Kukunda - Chikamu III

 

 

NOT chete ndipo patinogona kutarisira kuzadzikiswa kweKukunda kweMoyo Musina, Kereke ine simba reku kurumidza kuuya kwayo neminamato yedu nezviito. Panzvimbo pekuora mwoyo, tinofanirwa kunge tichigadzirira.

Chii chatingaite? Chii chinogona Ndino?

 

KUNAMATIRA KUTONGA

Hatisi vanhu vasingagoni kubatsira. Amai vedu vari kutisheedza mukuenderera mberi kwekuteterera kwaamai kuti "pray, pray, pray ”- kunamatira, senge, kuitira iyo kuuya kweHumambo sekudzidzisa kwedu kwaIshe wedu, kutanga mukati medu, uyezve nenyika. Njere dzaPapa Benedict dzinobatanidza "kuuya kwepakati" kwaKristu kutonga muvatsvene Vake - mu "zvapupu zvitsva" - ndiyo kiyi chaiyo yekunzwisisa "zvandinofanira kuita" munguva dzino. Uye ndiko "kuzvidurura" ini kuti ndiite nzvimbo yaJesu, kunamatira kuti Anotonga mandiri.

Wadii kumukumbira kuti atitumire zvapupu zvitsva zvekuvapo kwake nhasi, uyo iye amene achauya kwatiri? Uye munamato uyu, kunyange usiri wakanangiswa pamusoro pekuguma kwenyika, zvakadaro a munamato chaiwo wekuuya kwake; rine huwandu hwakazara hwemunamato uyo iye waakatidzidzisa isu: "Humambo hwenyu ngahuuye!" Huyai, Ishe Jesu! —PAPA BENEDICT XVI, Jesu weNazareta, Vhiki dzvene: Kubva pakupinda muJerusarema kuenda kuRumuko, p. 292, Ignatius Dhinda

Kunamatira Rukundo "zvakafanana nechirevo mukunyengeterera kuuya kweUmambo hwaMwari," [1]PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald kunamatira Vake anobata ushe. Ndiwo munamato watakatidzidziswa naIshe wedu paVakati: “Umambo hwako (basileia) uya, kuda kwako kuitwe… ”

MuTestamente Itsva, izwi basileia rinogona kuturikirwa na“umambo” (zita risinganzwisisike), “umambo” (concrete zita) kana kuti “anobata ushe”(Chiito zita). Humambo hwaMwari hwakamira mberi kwedu. Inounzwa pedyo neShoko kuita muviri, inoziviswa muEvhangeri yese, uye yauya murufu rwaKristo nekumuka kwevakafa. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2816

Maonero aamai vedu anogara ari pamusoro pekutendeuka kwako mu chekutanga nzvimbo. Izvi zvinodaro nekuti mweya unogona kutaura naSt. Paul…

Ndiri kurarama, handisisiri ini, asi Kristu anogara mandiri… (VaGaratiya 3:20)

… Ipapo kutonga kwaJesu kwasvika! Zvino zvakatikomberedza nyika inotanga kuchinja neimwe nzira, kunyangwe kana iyo "nyika" ichingova watakaroorana naye kana vatinoshanda navo kana vatinodzidza navo. Kutonga uku hakugone kuburitsa runyararo - kunogona kutoburitsa "hondo", nekuti avo vanopokana nezvinodiwa neEvhangeri vanozviramba (ndosaka chikonzero chekuti, pakupera kwe "nguva runyararo ”, St. John anonyora kuti Satani anoshandura nyika dzipesane nekutonga kweChechi; cf. Zva 20: 7-9). Zvisineyi, tinonamatira kuti Humambo hu "svitswe," kwete nevavariro dzekuzvisarudzira, asi kuitira kuunza runyararo nerunyararo kune nyika yakabvaruka, kure nepatinogona. Muchokwadi, izvi ndezvedu basa uye basa: kunamatira kuti kutonga kwaKristu mumoyo yedu kuve nekunze kwekunze kuburikidza neuchapupu hwechokwadi hwe rudo rutsvene uye nekushandura nzvimbo yepasi, kunyangwe asati adzoka kwekupedzisira paanouya mukubwinya.

Nekunzwisisa maererano neMweya, maKristu anofanirwa kusiyanisa pakati pekukura kweKutonga kwaMwari uye kufambira mberi kwetsika nenzanga yavanobatanidzwa. Uyu mutsauko hausi kupatsanurwa. Kudanwa kwemunhu kuhupenyu husingagumi hakubvise, asi kunosimbisa, basa rake rekuita mukuita munyika ino simba uye nzira dzinogamuchirwa kubva kuMusiki kuti dzishande kururamisira nerunyararo. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 2820

Saka, kunamatira kukunda, kunamatira humambo, kunamatira kutonga kwaKristu, kunamatira Denga, kunamatira Jesu kuuya! Nekuti Kudenga munhu:

Jesu pachake ndiye watinoti 'denga.' —PAPA BENEDICT XVI, ambotaurwa Magnificat, p. 116, Chivabvu 2013

… Kudenga ndiMwari. —PAPA BENEDICT XVI, Pamutambo weKufungidzira kwaMaria, Homily, Nyamavhuvhu 15, 2008; Castel Gondolfo, Itari; Catholic News Service, www.pachena.cXNUMXm

Asi "denga" rinouya sei kwatiri?

Humambo hwaMwari hwanga huchiuya kubva Chirairo Chekupedzisira uye, muEucharist, chiri pakati pedu… Humambo hwaMwari [kururama] rugare nerunyararo uye mufaro muMweya Mutsvene. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 2816, 2819

Kana taita nzvimbo yaMwari mumoyo medu, Mwari vanotanga anobata ushe munzvimbo yakatikomberedza.

"Humambo uhwu hunopenya pamberi pevanhu mushoko, mumabasa uye pamberi paKristu." Kugamuchira shoko raJesu kugamuchira "Umambo humene." Mbeu uye kutanga kwehumambo i "boka diki" revaya avo Jesu vakauya kuzounganidza vakamukomberedza, iro boka iro mufudzi waari iye. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 764

Nekudaro, kuva "semwana mudiki" uye kubvumira Mwari kukuita mutsvene ndiko kutanga uye kuzadzikiswa kwekukunda kuri mukati mako. Ini ndichatsanangura zvirinani kuti uite sei izvi pakupera kwekufungisisa uku.

 

KUGADZIRIRA

Nzira yechipiri yatinga kukurumidze kukunda nayo kuzadzikisa zvirevo zvakaiswa neDenga pacharo paKereke. Mukadzi wedu akakumbira zvinoshamisa zvinoreva kuti yakauya nenyevero: dai tikasateerera mushonga wekudenga, Russia yaizo "kuparadzira kukanganisa kwayo pasi rose, zvichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi. Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. " [2]Mharidzo yaFatima, www.haav.va Kunyangwe vaPurotesitendi vanofanirwa kunzwisisa kuti sei Maria ari pakati pekupokana kwenguva yedu: Genesi 3:15. Kana tichida kumwe kurudziro yekumhanyira kunhanho dzemweya, zvino yambiro dzechiporofita dzese muoni akagashira meseji iyi nanapapa vakatevera, vatimutse:

Sezvo isu tisina kuteerera kuchema uku kweMharidzo, tinoona kuti yazadzikiswa, Russia yakapinda pasi rose nezvikanganiso zvayo. Uye kana isu tisati taona kuzadzikiswa kwakazara kwechikamu chekupedzisira cheichi chiporofita, tiri kuenda kwachiri zvishoma nezvishoma nematanho makuru.- Muoni waFatima, Sr. Lucia, Meseji yaFatima, www.vatican.va

John Paul II akatsanangura kuti mhosho idzi ndedzei pakadzika: Marxism.

Nehurombo, kupokana neMweya Mutsvene uko kunosimbisirwa naSt Paul mune zvemukati nekuzviisa pasi sekushushikana, kurwira uye kupandukira kunoitika mumoyo wemunhu, kunowanikwa mune yega nguva yenhoroondo uye kunyanya mu iyo yanhasi nguva yayo kunze kwekunze, inotora kongiri fomu sezviri mutsika nemagariro, se mafirosofi system, ideology, chirongwa chekuita uye pakuumbwa kwehunhu hwevanhu. Inosvika pachiratidzo chayo chakajeka mukudisa zvinhu, zvese nenzira yedzidziso: senzira yekufunga, uye nenzira yayo inoshanda: senzira yekududzira uye kuongorora chokwadi, uyezve se chirongwa chemufambiro unoenderana. Iyo sisitimu iyo yakavandudza zvakanyanya uye ikatakura kune yayo yakanyanya kuitika mhedzisiro iyi fomu yekufunga, ideology uye praxis ndeye dialectical uye nhoroondo yekuda zvenyika, iyo ichiri kuzivikanwa sechinhu chakakosha musimboti Marxism. —PAPA JOHANI PAURO II, Dominum et Vivificantem, kwete. 56

Iyi fomu yeMarxism inoda kupedzwa maererano nekuitwa pane a zvepasi rose chikero. [3]cf. Global Revolution! Kunonoka kweKukunda, inova iyo kunonoka kwekukura kweHumambo hwaMwari, zvakafanana, kugadzira vacuum [4]cf. Kubvisa Kwakakura kuzadzwa na kukura kwehumambo hwaSatani, sezvakanyeverwa naMai vedu kuti zvaizoita.

… Zera redu raona kuzvarwa kwehurongwa hwehudzvanyiriri nemhando dzeudzvanyiriri izvo zvaisazogoneka munguva isati yasvika tekinoroji kuenda kumberi… Nhasi masimba Inogona kupinda mukati-kati mehupenyu hwevanhu, uye kunyangwe mafomu ekuvimba akagadzirwa neyekutanga-yambiro masisitimu anogona kumiririra zvingangotyisidzira dzvinyiriro -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Mirayiridzo paRusununguko rwechiKristu uye Rusununguko, N. 14

Nekudaro, ndedzipi mishonga inodzorwa yakakumbirwa naAmai Vedu?

Ndichauya kuzokumbira kutsaurwa kweRussia kuMoyo wangu Wakafa, uye neChirairo chekutsiurwa paMugovera Wokutanga. Kana zvikumbiro zvangu zvikateererwa, Russia ichashandurwa, uye pachava nerunyararo.

Pope John Paul II akagunun'una mabhishopi ese epasi muna 1984 mukumikidza kwe nyika kuMoyo Wakachena waMaria. Ikoko, papa akafungidzira kuti Kukunda kwaizounza, kwete iyo Kuuya Kwechipiri per se, asi "zvakare munhoroondo yenyika" kupindira kwaMwari uko kwaizoona "nguva yerunyararo" ichiuya kuburikidza neChechi.

Tinonzwa zvakadzama sei kudiwa kwekuzvitsaurira kwevanhu nenyika - nyika yedu yanhasi - tiri pamwe naKristu pachake! Nokuti basa rinodzikinura raKristu rinofanira kuva yakagoverwa nenyika kubudikidza neChechi… Ngakuve nekuratidzwa, zvakare zvakare, munhoroondo yepasi simba risingaperi rekuponesa reRununuro: simba re Tsitsi rudo! Ngazvimise zvakaipa! Dai zvashandura hana! Dai Moyo Wako Wakachena uchizarurira kune vese chiedza chaTariro! -Papa JOHN PAUL II, Mutemo weKubvumidzwa kwa7 Chivabvu 1981, wakadzokororwa musi waMarch 25, 1984, St. Peter's Square, Roma, Italy; www.haav.va

Nekudaro, nekuti Baba Vatsvene havana kutumidza zita rekuti "Russia" muKutsvenesa sekukumbirwa kwavakaitwa naAmai Vakaropafadzwa, moto wekukakavadzana wakatevera wekuti kana Kutsvenesa "kwakanaka" here. [5]cf. Ndakataurira mativi maviri ehurukuro mukati Zvinogoneka… kana Kwete? Mafuta akawedzerwa kumoto neuchapupu hwaChief Exorcist weRome, Fr. Gabriele Amorth, mune imwe hurukuro yapfuura:

Sr Lucy vaigaro taura kuti Mukadzi Wedu akakumbira Kugadzwa kweRussia, uye neRussia chete… Asi nguva yakafamba uye kuzvitsaurira hakuna kuitwa, saka Ishe vedu vakatsamwa zvikuru… Tinogona kukanganisa zviitiko. Ichi ichokwadi!… Ishe wedu akazviratidza kuna Sr. Lucy ndokumuudza: "Vachagadza asi nguva ichapera!" Ndinonzwa kubvunda kumhanya nomuzongoza wangu pandinonzwa mazwi iwayo "zvichanonoka." Ishe wedu vanoenderera mberi vachiti: "Kutendeuka kweRussia kuchave kukunda kuchazivikanwa nenyika yese"… Hongu, muna 1984 Pope (John Paul II) akaedza nekutsvenesa Russia muSt Peter's Square. Ndakanga ndiripo tsoka shoma kubva paari nekuti ini ndaive murongi wechiitiko… akaedza Kugadza asi vese vakamukomberedza vaive vamwe vezvematongerwo enyika vakamuti "haugone kutumidza zita rekuti Russia, haugone!" Akabvunzazve: "Ndingazvipa zita here?" Ivo vakati: "Kwete, kwete, kwete!" —Fr. Gabriel Amorth, hurukuro naFatima TV, Mbudzi, 2012; tarisa hurukuro pano

Pasina kupfuurira mberi mukukakavadzana kwangu, iyo ine vafundisi vakakamurwa zvakadzama kumativi ese, chiri chokwadi, ndechekuti Fatima haisati yapera.

Maporofita aFatima… regai ndikutaurirei zvandinofunga nezvavo, ndichitora mashoko kuna Papa Benedict XVI: "Ani naani anofunga kuti basa raFatima rapera anozvinyengedza." Tarisa uone kukosha kwemashura aya! Tarisai kukuvara nekudonha kwatakaita muChechi… Regai ndimbotaura nezvaPaul Paul VI: Zvaifungidzirwa kuti mushure meChipiri cheVictoria Council tichava nerumutsiridzo rweChechi, asi panzvimbo pezvo yaive njodzi! Mukati meChechi, "utsi hwaSatani" hwapinda muVatican! Yakanga iri njodzi, pakati pevafundisi, mukati mekunamata uye pakati pevakatendeka zvakare, avo vakarasa kutenda uye vakasiya chitendero chavo nemamirioni… Saka zvimiro zvaFatima zvinopfuurira. Asi kuguma kwavo kune mbiri. Uye pakupedzisira, "Russia ichashandurwa. Mwoyo Wakachena uchakunda. Haisati yakunda zvakadaro. Zvichadaro hazvo. Uye nyika, ichagamuchira "nguva yerunyararo." Saka heano magumo makuru eakaratidzwa mafatima. Pamberi pekuguma uku, zviri pachena kuti vanhu vachatambura-kutambura chirango chakaitwa naMwari nekuda kwechivi chavo uye nemoyo yavo inotonhora. Asi isu hatisi kutarisana nekuguma kwenyika, kwete sekutaura kuri kuita vamwe mapenzi. Tiri kuenda kuKukundwa kweMoyo Musina Kuchena waMaria, uye zvakare, tiri kuenda kunhambo yerunyararo. —Ibid.

Chokwadi, saFr. Gabriele akati, “nguva dzaenda.” Kwapera nguva, Paul Paul akati,

… Hakuna ruponeso rwe [zera rino] kunze kwekudururwa kutsva kwechipo chaMwari. —PAPA PAURO VI, Gaudete muDomino, Chivabvu 9, 1975, Chikamu. VII; www.haav.va

Saka chikonzero icho Mukadzi Wedu anoramba achionekwa munguva dzedu - kugadzirira "boka diki" re "Pentekosti nyowani."

 

KUGADZIRIRA KUTAMBUDZWA

Kune zvakare kupatsanurana muChechi pamusoro peMedjguorje, kunyangwe kana ino saiti chiratidzo chiri chechokwadi kuratidzwa kwekuvapo kweMukadzi wedu. Uye saka ndinonyora pano mumweya waSt. Paul uyo akaraira Chechi kuti "isazvidze kutaura kwechiporofita" asi "kuyedza zvese." [6]cf. 1 VaT. 5:20 Ini ndinounza Medjugorje mune uyu musoro wenyaya wekukunda nekuti ndinoona zvisingaite kuregeredza zvakataurwa naBaba Vatsvene mune izvi.

Mukukurukurirana na Mushakabvu Bishop Pavel Hnilica iyo yakanyorwa mumagazini yeGerman Katurike yemwedzi, PUR, Pope John Paul II akataurwa achiti kwaari muna 1984:

Tarisa, Medjugorje kuenderera, kuwedzera kwaFatima. Mukadzi wedu ari kuoneka munyika dzemakomunisiti kunyanya nekuda kwematambudziko anotangira muRussia. -Muhurukuro nemagazini yeGerman Katurike yemwedzi nemwedzi, PUR; ona: www. .mundoinsolito.es

Achibvunza kana Bhishopi Hnilica aifunga kuti Kutsvenesa kwaive kwechokwadi, bhishopi akapindura achiti, "Zvirokwazvo," asi ndokuzowedzera kuti: "mubvunzo chete ndewekuti vangani mabhishopi vakaita kuzvitsaurira kumwechete nababa Vatsvene?" Achitaura uyu mubvunzo zvakare mukukurukurirana kwekutanga, John Paul II akapindura achiti:

Bhishopi wese anofanira kugadzirira diocese yake, mupristi wese nharaunda yake, baba vese mhuri yake, nekuti Gospa akataura kuti zvakare vanhuwo zvavo vanofanirwa kuzvitsaurira kuMoyo wake. —Ibid.

Chokwadi, kuFatima, Mukadzi Wedu akati, "Mwoyo Wangu Wakachena ndiyo nzvimbo yako yekutizira. ” Nekutsaurira kwete chete Russia, asi isu pachedu kuMukadzi wedu, tinopinda mu "utiziro" ihwohwo hwakapihwa naMwari kuchengetedza vakasara venguva dzino. Nekuzvitsaurira kwedu kuna Mary, tiri kuti, "Zvakanaka Amai, ndinovimba kuti mundiumbe, kuti mundibatsire kuva kopi yako kuitira kuti Jesu ararame uye agotonga mandiri, sezvaakagara mukati mako. ” Kutsvenesa kuna Maria, saka, chikamu chepakati cheKukunda kweMoyo Musingaonekwe. Iko kugadzirira kwekuuya kweMweya:

Mweya Mutsvene, uchitsvaga mudiwa wake wawakaroorana naye aripo zvakare mumweya, unozodzika mukati mavo nesimba guru. —St. Louis de Montfort, Kuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, n. 217, Montfort Mabhuku 

Kuzvitsaurira pachedu kuna Jesu kuburikidza naMaria ndechimwe chezvipo zvine simba kwazvo zviripo kwatiri nhasi. Ini ndanyora nezve izvi mu Chipo Chikuru.

Medjugorje inoenderana sei neiri kuuya "nguva yerunyararo," kana zvachose?

Musi waAugust 6, 1981, pazuva rimwe chete iro rakanzi Mai Vedu vakazviratidza kuvaoni veMedjugorje vachiti, "Ndini Mambokadzi Werugare, ” makumi ezvapupu akaona mavara "MIR" achionekwa mudenga. MIR zvinoreva "rugare." Kana iko kuoneka kweBalkan kuri kuenderera mberi kwaFatima sekutaura kwaJohn Paul II, zvaizoratidza kuti Mukadzi Wedu "Mambokadzi Werunyararo" kugadzirira Chechi nenyika "yenguva yerunyararo."

Ndinoyeuka patakaona iro izwi MIR rakanyorwa nemavara makuru, anopisa mudenga pamusoro peMuchinjikwa paMt. Krizevac. Takakatyamadzwa. Nguva dzakapfuura, asi isu hatina kukwanisa kutaura. Hapana akashinga kutaura kana shoko. Zvishoma nezvishoma, takazopengenuka. Takazviona kuti takanga tichiri vapenyu. —Fr. Jozo Zovko, www.kumpeworld.com

Kunyangwe munhu achitenda mumashiripiti imomo kana kuti kwete, ndinofunga, zvimwe padivi penzvimbo. Nenhamba inoshamisa yekudaidzira kune hupirisita, hushumiri, uye shanduko dzakabva pane izvi zvisina kujeka musha wemakomo, ndagara ndichiudza vanhu vanondibvunza nezvemashura aripo, "Tarisai, kana zvichibva kuna dhiabhori, ndinovimba anozvitanga muparishi rangu!" [7]ona Medjugorje: "Chokwadi Chaicho, Ma'am" Vamwe vevapirisita vakazodzwa uye vakatendeka kwazvo vandinoziva muNorth America yese vakandiudza chinyararire kuti vakagamuchira kudaidzwa kwavo muMedjugorje. Uye ichi chingangove chikonzero nei chinzvimbo cheVatican chave chekudzivirira chero bhishopi kana komisheni munguva yakapfuura kubva kuvhara rwizi renyasha runoyerera ruchibva ipapo, kunyangwe zvibereko zvekuonekwa kwechokwadi kana kwete. Michero yacho yakanaka, saka, chinzvimbo chepamutemo chinosara:

Tinodzokorora kudiwa kwakazara kwekuenderera mberi nekudzamisa ratidziro, pamwe nemunamato, takatarisana nechero chipi zvacho chinonzi chinoshamisa, kusvikira paita chirevo chaicho. " -Joaquin Navarro-Valls, aimbova mukuru weVictoria press office, Yenyika yeKaturike Nhau, Chikumi 19, 1996

Iwo mashanu akakosha mameseji ari kubuda kubva kuMedjugorje, kunyangwe iwe uchigamuchira iwo maapuro kana kuti kwete, ndiwo musimboti wekukura muhutsvene. Uye nekudaro, iwo kiyi yekugadzirira iyo Kukunda:

 

1. Munamato.

Isu tinodaidzwa kunamata - kwete nemazwi chete - asi munamato "nemoyo." Munamato unokwevera kutonga kwaMwari mumoyo yedu, iwo Utatu Hutsvene Iwo pachako:

Munamato unoenda kunyasha dzatinoda… Hupenyu hwekunamatira itsika yekuve pamberi paMwari mutsvene-katatu uye mukudyidzana naye. -CCC, n. 2565, .2010

Imwe yemhando yepamusoro yeminamato, iyo Yedu Mukadzi weFatima yakakurudzira kutaurwa zuva nezuva, ndiyo "Rosary." Chaizvoizvo "chikoro chaMaria." Kana munhu akadzidza kuinamata nemoyo, uye nekudaro teerera nemoyo, zvinofanirwa kutungamira mumwe muhukama hwakadzika naKristu.

Iyi fomu yekufungisisa yekunamata ndeyekukosha kukuru, asi munamato wechiKristu unofanirwa kuenda kumberi: kune kuziva kwerudo rwaIshe Jesu, kubatana naye. -CCC, kwete. 2708

 

2. Kuverenga uye Kunamata neMagwaro

Isu tinodaidzwa kuverenga nekufungisisa Magwaro sezvo iwo ari "anorarama" Shoko raMwari, uye Jesu ndiye "Shoko rakaitwa nyama."

… Rakadaro simba nesimba reIzwi raMwari zvekuti rinokwanisa kushandira Chechi serutsigiro nesimba rayo, uye vana veChechi sesimba rekutenda kwavo, chikafu chemweya, uye tsime rakachena uye rinogara hupenyu hwemweya. … Kereke "inokurudzira nesimba rose vatendi vese vechiKristu ... kuti vadzidze ruzivo runopfuura rwaJesu Kristu, nekuverenga kazhinji Magwaro matsvene. Kusaziva Magwaro kusaziva Kristu. -CCC,n. 131, 133

 

3. Kutsanya

Kubudikidza nekutsanya, tinozvibvisa zvakanyanya kubva munyika ino uye kubva parudo rwedu rwe "zvinhu". Isu tinowana zvakare nyasha dzemweya dzinoshanda mukuwisira pasi nhare dzemadhimoni. [8]cf. Mako 9:29; zvinyorwa zvekare zvinowedzera "munyengetero nekutsanya" Pamusoro pazvose, kutsanya kunodzikisira mweya wega, kuunza kutendeuka kwechokwadi, uye nekupa nzvimbo yekutonga kwaJesu:

Iko kupfeka kwemukati kwemuKristu kunogona kuratidzwa munzira dzakawanda uye dzakasiyana. Rugwaro uye Madzibaba vanosimbirira pamusoro pezvose zvitatu mafomu, kutsanya, munamato, uye kupa zvipo, iyo inoratidza kutendeuka mukuenderana iwe pachako, kuna Mwari, uye kune vamwe.— CCC, kwete. 1434

 

4. Confession

Kureurura iSakaramende rine simba rinotiyananisa zvakare naBaba uye rinotidzorera kubatana kwedu nemuviri waKristu. Zvakare, Sakaramende rekuyananisa rinobatsira kuporesa nyasha ku shandura, simbisa, uye tsigira mweya kuti ubve pachivi uye usunungurwe kubva pasimba rezvakaipa izvo mweya unorwa nazvo mukati mehupenyu hwezuva nezuva. Papa John Paul II vakakurudzira zvakasimba "kureurura kwevhiki nevhiki," uko kwandiri pachangu, kwave kuri kweimwe yenyasha huru muhupenyu hwangu.

Pasina kunyatso kudikanwa, kureurura zvikanganiso zvezuva nezuva (zvivi zvekunze) zvakadaro zvinokurudzirwa zvakanyanya neChechi. Chokwadi kureurura kwedu kwezvitadzo zvedu zvekunze kunotibatsira kuumba hana yedu, kurwisa zvimiro zvakaipa, tizviporese kupora naKristu uye kufambira mberi muhupenyu hweMweya. Nekugashira kakawanda kubudikidza nesakaramende iri chipo chetsitsi dzaBaba, tinokurudzirwa kuva netsitsi sezvo iye aine tsitsi… Mumwe nemumwe, kureurura kwakakosha uye kuregererwa inoramba iri nzira chete kune vakatendeka kuti vayanane naMwari neChechi, kunze kwekunge muviri kana tsika dzisingaite zvikonzero zvekureurura uku. ” Pane zvikonzero zvakadzama zveizvi. Kristu arikubasa musakaramende imwe neimwe. Iye pachake anodana kumutadzi wese: “Mwanakomana wangu, zvivi zvako zvaregererwa.” Ndiye chiremba anotarisira mumwe nemumwe wevarwere vanomuda kuti avarape. Iye anovamutsa uye anovadzikamisa zvakare muhukama hwehama. Kureurura pachezvako ndiyo fomu inonyanya kuratidza kuyananiswa naMwari uye neChechi. -CCC,n. 1458, 1484

 

5. Eucharist

Sezvambotaurwa, Chechi inodzidzisa kuti Eucharist ndiyo yatove kutonga kwaJesu "pakati pedu." Kubudikidza nekuzvipira kwedu uye kugashirwa kwaJesu muSakaramende Tsvenetsvene yeatari, isu pachedu tinova kutonga kwaKristu munyika, sezvo takagadzirwa “Muviri mumwe” naYe. Uyezve, Yukaristiya ichokwadi kutarisira yeiyo kubatana uye rugare rwakavimbiswa naMukadzi Wedu weFatima, apo Mwanakomana wake achatonga saramende kusvika kumagumo epasi.

"Nekuti muYukaristia yakakomborerwa mune hutano hwese hwemweya hweChechi, kureva Kristu pachake, Paski yedu." Yukaristiya ndiyo chiratidzo chinoshanda uye chakakomba chinokonzera kubatana ikoko muhupenyu hwehumwari uye kubatana kweVanhu vaMwari iko Kereke inochengetwa iriko. Ndiwo mugumo wezviito zvaMwari zvinotsvenesa nyika muna Kristu uye nezve vanamati vanopa kuna Kristu uye kuburikidza naye kuna Baba muMweya Mutsvene. ”-CCC,n. 1324-1325

 

Ini ndoda kuwedzera yechitanhatu poindi apa iri iko kusanganisa kwezviri pamusoro, uye ndozvakakumbirwa naMukadzi Wedu kuFatima: "Kudya kwemubhadharo" paMugovera wekutanga wemwedzi wega wega. Mukadzi wedu akatsanangura kuti izvi chii kuna Sr. Lucia:

Tarisa, mwanasikana wangu, paMoyo Wangu, wakakomberedzwa neminzwa iyo varume vasingaongi vanondibaya nguva dzese nekutuka kwavo nekusatenda. Iwe unombozama kundinyaradza uye woti ini ndinovimbisa kubatsira paawa yekufa, nenyasha dzinodiwa kuruponeso, avo vese, paMugovera wekutanga wemwedzi mishanu yakateedzana, vachabvuma, vagamuchire Chirairo, dzokorora makumi mashanu emakore weRosari, uye ndichengete ndiri kambani kwemaminetsi gumi neshanu ndichifungisisa zvakavanzika zvine gumi nemashanu zveRosari, nechinangwa chekudzorera kwandiri. —Http: //www.ewtn.com/library/MARY/FIRSTSAT.htm

Nenzira idzi, ipapo, dzinodzidziswa neChechi yeKaturike naMukadzi Wedu, tichaitwa vapupuri vatsvene uye vechokwadi vanove midziyo ye runyararo uye chiedza-uye chikamu cheKukunda kweMoyo Musina Kuchena, uri pano urikuuya…

 

RELATED KUVERENGA:

 

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo.

Shumiro iyi iri kusangana ne kura kushomeka kwemari.
Ndokumbirawo mufunge nezvechegumi kupostori yedu.
Thanks zvikuru.

www.markmallett.com

-------

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald
2 Mharidzo yaFatima, www.haav.va
3 cf. Global Revolution!
4 cf. Kubvisa Kwakakura
5 cf. Ndakataurira mativi maviri ehurukuro mukati Zvinogoneka… kana Kwete?
6 cf. 1 VaT. 5:20
7 ona Medjugorje: "Chokwadi Chaicho, Ma'am"
8 cf. Mako 9:29; zvinyorwa zvekare zvinowedzera "munyengetero nekutsanya"
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.