Muedzo wekuti uve wakajairika

Ndega Muvanhu 

 

I mafashama nemaemail mumasvondo maviri apfuura, uye ndichaita nepandinogona napo kuvapindura. Zvekucherechedza ndizvozvo vazhinji yako irikusangana nekuwedzera kwekurwiswa pamweya nemiedzo iyo inodiwa haana pamberi. Izvi hazvindishamise; ndosaka ndakanzwa Ishe vachindikurudzira kuti ndigovere miedzo yangu newe, kukusimbisa nekusimbisa iwe nekukuyeuchidza izvozvo hausi wega. Uyezve, iyi miedzo mikuru ndeye chaizvo chiratidzo chakanaka. Rangarira, kusvika kumagumo eHondo Yenyika II, ndipo pakarwiwa zvine hukasha, Hitler paakave akashaya tariro (uye anozvidzwa) muhondo yake.

Hongu, iri kuuya, uye yatotanga: hutsva hutsva uye hwamwari. Uye Mwari arikugadzirira Mwenga wake kuti airoverere pamuchinjikwa kuda kwedu, kutadza kwedu, kushaya simba kwedu, uye kusakwanisa kwedu kubatsira kuti agosimudza mukati medu Kuda kwake, utsvene hwake, simba rake nesimba rake. Akagara achiita izvi muChechi, asi ikozvino Ishe vanoshuvira kuzvipa neimwe nzira, kusimudzira uye kupedzisa izvo zvavakaita kare.

Kurwisana nehurongwa hwaMwari iye zvino neruvengo uye ruvengo ruvengo iro dhiragoni-uye rake muedzo kuva zvakajairika.

 

MUedzo WOKUVA UNOGARA

Pamusoro pegore rapfuura, ndakaita mutsimba kakawanda neiyi nyengeri ine simba. Chii chaizvo? Zvakanaka, kwandiri, zvaenda chinhu chakadai.

Ini ndinongoda kuve ne "zvakajairika" basa. Ndiri kungoda hupenyu "hwakajairika". Ini ndoda kuve neyangu munda, yangu diki humambo, uye ndishande ndigare ndakanyarara pakati pevavakidzani vangu. Ini ndinongoda kugara pamwe nemapoka uye kusangana mukati, kuti ndive "wakajairika" sevamwe vese…

Uyu muyedzo, kana wakanyatirwa zvizere, unotora imwe nzira inonyengera: tsika dzinoenderana, uko kunodzikisira kushingaira kwake, kutenda kwake, uye pakupedzisira chokwadi kuitira kuti mvura igadzikane, kudzivirira kunetsana, "kuchengetedza runyararo" mumhuri, munharaunda, uye nehukama. [1]cf. Vanokomborera Vagadziri Ini ndinoshinga kutaura kuti uyu muyedzo wakabudirira kutora chikamu chikuru cheChechi nhasi, zvakanyanya, zvekuti ikozvino tinoona avo vanoramba muyedzo uyu (saArchbishop Cordileone weSan Francisco) vachitambudzwa kubva mukati Chechi.

Tinogona kuona kuti kurwiswa kunoitwa naPapa neChechi hakuuyi chete kubva kunze; asi, kutambudzika kweChechi kunobva mukati meChechi, kubva muchivi chirimo muChechi. Izvi zvaigara zviri zivo yakajairika, asi nhasi tinozviona nenzira inotyisa: kutambudzwa kukuru kweChechi hakubve kune vavengi vekunze, asi kwakazvarwa nezvivi mukati meChechi. -PAPA BENEDICT XVI, kubvunzurudzwa nendege kuenda kuLisbon, Portugal; HupenyuSiteNews, Chivabvu 12, 2010

Zvichida, paunenge uchiverenga izvi, iwe unoziva muyedzo unozvipomera iwe, uye kunyangwe nzira dzawakapindira mazviri. Kana ukadaro, saka fara! Nekuti ku ona ichi chokwadi, kuona iyo hondo yatove danho rakakura rekutanga mukati kuhwina it. Makakomborerwa imi munozvininipisa muchiedza chechokwadi ichi, munodzoka kutsoka dzeMuchinjikwa (saSt John mushure mekunge atiza Getsemane) ndokugara imomo kuti mugezwe Tsitsi Dzvene dzichidururwa kubva kuMweya Mutsvene waJesu. Wakakomborerwa iwe, saPeter, ugeze nemisodzi yekuzvidemba, uye uchisvetuka kubva muchikepe chechengetedzo, unomhanya wakananga kuna Jesu uyo ​​anokubikira Chirairo chaMwari uye chinoshamisira. [2]cf. Johani 21: 1-14 Makaropafadzwa imi, kana mapinda mukureurura, musabata kana chinhu, asi muchiisa zvivi zvenyu patsoka dzaJesu, musazvichengetera chinhu, kana chinhu kuna Iye anoti:

Uya, saka, netrust kuti utore nyasha kubva patsime iri. Handina kumboramba moyo unopfidza. Nhamo yako yakanyangarika mukudzika kwetsitsi dzangu. Usapopotedzana neni pamusoro pekushungurudzika kwako. Muchandipa mufaro kana mukapa kwandiri matambudziko enyu ese nekusuwa. Ini ndichaunganidza pamusoro pako pfuma yenyasha dzangu. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1485

Nekuti munoona, hama nehanzvadzi dzinodiwa, Jesu akaumba kamupostori kadiki zvakapoterera zvinyorwa izvi nekuti Anako ndakakutsaura. Hauna kusarudzwa nekuti wakasarudzika, asi nekuti Iye ane zano rakakosha rekukushandisa. [3]cf. Tariro Kwayedza Kufanana neuto raGidheoni remazana mazana matatu, iwe wakasarudzika seuto raMai vedu diki kutakura mwenje waJehovha Murazvo Werudo—izvozvi zvakavanzwa pasi pechirongo chevhu chekushaya simba kwako uye nyore - asi gare gare kuti ubude sechiedza kumarudzi (verenga Iye Gidheoni Mutsva). Zvinoda izvi kwauri neni kuteerera Ishe Wedu naMadzimai. Zvinoda kuramba muedzo uyu ku kwete kupenya to usatsaurwa to kwete “Budai muBhabhironi. "  Asi ona kuti Jesu aigara sei ari kunze, kazhinji kusanzwisiswa, achiwanzomiswa zvisizvo. Makakomborerwa imi munotevera tsoka dzaTenzi. Makakomborerwa imi munogovana mukunyadziswa kweZita raKe.

Makaropafadzwa imi makatsaurwa. Makaropafadzwa imi kana vanhu vachikuvengai, uye kana vachikubvisai, vachikutukai, vachizvidza zita renyu serakashata nekuda kweMwanakomana wemunhu. (Ruka 6:22)

Iwe wakasarudzwa, iwe uri mudiki, usingazivikanwe, unoverengwa mumaziso epasirese sechinhu. Nyika haicherechedze iwe… mhodzi diki idzi dzakawira pasi kuti dzife kuitira kuti dzibereke michero. Asi dhiragoni inoona, uye inonyatso ziva kuti kukundwa kwayo kuri kuuya, kwete netsiva chibhakera, nechitsitsinho chakaderera - chitsitsinho cheMukadzi. Uye nekudaro, muvengi anozvimisikidza kuzorwa newe achikusha iyi miedzo inotyisa, aya masora kuodza moyo, kushayisa simba, uye pakupedzisira kudzipwa hupenyu hwako hwepamweya. Asi imi munoziva kumukunda, hama nehanzvadzi: kutenda mutsitsi dzaMwari, kutenda murudo rwake, uye zvino, kutenda mune Rake ronga iwe.

 

RUDO RWUNOITA KUTI UYE KUTYA KWOSE

Heino mutsara wezasi wakakosha pane zviri pamusoro: isu tiri kusarudzwa, asi kwete kusetwa kure. Hatidanwe kuva "zvakajairika", sekutevera chinzvimbo, asi kuve munyika mune Zvakajairika mamiriro ehupenyu hwedu. Kiyi yekunzwisisa chokwadi ichi chakanaka iri muMuberekero: Jesu haana kushora nyama yedu, asi akazvipfekedza muhupenyu hwedu hwese, kushaya simba kwedu, maitiro edu ese ezuva nezuva nezvatinoda. Mukudaro, Akatsvenesa kuzvininipisa kwedu, akashandura kusava nesimba kwedu, uye ndokuita vatsvene basa renguva.

Nekudaro, izvo zvatinodaidzwa kuti tiunze munyika zvino "chinhu chitsva." Kune varume vanozvitakura zvine chiremerera zvakajairika. Iko vakadzi vakashongedza zvine mwero uye vakatakura hukadzi hwechokwadi huri zvakajairika. Pane humhandara nehutsanana usati waroora Zvakajairika. Uko hupenyu hwaigara mumufaro uye serenit
ndizvo zvakajairika. Iko kune basa rinoitwa nerudo uye nekuvimbika kuri Zvakajairika. Iko rugare mukati memiedzo iriko zvakajairika. Iko kune Izwi raMwari pamuromo wemunhu zvakajairika. Iko kwaigara nekutaura chokwadi zvakajairika-kunyangwe kana nyika ikakupomera neimwe nzira.

Usatya kuve akajairwa sezvakaitwa naJesu!

SevaKristu, isuwo tinofanira kutsvenesa zvese zvatinobata rudo. Uye urwu ndirwo rudo urwo, seuta hwechikepe chikuru, unotyora mvura yechando ye kutya. Kuiswa parutivi hakufaniri kuiswa kure. Asi, kuziva kuti mumwe adaidzwa kwakadzika—kusatya kwakadzika kwemoyo wemazuva ano wemunhu, rima rakapinda muchikamu chikuru chevanhu. Takadanirwa pinda iro rima semurazvo mupenyu werudo, kuputsa kupererwa uye kutyora simba raSatani muZita raJesu. Ichi ndicho chikonzero mhandu ichikuvenga, ichivenga Mukadzi Wedu, ichivenga Ishe Wedu, uye nekudaro inovhuvhuta uye inopwanya muswe wayo zvine hukasha paawa ino: iye anoziva simba rake rava kupera.

Munodiwa hama nehanzvadzi. Iwe wakasarudzwa. Unodaidzwa kupinda muchirongwa chekare. Uye nekudaro, Mwari arikudana iwe neni nguva ino kuve shinga. Uye Anozviita nekungoti,

Ndipe "fiat" yako izere uye izere. Mukuputsika kwako kwakazara, ndipe "hongu" wako. Uye ndichakuzadzai neMweya wangu. Ini ndichakutungidza iwe neMurazvo weRudo. Ndichakupa Chipo Chekurarama muKuda Kwangu Kwehumwari. Ndichakushongedzerai Hondo yeNguva. Zvese zvandinokumbira kwauri chinhu chimwe: wako "fiat ”. Ndokunge, kuvimba kwako.

Kwete, hazviitwe zvega hama. Haisi kupihwa, hanzvadzi. iwe ndinofanira kupindura zvakasununguka, kungofanana naMaria aifanira kupindura akasununguka kuna Gabrieri. Unogona kuzvitenda here? Unogona here kutenda kuti ruponeso rwepasi rwakavakirwa pana Maria “Fiat”? Ndeapi mahinji zvino, paawa ino, pane yako "hongu" neyangu ?? Hapana anogona kutora nzvimbo yako, hapana. Satani anoziva izvi. Uye saka anokuzevezera:

Ndeupi mutsauko waungaite? Sei uri kukonzera dambudziko? Iwe uri mumwe wevanhu vanomwe mabhiriyoni. Wako fiat haikoshi. Haukoshi. Hongu, Mwari neChechi yake yeKaturike havana kukosha muNew World Order iyo yauya …….

Hama nehanzvadzi, rambai mweya unopisa wenhema idzi. Iwe wakasarudzwa. Inguva yekuti iwe ufambe mune ino kubwinya kusarudzwa nekupa zvese kuna Jesu Kristu Ishe wedu nhasi.

Usatya!

Jesu ndiye ushingi hwedu. Jesu ndiye simba redu. Jesu ndiye tariro yedu uye kukunda, Iye ndiye kuzvida… uye rudo harumboperi.

 

Kutenda nekutsigira iri basa renguva yakazara.

Subscribe

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanokomborera Vagadziri
2 cf. Johani 21: 1-14
3 cf. Tariro Kwayedza
Posted in HOME uye tagged , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.