Nguva Yekuchinja

 

CHIRANGARIDZO CHEVAKADZI VEUMARI 

VADikani shamwari,

Ndiregererei, asi ndinoshuvira kutaura kwenguva pfupi nezve basa rangu chairo. Mukuita kudaro, ndinofunga iwe uchave nekunzwisisa kuri nani kwezvinyorwa zvakafumuka pane ino saiti kubvira Nyamavhuvhu wapfuura wa2006.

 

CHITANGO

Rimwe gore kusvika kuzuva, iri Svondo rapfuura, ndakave neruzivo rwakasimba pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa umo Ishe vaindidaidza kune rimwe basa. Icho chinangwa hachina kujeka kwandiri muhunhu hwacho chaihwo… asi ndakanzwisisa kuti ndanga ndichidanwa kuti ndishandise tsika yechinyakare uporofita (Ona Kutanga Kuverenga kubva Svondo Hofisi yekuverenga: Isaya 6: 1-13 Svondo yapfuura inova kuverenga kumwechete kwezuva iro gore rapfuura). Ndinotaura izvi nekuzeza kukuru, sezvo pasina chimwe chinhu chinosemesa kupfuura muporofita akazvisarudzira. Ini ndinongova, sekutaura kwemweya director wezvinyorwa izvi, "kadiki kadiki" kaMwari.

Izvi hazvireve kuti zvese zvandanyora zvinofanirwa kutorwa pane zvarinoreva. Chiporofita chose chinofanira kunzwisiswa nekuti inosvinwa kuburikidza nemutumwa: fungidziro yake, kunzwisisa kwake, ruzivo rwake, ruzivo uye kuona. Icho hachisi chinhu chakashata; Mwari vanoziva kuti vari kushandisa vasina kukwana vanhu, uye vanotoshandisa hunhu hwedu hwakasiyana kuendesa meseji. Mwari akasika mumwe nemumwe wedu nenzira yakasarudzika kuitira kuendesa Vhangeri nenzira dzakasiyana bhiriyoni. Ndiko kushamisika kwaMwari, kusati kwakapfigirwa kana kuomarara, asi kuratidza kubwinya kwake nerudo rwekusika nematauriro asingaperi.

Kana zvasvika pakushandiswa kwechiporofita, saka, zvinongoreva kuti isu tinofanira kungwarira uye kungwarira. Asi vhura.

Ini ndinotenda iro basa rakapihwa neni naMwari rakange riri rekugadzira nenzira yakapusa nguva dzatiri kurarama madziri, tichitora pane zvakawanda zvinyorwa: Magisterium akajairika eChechi, Vanababa veKereke yekutanga, Katekisimo, Magwaro Matsvene, Vasande, vakatenderwa vafemberi nevoni, uyezve, kurudziro idzo Mwari vakandipa. Nzira yekutanga yekusunungurwa kwega ndeyekuti haifanire kupokana neTsika yeChechi. Ndiri kunyanya kutenda kuna Fr. Joseph Iannuzzi nekuda kwehunyanzvi hwake hwakakosha hwakagadzira chishamiso chazvino uye zvimiro zveMarian mukati mezwi rakasimba uye rakavimbika reTsika, rakaneta mukati memazana emakore, asi rakapora mumazuva ano. 

 

GADZIRIRA!

Chinangwa chezvinyorwa pane ino webhusaiti ndezvekuti kukugadzirira zviitiko zviri pamberi peChechi nepasi rose. Handikwanise kutaura kuti zviitiko izvi zvinotora nguva yakareba sei kuti zviitike. Zvinogona kuva makore kana makumi emakore. Asi ini ndinotenda iri mukati mehupenyu hwevana ve John Paul II, ndiko kuti, chizvarwa icho chaakadaidza muZuva rake reNyika Diki. Uye kunyangwe ipapo, Huchenjeri hwaMwari hunogona kukanganisa maonero edu enguva nenzvimbo!

Saka usanyanya-tarisa pane nguva. Asi nyatsoteerera kukurumidzira kuri kuendeswa neDenga. UNOGONESA KUZIVA IYI DANHO KUTI GADZIRIRA MWEYA WAKO KARE. Kana usati, enda pamabvi ako nhasi uye uti hongu kuna Jesu! Iti hongu kuchipo chake cheruponeso. Reurura zvivi zvako. Bvuma kudiwa kwako kweruponeso runouya kuburikidza neMuchinjikwa. Uye Zvipire kuna Maria, ndiko kuti, zvipe pachako kudziviriro kwake kuti akutungamire zvakachengeteka mukati meAreka yeYake Immaculate Moyo kune Chikepe chikuru cheUtatu Hutsvene. Jesu akamuita murevereri wedziviriro iyi uye nenyasha idzi. Ndivanaani isu kuti tikwikwidze!

Ino haisi nguva yekuita zvinhu zvepanyika zvinopfuura izvo zvinodikanwa! Ino haisi nguva yekutevera mafaro epasi rino sekutanga kwako! Ino haisi nguva yekurara nekusagadzikana kana kusava nehanya. Tinofanira kuramba takamuka iye zvino. Tinofanira kuzvinongedza (asi zviite zvinyoro uye takadzikama, nekuti isu hatina simba). Tinofanira kusefa zvirongwa zvedu nezvatinokoshesa. Tinofanira kutora nguva yekunamata, kunamata, nekunamata zvakare, tichinyatsoteerera kune runyararo, rudiki izwi rinotaura mukati memoyo. 

 

NGUVA YOKUCHINJA 

Ino inguva yekuchinja. Zvatanga. Kutanga kwekutanga nekuguma kwemagumo. Ino ndiyo nguva apo mazwi evaporofita neeVhangeri dzvene achazadzikiswa zvizere.

Iyi inguva yomufaro zvakadini! Nekuti kukunda kwaKristu kwakakundwa paMuchinjikwa kuri kuzoshandiswa zvine simba, zvine mutsindo munzira dziri mberi. Hazvina kuita sekunge izvi hazvisati zvave kuitika. Kune mwaka mina pagore, ese achiyerera achienda kune imwe. Asi iyo Zuva Rakakura inotangira iyo Nguva nyowani yeChirimo yava pedo. Nguva yekuwa, ye Kukurura Kwakakura, iri pano.

Unogona here kunzwa iyo mhepo ichivhuvhuta? Vanofuridza nesimba redutu. Izvi ndizvo mhepo dzinotiratidza kuvapo kweiyo Areka yesungano itsva, kutinhira, uye kutinhira, nekupenya kwemheni, kwakapfekedzwa musimba nesimba raMwari (Zva 11: 19—12: 1-2). Ari kuzadzisa izvozvi Kukunda kwake, uko — usatye, hama dzangu nehanzvadzi dzechiPurotesitendi - ndiko Kukunda kweMwanakomana wake. Sezvo Kristu akapinda munyika kamwe kuburikidza nedumbu rake, Iye zvino achaunza kukunda kwake kuburikidza nemusikana murandakadzi uyu zvakare (Gen 3:15).

Haisi nguva yekutya, asi nguva yeku rufaro, nekuti kubwinya kwaIshe kuri kuzoratidzwa kuburikidza nekupaza kwenzvimbo dzakachengeta vanhu vaMwari muhuranda. Acharatidza hukuru hwake sezvaAkaita muIjipita apo, kuburikidza nhevedzano yekupindirana kukuru, Akaisa vanhu vake mukati nyika yechipikirwa.

Inguva yeku kuvimba. Kufambira mberi mukutumwa Mwari kwawakagadzirira. Asi tinofanira kufamba saMaria… mudiki, mudiki, kuva wekupedzisira uye mudiki pane vese. Nenzira iyi, simba nechiedza zvaMwari zvichavhenekera kuburikidza nesu zvisina kuvharirwa.  

Ino ndiyo nguva apo yedu kuchemera mweya yevatadzi, kunyanya avo vanonyanyoda tsitsi dzaMwari, vanofanirwa kusimuka kunge rusenzi kumhino dzvene dzaBaba. Hongu, dai kukunda kwaMaria kungave kuti isu tinobvuta kubva kune dzakaipa nzara dzaSatani iyo mweya iyo yaaifunga kuti ndeyake, asi zvino ichava korona yekukunda pamusoro pahuma yaMaria, neavo vevakasara vake.

Ino ndiyo nguva ichaunganidzwa hondo yaMwari, pamusoro pemakore aya nemakumi emakore. Inguva iyo zviratidzo nezvishamiso nezvishamiso zvikuru zvichawedzera. Kuchavapo zviratidzo zvenhema nezvishamiso kuuya kubva kumasimba erima, asi pachavewo nezvokwadi zviratidzo nezvishamiso, ndokuti, mashura matsvene anobva simba reMweya Mutsvene mukati medu, uye Mwari kubva kunze….

Inguva iyo masimba nekuzvikudza kwemunhu kuchazungunuswa, masimba ehurumende achapunzika, nyika dzichasimudzwazve, uye zvakawanda zvichanyangarika. Nyika mangwana ichave yakasiyana zvakanyanya kupfuura nyika yanhasi. Vanhu vaMwari vanofanira kunge vakagadzirira kufamba senge mune hukuru Akadzingwa kuburikidza ne Desert of Trial, asiwo t
he Gwenga reTariro.

Mukadzi akatizira murenje, maari ane nzvimbo yakagadzirirwa naMwari, yaanozochengetwa kwemazuva chiuru chimwe nemazana maviri nemakumi matanhatu. (Zvak. 12: 6)

"Mukadzi" uyu iSangano. Asi iri zvakare Chechi iri mukati meMweya Wakachena waMaria, wedu utiziro hwakachengeteka mumazuva ano eRutinhiro.

Zvirongwa zvaMwari zvaitarisirwa kwazvo kunyangwe nengirozi vari pamusoro pedu.  

 

MAP

Mutsamba iri kuuya, ini ndichaisa a mepu yekutanga yezvakaitika kubudikidza nezvinyorwa izvi. Izvo hazvina kunyorwa mudombo seMirairo Gumi, asi zvinopa, ndinotenda, kunzwisisa kwakanaka kwezviri kuuya, zvichibva pane zvataurwa pamusoro apa zviremera. 

Aya ndiwo mazuva aEria. Aya ndiwo mazuva apo vaporofita vaMwari vachatanga kutaura kunyika mazwi akashinga.

Teerera. Tarisai. Uye nyengetera.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.