Hondo Yekusika - Chikamu I

 

Ndanga ndichinzwisisa kunyora iyi nhevedzano kweanopfuura makore maviri ikozvino. Ndakatobata mamwe mativi, asi nguva pfupi yapfuura, Ishe akandipa chiedza chegirini kuti ndizivise noushingi iri “shoko razvino.” Chainyanya kundifungira nhasi Kuverenga kweMisa, izvo zvandichataura kumagumo… 

 

HONDO YEAPOCALYPTIC… PANE UTANO

 

PANO ihondo yokurwisana nechisiko, iyo pakupedzisira iri hondo yoMusiki amene. Kurwisa kwacho kunosvika pakukura uye kwakadzika, kubva pachiri chidiki kusvika pakakwirira pakusikwa, murume nomukadzi vakasikwa “nomufananidzo waMwari.”

Zvinofadza kuti Gwaro rinoshandisa iyo nyoka or zibukanana sechiratidzo chaSatani, baba venhema avo Jesu akati aiva “muurayi kubva pakutanga” ( Johane 8:44 ). Vese vari vaviri vanozivikanwa kupinza uturu kune avo vakabatwa kuti vauraye uye kunyange kuvapedza.[1]Iyo Indonesian Komodo Dragon inovanda, ichimirira kuti mhuka yake ipfuure, uye yobva yavarova nehuturu hwake hunouraya. Kana mhuka yakakundwa nehupfu yake, Komodo inodzoka kuzoipedzisa. Nenzira yakafanana, bedzi apo nzanga dzinenge dzatera zvizere kunhema dzine uturu nokunyengera kwaSatani ndipo iye pakupedzisira anosimudza musoro wake, uyo unova. rufu.

Zvamazvirokwazvo, chepfu yemweya yaSatani ndiyo yakaipisisa, iyo inonyengera nekuuraya munhu mweya. Asi iko kukanganisa kutenda kuti basa rake rakaganhurirwa kundege yemweya. Satani anovenga zvisikwa nekuti chiratidzo chaMwari pachake:

Kubva pakusikwa kwenyika, hunhu hwake husingaoneki hwesimba risingagumi nehumwari hwave huchikwanisa kunzwisiswa uye kunzwisiswa mune zvaakaita. (VaRoma 1: 20)

Nokudaro, muvengi anorwisa miviri yedu uye utano hweduwo.

Ani naani anorwisa hupenyu hwevanhu, neimwe nzira anorwisa Mwari pachake. -POPE JOHN PAUL II, Evangelium Vitae; n. 10

Kusikwa kwakafanana ne“vhangeri rechishanu” rinonongedzera shure kuMusiki. Mweya mizhinji, zvamazvirokwazvo, yatanga rwendo rwekuenda kumoyo waMwari kuburikidza nekusangana Naye mukati muzvarirwo. Kusikwa kuri, sekutaura kwakakosha kwemafuta distiller Brett Packer, "Divine fingerprint."

Sezvatinoswedera kumugumo wenguva ino uye tichipinda mune yakadana Johane Pauro II kuti “kurwa kwokupedzisira pakati peChechi navanopesana nechechi, pakati peEvhangeri navanopesana nevhangeri, pakati paKristu naanopesana naKristu”.[2]Kadhinari Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), paEucharistic Congress, Philadelphia, PA nokuda kwekupemberera kwebicentennial kusaina kweDeclaration of Independence; mamwe mashoko endima iyi anosanganisira mashoko okuti “Kristu nomunhu anopesana naKristu” sezviri pamusoro. Mudhikoni Keith Fournier, anopinda, anozvitaura sezviri pamusoro; cf. Catholic Online; Nyamavhuvhu 13, 1976 tinogona kuona kuti ihondo yeapocalyptic pakati pe "tsika yehupenyu" vs. "tsika yerufu." 

Iyi kurwira inofanana neapocalyptic kurwisa kunotsanangurwa mukati [Rev 11:19-12:1-6]. Rufu runorwa neHupenyu: "tsika yerufu" inotsvaga kuzvimanikidza pachishuwo chedu chekurarama, uye kurarama zvizere ... -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Kwete hupenyu hwevanhu chete, asi zvose zvekugadzira…

 

Kusimuka kwe“Varoyi”

Tichifunga nezvatakapfuura mazviri mumakore mana apfuura, kamwe kamwe, Magwaro maviri anouya mapenyu chose kwandiri sezvaanogara mumubatanidzwa unoshamisa muBhuku raZvakazarurwa. Mutsara unopatsanura pakati pemivaravara miviri iyi rufu rwechikara kana kuti “anopesana naKristu” runounza, kwete kuguma kwenyika, asi nguva yorugare nokuvandudzwa (cf. Zvakazarurwa. 19:20 – 20:4).

Mirairo yenyu yeumwari yakaputswa, Vhangeri renyu rakarasirwa parutivi, hova dzezvakaipa dzinozadza pasi rese rinotakura kunyangwe vashandi venyu ... Ko zvinhu zvese zvichapera seSodhoma neGomora here? Hausati uchizomboputsa kunyarara kwako here? Iwe uchashivirira izvi zvese nekusingaperi here? Hachisi chokwadi here kuti kuda kwako ngakuitwe pasi pano sezvakunoitwa kudenga? Hachisi chokwadi here kuti umambo hwako hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune vamwe mweya, vadikanwa kwauri, chiratidzo chekuvandudzwa kwemberi kweChechi? â€”St. Louis de Montfort, Munamato weMamishinari,n. 5; ewt.com

Gwaro rekutanga, ramakanzwa ndichitaura kare, rinobva kuna Zvakazarurwa 18:23: 

… Vatengesi vako vaive vakuru venyika, nyika dzese dzakatsauswa neako uroyi. (NAB vhezheni inoti "magic potion")

Shoko rechiGiriki rekuti “uroyi” kana kuti “mishonga yemashiripiti” ndi φαρμακείᾳ (pharmakeia) — “kushandiswa kwe mushonga, zvinodhaka kana kuti zvitsinga.” Izwi ratinoshandisa nhasi rekuti "mishonga" rinobva pane izvi: Pharmaceuticals.

Zvakaitika mushure mekunge "denda" raziviswa kutanga kwa2020 hachisi chinhu chipfupi chinoshamisa. Yekuedza mRNA gene therapy [3]"Parizvino, mRNA inoonekwa sechigadzirwa chekurapa neFDA." —Moderna's Registration Statement, p. 19, sec.gov - yakatumidzwa zita rekuti "jekiseni" - yakaendeswa kune veruzhinji avo, munzvimbo zhinji, vakamanikidzwa kusarudza pakati pejab ... kana mabasa avo, rusununguko rwekufamba, uye kuwana mabhizinesi.

Bayer ndeimwe yemakambani makuru emishonga pasi rose (vane mugadziri wejekiseni Merck, aive akamhan'arirwa mu2010 yejekiseni rinogona kukonzera mapundu negwirikwiti; uye vakatenga Monsanto, mugadziri mukuru pasi rose wemishonga yesora glyphosate - Roundup - ikozvino yakabatana nekenza). Mukuru weBayer, Stefan Oelrich, akazvikudza nekubudirira kwekuburitsa iyi gene therapy - panguva imwe chete iyo yakaipa zviitiko uye kufa kubva kupfuti kwaiwedzera kutenderera pasirese.[4]cf. Mitero 

…dai takaita ongororo makore maviri apfuura muruzhinji, “Ungada here kutora mushonga wejene kana sero woupinza mumuviri wako?,” tingadai takave nechikamu che95% chekuramba. -Kuvhura Cermony, World Health Summit, 2021; YouTube

Mukuru weModerna akataura pachena kuti tekinoroji iyi "iri kubira software yehupenyu."[5]cf. TED hurukuro Veruzhinji vaizviziva here pavakapeta maoko?

Heinoi pfungwa: idzi gene marapirwo, ayo akaratidzwa kushandura DNA,[6]Musi waGumiguru 19, 2023, Hutano Canada yakasimbisa kuvepo kwekusvibiswa kweDNA muPfizer COVID-19 vaccine, uye yakasimbisawo kuti Pfizer haana kuzivisa kusvibiswa kune veruzhinji hutano. Maona pano. Moderna zvakare yakawanikwa iine DNA: ona pano.

“Takataurirwa kuti majekiseni ekudzivirira chirwere anonzi SARS-CoV-2 mRNA haakwanise kuiswa muzvinhu zvemunhu, nekuti mutumwa RNA haangadzokere kuva DNA. Izvi manyepo. Kune zvinhu zviri mumasero emunhu anonzi LINE-1 retrotransposons, ayo anogona zvechokwadi kusanganisa mRNA mu genome revanhu nekumisikidza reverse transcript. Nekuti mRNA inoshandiswa mumajekiseni yakagadzikana, inoramba iri mukati memasero kwenguva yakareba, ichiwedzera mikana yekuti izvi zviitike. Kana iyo geni reSARS-CoV-2 Spike yakabatanidzwa muchikamu chejenome chisina kunyarara uye ichinyatso kuratidza puroteni, zvinokwanisika kuti vanhu vanotora mushonga uyu varambe vachiratidza SARS-CoV-2 Spike kubva kumasero avo kweupenyu hwavo hwese. Nekubaya vanhu nhomba inokonzera maseru avo kuratidza Spike mapuroteni, vari kuiswa jekiseni nepathogenic protein. Chepfu inogona kukonzera kuzvimba, matambudziko emoyo, uye njodzi yakakwira yekenza. Mukureba-kwenguva, zvinogona zvakare kutungamira kuchirwere chisati chakurumidza neurodegenerative. "Hapana munhu anofanirwa kumanikidzwa kutora jekiseni iri chero zvodini, uye mushandirapamwe unofanira kumiswa ipapo." -Institute yeCoronavirus Emergence Isingaite purofiti, Tsamba yaSpartacus, p. 10. Onawo Zhang L, Richards A, Khalil A, et al. "SARS-CoV-2 RNA reverse-yakanyorwa uye yakasanganiswa muhunhu hwevanhu", Zvita 13, 2020, PubMed; "MIT & Harvard Study Inokurudzira MRNA Vaccine Inogona Kugadzirisa zvachose DNA Pashure Pazvo" Kodzero uye Rusununguko, Nyamavhuvhu 13, 2021; "Intracellular Reverse Transcription yePfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro muHuman Liver Cell Line", Markus Aldén et. al, mdpi.com; "MSH3 Homology uye Inogona Kubatanidza Chinongedzo kune SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site", kumarinet.com; cf. "Kubiridzira kwejekiseni - Haisi Yekudzivirira" - Solari Chirevo, Chivabvu 27, 2020. Pakupedzisira, ongororo yeSweden muna 2022 yakasimbisa kuti mishonga yekudzivirira yePfizer ine simba rekushandura DNA. Ona chidzidzo chacho pano.
vachazova fanira kamwe Digital ID's uye mapasipoti ekudzivirira anoburitswa, izvo nyika dzeG20 dzakatobvumidza.[7]Sept. 12, 2023, epochtimes.com Mune mamwe mazwi, makambani emishonga, uye vapfumi vanovapa mari, vachave nekutonga kukuru pamusoro pehuwandu hwevanhu - kuzadzisa ndima iyi muna Zvakazarurwa kune "t".

 

Kudzokera Kusikwa

Mushure mekufa kwaAntikristu, St. John anopiwa maonero ezvose zviri zviviri Denga uyezve Jerusarema Idzva - ndiko kuti, Chechi inovandudzwa, iyo inooneka kwaari nenzira yekufananidzira seguta. Chinonyanya kukosha ndechekuti ndima iyi:

Ipapo mutumwa akandiratidza rwizi rwemvura youpenyu, inopenya sekristaro, ichiyerera ichibva pachigaro choushe chaMwari necheGwayana, ichidzika nepakati penzira yaro. Kumativi maviri erwizi kwakanga kune muti woupenyu, unobereka zvibereko kagumi nembiri pagore, kamwe pamwedzi; mashizha emiti anoshanda somushonga wamarudzi. (Zvak. 22: 1-2)

MuBhuku rose raZvakazarurwa, Mutsvene Johane anosvetuka pakati pezviratidzo zveChechi inokunda Kudenga neChechi ichiri panyika. Iyi inoratidzika kuva imwe yenguva idzodzo. Kune imwe, kusingaperi hakuna nguva, asi St. John anotaura nezve "makore" uye "mwedzi" mundima iyi. Chechipiri, mashizha emiti anoshanda se“mushonga.” Asi tingada mushonga kuDenga here? Zvinoita sekuti ichi chiono cheMwenga akacheneswa waKristu, “achigara muKuda kwaMwari,” muchikamu chake chekupedzisira. pamberi kuguma kwenyika.

Pakarepo, kusiyana kweMagwaro maviri aya kunounza chikamu chakakosha che "kutarisana kwekupedzisira" uku: ihondo pakati pemazano aSatani muzita re "utano" maringe nekutarisira kwaMwari hutano hwedu hunowanikwa muzvisikwa pachazvo. 

Lavender, inozivikanwa nekuporesa kupisa uye mushonga wehuwandu hwezvirwere kubva pakusarara uye kusagadzikana kusvika kuneta, fungal hutachiona uye kurasikirwa kwebvudzi.

Kubvira pamavambo enguva, munhu akawana betsero mukusika, kwete bedzi mumumvuri norunako zvinomera nemiti zvinopiwa, asi mumimvuri nerunako. Kuporesa properties. Idzi bhenefiti dzaishandiswa kwete chete mumapoultices kana mabroths asiwo kuburikidza nekunyungudusa "chinhu" chaicho chezvirimwa nemiti mumafuta. Magwaro Matsvene akajeka pamusoro peizvi:

Pfuma inokosha nemafuta zviri mumba mevakachenjera… (Zvir 21:20)

Ishe akasika mishonga kubva pasi, uye munhu anonzwisisa haazozvidzi. (Siraki 38: 4)

Michero yavo inoshandiswa pakudya, uye mashizha awo ekuporesa. (Ezekieri 47: 12)

… Mashizha emiti anoshanda semushonga kumarudzi. (Zvak. 22: 2)

Mwari anoita kuti pasi ribereke zvirimwa zvinorapa izvo vakangwara havafanirwe kuregera… (Siraki 38: 4 NAB)

Mune mumwe mufananidzo, Jesu anotaura nezvo“muSamariya Akanaka” anouraya maronda uye anorapa maronda nokuadira “mafuta newaini” paari.[8]Ruka 10: 34 

Mushakabvu wekuFrance Henri Viaud aionekwa se "baba vezvinonwiwa" vezvirimwa. Rimwe zuva, akabvunza wechidiki wekuAmerica, Gary Young, uyo akanga achingodzidza nezvemafuta anokosha, kuti airevei kwaari. Gary akapindura kuti, “Ndinodavira kuti mafuta anokosha ndicho chinhu chiri pedyo zvikuru chinooneka uye chinobatika chinotakura mudzimu waMwari pasi pano.”[9]D. Gary Mudiki, Mutungamiriri weNyika mune Essential Oils, p. 21 Achinongedza Gary nechigunwe chake, akataura nematauriro ake anorwadza kuti: “Wataura chokwadi, uye munhu wose anopikisana navo anofanira kubatwa setsotsi.”

 

Hondo Yekusika

Pandakanyora Kutora Kudenga Zvisikwa zvaMwari anopfuura makore matatu apfuura, ndakanga ndichifara nazvo panguva iyoyo sezvandiri iye zvino. Mukati memakore zana chete kana kuti kupfuura, zvizvarwa zvedu “zvakavhenekerwa” zvakatsinhanisa kunaka kwezvipo zvaMwari mukusika nezvinogadzirwa zvokugadzira zvinoedza kutevedzera zvinowanwa muchisiko kuti vagone kugadzira “zvinodhaka” zvavo pachikamu chiduku mutengo pamwero mukuru. Zvakadai, masangano akadai seFDA (Food and Drug Administration) muUnited States kana Health Canada, anowanzo kurongedzerwa nevaimbove vakuru veindasitiri yemishonga pamabhodhi avo, akatora kutonga kweindasitiri yehutano. Nokudaro, tine mamiriro ezvinhu nhasi apo fodya inotenderwa asi mukaka wakabikwa unorambidzwa; uko huwandu hwakakura hwezvigadzirwa zvehutano zvinorambidzwa nepo makemikari, zvinowedzerwa, glyphosate, mishonga inorwisa mabhakitiriya, zvinodzivirira, majekiseni, uye zviuru zvemamwe makomisheni asiri echisikigo anoita nzira yavo kupinda muchikafu chedu nemishonga isina kukuvadzwa.  

Pakutanga gore rino, hurumende yeCanada yakapasisa Bill C-47 kupa Health Canada kuwedzera kusimba pamusoro pezvigadzirwa zvehutano hwepanyama (sekunge zvigadzirwa zvechisikigo zvinokanganisa hutano hwevanhu!). Vazhinji vane hutano hwepanyama vanotya kuti izvi zvichapwanya indasitiri pamwe nekuwana zvigadzirwa izvi.

Aya marongero matsva ezvehutano anowedzera zvinoshamisa zvekuti vagadziri vakati wandei, kunyanya mabhizinesi madiki, vanoti zvichangodhura zvakanyanya uye zvinorema kuramba uchiita bhizinesi muCanada. Vatengesi, vashambadziri, vashandi vehutano, uye zuva rega rega vagari vari kutaura izvi kurwiswa kubva kuOttawa pasarudzo dzehutano hwemunhu uye pane kushushikana kwechokwadi kwekuti maNHP mazhinji [zvigadzirwa zvehutano hwepanyama] vanhu vanovimba nazvo zvichange zvisisawanikwe kune vekuCanada. -Tracy Grey, MP Kelowna-Lake County, tracygraymp.ca

Asi sezviri pachena, zvakangonaka, kunyangwe zvakafanira zvavanotaura, kuzvibaya iwe nevana vako nekuyedza mRNA gene marapirwo ane chepfu lipid nanoparticles.[10]"LNPs yedu inogona kupa, yakazara kana kuti chikamu, kune chimwe kana zvimwe zvezvinotevera: maitiro ekudzivirira muviri, infusion reactions, component reactions, opsonation reactions, antibody reactions ... , 9; Moderna Prospectus Iwe unoona here kuti izvi zvakapesana zvakadii? Iyo yese system yakagadzirirwa kubatsira "Big Pharma" uku ichidzvinyirira zvisikwa zvaMwari. 

Nenzira inosuruvarisa, imwe yenhema hurusa dzenguva yedu ndeyokuti “kuchinja kwemamiriro okunze” kunoitwa nomunhu ndiyo tyisidziro hurusa yokuvapo kwomunhu. Asi masayendisiti anodarika 1600, kusanganisira vakahwina mubairo weNobel, vakaramba neushingi rondedzero iyi vachiratidza maitiro ayo emakombuta asina kunaka uye ruzivo rwehutsotsi hwakabatana nesainzi yemanyepo.[11]cf. Mhepo Inopisa Kuseri Kwemhepo Dambudziko chairo nderekuti vanhu vari kuisirwa muchetura: kubva kumhepo yatinofema, kusvika kune inoguma mune yedu chikafu nemvura, makeup, cookware, zvigadzirwa zvekuchengetedza muviri, matoyi, nezvimwe. Iyo Yakanyanya MucheturaUye zvakadaro, ndizvo carbon dioxide — iro gasi remusikirwo rinoita kuti zvirimwa zvisvibire uye zviwedzere mavhitamini nemamineral - iro riri kunzi "chepfu." Kunyange Vatican yakadzokorora nhema idzi dzinotyisa.[12]cf. The Second Act

 

Kutarisira Temberi yaMwari

Chokwadi ndechekuti zvisikwa zvaMwari zvinokwanisa kuporesa nekuvandudza muviri kupfuura zvatingafungidzira (zvimwe pane izvo mukuratidzira kunotevera). Asi munhu anogona kungotaura nezvezvinhu izvi nekazevezeve. Uye izvo zvinotisvitsa kukuverenga kwanhasi kweMisa. 

Kuverenga kwekutanga kunonokora mashoko Ezekieri, ayo akazotsinhirwa muna Zvakazarurwa:

Michero yavo inoshandiswa pakudya, uye mashizha awo ekuporesa. (Ezekieri 47: 12)

Muchiverengero chechipiri, St. Paul anobvunza:

Hamuzivi here kuti muri tembere yaMwari, uye kuti Mweya waMwari unogara mamuri? (1 VaK. 3: 16)

Kakawanda, maKatorike anongotarisa chete “paupenyu hwemweya” pakuregeredza miviri yavo. Kunyangwe vamwe veVatendi vaive nehutsinye kumatemberi avo, vachiganhurana nekuona kwemuviri.[13]Gnosticism yakaona muviri uye zvinhu sezvakaipa. Asi the Catechism yeChechi yeKaturike inotiyeuchidza:

Muviri wemunhu une chiremerera che“mufananidzo waMwari”: iwo muviri wemunhu chaizvo nekuti unoraramiswa nemweya wemweya, uye ndiwe munhu wese anotarisirwa kuva, mumuviri waKristu, temberi yoMweya… Nechikonzero ichi munhu haangazvidzi upenyu hwake hwomuviri. Asi anosungirwa kuti ave nomuviri wake wakanaka uye auremekedze, sezvo Mwari akausika uye achaumutsa pazuva rokupedzisira. -CCC, kwete. 364

Nhasi, Satani ari kuunza hondo pazvisikwa—hondo yedu miviri. Miti yaMwari inoporesa (muchimiro chemafuta anokosha zvikuru, nokuti ane simba guru) akagadzirirwa kudzivirira, kuvaka, uye kudzorerwa kwemiviri yedu. Ukuwo, chinangwa chokupandukira chomuvengi ndechokuisa muchetura uye kuparadza miviri yedu muruvengo rwake chairwo uye godo kwatiri kuitwa nomufananidzo waMwari. Kana tikakurumidza kuziva izvi, tinokurumidza kutora matanho ekukudza, kuremekedza, kusimbisa uye kunyange kuporesa miviri yedu, zvakananga kuti isu tiri zvapupu zvakazara zvehumambo hwaMwari ...  

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Iyo Indonesian Komodo Dragon inovanda, ichimirira kuti mhuka yake ipfuure, uye yobva yavarova nehuturu hwake hunouraya. Kana mhuka yakakundwa nehupfu yake, Komodo inodzoka kuzoipedzisa. Nenzira yakafanana, bedzi apo nzanga dzinenge dzatera zvizere kunhema dzine uturu nokunyengera kwaSatani ndipo iye pakupedzisira anosimudza musoro wake, uyo unova. rufu.
2 Kadhinari Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), paEucharistic Congress, Philadelphia, PA nokuda kwekupemberera kwebicentennial kusaina kweDeclaration of Independence; mamwe mashoko endima iyi anosanganisira mashoko okuti “Kristu nomunhu anopesana naKristu” sezviri pamusoro. Mudhikoni Keith Fournier, anopinda, anozvitaura sezviri pamusoro; cf. Catholic Online; Nyamavhuvhu 13, 1976
3 "Parizvino, mRNA inoonekwa sechigadzirwa chekurapa neFDA." —Moderna's Registration Statement, p. 19, sec.gov
4 cf. Mitero
5 cf. TED hurukuro
6 Musi waGumiguru 19, 2023, Hutano Canada yakasimbisa kuvepo kwekusvibiswa kweDNA muPfizer COVID-19 vaccine, uye yakasimbisawo kuti Pfizer haana kuzivisa kusvibiswa kune veruzhinji hutano. Maona pano. Moderna zvakare yakawanikwa iine DNA: ona pano.

“Takataurirwa kuti majekiseni ekudzivirira chirwere anonzi SARS-CoV-2 mRNA haakwanise kuiswa muzvinhu zvemunhu, nekuti mutumwa RNA haangadzokere kuva DNA. Izvi manyepo. Kune zvinhu zviri mumasero emunhu anonzi LINE-1 retrotransposons, ayo anogona zvechokwadi kusanganisa mRNA mu genome revanhu nekumisikidza reverse transcript. Nekuti mRNA inoshandiswa mumajekiseni yakagadzikana, inoramba iri mukati memasero kwenguva yakareba, ichiwedzera mikana yekuti izvi zviitike. Kana iyo geni reSARS-CoV-2 Spike yakabatanidzwa muchikamu chejenome chisina kunyarara uye ichinyatso kuratidza puroteni, zvinokwanisika kuti vanhu vanotora mushonga uyu varambe vachiratidza SARS-CoV-2 Spike kubva kumasero avo kweupenyu hwavo hwese. Nekubaya vanhu nhomba inokonzera maseru avo kuratidza Spike mapuroteni, vari kuiswa jekiseni nepathogenic protein. Chepfu inogona kukonzera kuzvimba, matambudziko emoyo, uye njodzi yakakwira yekenza. Mukureba-kwenguva, zvinogona zvakare kutungamira kuchirwere chisati chakurumidza neurodegenerative. "Hapana munhu anofanirwa kumanikidzwa kutora jekiseni iri chero zvodini, uye mushandirapamwe unofanira kumiswa ipapo." -Institute yeCoronavirus Emergence Isingaite purofiti, Tsamba yaSpartacus, p. 10. Onawo Zhang L, Richards A, Khalil A, et al. "SARS-CoV-2 RNA reverse-yakanyorwa uye yakasanganiswa muhunhu hwevanhu", Zvita 13, 2020, PubMed; "MIT & Harvard Study Inokurudzira MRNA Vaccine Inogona Kugadzirisa zvachose DNA Pashure Pazvo" Kodzero uye Rusununguko, Nyamavhuvhu 13, 2021; "Intracellular Reverse Transcription yePfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro muHuman Liver Cell Line", Markus Aldén et. al, mdpi.com; "MSH3 Homology uye Inogona Kubatanidza Chinongedzo kune SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site", kumarinet.com; cf. "Kubiridzira kwejekiseni - Haisi Yekudzivirira" - Solari Chirevo, Chivabvu 27, 2020. Pakupedzisira, ongororo yeSweden muna 2022 yakasimbisa kuti mishonga yekudzivirira yePfizer ine simba rekushandura DNA. Ona chidzidzo chacho pano.

7 Sept. 12, 2023, epochtimes.com
8 Ruka 10: 34
9 D. Gary Mudiki, Mutungamiriri weNyika mune Essential Oils, p. 21
10 "LNPs yedu inogona kupa, yakazara kana kuti chikamu, kune chimwe kana zvimwe zvezvinotevera: maitiro ekudzivirira muviri, infusion reactions, component reactions, opsonation reactions, antibody reactions ... , 9; Moderna Prospectus
11 cf. Mhepo Inopisa Kuseri Kwemhepo
12 cf. The Second Act
13 Gnosticism yakaona muviri uye zvinhu sezvakaipa.
Posted in HOME, HONDO PAKUSIKWA.