Kurevererwa kweUchenjeri

ZUVA RAJEHOVHA - CHIKAMU III
 


Kusikwa kwaAdamu, Michelangelo, c. 1511

 

THE Zuva raIshe iri kuswedera pedyo. Izuva apo huchenjeri hwaMwari hwakawanda huchaziviswa kumarudzi.

Uchenjeri… hunokurumidza kuzviita mukurumbira mukutarisira zvishuwo zvevanhu; uyo anomuchengeta mambakwedza haanganyadziswi, nekuti achamuwana agere pasuwo rake. (Mazano 6: 12-14)

Mubvunzo unogona kubvunzwa, "Sei Ishe vachichenesa pasi kune 'chiuru chemakore' nguva yerunyararo? Sei asingangodzoki kuzounza matenga matsva nenyika itsva nekusingaperi? ”

Mhinduro yandinonzwa ndeyekuti,

Kurevererwa kweUchenjeri.

 

HANDISI IYE CHETE?

Mwari haana kuvimbisa here kuti vanyoro vachagara nhaka yenyika? Haana kuvimbisa here kuti vanhu vechiJuda vaizodzokera kunyika yavo kunogara runyararo? Hakuna here chivimbiso cheSabata zororo reVanhu vaMwari? Uyezve, kuchema kwevarombo kunofanira kusateererwa here? Satani anofanira here kuva neyekupedzisira kutaura, kuti Mwari haakwanise kuunza runyararo nekutonga pasi sekuzivisa kwakaita Ngirozi kuvaFudzi? Vatsvene havafanirwe kutonga here, Vhangeri richitadza kusvika kumarudzi ose, uye kubwinya kwaMwari kunotadza kusvika kumagumo enyika?

Ini ndingaunza amai here kusvika pakuzvarwa, asi vasingaregi mwana wavo kuti azvarwe? Ndizvo zvinotaura Jehovha; kana ini ndinomutendera kuti ave nemimba, asi ndichivhara chibereko chake? (Isaya 66: 9)

Kwete, Mwari havasi kuzopeta maoko avo vachiti, "Zvakanaka, ndaedza." Asi, Izwi Rake rinovimbisa kuti Vasande vachakunda uye kuti Mukadzi achapwanya nyoka pasi pechitsitsinho chake. Kuti mukati menguva yenguva uye nhoroondo, pamberi pekuedza kwaSatani kwekupedzisira kupwanya mbeu yeMukadzi, Mwari vachareverera vana Vavo.

Ndizvo zvichaita shoko rangu rinobuda mumuromo mangu; Izvo hazvidzokere kwandiri zvisina maturo, asi zvichaita zvandinoda, ndichizadzisa magumo andakazvitumira. (Isaya 55:11)

Nokuda kweZioni handinganyarari, nokuda kweJerusarema handinganyarari, kusvikira kurevererwa kwaro kwapenya samambakwedza, kukunda kwaro kwakaita somwenje unopfuta. Marudzi avanhu achaona kururama kwako, namadzimambo ose kurumbidzwa kwako; Iwe uchadaidzwa nezita idzva, rakataurwa nemuromo waJEHOVHA, kune anokunda, ndichapa imwe yemana yakavanzwa; Ini zvakare ndichapa chena chena pane iyo yakanyorwa zita idzva, risingazivikanwe nemunhu kunze kweiye anorigamuchira. (Isaya 62: 1-2; Zvak. 2:17)

 

UCHENJERI HWEUCHENJERI

In Maonero echiporofita, Ndakatsanangura kuti zvipikirwa zvaMwari zvakanangiswa kuChechi yose, ndiko kuti, hunde nematavi — kwete mashizha chete, kureva vanhu. Nekudaro, mweya unouya uye woenda, asi Muti pachawo unoramba uchikura kudzamara zvivimbiso zvaMwari zvazadzikiswa.

Uchenjeri hunosimbiswa nevana varo vese. (Ruka 7:35)

Zano raMwari, rinoitika munguva yedu, harina kupatsanurwa kubva kuMuviri waKristu watove Kudenga, kana kubva kuchikamu cheMuviri chiri kucheneswa muPurigatori. Ivo vakabatana zvinoshamisa kuMuti wepanyika, uye nekudaro, vanotora chikamu mukurevererwa kwezvirongwa zvaMwari kuburikidza neminamato yavo uye kuyanana nesu kuburikidza neYakereke Eucharist. 

Isu takakomberedzwa negore rakakura kudaro rezvapupu. (VaH 12: 1) 

Saka isu patinoti Maria achakunda kuburikidza nevakasara vashoma vari kuumbwa nhasi, ndicho chitsitsinho chake, ndiko kurevererwa kwevose vari pamberi pedu avo vakasarudza nzira yekutendeuka nehuhu hwemweya. Ichi ndicho chikonzero kune “kumuka kwekutanga” - kuitira kuti Vasande, nenzira dzemweya unoshamisa, vagone kutora chikamu mu "nguva yekusimbiswa" (ona Kumuka Kumutswa). Nekudaro, Maria Magnificat inova izwi rinozadzikiswa uye richiri kuzadzikiswa.

Tsitsi dzake dziri pamazera nemazera kune avo vanomutya. Akaratidza simba neruoko rwake, akaparadzira vanozvikudza vepfungwa nemoyo. Akakanda pasi vatongi kubva pazvigaro zvavo zveushe asi akasimudza vakaderera. Vanenzara wakavagutsa nezvinhu zvakanaka; akadzinga vapfumi vasina chinhu. Wakabatsira Isiraeri muranda wake, achirangarira tsitsi dzake, sezvaakapikira madzibaba edu, kuna Abhurahamu nekumbeu yake kusvikira rinhi narinhi. (Ruka 1: 50-55)

Mukati memunamato waAmai Vakaropafadzwa pane kutsigirwa kwakaunzwa naKristu, uye kuchiri kuunza: kuzvininipisa kwevane simba, kuwa kweBhabhironi nemasimba epasi, mhinduro yekuchema kwevarombo, uye kuzadzikiswa kwesungano ne Vazukuru vaAbrahama sezvakaporofitwa naZekaria (ona Ruka 1: 68-73).

 

KUTSVAGIRA KUSIKWA 

Saizvozvowo, anodaro St. Paul, anodaro zvisikwa zvese kugomera kwakamirira kurevererwa uku kwevana vaMwari. Uye zvinodaro muna Mateo 11:19:

Uchenjeri hunosimbiswa nemabasa aro. (Mat. 11:19)

Zvisikwa zvakasungirirwa kumagumo emunhu kusvika zvino munhu paanopindura kuzvakasikwa kunge mutariri waro kana mudzvinyiriri waro. Uye nekudaro, sezuva raIshe parinoswedera, hwaro chaihwo hwenyika hunodedera, mhepo ichataura, uye zvisikwa zvegungwa, mhepo, nenyika zvinomukira zvivi zvemunhu kusvikira Kristu Mambo vasunungura zvisikwa zvakare. . Zano rake mune zvakasikwa richasimbiswawo kusvika pakupedzisira paAchaunza matenga Matsva nepasi Idzva pakupera kwenguva. Nekuti sekutaura kwaSt. Thomas Aquinas, zvisikwa "vhangeri rekutanga"; Mwari akaita kuti simba rake nehuMwari hwake zvizivikanwe kuburikidza nekusika, uye achataura kuburikidza nazvo zvakare.

Kusvikira kumagumo, tinovandudza tariro yedu muSabata, zororo revanhu vaMwari, Jubheri Guru apo Njere dzinosimbiswa. 

 

JUBILEE AKURU 

Kune Jubheri rinofanira kusangana nevanhu vaMwari pamberi peKuuya Kwekupedzisira kwaKristu.

… Kuti mumazera anouya aratidze hupfumi husingaenzaniswi hwenyasha dzake muunyoro kwatiri muna Kristu Jesu. (VaEfeso 2: 7)

Mweya waIshe uri pamusoro pangu. Naizvozvo akandizodza kuti ndiparidze evhangeri kuvarombo, akandituma kuti ndirape moyo yakapfava, kuparidza kusunungurwa kuvasungwa, nekuona kumapofu, kusunungura vakasununguka, kuparidza zvinogamuchirwa gore raIshe, uye zuva remubairo. (Ruka 4: 18-19)

MuLatin Vulgate, inoti et diem kudzorera "Zuva rekutsiva". Izvo zvinoreva "kudzosera" apa "kudzosera", ndiko kururamisira, muripo wakakodzera wezvakanaka pamwe nezvakaipa, mubairo pamwe nechirango. Saka Zuva raIshe iro kwayedza rinotyisa uye rakanaka. Izvo zvinotyisa kune avo vasingatendeuke, asi zvakanaka kune avo vanovimba netsitsi uye zvipikirwa zvaJesu.

Heuno Mwari wako, anouya nekurevererwa; Nekutsiva kwaMwari anouya kuzokuponesa. (Isaya 35: 4)

Nekudaro, Denga rinotidaidza zvakare kubudikidza naMaria kuti "tigadzirire!"

Jubheri riri kuuya ndiro rakaporofitwa naPapa John Paul II - “chiuru chemakore” cherunyararo panosimbiswa mutemo werudo weMuchinda weRunyararo; apo Kuda kwaMwari kunenge kuri kudya kwevanhu; apo marongero aMwari mune zvakasikwa acharatidza kuva echokwadi (achiratidza kusarurama kwekuzvikudza kwemunhu mukutora simba kuburikidza nemajini ekugadzirisa); apo kubwinya nechinangwa chebonde remunhu zvichavandudza chiso chenyika; apo Hupo hwaKristu muYukaristiya Hutsvene huchapenya pamberi pemarudzi; apo munamato wekubatana uyo Jesu akapa unozadzikiswa, apo maJuda nemaHedeni vanonamata pamwechete Mesia mumwe chete… apo mwenga waKristu paachaitwa akanaka uye asina gwapa, akagadzirira kuunzwa kwaari kwaari kudzoka kwekupedzisira mukubwinya

Mirairo yenyu yeumwari yakaputswa, Vhangeri renyu rakarasirwa parutivi, hova dzezvakaipa dzinozadza pasi rese rinotakura kunyangwe vashandi venyu ... Ko zvinhu zvese zvichapera seSodhoma neGomora here? Hausati uchizomboputsa kunyarara kwako here? Iwe uchashivirira izvi zvese nekusingaperi here? Hachisi chokwadi here kuti kuda kwako ngakuitwe pasi pano sezvakunoitwa kudenga? Hachisi chokwadi here kuti umambo hwako hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune vamwe mweya, vadikanwa kwauri, chiratidzo chekuvandudzwa kwemberi kweChechi? â€”St. Louis de Montfort, Munamato weMamishinari,n. 5; www.ewtn.com

 

ZANO RABABA 

Baba Vekudenga havasi ivo murimi weMuti uyu watinoti Kereke here? Riri kuuya zuva iro Baba vachachekerera matavi akafa, uye kubva kune vakasara, hunde yakanatswa, kuchamuka vanhu vanozvininipisa vachatonga neMwanakomana Wake weYukaristiya - muzambiringa wakanaka, unobereka, unobereka michero kuburikidza neMweya Mutsvene. Jesu akatozadzisa vimbiso iyi pakuuya kwake kwekutanga, uye achazadzikazve munhoroondo kuburikidza nekusimbiswa kweShoko rake — iwo Munondo unobva mumuromo weMutasvi pabhiza jena — uyezve uchazadzisa pakupedzisira nekusingaperi kuguma kwenguva, paanodzoka mukubwinya.

HUYA ISHE JESU!

Kubudikidza netsitsi nyoro dzaMwari wedu… zuva richatibudira isu kubva kumusoro kuzopa chiedza kune avo vagere murima nemumumvuri werufu, kutungamira tsoka dzedu munzira ye runyararo (Ruka 1: 78-79)

Zvino kuburikidza neMwanakomana wake Jesu Kristu achataura izwi rekupedzisira pane zvese nhoroondo. Tichaziva chirevo chekupedzisira chebasa rese rezvisikwa uye nehupfumi hwese hweruponeso uye tinzwisise nzira dzinoshamisa idzo Providence yake akatungamira zvese kusvika kumagumo ekupedzisira. Mutongo wekupedzisira ucharatidza kuti kururamisira kwaMwari kunokunda kusarongeka kwese kunoitwa nezvisikwa zvake uye kuti rudo rwaMwari rune simba kukunda rufu. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 1040

 

Kutanga kuburitswa Zvita 18th, 2007.

Kune avo vanoda kunyorera kune izvi zvinyorwa zvemweya, tinya apa: NZIRAI. Kana iwe watove kunyoreswa, asi usiri kugamuchira aya maemail, zvinogona kunge zviri nekuda kwezvikonzero zvitatu:

  1. Seva yako inogona kunge ichivharira maemail aya se "spam". Nyorera kwavari uye bvunza iwo maemail kubva mamaki.com kubvumidzwa kune yako email.
  2. Yako Junk Mail firita inogona kunge iri kuisa maemail muJunk folda yako mune yako email chirongwa. Maka maemail aya se "kwete marara".
  3. Iwe unogona kunge wakatumirwa maemail kubva kwatiri kana bhokisi rako retsamba rakanga rizere, kana, ungangodaro usina kupindura kune email yekusimbisa pawakanyorera. Mune ino yekupedzisira kesi, edza kuzvinyoresa zvekare kubva kune iyi link iripamusoro. Kana bhokisi rako retsamba rizere, mushure mematatu "kubhowa", chirongwa chedu chekutumira hachizotumire kwauri zvakare. Kana iwe uchifunga kuti uri wechikamu ichi, nyora kuti [email inodzivirirwa] uye isu tichaongorora kuti tione kuti email yako yakasimbiswa kuti igamuchire Kudya kweMweya.   

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.

Comments dzakavharika.