Kubwinya Kunowonekera kweChokwadi


Mufananidzo naDeclan McCullagh

 

KUTENDA yakaita seruva. 

Nechizvarwa chimwe nechimwe, zvinowedzera kuitika; nyowani nyowani dzenzwisiso dzinoonekwa, uye runako rwechokwadi runodurura kunhuwirira kutsva kwerusununguko. 

Papa akafanana nemuchengeti, kana zvakadaro murimi webindu—Uye mabhishopi vaishanda pamwe chete nevarimi. Vanowanzo tenderera kune iri ruva rakabuda mudumbu raMaria, rakatambanudzwa kuenda kudenga kuburikidza nehushumiri hwaKristu, rakamera minzwa paMuchinjikwa, rikava bukira muguva, ndokuvhurwa muImba yepamusoro yePentekosti.

Uye zvave kutumbuka kubvira ipapo. 

 

RIMWE RIMWE, ZVIMWE ZVIMWE

Midzi yemuti uyu inoyerera ichipinda mukati merukova rwemutemo wepanyama uye nevhu rekare revaporofita vakafanotaura kuuya kwaKristu, anova Chokwadi. Zvaive kubva mushoko ravo kuti "Izwi raMwari" rakabuda. Iyi mbeu, iyo Shoko rakaitwa nyama, ndiJesu Kristu. Kubva maAri kwakauya chizaruro chitsvene chezano raMwari reruponeso rwevanhu. Ichi chizaruro kana "chitsvene chekutenda" chinoumba midzi yeruva iri.

Jesu akaisa Zvakazarurwa izvi kuvaApostora Vake nenzira mbiri:

    Nemuromo (iyo nhengo):

… Nevaapositori vakaendesa, neshoko rakataurwa rekuparidza kwavo, nemuenzaniso wavakapa, nemasangano avakagadza, izvo ivo pachavo zvavakagamuchira - kungave kubva mumiromo yaKristu, kubva pamararamiro ake nemabasa ake, kana kuti vakazozvidzidzira vachikurudzirwa neMweya Mutsvene. (Katekisimo yeChechi yeKaturike [CCC], 76

 

    Mukunyora (iyo mashizha):

… Nevaapositori nevamwe varume vakabatana nevapositora avo, pasi pekufemerwa neMweya Mutsvene mumwe chete, vakanyora meseji yeruponeso ... Rugwaro Rutsvene kutaura kwaMwari… (CCC 76, 81)

Dzinde nemashizha pamwechete zvinoumba mu bulb iyo yatinoti "Tsika".

Seizvo chirimwa chinogamuchira okisijeni kuburikidza nemashizha, saizvozvowo Tsika Tsvene inosimudzirwa uye inotsigirwa neMagwaro Matsvene. 

Tsika Tsvene uye Magwaro Matsvene, saka, akasungwa zvakanyanya pamwe, uye anotaurirana mumwe nemumwe. Kune avo vaviri, ichiyerera ichibva kune imwechete tsime-tsime, vanouya pamwechete mune imwe fashoni kuti vagadzire chinhu chimwe, uye vafambe kuenda kune imwecheteyo chinangwa. (CCC 80)

Chizvarwa chekutanga chevaKristu chakanga chisati chave neTestamente Itsva yakanyorwa, uye iyo Testamente Itsva pachayo inoratidza maitiro ehupenyu Hutsika. (CCC 83)

 

MAPETA: KURATIDZA CHOKWADI

Dzinde nemashizha zvinowana zvadzinotaura mugirobhu kana mumaruva. Saizvozvowo, iyo inotaurwa uye yakanyorwa Tsika yeChechi inoratidzwa kuburikidza neVaApostora nevatsivi vavo. Chirevo ichi chinonzi iyo Magisterium eChechi, hofisi yekudzidzisa inochengetedzwa nekuziviswa nevhangeri rose. Iri hofisi nderevaApostora sezvazvaive kwavari izvo izvo Kristu akapa masimba:

Ameni, ndinoti kwauri, chese chaunosunga panyika, chichasungwa kumatenga, uye chipi nechipi chaunosunungura panyika, chichasunungurwa kumatenga. (Mateo 18:18)

… Kana auya, Mweya wechokwadi, achakutungamira kuchokwadi chose. (John 16: 13)

Teerera kune izvo masimba anovapa Kristu!

Iye anokunzwai anondinzwawo ini. (Ruka 10: 16)

… Basa rekududzira rakapihwa kumabhishopi mukuyanana nemutevedzeri waPeter, Bhishopu weRoma. (CCC, 85)

Kubva pamidzi, uye kuburikidza nehunde nemashizha, chokwadi ichi chakaziviswa naKristu uye neMweya Mutsvene chinotumbuka munyika. Ivo vanoumba maruva eruva iri, ayo anosanganisira iyo dzidziso yeChechi.

Magisterium eChechi anoshandisa simba raanobata kubva kuna Kristu kusvika pazvizere kana achitsanangura dzidziso, ndiko kuti, kana zvataurwa, muchimiro chinosungira vanhu vechiKristu kunamatira kwekutenda kusingachinjiki, chokwadi chiri muchakazarurirwa naMwari kana zvekare , nenzira yakajeka, chokwadi chine hukama hwakakodzera neizvi. (CCC, 88)

 

MASANGANO ECHOKWADI

Kana Mweya Mutsvene wauya paPendekosti, bundu reTsika rakatanga kubuda, richiparadzira hwema hwechokwadi pasi rese. Asi kubwinya kweruva iri hakuna kuitika pakarepo. Kunzwisisa kuzere kweZvakazarurwa zvaJesu Kristu kwaive kwechinyakare mumazana emakore ekutanga. Dzidziso dzeChechi dzakadai sePurigatori, iyo Immaculate Conception yaMaria, iyo Primacy yaPeter, uye neCommunion of Saints yakanga ichiri kuvanzwa mubukira reTsika. Asi nekufamba kwenguva, uye mwenje weKutsvenesa kwaMwari wakaramba uchivhenekera, uye uchiyerera nemuruva iri, chokwadi chakaramba chichiwonekera. Understanding yakadzama… uye runako runoshamisa rwe rudo rwaMwari uye nezano Rake pamusoro pevanhu rakatumbuka muChechi.

Asi kunyangwe kana Zvakazarurwa yatokwana, haina kujekeswa zvizere; inoramba iri yekutenda kwechiKristu zvishoma nezvishoma kuti inzwisise kukosha kwayo kwakazara mukati memazana emakore. (CCC 66) 

Chokwadi chakabudikira; haina kubatanidzwa pane dzimwe nzvimbo mukati memazana emakore. Ndokunge, iyo Magisterium haina kumbobvira yawedzera peturu kumaruva eTsika.

… Magisterium iyi haina kukunda Shoko raMwari, asi mushandi wayo. Inodzidzisa chete izvo zvakagamuchirwa pairi. Pakuraira kwaMwari uye nerubatsiro rweMweya Mutsvene, inoteerera izvi nekuzvipira, inoichengetedza nekuzvipira uye inoitsanangura yakatendeka. Zvese izvo zvinotsvaga zvekutenda sekuzarurirwa naMwari zvinotorwa kubva kune imwechete dhipoziti yekutenda. (CCC, 86)

Papa haasi mambo akasarudzika, ane pfungwa nezvishuwo zviri pamutemo. Pane kusapindirana, hushumiri hwapapa ndiye anovimbisa wekuteerera kuna Kristu neshoko rake. —PAPA BENEDICT XVI, Homily waMay 8, 2005; San Diego Union-Tribune

Izvi zvakakosha pakunzwisisa mafambiro anoita Kristu boka rake. Kana Chechi ikatarisa nyaya senge yekuroora ngochani, kana kuumbana, kana humwe hutekinoroji hutsva hunotyisidzira kutsanangudza mafungiro, haapinde muhunhu hwegutsaruzhinji. I "chokwadi chenyaya" hachiwanikwe nevhoti kana kubvumirana kwakawanda. Asi, iyo Magisterium, inotungamirwa neMweya weChokwadi, inovhura a nyowani petal yekunzwisisa kutora chikonzero kubva pamidzi, mwenje kubva kumashizha, uye huchenjeri kubva padzinde. 

Kubudirira kunoreva kuti chinhu chimwe nechimwe chinokura kuva icho pachacho, ukuwo shanduko ichireva kuti chinhu chinoshandurwa kubva pachinhu chimwe kuenda pane chimwe… Pane musiyano mukuru pakati peruva rehudiki nekukura kwezera, asi avo vanova vakura ndivo vanhu vamwe chete avo vaimbova vadiki. Kunyangwe mamiriro uye kutaridzika kwemunhu mumwe uye mumwechete kungashanduka, ndehumwechete hunhu humwe, mumwe uye munhu mumwe chete. —St. Vincent weLerins, Liturgy yeiyo Maawa, Vol IV, peji. 363

Nenzira iyi, nhoroondo yevanhu inoenderera ichitungamirwa naKristu… kudzamara “Ruva reSharoni” pachaKo raonekwa pamusoro pemakore, uye Zvakazarurwa munguva inotanga kuenderera nekusingaperi. 

Zviri pachena saka kuti, muhurongwa hwakachenjera kwazvo hwaMwari, Tsika Tsvene, Magwaro Matsvene uye Magisterium eChechi zvakabatana uye zvinofambidzana zvekuti mumwe wavo haagoni kumira asina vamwe. Kushanda pamwe chete, yega yega nenzira yayo, pasi pekuita kweMweya Mutsvene mumwe, vese vanobatsira zvinobudirira kuruponeso rwemweya. (CCC, 95)

Rugwaro runokura neanoruverenga. -Benedict

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.

Comments dzakavharika.