"Nguva Yenyasha"… Inopera? (Chikamu III)


St. Faustina 

FEAST YENYAYA DZENYU

 

Kutanga kuburitswa munaNovember 24, 2006. Ndakagadzirisa zvinyorwa izvi…

 

CHII ungati yaive yaPapa John Paul II Central basa? Kwaive kudzikisira Communism here? Chaive chekubatanidza maKaturike neOrthodox here? Kwaive kuzvarwa evhangeri itsva here? Kana kuti kwaive kuunza Chechi "dzidziso yemuviri"?

 

Mumashoko emushakabvu Pope pachake:

Kubva pakutanga kwehushumiri hwangu muSt.Peter muRome, ndinofunga iyi meseji [yeTsitsi dzaMwari] basa rangu rakakosha. Providence yakandipa iko mune ino mamiriro ezvinhu emunhu, Chechi uye nenyika. Zvinogona kutaurwa kuti chaizvo mamiriro ezvinhu aya akandipa iro meseji sebasa rangu pamberi paMwari.  —JPII, Mbudzi 22, 1981 paShrine of Merciful Love muCollevalenza, Italy

Akanga ari munun'una, Faustina Kowalska, ane meseji yetsitsi yakamanikidza Pope uyo, ari paguva rake muna 1997, akati "inoumba mufananidzo wepapa." Haana kungo gonesa chishamiso chePoland, asi mukufamba kusingawanzoitwa nemapapa, zvinhu zvakasimbiswa zveruzivo rwepachivande rwakamupihwa pasi rose nekuzivisa Svondo rekutanga mushure meIsita, "Divine Mercy Sunday." Mumutambo wepamusoro wekudenga, Pope akafa mumaawa ekutanga ezuva chairo reMutambo. Chisimbiso chekusimbisa, sekunge zvakadaro.

Izvo zvakakosha kana iwe ukafunga mamiriro ese eiri meseji yenyasha dzaMwari sezvakaratidzwa kuna St Faustina:

Taura nenyika nezvetsitsi dzangu… Icho chiratidzo chenguva yekupedzisira. Mushure mavo kuchauya Zuva reRuramisiro. Nguva ichiripo, ivo ngavabatwe netsime retsitsi dzangu.  -Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Diary yaSt. Faustina, 848

 

ZVINHU ZVESE ZVINOKOSHESA

Zvakanyatsoratidzwa kuti kutanga kwezana regumi nemapfumbamwe (1884), Pope Leo XIII akaona chiratidzo panguva yeMisa umo Satani akapihwa zana ramakore kuti aedze Chechi. Zvibereko zvekuedzwa ikoko zvakatipoterera. Asi ikozvino yave neinopfuura makore zana. Izvi zvinorevei? Kuti simba rakapihwa iye wakaipa naMwari richave kupera, uye zvine musoro zvichizopihwa iyo nguva-nguva, munguva pfupi kupfuura yapfuura. Naizvozvo, kwave kune kuputika kwechokwadi kwehondo mumichato, mhuri, uye pakati penyika mugore rapfuura kana maviri apfuura. Tiri kuona kuwedzera kwakanyanya kwezviitiko muAmerica uko kwakazara mhuri dziri kuurawa, semumwe kana vabereki vaviri vachitora hupenyu hwevana vavo vasati vazviuraya. Pasina kutaura nezvekuenderera mberi kwekuuraya mu Africa kana kwemagandanga mabhomba kuMiddle East. Zvakaipa zviri kuzviratidza mu rufu.

Jan Connell, munyori uye gweta, vakarova vafambi ve Medjugorje kune avo Amai Vakaropafadzwa vanga vachionekwa (izvi zvipenga hazvigamuchire kutonga kweChechi kusvikira vapera. Maona Medjugorje: Izvo chete Chokwadi Ma'am). Kutevedzera zano raSt. Paul rekuyedza uporofita hwese - uye kuvhurika kweVatican kumashiripiti ndiwo muedzo mukurusa - kuchenjera kuteerera kana zviri kutaurwa.

Mai vedu vanonzi vanouya nemeseji yekuyambira, kushandura, uye kugadzirira nyika panguva ino "yenguva yenyasha." Connell akaburitsa mibvunzo yake uye mhinduro dzemuoni mubhuku rakadanwa Mambokadzi weCosmos (Paraclete Press, 2005, Revised Edition). Wese muoni akapihwa "zvakavanzika," zvinozoburitswa munguva inotevera, uye zvinoshanda kuunza shanduko dzinoshamisa pasi pano. Mumubvunzo kuna muoni Mirjana, Connell anobvunza kuti: 

Nezve zana rino, ichokwadi here kuti Amai Vakaropafadzwa vakarondedzera nhaurirano kwauri pakati paMwari nadhiyabhorosi? Mariri… Mwari akatendera dhiabhori zana remakore kuti ashandise simba rakawedzerwa, uye dhiabhori akasarudza nguva ino chaiyos. - p. 23

Muoni wacho akapindura "Hongu", achidudza seuchapupu hukuru hukuru hwatinoona kunyanya pakati pemhuri nhasi. Connell anobvunza kuti:

Ko kuzadzikiswa kwezvakavanzika zveMedjugorje kuchapwanya simba raSatani here?

Ehe.

Sei?

Icho chikamu chezvakavanzika.(Ona zvandanyora: Exorcism yedhiragoni)

Iwe unogona here kutiudza chero chinhu [maererano nezvakavanzika]?

Kuchave nezviitiko pasi pano seyambiro kune nyika chiratidzo chisati chapiwa kuvanhu.

Izvi zvichaitika muhupenyu hwako here?

Hongu, ndichava chapupu kwavari.  - p. 23, 21

 

NGUVA YENYASHA NENGONI

Aya mafungidziro ekufungidzirwa akatanga makore 26 apfuura. Kana Mwari akapa iri zana rapfuura rekuyedza, saka tinoziva kuti iro iro zana rinovawo iri "nguva yenyasha," zvinoenderana neShoko Rake:

Nekuti iwe wakachengeta meseji yangu yekutsungirira, ini ndichakuchengetedza panguva yekuyedzwa iyo ichauya pasi rese kuyedza vanogara pasi. (Zvakazarurwa 3:10)

Uye zvekare,

Mwari vakatendeka, uye havangakuregei muchiedzwa kupfuura pamunogona napo, asi nemuedzo uyu uchakupaiwo nzira yekutiza nayo, kuti mugone kuutsungirira. (1 VaKorinde 10:13)

Imwe nyasha inoshamisa mune ino nguva ndeye Tsitsi dzake. Mwari vari kutipa zvinoshamisa zvinoreva kune tsitsi dzake munguva yedu, sezvandichataura munguva pfupi. Asi nzira dzakajairika hadzina kumbomira: kunyanya maSakaramende eRupupuriro uye Yukaristia - "sosi nemusangano" wekutenda kwedu. Zvakare, John Paul II akanongedzera kuRosari uye kuzvipira kuna Maria senzira dzakakosha dzenyasha. Uye zvakadaro, anongotungamira imwe chete kumaSakaramende, uye nekudzika mukati mawo, kusvika pakati chaipo peMoyo waJesu.

Izvi zvinomutsa kurota kwakasimba kwaSt. John Bosco uyo akaona nguva apo Chechi yaizoedzwa zvakanyanya. Akati, 

Pachava nenyonganyonga muKereke. Kudzikama hakuzodzokere kudzamara Papa vabudirira mukumisa chikepe chaPeter pakati peTwin Mbiru dzeEucharistic kuzvipira uye kuzvipira kuna Our Lady. -Makumi mana eDoto dzaSt. John Bosco, rakanyorwa uye rakapepetwa naFr. J. Bacchiarello, SDB

Ndinotenda kuti kutsigira uku kwakatanga nekuzivisa kwaPope kwekupedzisira kwe "Gore reRosari" uye "Gore reEucharist" nguva pfupi asati afa. 

 

AWA YENGONI

Mumhuri yakagadzirirwa iyo Pope John Paul II aifanira kupa pa Divine Mercy Svondo maakafira, akanyora kuti:

Kune vanhu, izvo dzimwe nguva zvinoita sekunge zvakarasika uye zvinodzorwa nesimba rezvakaipa, kuzvikudza uye kutya, Ishe akamuka anopa sechipo rudo rwake runokanganwira, rwunoyananisa uye rwunovhurazve mweya kuti uve netariro. Ndirwo rudo rwunoshandura moyo nekupa rugare. Yakawanda sei inoda iyo nyika inofanira kunzwisisa uye kugamuchira Divine Divine!

Hongu, pane tariro nguva dzose. St. Paul anoti zvinhu zvitatu zvasara: kutenda, tariro, uye rudo. Chokwadi, Mwari ari kuzonatsa nyika, kwete kuiparadza. Ari kuzopindira nekuti Anotida uye haatitenderi kuti tizviparadze. Avo vari muTsitsi Dzake havana chekutya. "Nekuti wakachengeta meseji yangu yekutsungirira, ndichakuchengetedza panguva yemuedzo uchauya pasi rose."

Ndinofunga kuti matambudziko enguva ino aripo pakuenzaniswa nekubwinya kuchazoratidzwa kwatiri. (VaRoma 8:18)

Asi kuti tigovane mukubwinya ikoko, tinofanira kunge tichidawo kugoverana mumatambudziko aKristu, sezvandanga ndichinyora vhiki rese rePassion (2009). Tinofanira kuda kutendeuka kubva kwedu kudanana nechivi. Uye uyu ndiwo moyo weshoko raSt. Faustina kubva kudhayari rake, kuti hatifanirwe kutya kusvika kuna Jesu, kunyangwe zvivi zvedu zvakasviba sei:

Ndiri kuwedzera nguva yengoni nekuda kwe [vatadzi]…. Nguva ichiripo, ngavatore mukana wetsime retsitsi dzangu… Uyo anoramba kupfuura nemusuwo wetsitsi dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga kwangu. -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari raSt Faustina, 1160, 848, 1146

 

NGONI DZINONZI

Kuburikidza naSt. Faustina, Mwari akapa mana makuru zvimwezvo-akajairika nzira dzenyasha kuvanhu munguva ino yengoni. Izvi zvinonyanya kushanda uye simba nzira dzekuti utore chikamu muruponeso rwemweya, kusanganisira yako wega:

 

I. FEAST YENYAYA DZENYU

Pazuva iro kudzika kwetsitsi dzangu kunozaruka. Ndinodurura gungwa rose renyasha pamusoro peavo mweya vanosvika kutsime retsitsi dzangu. Mweya uyo uchaenda Kureurura uye unogamuchira Chirairo Chitsvene unowana kuregererwa kwakazara kwezvivi uye chirango. Pazuva iro magedhi ese matsvene emvura anoyerera nenyasha dzinovhurwa. Ngaparege kuva nemweya unotya kuswedera pedyo neni, kunyangwe zvivi zvacho zvitsvuku. Tsitsi dzangu dzakakura zvekuti hapana pfungwa, ingave yemunhu kana yengirozi, inogona kuzogona kuzvinzwisisa nekusingaperi. —Ibhidha., 699

II. DIVINE YENYU CHAPLET

Oo, ndedzipi nyasha huru dzandichapa kumweya idzo dzinoti chapuro ichi: zvakadzika zvetsitsi Yangu nyoro zvinomutsirwa nekuda kweavo vanoti chapuro. Nyora pasi mazwi aya, Mwanasikana wangu. Taura nenyika nezvetsitsi dzangu; rega vanhu vese vazive Tsitsi dzangu dzisinganzwisisike. Icho chiratidzo chenguva dzekupedzisira; shure kwaizvozvo richauya zuva rekutongwa. Pachine nguva ngavatore mukana wekutaura netsitsi dzangu; regai ivo vabatsirwe neRopa neMvura yakavamhanyira.- Ibid., 229, 848

III. AWA YENGONI

Nenguva dzaXNUMX o, kumbira tsitsi dzangu, kunyanya kuvatadzi; uye kana chete kwechinguva chidiki, nyudza mukati meKushushikana Kwangu, kunyanya mukusiiwa Kwangu panguva yekurwadziwa: Ino ndiyo nguva yengoni huru pasi rese. Ini ndinokutendera iwe kuti upinde muKwangu kusuwa kwekufa. Muawa rino, ini hapana chandicharamba kumweya chinoita chikumbiro kwandiri nekuda kweKushuvira Kwangu.  —Ibid.

IV. Mufananidzo wacho wenyasha dzaMwari

Ndiri kupa vanhu mudziyo wavanofanira kuramba vachiuya nawo nenyasha kutsime retsitsi. Mudziyo uyu mufananidzo uyu une siginecha: "Jesu, ndinovimba nemi"… Kubudikidza neMufananidzo uyu ndinenge ndiri kupa nyasha dzakawanda kumweya; saka mweya yega yega ngaive nekuwana kwazviri… Ndinovimbisa kuti mweya unozonamata uyu mufananidzo hauparare. Ini zvakare ndinovimbisa kukunda pamusoro pe [vavengi vayo] vatove pano pasi, kunyanya paawa yekufa. Ini pachangu ndichaudzivirira sekukudzwa Kwangu. —Ibid. n. 327, 570, 48

 

NGUVA YAPFUPI

Mufananidzo we kwakavharwa nenyama bhendi akauya kwandiri pandanga ndichifungisisa pamusoro pezvinhu izvi. Kunzwisisa kwakauya nayo yaive iyi:  Inomiririra tsitsi dzaMwari, uye iri kutambanudzwa kusvika padanho rekutsemuka, uye painodaro, kutambudzika kukuru kuchatanga kuitika pasi pano. Asi nguva yega yega mumwe munhu paanonyengeterera tsitsi panyika, iyo yakasununguka inosunungura zvishoma kusvikira zvivi zvikuru zvechizvarwa chino zvatanga kuzvisimbisa zvakare. 

Mwari ari mukununura mweya - kwete mukuchengetedza makarenda. Zviri kwatiri kushandisa mazuva aya enyasha zvine hungwaru. Uye dai tikasarasa meseji yakakosha mukati meTsitsi Tsvene: kuti isu tinofanirwa kubatsira, kuburikidza nehuchapupu hwedu neminamato, kuunza mimwe mweya muChiedza Chamwari ichi. 

… Shandai ruponeso rwenyu nokutya nokudedera… kuti muve vasina chavangapomerwa uye musina mhosva, vana vaMwari vasina gwapa pakati pechizvarwa chakakombama uye chakatsauka, chamunopenya pakati pavo sezviedza munyika. (VaFiripi 2:12, 15)

 

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.

Comments dzakavharika.