"Nguva Yenyasha"… Inopera? (Chikamu II)


Mufananidzo naGeoff Delderfield

 

Kune fafitera diki rekupenya kwezuva kuno kuWestern Canada uko kune purazi redu diki riri. Uye ipurazi rakabatikana ndizvo! Nguva pfupi yadarika takawedzera huku kumombe yedu yemukaka nembeu kubindu redu, sezvo mudzimai wangu neni nevana vedu vasere tiri kuita zvese zvatinogona kuti tigone kuzviriritira munyika ino inodhura. Inofanirwa kunaya vhiki rese, uye saka ndiri kuyedza kuita kuti fenzi iitwe mumafuro tichikwanisa. Saka nekudaro, ini handina kuwana nguva yekunyora chero chinhu chitsva kana kuburitsa webcast nyowani svondo rino. Zvisinei, Ishe vanoramba vachitaura mumoyo mangu zvetsitsi dzavo huru. Pazasi pekufungisisa kwandakanyora kutenderedza nguva imwechete se Chishamiso cheTsitsi, yakaburitswa kutanga kwesvondo rino. Kune avo vari munzvimbo iyoyo yekukuvara uye yekunyadziswa nekuda kwekutadza kwako, ndinokurudzira kunyora pazasi pamwe neumwe wandinofarira, Rimwe Shoko, iyo inogona kuwanikwa muKuenderana Kuverenga pakupera kwekufungisisa uku. Sezvandambotaura kare, pane kundipa chimwe chinhu chitsva kuti ndinyore, Ishe vanowanzo kundikurudzira kuti ndinyorazve chimwe chinhu chakanyorwa kare. Ndiri kushamiswa nekuwanda kwematsamba andinogamuchira panguva idzodzo… sekunge kunyorwa kwakagadzirirwa munguva yakapfuura moreso yenguva iyoyo.  

Inotevera yakatanga kuburitswa munaNovember 21st, 2006.

 

NDAKA kwete kuverenga kuverenga kweMisa kweMuvhuro kusvika mushure mekunyora Chikamu I dzenyaya dzino. Kuverenga kweKutanga uye Evhangeri zvese zvinoita segirazi rezvandakanyora muChikamu I…

 

YAKARASIKA NGUVA UYE RUDO 

Kuverenga kwekutanga kunotaura izvi:

Kuzarurirwa kwaJesu Kristu, kwaakapihwa naMwari, kuratidza varanda vake izvo zvinofanirwa kuitika munguva pfupi… vakaropafadzwa avo vanoteerera kushoko iri rechiporofita uye vanoteerera zvakanyorwa mariri, nekuti nguva yakatarwa yave pedyo. (Zvakazarurwa 1: 1, 3)

Kuverenga kunoenderera mberi kutaura pamusoro pezvakanaka zvakaitwa neChechi: mabasa ayo akanaka, kutsungirira kwayo, dzidziso yaro, kudzivirira chokwadi, uye kutsungirira kwaro mukutambudzwa. Asi Jesu anoyambira kuti chakakosha chakarasika: rudo.

… Warasa rudo rwawaive narwo pakutanga. Ziva kuti wakadonha zvakadii. (Zvakazarurwa 2: 5)

Ini ndinotenda hazvisi masanga kuti bhuku rekutanga raPapa Benedict raive Deus Caritas Est: "Mwari rudo". Uye rudo, kunyanya rudo rwaKristu, ndirwo rwave musoro wetsiva wake kubva ipapo. Pandakasangana naPope masvondo matatu apfuura, ndakaona uye ndikanzwa rudo urwu mumaziso ake.

Kuverenga kunoenderera:

Tendeuka, uite mabasa awakatanga kuita. Zvikasadaro, ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemwenje kubva panzvimbo yacho, kunze kwekunge watendeuka. (Ibid.)

 

NGUVA Yakagadzwa YAVA PEDYO

Chikonzero cherudo rwake kwatiri ndechekuti Pope Benedict anotiyambirawo, kuti kuramba rudo, anova Mwari, kuramba dziviriro yake pamusoro pedu.

Kutyisidzirwa kwekutongwa kunotinetsawo isu, Kereke iri muEurope, Europe neWest West…… Ishe vari kuchemawo kunzeve dzedu… "Ukasatendeuka ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemarambi panzvimbo yacho." Chiedza chinogona zvakare kutorwa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu, uku tichichema kuna Ishe: "Tibatsirei kuti titendeuke!" -Papa Benedict XVI, Kuvhura Homily, Sinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma.

Haisi tyisidziro. Icho chiri mukana.

 

TSITSI INOPFUURA

Evhangeri inotitaurira kuti apo Jesu anosvika Jeriko, bofu rakagara munzira richipemha rinobvunza zviri kuitika.

Zvino vakariudza kuti: Jesu weNazareta unopfuura. (Ruka 18: 35-43)

Mupemhi anongoerekana aziva kuti anongova nemasekonzi kuti aone Jesu zvisati zvanyanyisa. Uye saka anodanidzira achiti:

Jesu Mwanakomana waDavidi ndinzwireiwo tsitsi!

Teerera! Jesu ari kupfuura newe. Kana iwe wakapofomadzwa nechivi, murima rerwadziwa, uchifemedzeka mukuzvidemba, uye uchiita kunge wasiyiwa nevose munzira yemararamiro ... Jesu ari kupfuura nepo! Shevedzera nemoyo wako wese:

Jesu Mwanakomana waDavidi ndinzwireiwo tsitsi!

Uye Jesu, uyo akasiya makwai makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe achitsvaga gwayana rimwe rakarasika, anomira achiuya kwauri. Hazvina mhosva kuti ndiwe ani, zvisinei kuti uri bofu sei, une moyo wakaomarara sei, uye kuti wakaipa zvakadii, Anouya kwauri. Uye Achakubvunza mubvunzo mumwe chete waakabvunza bofu raipemha:

Chii chaunoda kuti ndikuitire?

Kwete, Jesu haabvunze kuti zvivi zvipi zvawakaita, zvakaipa zvipi zvawakaita, nei usina kuenda kuKereke, kana kuti sei ungashinga kudaidza zita rake. Pane kudaro, Anokutarisa akatarisa nerudo runotonyaradza dhiabhori uye oti,

Chii chaunoda kuti ndikuitire?

Ino haisi nguva yekuzvitsanangura. Haisi nguva yekudzivirira nekupembedza zviito zvako. Ndiyo nguva yekungopindura. Uye kana iwe uchirasikirwa nemazwi, saka kwereta mazwi emupemhi.

Ishe, ndokumbirawo mundione.

Ah hongu, Jesu. Rega ndione chiso chako. Rega ndione rudo rwako netsitsi. Rega ndione Chiedza chenyika kuti rima rose riri mandiri ripararire nechinguva!

Jesu haazeye mhinduro yemupemhi. Haayeri kuti zvakawandisa kukumbira here, kana kushinga kukumbira, kana mupemhi akakodzera kana kwete. Kwete, mupemhi Akapindura panguva ino yenyasha. Saka Jesu anomupindura,

Iva nekuona; kutenda kwako kwakuponesa.

Ah shamwari yangu, tese tiri vapemhi, uye Kristu ari kupfuura neumwe neumwe wedu. Zviri pachena kuti mamiriro edu ehurombo pamweya haadzokere shure, asi anokwezva tsitsi dzaMambo. Dai mupemhi akataura kuti hupofu hwake hwaisave mhosva yake uye kuti kukumbira kwaisava sarudzo yake, Jesu angadai akamusiya ipapo muguruva rekudada kwake- - nekuda kwekudada, kuziva uye kusaziva, kunovharira nyasha idzo Mwari anoda kutipa . Kana kuti mupemhi wacho akanyarara achiti "handina kukodzera kutaura neMurume uyu," angadai akaramba ari bofu uye akanyarara nekusingaperi. Nekuti apo Mambo paanopa chipo t
Muranda wake, mhinduro chaiyo ndeyekugamuchira chipo mukati kuzvininipisa uye kudzorera chiratidzo ne rudo.

Pakarepo akaona uye akamutevera, achikudza Mwari.

Jesu anovhura maziso ako kana iwe ukamukoka Iye, uye zviyero zvekupofumadza pamweya nekunyengera zvichawira sezvavakaita kubva pameso aSt. Paul. Asi zvadaro, unofanira kusimuka! Simuka panzira yekare yehupenyu uye usiye mukapu yako yemarata yezvakaipa uye mubhedha wakasviba wezvivi, umutevere.

Hongu, mutevere, uye uchawana zvakare iro rudo rwawakange warasa.  

… Pachava nemufaro kudenga. Pamusoro pemutadzi mumwe anotendeuka kupfuura vanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vakarurama vasingade kutendeuka. (Ruka 15: 7) 

 

 

RELATED KUVERENGA:

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.