Iyo Tiger muCage

 

Kufungisisa kunotevera kwakavakirwa pakuverengwa kweMisa kwechipiri kwanhasi kwezuva rekutanga reAdvent 2016. Kuti uve mutambi anoshanda mu Counter-Revolution, isu tinofanirwa kutanga tave neicho chaicho shanduko yemoyo... 

 

I ndakafanana neingwe mune keji.

Kuburikidza nerubhabhatidzo, Jesu akazarura musuwo wejeri rangu uye akandisunungura… uye zvakadaro, ndinozviwana ndiri kufamba-famba ndichidzokera shure nenzira imwechete yechivi. Musuwo wakavhurika, asi ini handimhanye ndakananga kuRenje reRusununguko… mabani emufaro, makomo ehungwaru, mvura dzekuzorodza… Ndiri kuzviona zviri kure, asi zvakadaro ndinoramba ndiri musungwa zvangu . Sei? Sei ndisingadaro kumhanya? Nei ndiri kuzeza? Sei ndichigara mune ino isina kudzika tsika yezvivi, yevhu, mapfupa, uye marara, kufamba uchidzoka nekudzoka, kumashure nekudzoka?

Sei?

Ndakanzwa uchivhura gonhi, Ishe wangu. Ndakabata tarisiro yechiso chako cherudo, iyo mhodzi yetariro pawakati, "Ndinokuregerera." Ndakakutarisa uchitendeuka nekuvhenekera nzira - nzira tsvene - kuburikidza nehuswa hurefu nemakwenzi. Ndakakuona uchifamba pamusoro pemvura uye uchipfuura nemumiti mirefu… uye wotanga kukwira Gomo reRudo. Iwe wakacheuka, uye nemaziso erudo ayo mweya wangu usingakwanise kukanganwa, iwe wakatambanudza, ukanongedza kwandiri, uye uchizevezera, "Huya, utevere…"Ipapo gore rakafukidza nzvimbo yako kwechinguva, uye kana richifamba, iwe wanga usisipo, wanga waenda… zvese asi maungira emashoko ako: Huya unditevere…

 

rukungurima

Cage rakavhurika. Ndasununguka.

Kune rusununguko Kristu akatisunungura. (VaG 5: 1)

… Zvakadaro handisi. Pandinotora nhanho ndakananga kumusuwo, simba rinondidhonza kuti ndidzokere shure? Ichi chii? Chii ichi chinodhonza chinondinyengerera mukati, kudhonza uku kunondinyengerera kuti ndidzokere munzvimbo dzakadzika dzerima? Buda! Ini ndinochema… uye zvakadaro, rute rwakapfeka zvakanaka, kujairika… nyore.

Asi Renje! Neimwe nzira, ini ziva Ndakagadzirwa kuRenje. Ehe, ini ndakagadzirirwa icho, kwete ichi rut! Uye zvakadaro… Renje harizivikanwe. Inotaridzika kunge yakaoma uye yakaoma. Ndichafanira kurarama ndisina mufaro here? Ini ndichafanirwa kurega kujairira, iko kukurumidza nyaradzo, kurerukirwa kwetsika iyi? Asi gomba iri randakapfeka haridziye - rinotonhora! Iyi rima yakasviba uye inotonhora. Chii chandiri kufunga? Cage rakavhurika. Mhanya iwe benzi! Mhanya muRenje!

Sei ndisiri kumhanya?

Sei ndiri achiteerera kusvika pakadai? Chii chandiri kuita? Chii chandiri kuita? Ini ndinogona kuravira rusununguko. Asi ini… ndinongova munhu, Ndiri munhu chete! Ndimi Mwari. Unogona kufamba pamusoro pemvura nekukwira makomo. Hausi kwazvo murume. Ndimi Mwari makaitwa nyama. Nyore! EASY! Chii chaunoziva iwe pamusoro pekutambudzika kwevanhu?

Muchinjikwa.

Ndiani akadaro?

Muchinjikwa.

Asi ...

MUCHINJIKWA.

Nokuti iye pachake akaedzwa nokutambudzika kukuru, uye anokwanisa kubatsira vanoedzwa. (VaH 2:18)

Rima rava kudonha. Ishe, ndichamirira. Ini ndichamirira kusvika mangwana, uye ndozokutevera.

 

USIKU HWOKURWA

Ndinovenga izvi. Ndinovenga rute urwu. Ndinovenga munhuwi weguruva rine tsvina iri.

Ini ndakakusunungurira RUSununguko!

Jesu ndiwe ?! JESU?

Nzira inofamba nekutenda. Kutenda kunotungamira kurusununguko.

Sei usingauye kuzonditora? Nzira… rut…. path… rut…

Uya unditevere.

Sei usingauye kuzonditora? Jesu?

Cage rakavhurika.

Asi ini handina simba. Ndinoda… ndinokweverwa kuchivi changu. Hezvo izvo. Icho ndicho chokwadi. Ndinoda rut. Ndinochida… ndinochisema. Ndinochida. Kwete handidi. Kwete handidi! O Mwari. Ndibatsire! Ndibatsirewo Jesu!

Ini ndiri wenyama, ndakatengeswa muuranda hwechivi. Zvandinoita ini, handizvinzwisise. Nokuti ini handiite zvandinoda, asi ndinoita zvandinovenga… ndinoona munhengo dzangu imwe nhanho iri kurwisana nemutemo wepfungwa dzangu, ichinditapa semutemo wechivi unogara munhengo dzangu. Ndiri munhamo! Ndiani achandinunura kubva mumuviri unofa? Mwari ngaavongwe kubudikidza naJesu Kristu Ishe wedu. (VaR. 7: 14-15; 23-25)

Uya unditevere.

Sei?

... kuburikidza Jesu Kristu Ishe wedu. (VaR. 7:25)

Unorevei?

Nhanho yega yega kubva muchizarira kuda Kwangu, nzira Yangu, mirairo Yangu-kureva chokwadi. Ndini Chokwadi, uye chokwadi chichakusunungurai. Ndiyo nzira yaunofanira kuenda inotungamira kuHupenyu. Ndini nzira yeChokwadi neHupenyu.

... kuburikidza Jesu Kristu Ishe wedu. (VaR. 7:25)

Zvino ndoita sei?

Regerera muvengi wako, usachiva zvinhu zvemuvakidzani wako, usatarise neruchiva muviri weumwe, usanamate bhodhoro, usakarira chikafu, usazvisvibise newe, usaite zvinhu zvepanyama Mwari wako. Usagutse zvishuwo zve nyama yako zvinopesana nekuda Kwangu, Nzira yangu, Mirairo yangu.

Pfeka Ishe Jesu Kristu, uye usaite gadziriro yezvido zvenyama. (VaR. 13:14)

Ndinoedza Ishe… asi sei ndisiri kufambira mberi munzira? Sei ndakanamatira mune ino rute? 

Nekuti urikugadzirira nyama.

Unorevei?

Unotongwa nezvivi. Unotamba nadhiyabhori. Unotamba nerudo.

Asi Ishe… ndinoda kusununguka pazvivi zvangu. Ini ndoda kusununguka mune ino keji.

Cage rakavhurika. Nzira yakaiswa. Ndiyo Nzira… Nzira yeMuchinjikwa. 

Unorevei?

Nzira inoenda kurusununguko ndiyo nzira yekuzvinyima. Hakusi kuramba kwekuti ndiwe ani, asi zvausiri. Hausi dindingwe! Ndimi Gwayana Rangu diki. Asi iwe unofanirwa kusarudza kupfekedzwa muChokwadi Iwe. Iwe unofanirwa kusarudza kufa kwekuzvida, kuramba kwemanyepo, nzira yehupenyu, kuramba rufu. Iko kusarudza Ini (Mwari wako anokuda kusvika kumagumo!), Asi zvakare kukusarudza iwe--kuti ndiwe ani, ndiwe ani mandiri. Nzira yeMuchinjikwa ndiyo chete nzira, iyo nzira yerusununguko, iyo nzira yeHupenyu. Inotanga kana iwe uchinyatso ita yako wega mazwi andakataura ndisati ndamisa nzira yangu yeMuchinjikwa:

Kwete zvandinoda asi izvo zvaunoda. (Mako 14:36)

Chii chandinofanira kuita?

Pfeka Ishe Jesu Kristu, uye usaite gadziriro yezvido zvenyama. (VaR. 13:14)

Unorevei?

Usaite anosarudzika mwana wangu! Usabira ziso pamukadzi akanaka! Ramba chinwiwa icho chinokukwevera iwe kuora mwoyo! Iti kwete kumiromo iyo inogona kuita makuhwa nekuparadza! Bvisa chimedu chingadyisa upombwe hwako! Dzora izwi rinotanga hondo! Ramba chisaririra icho chingatyora mutemo!

Ishe, izvi zvinoita kunge zvinorema! Kunyangwe chidiki chezvitadzo zvangu, zvidiki zvidiki zvandinoita… kunyange izvi?

Ndiri kubvunza nekuti ndinoshuva mufaro wako! Ukafambidzana nechivi unorara pamubhedha wake. Ukatamba nadhiyabhori, anokupwanya zvigunwe. Kana iwe uchitamba nerudo nenjodzi, kuparadzwa kuchakushanyira iwe ... asi kana ukanditevera, uchave wakasununguka.

Kuchena kwemoyo. Izvi ndizvo zvaunokumbira kwandiri?

Kwete, mwanangu. Izvi ndizvo zvandinopa! Iwe hapana chaungaita pasina Ini.

How Lord? Ndingava sei ndakachena pamoyo?

… Usaite gadziriro yezvido zvenyama.

Asi ini handina simba. Uyu ndiwo mutsara wekutanga wehondo. Apa ndipo pandinotadza. Haungandibatsire here?

Usatarise rute kana kumashure kune yako yapfuura. Usatarisa kurudyi kana kuruboshwe. Tarisa kumberi kwandiri, kwandiri chete.

Asi handisi kukuona!

Mwana wangu, Mwana wangu… handina kuvimbisa here kuti handife ndakakusiya? Ndiri pano!

 

DAWN

Asi hazvina kufanana. Ndinoda kuona Chiso chako.

Nzira inofamba nekutenda. Kana ndikati ndiri pano, saka ndiri pano. Uchanditsvaga kwandinenge ndiri here?

Hongu, Ishe. Ndoenda kupi?

KuTabernakeri kwandinokutarisa. KuShoko rangu kwandinotaura newe. KuConfessional kwandinokuregerera. Kune Least kwandinokubata. Uye kuimba yemukati yemoyo wako kwandichasangana newe zuva nezuva muchivande chekunamata. Aya ndiwo madiro andinoda kukubatsira, Gwayana rangu. Izvi ndizvo zvinorehwa apo St. Paul anoti:

… Kubudikidza naJesu Kristu Ishe wedu.

Kuburikidza nemidziyo yenyasha yandakapa kuburikidza neMweya Wangu uye neChechi Yangu, unova Muviri Wangu.

Kutsvaga kwandiri, saka, kuita kuda Kwangu, kuteerera mirairo Yangu, ndizvo zvinoreva St. Paul:

… Kupfeka Ishe Jesu Kristu.

Iko kupfeka Rudo. Rudo ndicho chipfeko chewechokwadi iwe, uyo akaitirwa Renje, kwete Cage reChivi. Iko kudurura ingwe yenyama uye kupfeka shinda dzeGwayana raMwari, mumufananidzo waro iwe wakasikwa.

Ndinonzwisisa, Ishe. Ndinoziva mumwoyo mangu kuti zvamunotaura ndezvechokwadi-kuti ndakaitirwa Renje reRusununguko… Kwete tsika inosiririsa iyi inondichengeta ndiri muranda uye inondibira mufaro sembavha husiku.

Ndizvozvo, Mwanangu! Kunyangwe iyo nzira yekubuda muKeji ndiyo Nzira yeMuchinjikwa, zvakare iri nzira yekuKumuka kuvakafa. Kufara! Kune mufaro nerunyararo uye mufaro zvakakumirira iwe muRenje rinopfuura kunzwisisa kwese. Ndinokupa iwe, asi kwete sekupihwa nenyika ... kwete seCage inonyepera.

Runyararo rwangu runogamuchirwa chete kuburikidza nekuvimba. Nzira inofamba nekutenda.

Saka nei ndichigara ndichirwisana nemufaro wangu uye mufaro uye rugare, kunyanya rugare!?

Ndiwo mugumisiro wechivi chekutanga, vanga rehunhu hwakadonha. Kusvikira iwe wafa, iwe unogara uchinzwa kukweva kwenyama yakananga kuCage. Asi usatya, ndinewe, kuti ndikutungamire muchiedza. Kana iwe ukagara maNdiri, saka kunyangwe mukurwa, iwe uchave unobereka chibereko cherunyararo sezvo ini ndiri mudzi uye dzinde uye Muchinda weRunyararo.

Uyai Ishe, uye ndibvisei munzvimbo ino!

Kwete, Mwanangu, handikudhonze kubva muKeji.

Sei Ishe? Ndinokupa mvumo!

Nekuti ini ndakakugadzira iwe kuti uve wakasununguka! Iwe wakagadzirirwa Renje reRUSununguko. Ndikangokumanikidza kupinda mumapani ayo, ipapo hauchazove wakasununguka. Izvo zvandakaita kuburikidza neMuchinjikwa Wangu zvakaputswa ngetani dzakakusunga iwe, kuvhura musuwo wakakubata, kuzivisa kukunda pane uyo angakukiya, uye kukudzivirira kubva kukwira Gomo rakakomborerwa rerudo kuna Baba vanokumirira. Zvapera! Musuwo wakavhurika…

Ishe, ini--

Uya, Mwanangu! Baba vakamirira iwe nechido chinosiya vatumwa vachichema nekutya. Usamirira zvakare! Siya shure kwemapfupa, uye tsvina, uye marara - nhema dzaSatani, mhandu yako. Iyo Cage ndiyo ILLUSION yake. Mhanya, mwana! Mhanyira kurusununguko rwako! Nzira inofamba nekutenda. Inotsika nekuvimba. Inokundwa nekusiiwa. Mugwagwa wakamanikana uye wakaoma, asi ini ndinovimbisa, inotungamira kune akanakisa vistas: minda inofadza kwazvo yehunhu, masango akareba eruzivo, hova dzinopenya dzerunyararo, uye makomo asingagumi ehungwaru - kufungidzira kweSummit of Love . Uyai mwana… come kuva zvauri chaizvo — gwayana uye kwete shumba yemusango.

Usaite zvekugadzirira nyama.

Uya unditevere.

 

Vakaropafadzwa vakachena pamoyo,
nekuti ivo vachaona Mwari. (Mat. 5: 8)

 

 

 

 

Rubhabhatidzo, nekupa hupenyu hwenyasha dzaKristu, rinodzima zvivi zvekutanga uye rinodzosera murume kuna Mwari, asi mhedzisiro yezvakasikwa, yakaneta uye yakarerekera kune zvakaipa, inoramba iri mumunhu uye inomudana kuhondo yemweya…

Kutadza kwekutadza kunoderedza rudo. inoratidza kuratidza kusagadzikana kwechinhu chakagadzirwa; zvinokanganisa kufambira mberi kwemweya mukushandisa hunhu uye tsika yetsika dzakanaka; inokodzera kurangwa kwenguva pfupi. Chivi choune uye chisingapindurwi chinotipa isu zvishoma nezvishoma kuti tiite zvivi zvinofa. Zvisinei hazvo kutadza chivi hakuputse sungano naMwari. Nenyasha dzaMwari zvinodzoserwa pamunhu. “Chitadzo chekunyepedzera hachinyimi mutadzi nyasha dzinotsvenesa, hushamwari naMwari, rudo, uyezve nekusingaperi mufaro."

-Catechism yeChechi yeKaturike,n. 405, 1863

 

MUNA KRISTU, PANOGARA TARIRO.

  

Kutanga kuburitswa Gumiguru 26, 2010. 

  

Ndokumbirawo mufunge kupa chegumi kushumiro iyi Advent.
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai.

 

Kufamba naMark iyi Advent mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUNAMATA uye tagged , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.