Nguva yekurwadziwa

Masasa ari kukanzurwa pasirese… (Mufananidzo naSergio Ibannez)

 

IT ine kutya kwakasanganiswa uye kusuwa, kusuruvara uye kusatenda izvo vazhinji vedu tinoverenga nezve kumiswa kweMisa dzeKatorike pasi rese. Mumwe murume akati haachabvumidzwa kuunza Chidyo kune avo vari mudzimba dzevanotarisira vakwegura. Imwe diocese iri kuramba kunzwa kureurura. Isita Triduum, kuratidzwa kwakadzama kweKushushikana, Kufa uye Kumuka kwaJesu, kuri kuve rakabviswa munzvimbo zhinji. Hongu, hongu, kune zvikonzero zvine musoro: Uye nzira yakanakisa yatinogona kuvachengeta nayo kudzikamisa kuungana kwemapoka akakura panguva ino… ”Usambozvifunga kuti izvi ndizvo zvagara zvichiitika nefuruwenza yemwaka (uye hatina kumbobvira takanzura Masisa nekuda kweizvozvo). 

Panguva imwecheteyo, ini handigone kubatsira kufunga nezveSt. Damian uyo aigara nemaune pakati pemaperembudzi kuti avape zvavanoda panyama uye pamweya kukundwa nechirwere iye). Kana kuti St. Teresa weCalcutta, uyo chaiye akanhonga vanofa uye vanorwara kunze kwegata, achivatakura achivadzosera kuimba yake yemamonari kwaakayamwisa miviri yavo iri kuora nemweya ine nyota kuenda Kudenga. Kana vaapositori, vakatumwa naJesu pakati pevairwara kuti vaporese uye vadzikinure kubva kumweya yakaipa. "Ndakauya kuzorwara," Akazivisa. Dai Jesu aireva chete pamweya, angadai asina kuzoporesa vanorwara, ndoda kuudza vaApostora kuti vabude uye kubata kwavari. 

Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda… Vachaisa maoko pamusoro pavanorwara, uye vachapora. (Mako 16: 17-18)

Mune mamwe mazwi, Chechi haisati yambosvika kuchivi, kurwara, nehuipi nemagirovhosi evana; vatsvene vake vagara vakatarisana nevavengi vake, zvese zvepanyama uye pamweya, nebakatwa reIzwi raMwari uye nhovo yekutenda. 

… Nekuti ani nani wakaberekwa naMwari unokunda nyika. Uye kukunda kunokunda nyika ndiko kutenda kwedu. (1 Johani 5: 4)

Saka, anochema mumwe mupristi:

Chizvarwa chakadii chewimps. Zvirwere ndezvechokwadi - geza maoko ako. Chivi chaicho — regai Ishe vasuke mweya yedu…. Sei tichivhara zvikoro zvedu [uye machechi] kune tyisidziro yehutachiona hunogona kukonzera vana kurwarisa vakuru vavo, asi kuburitsa kapeti yetekinoroji inounza hutachiona hwezvinyadzo muvana vedu, kuvapinza mu dopamine yakarova iyo mamiriro avo ekuti vamedzerere sembwa yaPavlov pane pfungwa yekutenga uye varaidzo? - Fr. Stefano Penna, Meseji kuBhodi yeCanada Catholic Chikoro Matirastii, Kurume 13th, 2020

Ngatinamatirei izvi, kuti Mweya Mutsvene ugopa vafundisi kugona kwekuziva kwevafundisi kuitira kuti vape matanho asingasiyi vatsvene, vanhu vakatendeka vaMwari voga, uye kuti vanhu vaMwari vanzwe vachiperekedzwa nevafundisi vavo. , kunyaradzwa neShoko raMwari, nemasakaramende, uye nemunamato. —POPA FRANCIS, Homily, Kurume 13, 2020; Catholic News Agency

Zvekare, ndiyo iyo mhinduro kune coronavirus "Covid-19" iri kunetsa zvakanyanya. Kune matatu makuru mweya iri kushanda munyika izvozvi: kutya (zvine chekuita nekutonga), masimba uye Usimbe; ivo vari kushanda muhutachiona kushayikwa kwekutenda, nyika, uye kusava nehanya. Ndiyo mweya mimwe chete yakashanda paVaapositori mubindu reGetsemane…

 

GETHSEMANE YEKEREKE

Mumwe wevaverengi vangu veFrance angogovana iyi nyaya nemushanduri wangu:

Nhasi, pandakagamuchira Yukaristia parurimi, ndakanzwa Mutariri achipwanya mumuromo mangu, chimwe chinhu chandisati ndambonzwa. Panguva imwecheteyo, ndakanzwa izwi mumoyo mangu. "Tnheyo dzeChechi Yangu dzichava kuzununguswa, " ndikabuda misodzi. Zvandainzwa handikwanise kutsanangura, asi isu tiri chaizvo iyo poindi yekusadzoka: vanhu vanoda kucheneswa uku kuti vadzokere kuna Mwari Wedu.

Hongu, muverengi uyu achangopfupikisa makore gumi neshanu uye anopfuura zvinyorwa gumi nemashanu pane ino webhusaiti- meseji yambiro netariro. Iyo inyaya yeiyo Mwanakomana Anopanduka in Evhangeri yanhasi: isu takasiya imba yaBaba Vedu, uye ikozvino, vanhu pamwe chete vanozviwana vachinyura zvishoma nezvishoma munzvimbo yenguruve yekumukira kwayo. Heino rimwe izwi kubva kwangu dhayari makore mapfumbamwe apfuura:

Mwanangu, shongedza mweya wako nekuda kwezviitiko zvinofanira kuitika. Usatya, nekuti kutya chiratidzo chekutenda kwakasimba uye rudo rusina kuchena. Asi, vimba nemoyo wese mune zvese zvandichaita pachiso chenyika. Ipapo chete, mu “kuzara kweusiku,” ndipo vanhu Vangu pavanokwanisa kuziva chiedza… —March 15, 2011

Ivo Baba hapana chavanoshuvira kunze kwekutitorera isu mukuchena, kuva mwanakomana, uye chiremerera chiri chedu chaicho nekuti takagadzirwa nemufananidzo wavo. Asi sekungofanana neMwanakomana Akarasika aifanira kupfuura nekurohwa kusvika pakupedzisira “Ziva chiedza”, saizvozvovo chizvarwa ichi.

Iwe unofunga kuti izvi hazvina kunaka here? Iwe unofunga kuti ndakasuruvara here? Kana iwe unofunga kuti, chero bedzi isu tine kunyaradzwa kwedu, pakati pavo - chimbuzi pepa - kuti harisi iro zvechokwadi dambudziko redu iro mabhirioni avanhu asisiri kuziva, kana kuramba zvachose, Jesu Kristu?

Hatigone kudzikama takadzikama zvakasara zvevanhu zvichidzokera zvakare muchihedheni. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Ihwo Evhangeri Idzva, Kuvaka Huchengetedzo rweRudo; Kero kune maKatekisiti uye Vadzidzisi vechitendero, Zvita 12, 2000

Asi isu tinoita. Isu tinogutsikana zvinoita sekutarisa hwaro hwechiKristu huchipera kuMadokero; kufuratira vatinonamata navo vakafira kuEast kana mwana asati aberekwa akaurairwa kuimba 100,000 zuva rega rega pasi rose. Ah! Asi Mwari vane tsitsi uye vane rudo. Zvese izvi kutaura kwekutongwa, kururamisira, uye kuranga kuri zvakapusa… hazvo, aya ndiwo maitiro akaiswa nemumwe mupristi kune mumwe wevaverengi vangu vekuEurope mushure mekuverenga Pfungwa yeKusadzoka:

Ini handinyanyi kuzeza zvine chekuita nenzvimbo idzi dzine hunhu hwakagadzirwa kunyanya kwekushoropodza uye fungidziro dzeapocalyptic. Ndokumbirawo kuti musanditumire aya marudzi ekubatanidza.
Jesu anopindura achiti:
Uchiri kurara uye uchizorora here? Tarirai, awa rava pedyo apo Mwanakomana wemunhu achakumikidzwa kune vatadzi. (Mat. 26:45)
 
Ndiko kuvata kwedu pamberi paMwari uko kunoita kuti tirege kunzwa kune zvakaipa: hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa, uye nekudaro tinoramba tisingakendenga nezvakaipa… iyo 'kurara' ndeyedu, yeavo vedu vasingade kuwona izere simba rehuipi uye vasingade kupinda muKushushikana kwake. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience
Pamwe inguva yekugovana newe Rugwaro rwandakapihwa naIshe pakutanga kweichi chinyorwa chipostora. Panguva iyoyo, ini ndaifamba ndichienda kuchamhembe kwese America ichipa makonzati, ndichiimba nziyo dzangu dzerudo uye nziyo dzemweya kune vashoma vateereri pano nepapo ndichigovana yambiro yerudo yezviri kuitika nhasi. Pandakaverenga aya anotevera mazwi, ndakaseka ... ndikazobvunda.
Kana uriwe, Mwanakomana womunhu, vanhu vako vari kutaura pamusoro pako pamadziro uye pamikova yedzimba. Vanotaurirana vachiti, "Ngatiendei tinonzwa shoko richangoburwa rinobva kuna Ishe." Vanhu vangu vanouya kwauri, vakaungana seboka revanhu uye vakagara pamberi pako kuti vanzwe mazwi ako, asi havazviite ... Kwavari unongova muimbi wenziyo dzerudo, une izwi rinonakidza nekubata kwakangwara. Vanoteerera kumashoko ako, asi havaiteerere. Asi kana zvikasvika, uye zvichauya zvirokwazvo, ivo vachaziva kuti pakanga pano muporofita pakati pavo. (Ezekieri 33: 30-33)
Kwete, handisi kuzviti ndiri muporofita - asi Mai Vedu napapa ndivo vaporofita vakuru vaMwari - uye ndakaedza kushevedzera mazwi avo ndiri pamusoro pemba (cf Habb. 2: 1-4). Asi vashoma sei vakateerera! Vangani vanoramba vachidzinga iyo zviratidzo zvenguva nekuti havadi kutarisana Kuda kweChechi here? Chokwadi, vaporofita vaigara vachinyunyuta kuna Ishe, sezvakaita Isaya, mune imwe ndima yandakapihwa naIshe panguva imwe chete.

“Enda undoti kuvanhu ava: Teererai, asi musanzwisisa! Tarisisai, asi musaona! Ita kuti moyo wevanhu ava usimbe, svinudza nzeve dzavo uye usvinudze meso avo. kuti zvimwe vangaona nemeso avo, kana kunzwa nenzeve dzavo, nemoyo yavo vanzwisise, vatendeuke vapore.

“Kusvikira riniko, Ishe?” Ndakabvunza. Akapindura, akati: Kusvikira maguta ava matongo, musina vanogaramo, dzimba, kana vanhu, nyika yava dongo. Kusvikira Ishe aendesa vanhu kure, uye dongo richava guru pakati penyika. (Isaya 6: 8-12)

Ndinoziva kuti ndiri kutaura izvozvi kunyanya kuna Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki. Unozviwana; Ndinoziva kuti iwe unogoverana mukushungurudzika kwangu nekushungurudzika. Panguva imwecheteyo, iwe unonzwisisa kuti kurangwa harisi iro rekupedzisira izwi. Sekutaura kwakaita Mukadzi Wedu kunaFr. Stefano Gobbi:
Namata kuitira kuti utende kuna Baba Vekudenga, avo vari kutungamira zviitiko zvevanhu mukuzadzikiswa kwechirongwa Chavo chikuru cherudo nekubwinya… Runyararo ruchauya, mushure mekutambudzika kukuru uko Kereke nevanhu vese vatodaidzirwa, kuburikidza Kunatswa kwavo kwemukati neropa… Kunyangwe izvozvi, zviitiko zvikuru zviri kuuya, uye zvese zvichaitwa nekukurumidza, kuti paonekwe pamusoro penyika, nekukurumidza zvinogoneka, muraraungu mutsva werunyararo uyo, kuFatima uye kwemakore akawanda kudaro, ndanga ndichitokuzivisa kare. -Kune Vapristi Vanamai Vedu Vanodiwa Vanakomana, n. 343, ine Imprimatur
Kutaura chokwadi, kana Mwari aigona kuva nenzira yaKe, runyararo irworwo rwaizouya kuburikidza nerudo, kwete kuparadza - dai isu tikangozvigamuchira! Wanga uchizviziva here? Asi hunhu hwakavaka iyo Shongwe Itsva yeBhabheri kuti, mumanyonganiso edu anokatyamadza, tikurirei Mwari. Nekudaro, kuberekwa kweNguva nyowani Yerunyararo kunofanira kuuya kuburikidza nemarwadzo ekushanda zvakaoma: Passion yeChechi.
Nekudaro, kuranga kwakaitika hakuna chimwe chinhu kunze kwekutanga kwevaya vachauya. Maguta mangani achaparadzwa…? Kururamisira kwangu hakugoni kutakura zvakare; Chido changu chinoda Kukunda, uye ndingave ndichida kukunda kuburikidza neRudo kuitira Kumisikidza Humambo hwahwo. Asi munhu haadi kuuya kuzosangana neRudo urwu, nekudaro, zvinofanirwa kushandisa Ruramisiro. —Jesu Kubva kuMubatiri waMwari, Luisa Piccarreta; Mbudzi 16, 1926
Mumwe mupristi akabvunza nezuro kuti: “[Muoni weAmerica] Jennifer ane here chakaburitswa nerakawanda zvaIshe kuda mashoko uye mameseji? ” Ndakapindura, "Unogona kuwana zvaakanyora pano: namesofromjesus.com. Ini handishamiswe nenyevero mune mazhinji emameseji ake. Takatoramba mashoko erudo aIshe.... "
 
 
KUFADZWA KWEKEREKE

Ini handina mubvunzo kuti dambudziko reCovid-19 ratiri richazombodzikira-sekurwadziwa kwemimba kunouya nekuenda. Nekudaro, iwe paunosvika basa rakaoma, chidimbu chega chega chinosiya amai zvishoma zvishoma, zvishoma kupera simba, kumbogadzirira kuberekwa kunouya. Saizvozvowo, nyika ichave ichishandurwa kana chibvumirano ichi chiripo. Iwe unovhara sei hupfumi hwenyika uye kutorera vanhu hupenyu hwavo uye uchifunga kuti izvi hazvichazoite? Unoita sei mutemo wepasirose wehutachiona hushoma uye usingafambise miganho kupfuura imwe poindi yekusadzoka? Kune rimwe divi, kune zvakare pfungwa yekuti vanhu vatanga kumuka zvishoma uye vaone kuti isu hatigone kuvimba nesainzi uye tekinoroji kutiponesa. Izvi zvakanaka, zvakanaka kwazvo.

Asi izvo hazvisi, nekure, dambudziko rakaipisisa. Ichokwadi icho makumi emamirioni ari kubvisirwa kutsvoda kwaKristu, Yukaristiya. Kana Jesu ari Chingwa cheHupenyu uye "sosi nemusangano weupenyu hwechiKristu," [1]Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1324 zvinorevei zvino kana Chechi akazvifukidza anonyima chipo ichi kuvana vake?

Pasina Misa Tsvene, chii chingave chedu? Zvese pasi apa zvaizoparara, nekuti izvo chete zvinogona kudzora ruoko rwaMwari. —St. Teresa weAvila, Jesu, Redu Chidyo cheRudo, naFr. Stefano M. Manelli, FI; p. 15 

Zvinenge zviri nyore kuti nyika irarame pasina zuva pane kuzviita pasina Misa Tsvene. —St. Pio, Ibid.

Ndanga ndichiverenga iyo 24 Maawa ePassion muzvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta. Ini ndaive nekunzwa kuti apo pandakafungisisa payekupedzisira ne24th awa mangwanani ano kuti zvaizove zvakadaro kuporofita. Tichifunga zvese zviri kuitika, ndakakatyamadzwa: ichi chiratidzo paMai Vedu, akaremara neshungu, iye akamira muguva, ave kuda kupatsanurwa neMuviri weMwanakomana wake. Achiyeuka dzidziso yeMakereke yemagineti kuti Maria igirazi uye kuratidzwa kweChechi pachayo,[2]“Maria Mutsvene… wakava mufananidzo weChechi iri kuuya…” —PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50 heino maungira ekudanidzira achikwira kudenga nhasi manheru, pane iyi Vigil yeVhiki Rechitatu reLent:

O Mwanakomana, O Mwanakomana unodikanwa, ini zvino ndichave ndanyadziswa runyararo chete rwandaive narwo uye rwakawedzera kusuwa kwangu: Hunhu hwako hutsvene, pamusoro pazvo ndizvidururire ndoga nekunamata nekutsvoda maronda ako. Zvino izvi zvakare zvakabviswa kwandiri, uye Kuda kwaMwari kunozvisarudzira saizvozvo, uye kuIno Tsvenetsvene Ndicharega ini pachangu. Asi ndinoshuvira kuti Uzive, Mwanakomana wangu, kuti ndakabvisirwa hunhu hwako hutsvene hwandinoshuvira kunamata… O Mwanakomana, apo pandinoita kupatsanurwa kunosuwisa, ndapota wedzera mandiri simba rako neupenyu hwako… -Maawa Ekushushikana kwaIshe Wedu Jesu Kristu, 24th awa (4pm); kubva kudhayari reMuranda waMwari Luisa Piccarreta

Mukuvhara, ini ndoda kugovera mufananidzo wetariro. Ndiye muzukuru wangu, Rosé Zelie. Munguva pfupi yapfuura, ichi chave chimiro chake. Tarisai, mabhuru ekutanga evadiki vanozadza pasi muNguva yeRunyararo, vatsvene vemazuva ekupedzisira. Kana husiku hwekusuwa hwapera, Kwayedza yeRunyararo ichauya.

 

CHEMA, Haiwa vana vevanhu!

Chema zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka.

Chemai zvese zvinofanirwa kuburukira kuguva

Mifananidzo yako uye nziyo, madziro ako nemawere.

 Chemai imi vana vevanhu!

Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka.

Chemai zvese izvo zvinofanirwa kuburukira kuSepulcher

Dzidziso dzako nezvokwadi, munyu wako uye nechiedza chako.

Chemai imi vana vevanhu!

Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka.

Chema kune vese vanofanirwa kupinda husiku

Vapristi vako nemabhishopi, vanapapa vako nemachinda.

Chemai imi vana vevanhu!

Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka.

Chema kune vese vanofanirwa kupinda mukutongwa

Muedzo wekutenda, moto wemunatsi.

 

… Asi usacheme nekusingaperi!

 

Nokuti mambakwedza achauya, chiedza chichakunda, Zuva idzva richabuda.

Uye zvese zvaive zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka

Kufema mweya mutsva, uye kupihwa vanakomana zvakare.

 

-mm

 

RELATED NEWS

VaPolish Mabhishopu Vimbisa Kuwana maSakaramende

Kadhinari anoramba Kuvhara Chechi

 

Rutsigiro rwako rwemari neminamato ndosaka
urikuverenga izvi nhasi.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1324
2 “Maria Mutsvene… wakava mufananidzo weChechi iri kuuya…” —PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.