye kuumbwa mune akasununguka maseminari uko kwakawanda mweya yemweya yakaparara?

Handisi kuti vanhu havana mhosva kana izvozvo kwete kuva nemhosva zvachose muchivi chakakomba haisi nyaya yakakomba yevafundisi. Kwete, ndizvo chaizvo ari kuburitsa paunofunga sei. (Mune kumwe kunyora, ini ndoda kutarisa chaiko isu do tinoziva patinenge tiri muzvivi.) Saka kana vanhu vari murima rakadai, ko isu hatisi here muawa yakafanana neyakauya Jesu nguva yekutanga? Iyo nguva apo hwai dzakarasika dzeIsraeri dzaida chaizvo Mufudzi Akanaka kuti adzitsvage? Izvi hazvisi chaizvo nei Jesu akazviratidza kunaSt Faustina, achimuraira meseji inoshamisa ye Ngoni dzaMwari paawa ino chaiyo ye "dambudziko rekusatendeka" uye "kuramba kutenda"?

MuSungano Yakare ndakatumira vaporofita vanoshandisa mabhanan'ana kuvanhu Vangu. Nhasi ndiri kukutumira netsitsi dzangu kuvanhu vepasi rese. Ini handidi kuranga vanhu vari kurwadziwa, asi ini ndinoda kuiporesa, ndichiimanikidza kuMoyo Wangu Unonzwira tsitsi. Ini ndinoshandisa chirango kana ivo pachavo vachindimanikidza kudaro. Ruoko rwangu rwusingadi kubata bakatwa reruramisiro. Pamberi peZuva reRuramisiro ini ndiri kutumira iro Zuva reNgoni. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 1588

Asi tsitsi hazvireve kugara kwechivi, asi asi, kuve kumeso kwerudo urwu uye tsitsi kune mutadzi (uye mutsauko uyo sezviri pachena wakarasika pane zvimwe zvinhu zveChechi.) Papa haatendi kuti tiri kuratidza Chiso ichocho. zvakaringana, nokudaro, zvese zvaakataura uye zvaakaita kusvika pano kudzosera isu tese kumoyo weEvhangeri, kusangana zvakare nerwusingaperi rudo rwaMwari uye kuva irwo rudo kune vamwe.

Asi nguva dzaenda, pamwe nguva yapera. Bakatwa reruramisiro rinoratidzika kunge rakagadzirirwa zvakare. Asi kana tichifunga kuti Mwari vakagutsikana… Anogara achitishamisa neTsitsi dzake. Ndinotenda kuti achazviita zvakare - kunyangwe se "kushevedza kwekupedzisira" kuvanhu kuti vamutse hana dzevanhu ava murima.

Ndiri kukwanisa kunzwisisa iyo zviratidzo zvenguva uye uve akatendeka kuzwi raIshe rinoratidzwa mavari? Tinofanira kuzvibvunza mibvunzo iyi nhasi tobvunza kuna Ishe moyo unoda mutemo - nekuti mutemo ndewaMwari - asi uyo unodawo kushamisika kwaMwari uye kugona kunzwisisa kuti uyu mutemo mutsvene hausi magumo pachawo. -POPA FRANCIS, Homily, Gumiguru 13, 2014; romereports.com

Kubatana naMwari ndiko kuguma. Iye ane nyota yazvo… uye anozviratidza panguva ino nokushivirira Kwake.

 

RIMA KUUYA KUCHIEDZA

Asi, izvo zvatinonzwa zvichibuda muSynod, pane dzimwe nguva, ngoni dzakaisirwa panzvimbo. Ini ndichanyora zvimwe nezve izvi futi. Panguva imwecheteyo, izvo zvakakumbirwa naPapa Francis yaive hurukuro yakasununguka uye yakavhurika. Akaudza mabhishopi kuti:

Taura zvakajeka. Usaudze munhu, 'haugone kutaura izvozvo ... usatya kundigumbura. -Katurike Herald, October 6th, 2014

Nekuti ndizvo zvinoitwa nemhuri kana dziri munyatwa - dzinoteerana (kana zvikasadaro "dambudziko remhuri" rinowedzera). Achiziva kuti ane vese "vakasununguka" uye "vanochengetedza" mabhishopi achiungana, Papa akavhura pasi kuitira kuti mweya wekushandira pamwe uye bato netariro rinogona kutanga kupedza kusagadzikana kunorwadza kuripo uye kufambisa episcopacy, uye nekudaro Chechi yese, kubatana kukuru.

Mumunamato wekurinda pamberi pekuvhurwa kweSynod, Papa akapa uyu munamato:

Kunze kwekuteerera, tinokumbira kuvhurika kune hurukuro yechokwadi, yakavhurika uye yehama, izvo zvinotitungamira kuti titakure nebasa rekufudza mibvunzo iyo shanduko iyi muEpoch inounza. Tinorega ichidzokera zvakare mumoyo yedu, pasina kumborasa runyararo, asi nekuvimba kwakadzikama uko munguva yake Ishe vasingazokundikana kuunza kubatana…

Dai Mhepo yePendekosti yavhuvhuta pabasa reSynod, paChechi, uye nezvevanhu vese Gadzirisa mapfundo ayo anotadzisa vanhu kusangana, podza maronda akabuda ropa, dzorera tariro. - PAPA FRANCIS, Vigil Wemunamato, Vatican Radio, Gumiguru 5, 2014; firechinavel.com

Sinodhiyo chirongwa chekukanganisa Chechi here kana mukana wekutarisa nzira dzedu dzehufundisi pakati petsika yerufu? Icho chikonzero chekushandura Chechi zvakanyanya kuita "chipatara chemumunda"? Kune maonero mazhinji ekuti izvi zvingaitwe sei, uye saka hazvifanire kushamisa chero munhu kuti dzimwe mharidzo dzeSynodal dzave dzidziso dzezvitendero pamweya wekutaurirana pachena nekutsvaga.

Nekudaro, ini ndinogona kuwedzera, zvave zvichishamisa kuti nei zvirimo mune izvi hurukuro dzakaziviswa kuruzhinji chisina kusefa. Ndeipi mhuri inotepfenyura yavo yemukati "hurukuro dzemhuri" kuvavakidzani? Asi izvi ndizvo chaizvo zvakaitwa, kunyonganiso yemadzibaba mazhinji eSynod. Dambudziko nderekuti: vezvenhau havamiriri kukurudzira kwevaapositori. Vanotsvaga "kuvuza", makuhwa ane muto, kusagadzikana, kupatsanurana ... uye mushumo weSynod uchangoburwa wakapa iwo mikana mundiro.

… Meseji yabuda: Izvi ndizvo zviri kutaurwa nesinodi, izvi ndizvo zviri kutaurwa neChechi yeKatorike. Hazvina mhosva kuti isu tinoedza sei kugadzirisa izvozvo, chero chinhu chatinotaura pano chinenge chave kuita sekunge tiri kuita kumwe kudzora kudzora. —Cardinal Wilfrid Napier, LifeSiteNews.com, Gumiguru 15, 2014

Zvingave zvakagadzirirwa kana kwete, vanhu vakatotanga kufunga kuti Chechi yachinja chinzvimbo chayo. Sinodhiyo kana Papa, zvisinei, havana kunyora tsamba imwe chete yemutemo, ndoda kuchinja maitiro evafundisi. Uye kana vaizodaro, inguva yakareba iri kuuya zvakadaro. Saka kuvhunduka panguva ino kwakarasika zvachose. Kushungurudzika hakusi.

Zvisinei-uye isu tinofanirwa kutarisisa izvi - zviri kuitika izvozvi kuti Sinodi iri kuita senge nesefa. Chiri kutanga kufumura panomira makadinari, mabhishopi, vafundisi nevanhuwo zvavo pakutenda kusingachinjike uye nehunhu hweKaturike. Iri kuratidza, pamwe, matavi akanaka uye akaipa pamberi pekuchekerera. Iri kufumura kutya uye kuvimbika kwevanhuwo zvavo. Zviri kuratidza pekupedzisira kuti chero ani wedu anovimba naKristu nevimbiso Yake yekugara neChechi Yake "kusvika kumagumo enyika." [5]Matt 28: 20 Hapana chakavanzika chisingazoburitswa pachena. Zvese zvakavanzwa murima zviri kuuya kuchiedza.

Uye izvo, ndinotenda, ndizvo zviri kuitwa neMweya.

Nekuti ndiyo nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari; kana ikatanga nesu, zvichaguma sei kune avo vanokundikana kuteerera evhangeri yaMwari? (1 Petro 4:17)

 

 

 

Wakaneta nemumhanzi nezve bonde nemhirizhonga?
Zvakadii nezve mimhanzi inosimudzira iyo inotaura kune yako mwoyo

Dambarefu raMark Zvinotambudza yanga ichibata vazhinji nemabhora ayo akasimba uye mazwi anofamba. Nemaartist uye vaimbi vanobva kumatunhu ese eNorth America, kusanganisira Nashville String Machine, iyi ndeimwe yaMark's
zvigadzirwa zvakaisvonaka zvakadaro. 

Nziyo nezvekutenda, mhuri, uye kushinga izvo zvinokurudzira!

 

Dzvanya pabutiro reAlbum kuti uterere kana kuraira CD idzva raMark!

VULcvrNEWRELEASE8x8__64755.1407304496.1280.1280

 

Teerera pazasi!

 

Zviri kutaurwa nevanhu… 

Ndaterera CD rangu richangotengwa re "Vanotambura" kakawanda uye handikwanise kuzviitira kuti ndichinje CD kuti nditeerere kune mamwe maCD mana aMark andakatenga panguva imwe chete. Rwiyo rwese rwe "Vanotambura" rinongofema Hutsvene! Ini ndinopokana kuti chero mamwe maCD angangobata iyi yazvino muunganidzwa kubva kunaMark, asi kana akatomboita hafu yakanaka
ivo vachiri vanofanirwa-kuve.

—Wayne Labelle

Akafamba rwendo rurefu ari Munjodzi muCD inoridza… Chaizvoizvo iSoundtrack yehupenyu hwemhuri yangu uye inochengeta Zviyeuchidzo Zvakanaka zviri zvipenyu uye zvakatibatsira kuti tipfuure nemumavara mashoma akanyanya…
Rumbidza Mwari nekuda kwehushumiri hwaMako!

-Mary Therese Egizio

Mark Mallett akaropafadzwa uye akazodzwa naMwari semutumwa wenguva yedu, mamwe mameseji ake anopiwa nenzira yenziyo dzinonzwika uye dzinonzwika mukati mangu uye mukati memoyo wangu… .Mark Mallet haasi sei muimbi anozivikanwa pasi rese ??? 
-Sherrel Moeller

Ndakatenga CD iri ndikariwana rakanaka chose. Iwo mazwi akasanganiswa, orchestration yakangonaka. Iyo inokusimudza iwe uye inokugadzika pasi zvinyoro-nyoro muMawoko aMwari. Kana iwe uri mutsva fan waMark, ichi ndicho chimwe chezvakanakisa zvaakagadzira kusvika nhasi.
— Ginger Supeck

Ndine maCD ese eMark uye ndinovada ese asi iyi inondibata nenzira dzakasiyana. Kutenda kwake kunoratidzwa mune yega rwiyo uye zvakanyanya kupfuura chero chinhu chiri kudikanwa nhasi.
—Theresa

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 John 16: 13
2 cf. Mat. 4:16
3 1946 kero kuUnited States Catechetical Congress
4 Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1857
5 Matt 28: 20
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.

Comments dzakavharika.