Mutsara Wakatetepa Pakati Petsitsi & Heresy - Chikamu I

 


IN
Kukakavara kwese kwakaitika mushure meSynod ichangoburwa muRome, chikonzero chekuungana kwacho chakaratidzika kunge chakarasika zvachose. Yakaunganidzwa pasi pemusoro wenyaya unoti: "Zvinetso zvevafundisi kuMhuri muchirevo cheEvhangeri." Tinoita sei evhangeri mhuri dzakapihwa matambudziko ehufundisi atinotarisana nawo nekuda kwekukwira kwekurambana, vanaamai vasina murume, zvekunamata, zvichingodaro?

Zvatakadzidza nekukasira (sekutaurwa kwevamwe maKadhinari akaziviswa kuruzhinji) ndechekuti kune mutsetse mutete pakati petsitsi nekutsauka.

Dzinotevera nhatu dzakateedzana dzinoitirwa kwete kungodzokera pamoyo wenyaya - kuparidzira mhuri munguva yedu - asi kuzviita nekuunza pamberi murume ari pakati pekupokana: Jesu Kristu. Nekuti hapana munhu akafamba mutsetse mutete kudarika Iye — uye Pope Francis vanoita kunge vari kunongedzera nzira iyoyo kwatiri zvakare.

Tinofanira kufuridzira hutsi hwasatani kuti tikwanise kunyatsoziva uyu mutsetse mutsvuku, wakakweverwa muropa raKristu… nekuti takashevedzwa kuti tifambe isu.

 

CHIKAMU I - RADICAL RUDO

 

KUSIMBIRA MITAMBO

SaIshe, Jesu aive iwo mutemo pachake, achiuisa zvese mumutemo wepanyama nemutemo wetsika wesungano Yakare neItsva. Aive iye “Shoko rakaitwa nyama,” uye saka pese paAkafamba akatsanangura nzira yatinofanira kutora-nhanho yega yega, izwi rega, chiito chese, chakaiswa sematombo ekugadzira.

Naizvozvi tinoziva kuti tiri maari: uyo unoti unogara maari unofanira kufamba nenzira iyo yaakafamba nayo. (1 Johani 2: 5-6)

Ehezve, Haana kuzvipikisa, achipisa nzira yenhema zvinopesana kushoko raKe. Asi kwaAkaenda kwainetsa kune vazhinji, sezvo vaisanzwisisa kuti chinangwa chose chemutemo chaive kuzadzikiswa murudo. Izvo zvakakodzera kudzokorora zvakare:

Rudo haruitiri umwe zvakaipa; nokudaro, rudo kuzadzikiswa kwemurairo. (VaR. 13:19)

Zvatakadzidziswa naJesu ndezvekuti rudo rwake haruperi, kuti hapana chinhu, hapana kana chinhu, kunyangwe rufu, - - [1]cf. VaR. 3: 38-39 Zvisinei, chivi anogona uye anotiparadzanisa naYe nyasha. Nekuti kunyangwe zvakadaro “Mwari akada nyika kwazvo,” zviri “Nenyasha makaponeswa nokutenda.” [2]cf. VaEf 2:8 Uye chatakaponeswa kubva kuchivi. [3]cf. Mat. 1:21

Bhiriji pakati perudo rwake nenyasha ndizvo ngoni.

Paive panguva iyoyo, kuburikidza nehupenyu Hwake, zviito, uye mazwi Jesu paakatanga kushamisa vateveri Vake nekuzarura iyo Nhamba yetsitsi dzake… kusvika padanho nyasha yaizopihwa kuitira kutora avo vakadonha uye vakarasika.

 

BHUKU RINOGumbUDZA

"Isu tinoti Kristu akaroverwa pamuchinjikwa, chigumbuso kuvaJudha neupenzi kuvaHedeni," akadaro St. Paul. [4]1 Cor 1: 23 Aive chigumbuso Aive, nekuti iyeyu Mwari mumwechete uyo akaraira kuti Moses abvise shangu dzake pavhu dzvene, aive Mwari mumwe chete aipinda mudzimba dzevatadzi. Ishe mumwe chete akarambidza vaIsraeri kubata zvisina kuchena ndiye Ishe mumwe chete airega munhu achishambidza tsoka dzake. Mwari mumwe chete uyo akarayira kuti Sabata rive zuva rekuzorora, aive Mwari mumwe chete uyo asinganeti akarapa varwere pazuva iri. Uye Akazivisa:

Sabata rakaitirwa munhu, kwete munhu kuitirwa sabata. (Mako 2:27)

Kuzadzikiswa kwemurairo rudo. Nekudaro, Jesu aive chaizvo zvakataurwa naSimeoni muporofita kuti Aizove: chiratidzo chekupokana-kunyanya kunyanya kune avo vaitenda kuti munhu akaitwa kuti ashandire mutemo.

Ivo havana kunzwisisa kuti Mwari ndiMwari wezvishamiso, uye kuti Mwari anogara ari mutsva; Haambozviramba, haamboti izvo zvaAkataura zvakanga zvisirizvo, kwete, asi Anogara achitishamisa… —POPA FRANCIS, Homily, Gumiguru 13, 2014, Vatican Radio

… Zvinotishamisa netsitsi dzake. Kubvira pakutanga kwake kuva mupapa, Pope Francis vanoonawo vamwe muChechi munguva yedu se "vakavharirwa mumutemo", sekutaura. Uye saka anobvunza iwo mubvunzo:

Ndiri kukwanisa kunzwisisa here zviratidzo zvenguva uye uve akatendeka kuzwi raIshe rinoratidzwa mavari? Tinofanira kuzvibvunza mibvunzo iyi nhasi tobvunza kuna Ishe moyo unoda mutemo- nekuti mutemo ndewaMwari- asi uyo unodawo kushamisika kwaMwari uye kugona kunzwisisa kuti uyu mutemo mutsvene hausi magumo pachawo. —Homily, Gumiguru 13, 2014, Vatican Radio

Kuita kwevakawanda nhasi ndizvo chaizvo zvaive panguva yaKristu: “Chii? Munguva yezvakadaro kusateerera mutemo hausi kusimbisa mutemo? Kana vanhu vari murima rakadai, iwe hauna kutarisa zvivi zvavo? ” Zvinotaridzika kuvaFarise, avo vai "shushikana" nemutemo, kuti Jesu aive munyengeri. Uye saka, vakaedza kuzviratidza.

Zvino umwe wavo, nyanzvi yemutemo, yakamuidza, ichiti: Mudzidzisi, ndoupi murairo pamurairo? Zvino akati kwaari: Ida Ishe Mwari wako, nemoyo wako wose, uye nemweya wako wose, uye nefungwa dzako dzose. Ndiwo murairo wekutanga uye wekutanga. Wechipiri unofanana nawo, ndiwoyu: Ida umwe wako sezvaunozvida iwe. Murairo wose nevaporofita zvinoenderana nemirairo iyi miviri. (Mat. 22: 35-40)

Izvo izvo Jesu zvaairatidzira kuvadzidzisi vezvitendero ndezvekuti mutemo usina rudo (chokwadi chisina rudo), inogona pachayo uve chigumbuso, kunyanya kuvatadzi…

 

CHOKWADI PASHANDIRO YERUDO

Uye nekudaro, Jesu anoenderera mberi, nguva nenguva, kuti asvitse vatadzi nenzira isingatarisirwi: pasina kutongwa.

Nekuti Mwari haana kutuma Mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika, asi kuti nyika iponeswe naye. (Johani 3:17)

Kana chinangwa chemutemo rudo, saka Jesu aida kuzviratidza sechinangwa ichocho muviri wenyama. Akauya kwavari sechiso cherudo sekuda kwezva ivo kuVhangeri… kuitira kuvamanikidza kuchishuwo chemukati nemhinduro yerusununguko rwekusununguka kuti vade Iye. Uye izwi rekupindura iri kutendeuka. Kuda Ishe Mwari wako uye nemuvakidzani wako sezvaunozviita ndiko kusarudza chete izvo zvinhu zviri izvo zvine rudo Ndiro basa ra chokwadi: kutidzidzisa isu kuda. Asi Jesu aiziva izvozvo, chekutanga, pamberi pechinhu chero chipi zvacho, isu tinofanirwa kuzviziva tinodiwa.

Isu tinomuda nekuti iye wakatanga kutida. (1 Johani 4:19)

Ichi ndicho "chokwadi chekutanga", zvadaro, chakatungamira gwara rechiratidzo chaPapa Francis chekuparidza evhangeri muzana ramakumi maviri nemana, chakatsanangurwa muRondedzero yake yevaApostora. Evangelii Gaudium.

Hushumiri hwehufundisi nenzira yemamishinari hauna hanya nekutumirwa kwakabatana kwezvizhinji zvedzidziso zvinomisikidzwa. Kana isu tikatora chinangwa chehufundisi uye maitiro emamishinari ayo anokwanisa kusvika kune wese munhu pasina kusarudzika kana kusasiyiwa, meseji inofanira kutarisa pazvinhu zvakakosha, pane izvo zvakanaka kwazvo, zvikuru kwazvo, zvinokwezva uye panguva imwechete zvakafanira. Meseji yakarerutswa, asi isingarasikirwi nehupamhi hwayo uye chokwadi, uye nekudaro inova inowedzera simba uye kugutsa. —PAPA FRANCIS, Evangelii Gaudium, kwete. 35

Avo vasina kunetsekana nekutsvaga mamiriro ezvinhu emashoko aFrancis (avo avo, pamwe, vakasarudza misoro yemusoro panzvimbo pevane dzimba dzake) vangadai vakapotsa mutsetse mutete pakati pekutsauka nengoni iri kurondwa zvakare. Uye chii ichocho? Chokwadi ichocho chiri pabasa rerudo. Asi rudo runofanira kutanga radzika ropa risati ratanga kuporesa iyo chikonzero zveronda nebharisamu yezvokwadi.

Uye zvinoreva kubata maronda eumwe ...

* mifananidzo yaJesu nemwana naDavid Bowman.

 

 

 Rutsigiro rwako runodikanwa kune ino yakazara nguva apostolate
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaR. 3: 38-39
2 cf. VaEf 2:8
3 cf. Mat. 1:21
4 1 Cor 1: 23
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.