Kukunda

 

 

AS Pope Francis vanogadzirira kutsvenesa hupapa hwavo kuna Our Lady weFatima musi waMay 13, 2013 kuburikidza naCardinal José da Cruz Policarpo, Archbishop weLisbon, [1]Kugadziriswa: Kuzvitsaurira kunofanira kuitika kuburikidza neKadhidheni, kwete Papa ari iye paFatima, sezvandakataura zvisizvo. zviri panguva yakakodzera kuti tifunge nezvevimbiso yaAmai Vakaropafadzwa yakaitwa imomo muna 1917, zvazvinoreva, uye kuti zvichafamba sei… chimwe chinhu chinoratidzika kunge chichiwanzo kuve chiri munguva yedu. Ndinotenda akavatangira, Pope Benedict XVI, vakaburitsa chiedza chakakosha pane zviri kuuya pamusoro peChechi nepasi rose mune izvi…

Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose. - www.vatican.va

 

BENEDICT, UYE KUKUNDA

Papa Benedict akanyengetera makore matatu apfuura kuti Mwari "achakurumidzisa kuzadzikiswa kwechiporofita chekukunda kweMweya Wakaipa waMaria." [2]Homily, Fatima, Portugal, Chivabvu 13, 2010 Akakwanisa chirevo ichi mubvunzurudzo naPeter Seewald:

Ndati "kukunda" kuchaswedera. Izvi zvakaenzana zvichireva kunyengeterera kwedu kuuya kweUmambo hwaMwari. Chirevo ichi hachina kuitirwa- ndinogona kunge ndakanyanya kufungidzira papa-benedict-9a.photoblog600izvo-kuratidza chero kutarisira kwandiri kuti kuchave nekuchinja kukuru uye kuti nhoroondo ichangoerekana yatora nzira yakatosiyana. Iyo poindi yaive yekuti simba rehuipi rinodzivirirwa kasingaperi, kuti futi uye zvekare simba raMwari pachake rinoratidzwa musimba raAmai uye nekurichengeta riri benyu. Chechi inogara ichidanwa kuti iite izvo zvakakumbirwa naAbrahama kuna Mwari, kunova kuona kuti kune vanhu vakarurama vakaringana vanodzvinyirira zvakaipa nekuparadza. Ndakanzwisisa mazwi angu semunamato kuti simba revakanaka riwane simba ravo. Saka iwe unogona kuti kukunda kwaMwari, kukunda kwaMaria, kwakanyarara, ivo chaivo zvakadaro. -Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald

Pano, Baba Vatsvene vanoti "kukunda" kwakaenzana ne "kunyengeterera kuuya kweUmambo hwaMwari. ”

Chechi yeKaturike, inova humambo hwaKristu pasi pano, yakagadzirirwa kupararira pakati pevanhu vese nemarudzi ese… —Papa PIUS XI, Quas Primas, Advice, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat 24:14

Chechi "ndiKutonga kwaKristu kutovapo muchakavanzika." -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 763

Asi zvino anoenderera mberi, achiona maonero ake pamusoro penyaya iyi, kuti hazvizoburitse "kutendeuka" mukuita kwenyika. Mumwe anoyananisa sei mazwi aya nevimbiso ye "nguva yerunyararo" iyo iri mukati yakabatana neKukunda? Hazvingave izvo kuva "shanduko" yakakosha?

Kunyangwe kubvuma tariro yake kushoma, Baba Vatsvene vanobatsirawo kubvisa pfungwa yekuti iri kuuya "nguva yerunyararo" kana "zororo resabata," seChechi. Vanababa vakazvidaidza, zvakafanana naMai vedu vachisimudzira tsvimbo yemashiripiti uye zvese zvikave zvakakwana. Chokwadi ngatirasei fungidziro dzakadai, nekuti ivo vanonzwa kunhuhwira kwekupokana kwe chiuru chemakore izvo zvakanetsa nhoroondo refu yeChechi. [3]cf.Millenarianism - Chii icho, uye Izvo zvisiri Mukuwirirana naMadzibaba eChechi ekutanga, zvisinei, anoita pfungwa yakakosha — kuti Kukunda kuchaona kuti “simba rezvakaipa rinomiswa zvakare,” uye kuti “simba revakanaka ringawanazve simba ravo” uye kuti, “Simba raMwari pachake rinoratidzwa musimba raAmai uye anozvichengeta zviri zvipenyu. ”

Padanho repasirese iri, kana kukunda kukauya kunozounzwa naMaria. Kristu achakunda kubudikidza naye nekuti anoda kuti kukunda kweChechi ikozvino uye mune ramangwana kuve nekubatana naye… —PAPA JOHN PAUL II, Kuyambuka Chikamu Chetariro, p. 221

Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nembeu yako nembeu yake; iye uchapwanya musoro wako. Douay-Rheims)

… Muchinda wamadhimoni, anova ndiye anoperekedza zvakaipa zvese, achasungwa necheni, uye achasungwa mukati memakore chiuru ekutonga kwekudenga… —Muzana ramakore rechina munyori wechechi, Lactantius, “Masangano aMwari”, Madzibaba ante-Nicene, Vol. 7, peji. 21i; Madzibaba eChechi ekutanga vakaona iyo "chiuru chemakore" nguva inotaurwa nezvayo muna Zvakazarurwa 20 serudzi rwe "zororo resabata" kana nguva yerunyararo rweChechi

Ndichiri kunamatira Kukunda uyu zvakare munamato weiyo yokupedzisira Kuuya kwaJesu pakupera kwenguva, Pope Emeritus anojekesa izvi pamusoro pazvo nekutendeukira kumashoko aSt. Bernard anotaura nezve "kuuya kwepakati" kweHumambo nguva isati yaguma.

Mukuuya kwake kwekutanga Ishe Wedu akauya munyama yedu uye muutera hwedu; mukati kuuya uku anouya mumweya nesimba; mukuuya kwekupedzisira achaonekwa mukubwinya uye nehumambo… —St. Bernard, Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169

Papa Benedict anodzima nharo yeavo vanoti izvi kuratidzwa kwaSt Bernard hakugone kureva kumwe kuuya kwepakati kwaIshe, senge nguva yerunyararo:

Asi vanhu pavakanga vambotaura nezve kuuya kwa Kristu kaviri chete - kamwechete muBethlehem uye zvakare pakupera kwenguva-Mutsvene Bernard weClairvaux akataura nezve adventus Medius, kuuya kwepakati, nekuda kwekuti nguva nenguva anomutsiridza kupindira kwake munhoroondo. Ini ndinotenda iwo mutsauko waBernard inorova chete chinyorwa chakakodzera. Hatigone kudonha pasi pachaguma nyika. Kristu pachake anoti hapana anoziva nguva, kunyangwe Mwanakomana. Asi tinofanira kugara takamira pedyo nekuuya kwake, sekunge — uye tinofanirwa kuva nechokwadi, kunyanya pakati pematambudziko, kuti ave pedyo. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 182-183, Kukurukurirana naPeter Seewald

Nepo zvirinani kusarambidza chiratidzo cheSt. Bernard kungoitika chete mune ramangwana chiitiko - nekuti Jesu atouya
s kwatiri mazuva ese, [4]ona Jesu Ari Pano! Benedict, savatangiri vake, akafanoona nguva nyowani ichibuda nguva yekuguma isati yasvika, achidana vechidiki kuti vave "vaporofita vezera rino idzva" [5]ona Ko Kana….?

 

TRIUMPH YEMAKARA

Zvese izvi, sekutaura kwandakamboita, zvinowirirana zvakakwana naFata veChechi vekutanga avo vakafanoona nguva dzedu dzichizoguma muna “asingateereri mutemo” achiteverwa ne “zororo resabata” pamberi pemoto wekupedzisira. Ndokunge, Passion yeChechi inoteverwa ne "kumuka" kwemarudzi. [6]cf. Zvak. 20:6 Kadhinari Ratzinger akatsanangura izvi mune imwe nguva ine simba yesainzi:

Chechi ichave diki uye ichafanirwa kutanga patsva zvakanyanya kana zvishoma kubva pakutanga. Haachakwanise kugara muzvivakwa zvizhinji zvaakavaka mukubudirira. Sezvo huwandu hwevateveri vake huchidzikira… Iye acharasikirwa neruzhinji rwemikana yake yemagariro… Sevanhu vadiki nzanga, [Chechi] ichaita zvido zvakakura zvikuru pachirongwa chenhengo dzayo imwe neimwe.

Zvichava zvakaoma kuenda kuChechi, nekuti kuita kwekrisstallization uye kujekeswa kunodhura simba rake rakakosha. Zvinozoita kuti ave murombo uye kumuita kuti ave ari Chechi yevanyoro… Maitiro acho achave akareba uye anonetesa sezvaiitwa nemugwagwa kubva mukufambira mberi kwenhema manheru ekutanga kweChimurenga cheFrance… Asi kana kutongwa kwekusefa uku kwapfuura, simba guru rinoyerera kubva kuChechi ine mweya zvakareruka. Varume vari mune zvakarongwa zvachose nyika vanozozviwana vasurukirwa zvisingaite. Kana vakatadza kuona Mwari zvachose, vanonzwa kutyisa kwehurombo hwavo. Ipapo vanozoona boka diki revatendi sechinhu chitsva chose. Vachazviona setariro iyo yavakatarirwa, mhinduro yavagara vachitsvaga muchivande.

Uye saka zvinoita sekune kwandiri kuti Chechi iri kusangana nenguva dzakaoma kwazvo. Dambudziko chairo harisati ratombotanga. Tichafanirwa kuvimba nekumukira kunotyisa. Asi ini ndine chokwadi chakaenzana nezve zvichasara kumagumo: kwete Chechi yezvematongerwo enyika, yakatofa kare naGobel, asi Chechi kutenda. Anogona kunge asisiri iro rinodzora simba rehukama kusvika padanho raakange ari kusvika nguva pfupi yadarika; asi iye achafarira kutumbuka kutsva uye oonekwa semba yemunhu, kwaachawana hupenyu uye tariro kupfuura kufa. —Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Kutenda uye Ramangwana, Ignatius Press, 2009

Chokwadi, Anopesana naKristu achange aparadza zvakawanda munyika (ona chinyorwa chemuzasi). [7]Maverengerwo enguva yaMadzibaba eChechi akafanoona “asingateereri mutemo” achibuda “nguva yorugare” isati yasvika, nepo vamwe Madzibaba, vakadai saBellarmine naAugustine, vakafanoonawo “Munhu Anopesana naKristu wokupedzisira.” Izvi zvinoenderana nechiono chaSt. John che "chikara nemuporofita wenhema" pamberi pe "chiuru chemakore kutonga", uye "Gogi naMagogi" mumashure. Papa Benedict akasimbisa kuti munhu anopesana naKristu haakwanise kungogumira kumunhu mumwe chete, kuti akapfeka "masiki mazhinji" cf (1Jn 2:18; 4: 3). Ichi chikamu chechakavanzika che "chakavanzika chekusarurama": maona  Ekupedzisira Eclipses Isu tatoona zvibereko zvekutanga zvekuparadzwa uku zvakatikomberedza, zvakanyanya, zvekuti Papa Benedict vakayambira kuti "iro ramangwana renyika riri munjodzi." [8]cf. PaEvha;  “… Nheyo dzenyika dzakatyisidzirwa, asi dziri kutyisidzirwa nemaitiro edu. Nheyo dzekunze dzinozungunuswa nekuti hwaro hwemukati hwazununguswa, hwaro hwetsika uye hwechitendero, iko kutenda kunotungamira munzira kwayo yehupenyu. —PAPA BENEDICT XVI, musangano wekutanga wesangano rinokosha kuMiddle East, Gumiguru 10, 2010 Kudzoreredza kucha "kureba uye kunetesa." Asi zviri chaizvo "murombo uye munyoro" kuti Chechi ichakwanisa kugamuchira chipo che "Pentekosti nyowani" uye "simba guru richayerera kubva kuChechi ine mweya zvakareruka." SaFr. George Kosicki, "baba veNgoni dzaMwari," akanyora kuti:

Chechi ichadaro wedzera kutonga kweMuponesi Mutsvene nekudzokera kuImba yepamusoro nekuCalvari! -Mweya neMwenga vanoti "Uya!",  95 peji

 

KUKUNDA KWEMWEYA

Ndakabvunzwa munguva pfupi yapfuura kuti ndaigona sei kutenda kuti nguva yerunyararo yaigona kubuda kubva munyika yakaita yedu. Mhinduro yangu, kutanga kwezvose, yaive yekuti iyi haisi iyo pfungwa yangu; hachisi chiratidzo changu, asi icho cheChechi yekutanga Vanababa, vakanyatso kutaurwa mumapapa, [9]cf. Mapapa, uye Dhora Rekutanga uye yakasimbiswazve mune zvakawanda zvezvakavanzika zvechokwadi zvezana ramakore rechi20. [10]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Chechipiri, mhinduro, zvirokwazvo, ndeye yemweya:

Kwete kuti Pentekosti yakambomira kuve yechokwadi panguva yese yenhoroondo yeChechi, asi zvakakura kwazvo izvo zvido uye njodzi dzezera razvino, rakakura kwazvo mukana wevanhu wakakweverwa kune kugara pamwe kwenyika uye vasina simba kuzviita, zvekuti hakuna ruponeso rwayo kunze kwekudururwa kutsva kwechipo chaMwari. —PAPA PAURO VI, Gaudete muDomino, Chivabvu 9, 1975, Chikamu. VII; www.haav.va

Kukunda, saka, kuri kutoitika. "Pentekosti itsva" yatove munzira. Izvo zvakatotanga mu "vakasara" avo Amai Vedu vanga vachiunganidza chinyararire kwemakumi emakore ikozvino kutenderera pasirese mu "imba yepamusoro" yemoyo wavo. Seuto raGidheoni rakanga riri diki uye rakanyarara pavaikomba musasa wevavengi, [11]cf. Awa yeVanhu saizvozvowo, "kukunda kwaMwari, kukunda kwaMaria, kwakanyarara, ndekwechokwadi zvakadaro." [12]PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald Nekudaro, zviri kutaurwa napapa hazvisi "Disney-yakafanana" shanduko yeKereke nenyika asi asi "wedzera”MuHumambo hwaMwari.

Mweya Mutsvene, vandudza zvishamiso zvako munguva ino yedu sePentekosti nyowani, uye ubvumire kuti Chechi yako, ichinamata nekutsungirira uye nekusimbirira nemoyo mumwechete nepfungwa pamwe chete naMaria, Amai vaJesu, uye uchitungamirirwa naPeter akaropafadzwa, wedzera kutonga kweMuponesi Mutsvene, kutonga kwechokwadi neruramisiro, kutonga kwerudo uye rugare Ameni. —POPE JOHN XXIII, pamusangano weChipiri Vatican Council, Humanae Salutis, Nyamavhuvhu 25, 1961

Izwi rekuti "wedzera" rinoturikirwa kubva muchiLatin amplificet, iyo Fr. Kosicki anoti "inotakurawo zvarinoreva zvekuunza ku
kuzadzika. ” [13]Mweya neMwenga vanoti "Uya!",  p. 92 Naizvozvo, iyo Kukunda zvakare iri Kugadzirira yeChechi inotarisira iyo yokupedzisira kuuya kweHumambo hwaMwari kumagumo enguva. Izvi gadziriro inoitwa muchidimbu, sekutaura kwakaita Cardinal Ratzinger, kuburikidza ne "dambudziko" riri pano uye rinouya pamusoro peChechi iro richamuchenesa pakarepo, richimuita akadzikama, akapfava, uye akapusa — neshoko, saAmai Vakaropafadzwa:

Mweya Mutsvene, uchitsvaga mudiwa wake wawakaroorana naye aripo zvakare mumweya, unozodzika mukati mavo nesimba guru. Iye anozovazadza nezvipo zvake, kunyanya huchenjeri, uhwo hwavachaburitsa nadzo zvishamiso zvetsitsi… izvo zera raMaria, apo mweya mizhinji, yakasarudzwa naMaria uye yakapihwa naMwari Wekumusoro-soro, ichavanda pachavo zvakadzama mukati memweya wake, vachiva makopi mapenyu ake, vachida uye vachikudza Jesu.  —St. Louis de Montfort, Kuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, n. 217, Montfort Mabhuku 

 

TRIUMPH YEKEREKE

Uku kukunda, zvinoita sekudaro, ndipo apo Chechi paacha "nakidzwa kutumbuka kutsva nekuonekwa semusha wemunhu." [14]Kadhinari Ratzinger, Kutenda uye Ramangwana, Ignatius Press, 2009

Ah! kana muguta roga roga nemusha mutemo waIshe unocherechedzwa zvakavimbika, kana rukudzo rwunoratidzwa pazvinhu zvinoyera, kana maSakaramende achiwanzoitwa, uye zvisungo zveupenyu hwechiKristu zvichizadzikiswa, panenge pasisina chikonzero chekuti tishande zvakanyanya ona zvinhu zvese zvadzoreredzwa munaKristu… Zvese izvi, Vanokudzwa Vehama, Tinotenda uye tinotarisira nekutenda kusingazununguki. —PAPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Pakudzorerwa kwezvinhu zvese", n. 14, 6-7

Nekudaro, ndipo pano apo zvimwe zvekuzarurirwa kwechiporofita zvinotanga kurova nemoyo mumwechete neChechi. Ndichataura asi maviri:

Ari kuuya-kwete kuguma kwenyika, asi kuguma kweshungu yezana rino. Zana rino riri kuchenesa, uye mumashure munouya rugare nerudo… Nharaunda ichave nyowani uye nyowani, uye isu tinokwanisa kuzonzwa kufara munyika yedu uye munzvimbo matinogara, pasina kurwa, pasina kunzwa uku kwekushushikana uko tese tinorarama…  - Mushandi waMwari Maria Esperanza, Bhiriji Kuenda Kudenga: Kubvunzana naMaria Esperanza weBetania, Michael H. Brown, peji. 73, 69

[John Paul II] zvirokwazvo anokoshesa kutarisira kukuru kuti mireniyamu yemapoka ichateverwa nemireniyamu yekubatana… kuti njodzi dzese dzezana redu, misodzi yayo yose, sekutaura kwaPope, dzichabatwa kumusoro yakashanduka ikava mavambo matsva.  —Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Munyu wePasi, Kubvunzana naPeter Seewald, p. 237

Kana mabundu ekutanga aonekwa pamiti, iwe unoratidza kuti chando chave kupera uye kuti chitubu chitsva chave pedyo. Ini ndanongedzera kwauri zviratidzo zvenguva yechando ine utsinye iyo Chechi yava kupfuura nayo, nenzira yekunatsa iyo yasvika panhongonya inorwadza… Kune Chechi, tsime idzva rekukunda kweMoyo wangu Wakachena rave kuda kubuda. Acharamba ari Chechi imwechete, asi akavandudzwa uye akavhenekerwa, akaita kuti azvininipise uye asimbe, ave murombo uye nevhangeri zvakanyanya kuburikidza nekunatswa kwake, kuti maari humambo hwehumambo hweMwanakomana wangu Jesu huvhenekere vese. -Yakapihwa naAmai Vedu kuna Fr. Stefano Gobbi, Kurume 9, 1979, n. 172, Kune Vapirisiti, Vana Vedu Vanodikanwa nemvumo yechechi

"Sezvo mireniyamu yechitatu yeRudzikinuro inoswedera pedyo, Mwari ari kugadzirira nguva huru yechirimo yechiKristu uye tava kutoona zviratidzo zvayo zvekutanga." Dai Mary, iyo Nyeredzi Yemangwanani, atibatsire kutaura nekugara kutsva kweshungu yedu "hongu" kuchirongwa chaBaba cheruponeso kuti marudzi ese nendimi vaone kubwinya kwake. - PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo yeWorld Mission Svondo, n. 9, Gumiguru 24, 1999; www.haav.va

Hatigoni here kutaura kuti ino yakapusa, inozvininipisa Chechi "Yekukunda" yakatofananidzirwa muhupupuriro hwakaisvonaka hwaPapa Francis, mumwe we "Maria buds"?

 

RELATED KUVERENGA:

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo.


Thanks zvikuru.

www.markmallett.com

-------

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kugadziriswa: Kuzvitsaurira kunofanira kuitika kuburikidza neKadhidheni, kwete Papa ari iye paFatima, sezvandakataura zvisizvo.
2 Homily, Fatima, Portugal, Chivabvu 13, 2010
3 cf.Millenarianism - Chii icho, uye Izvo zvisiri
4 ona Jesu Ari Pano!
5 ona Ko Kana….?
6 cf. Zvak. 20:6
7 Maverengerwo enguva yaMadzibaba eChechi akafanoona “asingateereri mutemo” achibuda “nguva yorugare” isati yasvika, nepo vamwe Madzibaba, vakadai saBellarmine naAugustine, vakafanoonawo “Munhu Anopesana naKristu wokupedzisira.” Izvi zvinoenderana nechiono chaSt. John che "chikara nemuporofita wenhema" pamberi pe "chiuru chemakore kutonga", uye "Gogi naMagogi" mumashure. Papa Benedict akasimbisa kuti munhu anopesana naKristu haakwanise kungogumira kumunhu mumwe chete, kuti akapfeka "masiki mazhinji" cf (1Jn 2:18; 4: 3). Ichi chikamu chechakavanzika che "chakavanzika chekusarurama": maona  Ekupedzisira Eclipses
8 cf. PaEvha;  “… Nheyo dzenyika dzakatyisidzirwa, asi dziri kutyisidzirwa nemaitiro edu. Nheyo dzekunze dzinozungunuswa nekuti hwaro hwemukati hwazununguswa, hwaro hwetsika uye hwechitendero, iko kutenda kunotungamira munzira kwayo yehupenyu. —PAPA BENEDICT XVI, musangano wekutanga wesangano rinokosha kuMiddle East, Gumiguru 10, 2010
9 cf. Mapapa, uye Dhora Rekutanga
10 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
11 cf. Awa yeVanhu
12 PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald
13 Mweya neMwenga vanoti "Uya!",  p. 92
14 Kadhinari Ratzinger, Kutenda uye Ramangwana, Ignatius Press, 2009
Posted in HOME, MAMIRIRIYONI, NGUVA YERUGARE uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , .