Guva reChechi

 

Kana Chechi ichizo "pinda mukubwinya kweumambo chete kuburikidza nePaseka iyi yekupedzisira" (CCC 677), kureva, Kushuva kweChechi, ipapo iyewo achatevera Ishe wake nemuGuva…

 

Nguva Yekushaya Simba

Mushure mehushumiri hwepachena hunotora tariro nezviroto zvevanhu vaishuvira Mesiya wavo - makore matatu ekuparidza kwechimurenga, kuporesa, uye zvishamiso - kamwe kamwe, Uyo akapa tariro, kudzoreredza, uye kuzadzikiswa kwezvishuwo zvese… akange afa.

Zvino, kutenda pachako kwakapinzwa murima guru. Zvino tariro zvakare yakanga yaita seyarovererwa pamuchinjikwa. Zvino, rudo rwaidarika zvikumbaridzo zvese nekupwanya dudziro yese… rara wakanyarara uye uchitonhora, wakavharirwa muguva. Chakanga changosara kwaiva maungira okunyomba uye kunhuhwirira kunopera kwezvinonhuhwirira zvichena nemura.

Uku kwaingova kupfekedzwa korona kwekwakavamba muGetsemane apo Jesu—uyo kusvikira panguva iyoyo aigaropfuura nomumhomho yakatsamwa zviri nyore—akaendeswa akasungwa. Yakanga yava awa kushaya simba apo kuita sekushaya simba kwaKristu kwakazunguza rutendo rweVaapositori… uye kusatya uye kugutsikana zvakanyunguduka. Vakatiza vachitya.

Zvino, mushure mezviuru zviviri zvemakore ekuparidza, kuporeswa, nezvishamiso, Chechi yeKatorike yava kupinda muawa imwe chete yokuita seisina simba. Kwete nokuti iye, chaizvoizvo, haana simba. Kwete, ndiye sakaramende reruponeso yakagadzwa kuti iunganidze marudzi muMoyo waJesu.[1]'Sesakaramende, Chechi mudziyo waKristu. “Anotorwawo naye sechishandiso choruponeso rwavose,” “sakaramende yapose pose yoruponeso,” iyo Kristu ari “pakarepo kuratidza uye kuita chakavanzika chorudo rwaMwari kuvanhu. (CCC, 776) Iro iguta rakagadzwa pamusoro pegomo kuti rive “chiedza chenyika” ( Mat 5:14 ); ndiye ngarava yakambofamba munhoroondo, yakanangana nechiteshi chezvikepe chisingaperi. Uye zvakadaro…

Kutongwa ndokuku, kuti chiedza chakasvika panyika, asi vanhu vakada rima panzvimbo yechiedza, nokuti mabasa avo akanga akaipa. (John 3: 19)

Kunyangwe mukati meChechi, nhengo dzayo dzinotadza dzakatanga kushatisa Muviri waKristu, kumisa chokwadi chayo, uye kutambudza nhengo dzayo.

… Nhasi tinozviona nenzira inotyisa: kutambudzwa kukuru kweChechi hakubvi kune vavengi vekunze, asi kwakazvarwa nezvivi mukati mekereke. —POPE BENEDICT XVI, bvunzurudzo iri mundege kuenda kuLisbon, Portugal, Chivabvu 12, 201

Uye nekudaro, Chechi iri kuramba isisina basa kuchizvarwa chino nenguva….

 

Nguva Yekusakosha

Jesu paakanga akarara muguva, zvaiita sokuti dzidziso dzake nezvipikirwa zvake zvakanga zvisisakoshi. Roma yakaramba ichitonga; Mutemo wechiJudha wakanga uchiri kusunga vatendi; uye vaApostora vakanga vapararira. Zvino, muedzo mukuru wakarwiswa nyika yose. Nokuti kana Mwari-munhu akarovererwa pamuchinjikwa, itariroi iripo kunze kwokuti munhu agadzirise upenyu hwake hunosuruvarisa kuva hupi noupi hwaaigona kuita kutozosvikira iyewo, atora mweya wake wokupedzisira?

Sezvo Chechi ichitevera Ishe wayo kuburikidza neyayo Passion, tinoona uyu muedzo uchimuka zvakare:

… A chitendero hunyengeri hunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. Kunyepedzera kukuru kwekunamata ndiko kwaAntikristu ... -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675

Izvi ndizvo chaizvo chiratidzo che transhumanist chevakuru vanotonga: Agenda 2030 uye…

…kusanganiswa kwemuviri wedu, dhijitari yedu uye zvitupa zvedu. —Sachigaro Prof. Klaus Schwab, World Economic Forum, Kukwira kweAntichurch, 20:11 chiratidzo, rumble.com

Muizvi "Fourth Industrial Revolution” inonyepa kukwidziridzwa kwemunhu pamusoro paMwari, “akaitwa munhu” sezvazvaive munaAntikristu…

... mwanakomana wokurashwa, anopikisa uye anozvikwidziridza achipikisa mumwe nomumwe anonzi mwari kana chinhu chinonamatwa, zvokuti anogara mutemberi yaMwari, achizviti ndiye Mwari. (2 VaT. 2: 3-4)

Nerubatsiro rweruzivo rwechizvino-zvino, mukati memazana mashoma emakore kana kunyange makumi emakore, Sapiens vachazvisimudzira ivo pachavo kuva vanhu vakasiyana zvachose, vachinakidzwa nehunhu uye kugona. —Muzvinafundo Yuval Noah Harari, chipangamazano mukuru waKlaus Schwab neWorld Economic Forum; kubva Sapiens: Nhoroondo Pfupi Yevanhu (2015); cf. lifesitenews.com

Saka kwakauya yambiro yekupedzisira kubva kune vakuru muporofita wapapa, Benedict XVI:

Tinoona kukura kuri kuita simba raAntikristu, uye tinogona kungonamata kuti Jehovha atipe vafudzi vakasimba vachadzivirira Chechi Yake munguva ino yekushaiwa kubva pasimba rezvakaipa. —PAPA EMERITUS BENEDICT XVI, The American ConservativeJanuary 10th, 2023

Ndayeuchidzwa zvakare nezve novel Ishe weNyika naRobert Hugh Benson umo anonyora nezvenguva yaAntikristu apo Chechi ichave isina basa sechitunha chiri muguva, pachauya…

… Kuyananiswa kwenyika pane chimwe chisiri icho cheChokwadi Chamwari… pakave nekuvapo kwehumwe hwakasiyana nechinhu chipi zvacho chinozivikanwa munhoroondo. Uku kwaive kwakanyanya kuuraya kubva pachokwadi chekuti ine zvinhu zvakawanda kwazvo zvezvinhu zvisingarambike. Hondo, sezviri pachena, yakanga yatsakatika, uye chisiri chiKristu chakange chazviita; mubatanidzwa waionekwa wave nani pane kusabatana, uye chidzidzo chakange chadzidzwa kunze kweChechi… Ushamwari hwakatora nzvimbo yerudo, kugutsikana nzvimbo yetariro, neruzivo nzvimbo yekutenda. -Ishe weNyika, Robert Hugh Benson, 1907, peji. 120

Hatizvione here izvi mudzidziso ye“kubvumidza"Uye"kubatanidzwa“? Hazvisi pachena here mu shanduko mweya ye udiki avo vari kumbundira nyore Marxist kukanganisa zvakare? Haisi kuoneka kunyangwe mukati meChechi pachayo pakati peavo “Kutonga” ndivanaani vari kutengesa Evhangeri nokuda kwechirongwa chepasi rose chisingadi Mwari?

 

Tichaenda Kunaani?

Zvinobvumwa kuti zvinoshungurudza kuona dhirika yebudiriro yekuMadokero munguva chaiyo, uye pamwe nayo, pesvedzero nekuvapo kweChechi. Nepo hama nehanzvadzi dzedu dziri kuMiddle East dzichinyatsoziva kudzvinyirirwa kwechiKristu nechisimba, hazvingofadzi kuona kunzverwa kwechokwadi uye kuchinjana kwerusununguko rwe“mhinduro inooneka yezvinetso zvedu” (iyo yatinoudzwa kuti “kuchinja kwemamiriro ekunze, ""denda"Uye"kuwandisa kwevanhu”) "Chipikirwa" inyika isina mhepo umo zvinhu zvese zvichave nechepakati, kudzorwa, kugovaniswa uye kuongororwa nevashoma vakapfuma.

Kana pasina simba rimwe rinogona kumanikidza kurongeka, nyika yedu ichatambura kubva ku "kushomeka kwepasi rose." -Professor Klaus Schwab, muvambi weWorld Economic Forum, Covid-19: Iyo Yakakura Reset, peji. 104

Zvakafanana nekuona ballerina iri slow motion pirouette ichipinda muroad freeway. Isu chema; isu inyevera; isu porofita… asi nyika inodanidzira ichipindura, “Murovererei! Murovererei!”

Uye saka muedzo ndeyekupererwa.

Zvino tinofanira kuitei? Mhinduro ndeyokutevera Jesu kusvikira kumugumo.

…akazvininipisa, akateerera kusvikira parufu, kunyange rufu pamuchinjikwa. (VaF. 2: 8)

Ndizvozvo muchidimbu: ramba wakatendeka kuShoko raMwari, kunyange kusvikira kurufu. Ramba uchinyengetera kunyange pakaoma. Ramba uine tariro kunyange zvakaipa anoita seanokunda. Uye usambozvidya mwoyo kuti Mwari achakundikana kutibatsira:

Tarirai, nguva iri kuuya, uye yatosvika, yamuchaparadzirwa mumwe nomumwe achienda kumusha kwake, uye mundisiye ndoga. Asi handisi ndoga, nokuti Baba vaneni. Ndareva izvi kwamuri kuti muve norugare mandiri. Munyika muchatambudzika, asi tsungai moyo, ini ndakakunda nyika. (Johane 16: 32-33)

Mwedzi wapfuura uyu, patakaswedera pedyo neMugovera Unoera uyu, ndiko kuwedzera kudzvinyirira uye kuoma kwandakawana kuti ndirambe ndichinyengetera. Asi ndinoona ndichidzokorora mazwi aPetro, Tenzi, tichaenda kuna ani? Ndimi mune mashoko oupenyu husingaperi." [2]John 6: 68

Jehovha, Mwari muponesi wangu, ndinodana masikati; usiku ndinodanidzira nenzwi guru pamberi penyu. Munyengetero wangu ngauuye pamberi penyu; rerekerai nzeve yenyu munzwe kuchema kwangu. nekuti mweya wangu uzere namatambudziko; upenyu hwangu hwoswedera kuSheori. Ndinoverengwa pamwe chete navanoburukira kugomba; Ndafanana nemhare isina simba. (Pisarema 88: 1-5)

Kwairi Ishe vanopindura muPisarema rinotevera chairo:

Tsitsi dzangu dzakasimbiswa nokusingaperi; kutendeka kwangu kuchasvika kudenga kumusoro. Ndakaita sungano nomusanangurwa wangu; Ndakapika kumuranda wangu Dhavhidhi: Ndichasimbisa imba yako nokusingaperi, uye ndichasimbisa chigaro chako choushe nokusingaperi. (Pisarema 89: 3-5)

Zvirokwazvo, mushure meGuva, Chechi ichamuka zvakare…

 

CHEMA, Haiwa vana vevanhu!

Chema zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka.

Chemai zvese zvinofanirwa kuburukira kuguva

Mifananidzo yako uye nziyo, madziro ako nemawere.

 

 Chemai imi vana vevanhu!

Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka.

Chemai zvese izvo zvinofanirwa kuburukira kuSepulcher

Dzidziso dzako nezvokwadi, munyu wako uye nechiedza chako.

Chemai imi vana vevanhu!

Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka.

Chema kune vese vanofanirwa kupinda husiku

Vapristi vako nemabhishopi, vanapapa vako nemachinda.

Chemai imi vana vevanhu!

Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka.

Chema kune vese vanofanirwa kupinda mukutongwa

Muedzo wekutenda, moto wemunatsi.

 

… Asi usacheme nekusingaperi!

 

Nokuti mambakwedza achauya, chiedza chichakunda, Zuva idzva richabuda.

Uye zvese zvaive zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka

Kufema mweya mutsva, uye kupihwa vanakomana zvakare.

 

-yakanyorwa March 29, 2013

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 'Sesakaramende, Chechi mudziyo waKristu. “Anotorwawo naye sechishandiso choruponeso rwavose,” “sakaramende yapose pose yoruponeso,” iyo Kristu ari “pakarepo kuratidza uye kuita chakavanzika chorudo rwaMwari kuvanhu. (CCC, 776)
2 John 6: 68
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.