Kuvandudzwa Kwechitatu

 

JESU anoudza Muranda waMwari Luisa Piccarreta kuti vanhu vave kuda kupinda mu "kuvandudzwa kwechitatu" (ona Nguva yeApostora) Asi anorevei? Chinangwa chacho ndechei?

 

Hutsvene Hutsva uye Humwari

St. Annibale Maria Di Francia (1851-1927) akanga ari mutungamiriri wezvemweya weLuisa.[1]cf. Pamusoro paLuisa Piccarreta uye Zvaakanyora Mumharidzo yekuraira kwavo, Pope St. John Paul II akati:

Mwari pachavo vaive vaunza kuunza hutsva uhu “hutsva uye hutsvene” hune izvo Mweya Mutsvene unoshuvira kupfumisa maKristu kutanga kwemireniyumu yechitatu, kuitira "kuita Kristu mwoyo wenyika." -POPE JOHN PAUL II, Kero kuna Rogationist Madzibaba, n. 6, www.haav.va

Nemamwe manzwi, Mwari vanoshuvira kupa Mwenga wake hutsvene hutsva, hwaanoudza Luisa nemamwe mashura akasiyana nechero Chechi yakamboona pasi pano.

Iyo inyasha yekundinyengerera Ini, yekurarama nekukura mukati memoyo wako, kusambozvisiya, kuti ive newe uye nekugarwa newe senge mune chinhu chimwechete chimwe chete. Ini ndiye ndinouzivisa kumweya wako mukukwikwidzana kusinganzwisisike: inyasha dzezvigaro ... "Mubatanidzwa wehumwecheteyo neiyo yemubatanidzwa wedenga, kunze kwekunge muparadhiso chifukidziro chakavanzika anonyangarika… —Jesu kuna Venerable Conchita, anotaurwa muna Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese, rakanyorwa naDaniel O'Connor, p. 11-12; nb. Ronda Chervin, Famba neni, Jesu

Kuna Luisa, Jesu anoti ndiyo korona yezvitsvene zvose, zvakafanana ne kutsaurwa zvinoitika paMisa:

Muzvinyorwa zvake zvese Luisa anounza chipo cheKurarama muKuda kwaMwari sekugara kutsva uye kwehumweya mumweya, kwaanoti ndiko "Hupenyu chaihwo" hwaKristu. Hupenyu Hwechokwadi hwaKristu hunosanganisira kunyanya mweya kuramba uchipinda muhupenyu hwaJesu muEucharist. Nepo Mwari achigona kuve aripo zvakanyanya mumunhu asina hupenyu, Luisa anosimbisa kuti zvakafanana zvinogona kutaurwa nezvechinhu chine hupenyu, kureva, mweya wemunhu. -Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari, nyanzvi yezvechitendero Rev. J. Iannuzzi, n. 4.1.21, p. 119

Wakamboona here kurarama muKuda Kwangu?… Iko kunakirwa, uchiri pasi pano, hunhu hwese hweVamwari… Ndihwo hutsvene husati hwave kuzivikanwa, uye hwandichazivisa, huchagadzika chishongo chekupedzisira, rakanakisa uye rakajeka kupfuura mamwe ese matsvene, uye ichave iri korona uye kupedziswa kwehumwe hutsvene. -Jesu kuMuranda waMwari Luisa Picarretta, Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari,n. 4.1.2.1.1 A

Kana mumwe munhu achifunga kuti izvi a novel zano kana kuti wedzero kuKuzarurwa Kwapachena, vangave vakarasika. Jesu pachake akanyengetera kuna Baba kuti isu “kukwaniswa somumwe, kuti nyika izive kuti makandituma,” [2]John 17: 21-23 kuti “Angazvipa Chechi yake mukubwinya, isina gwapa kana kuunyana kana chimwe chinhu chakadai, kuti ive tsvene isina gwapa.” [3]VaEfeso 1:4, 5:27 St. Pauro akadana uku kubatana mukukwana "Kuva murume akura, kusvika pachikamu chakazara chaKristu." [4]Eph 4: 13 Uye Mutsvene Johane muzviratidzo zvake akazviona, zve“zuva romuchato” weGwayana:

…Muroora wake agadzirira. Aibvumirwa kupfeka nguo yerineni inopenya, yakachena. (Zvak 19:7-8)

 

Chiporofita cheMagiste

Uku "kuvandudzwa kwechitatu" ndiko pakupedzisira kuzadzikiswa kwa "Baba Vedu." Kuuya kweHumambo Hwake “panyika sezvahunoitwa kudenga” — an mukati kutonga kwaKristu muKereke kunofanirwa kuve "kudzoreredzwa kwezvinhu zvese muna Kristu"[5]cf. PAPA PIUS X, E Supremi, Encyclical “Pakudzorerwa Kwezvinhu Zvose”; onawo Kumutswa kweChechi uye a “kupupura kumarudzi, uye zvadaro kuguma kuchasvika.” [6]cf. Mat. 24:14

“Uye vachanzwa izwi rangu, uye kuchave neboka rimwe uye mufudzi mumwe.” Dai Mwari…akasika kuzadzikiswa chiporofita Chake chekushandura chiono chinonyaradza ichi cheramangwana kuti ive chokwadi chazvino… Ibasa raMwari kuunza nguva ino yemufaro uye kuita kuti izivikanwe kune vese… Kana yasvika, ichaita iva nguva inoyemurika, imwe hombe ine mhedzisiro kwete yekudzoreredzwa kweHumambo hwaKristu chete, asi nekudzikamisa… nyika…. Tinonamata nemoyo wese, uye tinokumbira vamwewo kuti vanamatire kudzikamiswa kunodiwa kwevanhu munharaunda. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani Dei Consilioi “PaRugare rwaKristu muUmambo Hwake”, December 23, 1922

Zvakare, mudzi wouhu uporofita hwavaapostora unobva kuna Madzibaba eChechi Yokutanga akafanoona uku “kugadzikana kwenzanga” sezvaiitika mukati me“zororo resabata,” iyo yokufananidzira “chiuru chemakore” yakataurwa naSt. John in Zvakazarurwa 20 apo “kururamisira norugare zvichatsvoda.” [7]Pisarema 85: 11 Chinyorwa chekutanga chevapostora, Epistle of Barnabas, chakadzidzisa kuti “zororo” iri rakanga riri mukati mekutsveneswa kweChechi:

Naizvozvo, vana vangu, mumazuva matanhatu, ndiko kuti, mumakore zviuru zvitanhatu, zvinhu zvose zvichapedzwa. “Uye akazorora nezuva rechinomwe.”  Izvi zvinoreva kuti: Kana Mwanakomana wake achisvika [zve], achiparadza nguva yewakaipa, nekutonga vasingadi Mwari, uye achishandura zuva, nemwedzi, nenyeredzi, ipapo achazorora zvirokwazvo nezuva rechinomwe. Uyezve, anoti, “Unofanira kuriita dzvene namaoko akachena uye nomwoyo wakachena. Naizvozvo, kana munhu achigona kutsvenesa zuva iro Mwari akariita dzvene, kunze kwokunge akachena mumwoyo muzvinhu zvose, isu takanyengerwa. Tarirai zvino, kuzorora kwakafanirwa kunoitsvenesa, kana isu tomene tagamuchira chivimbiso, kusarurama kusisipo, uye zvinhu zvose zvaitwa zvitsva naIshe, tichagona kuita kururama. Ipapo tichagona kuiita tsvene, kana taitwa vatsvene pakutanga. -Tsamba yaBhanabhasi (70-79 AD), Ch. 15, rakanyorwa naBaba veApostora vomuzana remakore rechipiri

Zvakare, Madzibaba haasi kutaura nezvokusingagumi asi nezvenguva yorugare kumugumo wenhau yomunhu apo Shoko raMwari richava. kusimbiswa. The "zuva raIshe” ndiko kucheneswa kwevakaipa kubva panyika uye mubayiro kune vakatendeka “vanyoro vachagara nhaka yenyika” [8]Matt 5: 5 uye Zvake “Tabhenakeri ivakwe mukati mako nomufaro. [9]Tobit 13: 10 St. Augustine akanyevera kuti dzidziso iyi yaigamuchirwa chero bedzi ichinzwisiswa, kwete mu millenarianist tariro yenhema, asi senguva yemweya kumuka kuChechi:

...sokunge chaive chinhu chakakodzera kuti vatsvene vafarire rudzi rwekuzorora kweSabata mukati menguva iyoyo [ye“makore ane chiuru”], kuzorora kutsvene mushure mekushanda kwezviuru zvitanhatu zvemakore kubvira pakusikwa kwomunhu… [uye] panofanira kutevera pakupedzwa kwezviuru zvitanhatu zvemakore, semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rezuva rechinomwe mumakore ane chiuru anotevera… Sabata richavawo zvokunamata, uye mugumo pamberi pehunhu hwaMwari… —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civival Dei, Bk. XX, Ch. 7, Katurike University of America Presss

Saka kana Epistle of Barnabas ichitaura kuti uipi hahuchazovipo, izvi zvinofanirwa kunzwisiswa muchirevo chakazara cheRugwaro nedzidziso yehutongi. Hazvirevi kuguma kwekuzvisarudzira asi, panzvimbo pezvo, kupera kwehusiku hwekuda kwevanhu izvo zvinobereka rima - zvishoma, kwenguva.[10]ie. kutozosvikira Satani asunungurwa mugomba rakadzika-dzika maanenge akasungwa mukati menguva yake; cf. Zvak 20:1-10

Asi kunyange husiku huno munyika hunoratidza zviratidzo zvakajeka zvekuedza kuchauya, kwezuva idzva rekugamuchira kutsvoda kwezuva idzva uye rinopenya zvakanyanya… Rumuko rutsva rwaJesu runodikanwa: a kumuka kwechokwadi, iyo isingabvumedzi ushe hwerufu… Mumunhu mumwe nemumwe, Kristu anofanira kuparadza husiku hwechivi chinofa nekubuda kwenyasha zvakare. Mumhuri, husiku hwekusava nehanya nekutonhodza hunofanira kutsiva zuva rerudo. Mumafekitari, mumaguta, mumarudzi, munyika dzekusanzwisisana neruvengo usiku hunofanira kupenya semasikati, nox sicut die Illuminabitur, uye kukakavara kunopera uye kuchava nerunyararo. —PAPA PIUX XII, Urbi uye Orbi kero, Kurume 2nd, 1957; v Vatican.va

Kunze kwekunge kuine mafekitori anoputitsa utsi kudenga, Pope Piux XII ari kutaura nezve mambakwedza enyasha. mukati nhoroondo yevanhu.

Humambo hweDivine Fiat huchaita chishamiso chikuru chekubvisa zvakaipa zvese, kusuwa kwese, kutya kwese ... —Jesu kuna Luisa, October 22, 1926, Vol. 20

 

Kugadzirira Kwedu

Zvinofanira kuva pachena, saka, kuti sei tiri kuona iyi nguva iripo yenyonganyonga nenyonganiso, yakadanwa naSr. Lucia weFatima kuti “dhayabhori kusagadzikana.” Nokuti sezvo Kristu anogadzirira Mwenga wake kuuya kweHumambo hwe Kuda kwaMwari, Satani ari kusimudzira panguva imwe cheteyo umambo hwaJehovha kuda kwemunhu, iyo inowana kutaura kwayo kwekupedzisira muna Anopesana naKristu - "munhu akaipa"[11]kuti Anopesana naKristu munhu mumwe chete, kwete simba—kwete mudzimuwo zvawo wetsika, kana kuti gadziriro yezvamatongerwe enyika, kwete dzinza, kana kuti kutsivana kwevatongi—ndiyo yakanga iri tsika yapasi rose yeChechi yokutanga.” (St. John Henry Newman, "Nguva dzaAntikristu", Chidzidzo 1) ani “anopikisa uye anozvikwidziridza pamusoro pevanonzi vamwari vose nezvinhu zvinonamatwa, kuti azvigarise mutemberi yaMwari, achizviti ndimwari.” [12]2 Thess 2: 4 Tiri kurarama mufainari Kurwiswa kweHumambo. Icho chaicho chiratidzo chinokwikwidza chevanhu vachigoverana muhumwari hwaKristu, maererano neRugwaro,[13]cf. 1 Pt 1: 4 ne "kuumbwa" kwemunhu maererano nechiratidzo che transhumanist cheicho chinonzi "Fourth Industrial Revolution":[14]cf. Iyo Yekupedzisira Revolution

Madokero anoramba kugamuchira, uye achagamuchira chete izvo zvainozvivakira yega. Transhumanism ndiyo yekupedzisira avatar yesangano iri. Nekuti icho chipo chinobva kuna Mwari, hunhu hwomunhu pachahwo hunova husingatsungiririki kumunhu wekumadokero. Kumukira uku ndekwe mweya pakadzika. —Cardinal Robert Sarah,Katurike HeraldApril 5th, 2019

Iko kusanganiswa kweiyi tekinoroji uye kudyidzana kwavo mhiri zvemuviri, zvedhijitari uye zvipenyu zvipenyu zvinoita yechina maindasitiri chimurenga chakasiyana chaizvo nemabhindauko apfuura. —Prof. Klaus Schwab, muvambi weWorld Economic Forum, "The Fourth Industrial Revolution", p. 12

Zvakanyanya kurwadza, tinoona kuedza uku kukanganisa Humambo hwaKristu kuchiitika mukati meChechi pachayo - iyo Kutonga of an antichurch. Ndiri kuramba kutenda zvichikuchidzirwa nekuedza kukwidziridza hana yemunhu, kuzvida kwemunhu, pamusoro pemirairo yaKristu.[15]cf. Chechi Pamawere - Chikamu II

Tiri kupi ikozvino mune eschatological pfungwa? Zviri kupokana kuti isu tiri pakati pekumukira [kutsauka] uye kuti iko kunyengera kwakasimba kwakauya pavanhu vazhinji, vazhinji. Uku ndiko kunyengera uye kupandukira zvinomiririra zvichaitika zvinotevera: Uye munhu asingateereri mutemo acharatidzwa. ” —Msgr. Charles Pope, "Ndiwo Aya Mabhendi Okunze eKutonga Kunouya?", Mbudzi 11, 2014; Blog

Hama dzadiwa yambiro yaSt Paul musvondo rino Kuverenga kweMisa haigone kuve yakakosha “ramba wakangwarira” uye “iva wakadzikama.” Izvi hazvirevi kusava nemufaro uye kusuruvara asi muka uye nemaune pamusoro pokutenda kwako! Kana Jesu ari kuzvigadzirira Mwenga achave asina gwapa, hatifaniri kutiza chivi here? Tichiri kutamba nerima here apo Jesu ari kutidaidza kuti tive chiedza chakachena? Nokuti nazvino, takadanwa kuti tidaro “gara muKuda kwaMwari.” [16]cf. Kurarama Sei Mukuda kwaMwari Kupusa kupi, kusuwa kwakadii kana kuri kuuya "Synod on Synodality” ndeyekuteerera compromise uye kwete Shoko raMwari! Asi mazuva ano ...

Ino ndiyo nguva yekuenda ibvai muBhabhironi - zviri kuenda dhirika. Inguva yekuti tigare tiri mu "mamiriro enyasha.” Inguva yekuzvipazve pachedu kwairi munamato wezuva nezuva. Yave nguva yekutsvaga Chingwa cheHupenyu. Yave nguva yekurega vanozvidza chiporofita asi teerera kune mirairo yaAmai vedu Vakaropafadzwa iyo tiratidzei nzira inoenda mberi murima. Inguva yekusimudza misoro yedu kuDenga toisa maziso edu pana Jesu uyo ​​acharamba anesu nguva dzose.

Uye inguva yokudurura ropa nguo dzakasakara uye tanga kupfeka itsva. Jesu arikudana kuti uve Mwenga wake—uye achava mwenga akanaka zvakadii.

 

Zvakafanana Kuverenga

Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Hutsvene Hutsva… kana Kutsauka?

Kumutswa kweChechi

Millenarianism - zvazviri uye kwete

 

 

Rutsigiro rwenyu runodiwa uye runotendwa:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Pamusoro paLuisa Piccarreta uye Zvaakanyora
2 John 17: 21-23
3 VaEfeso 1:4, 5:27
4 Eph 4: 13
5 cf. PAPA PIUS X, E Supremi, Encyclical “Pakudzorerwa Kwezvinhu Zvose”; onawo Kumutswa kweChechi
6 cf. Mat. 24:14
7 Pisarema 85: 11
8 Matt 5: 5
9 Tobit 13: 10
10 ie. kutozosvikira Satani asunungurwa mugomba rakadzika-dzika maanenge akasungwa mukati menguva yake; cf. Zvak 20:1-10
11 kuti Anopesana naKristu munhu mumwe chete, kwete simba—kwete mudzimuwo zvawo wetsika, kana kuti gadziriro yezvamatongerwe enyika, kwete dzinza, kana kuti kutsivana kwevatongi—ndiyo yakanga iri tsika yapasi rose yeChechi yokutanga.” (St. John Henry Newman, "Nguva dzaAntikristu", Chidzidzo 1)
12 2 Thess 2: 4
13 cf. 1 Pt 1: 4
14 cf. Iyo Yekupedzisira Revolution
15 cf. Chechi Pamawere - Chikamu II
16 cf. Kurarama Sei Mukuda kwaMwari
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI, NGUVA YERUGARE.