Yambiro yeRudo

 

IS zvinogoneka kuputsa moyo waMwari? Ini ndaiti zvinokwanisika baya Mwoyo wake. Tinombozvifunga here? Kana isu tinofunga nezvaMwari seakakura kwazvo, asingagumi, kupfuura mabasa anoita seasina basa evanhu zvekuti pfungwa, mazwi, nezviito zvedu zvakasununguka kubva kwaAri?

Pane kusapindirana, Ishe Wedu anorwadziwa kwazvo nekurambwa kwevanhu, kwete chete kwerudo Rwake, asi nezvedu pachedu. Anoona kufara kwatingaita… asi tinoguma tave nenhamo. Mazuva ese, tinosangana nemugwagwa wakapamhama uye wakapusa wekutevera zvido zvenyama yedu… kana mugwagwa wakamanikana uye wakaoma wekudzivisa miedzo iyoyo uye nekuita zvakanaka, zvakanaka, uye nekudaro tichitora rimwe danho rekuita zvimwe munhu, kufanana naMwari, kufanana nemunhu watakasikwa kuti tive. Teerera kuchema kwake mukuverenga kwanhasi kwekutanga kweMisa:

Inzwai, imi makomo, chichemo chaJehovha; teererai, iwe nheyo dzenyika. Nekuti Jehovha unoteterera vanhu vake, Kuti apiwe mhosva pakati paIsiraeri. Haiwa vanhu vangu, chii chandakakuitirai, kana ndakanetsa sei? Ndipindure! (Nokuti ndakakubudisa kubva munyika yeEgipita, kubva pauranda ndakakusunungura… ”(Mika 6: 2-4)

Mu Maawa ePassion, iyo inobereka iyo nihil obstat uye Imprimatur, Jesu anozivisa kuna Muranda waMwari Luisa Piccarreta hunhu hwechokwadi hwokurwadziwa Kwake mukati meKushushikana Kwake, kwakaitwa kusunungura munhu kubva musimba rezvivi. Yakanga isiri marwadzo epanyama, ayo aainzwa mumuviri wake, asi iyo kurwadziwa mukati yekuziva kuti vazhinji mweya — zvisinei nekufa kwake kunoponesa paMuchinjikwa — yaizoramba ruponeso rwavo! Nekudaro, mukombe waaishuvira kubviswa muGetsemane waive usiri Muchinjikwa,[1]cf. VaH 12:2 asi chokwadi chekuti-kunyangwe zvese-mweya mizhinji yaizorasika nekuti, mukusununguka kwavo, vaizosarudza kuvengana naMwari uye kushamwaridzana nenyama.

Mwanangu, unoda here kuziva kuti chii chinondishungurudza kupfuura vaKuuraya? Chokwadi, kushungurudzwa kwevaurayi hakuna kana zvichienzaniswa neizvi! Urwo rudo rusingaperi urwo, kuda kutungamira muzvinhu zvese, rwunoita kuti Nditambure zvese kamwechete… Rudo ndirwo nzara kwandiri, rudo ndiko kurova, rudo ikorona yeminzwa - rudo ndizvo zvese kwandiri. Rudo nderwangu rusingaperi Passion…-Chishanu Cheawa, 9PM; Maawa ePassion

'Baba, kana zvichibvira, regai mukombe uyu upfuure kwandiri' - ndiko kuti, mukombe wemweya uyo, nekubuda muKuda Kwedu, [uri] kurasika. Kunyangwe uyu mukombe Wangu uri kuvava zvakanyanya, [ndinodzokorora] kwete kuda Kwangu, asi Kuda kwako ngakuitwe. - Yechitanhatu Hora, 10PM

Haiwa mweya, onai kuti ndakakudai zvakadii? Kana iwe ukasarudza kusatarisa mweya wako, funga kanenge rudo Rwangu! —Makumi maviri nerimwe awa, 1pm.

Uye ngatirege kufunga kuti "ndivo vahedheni" chete ndivo vari kuwedzera kushungurudzika kumweya waKristu. Iwo mavara manomwe muBhuku raZvakazarurwa ayo anonyora zvichemo zvaIshe akanyorerwa kuna makereke. Chokwadi, sekunyora kweMunyori:

Sei uchirava zvandakatema, Nokureva sungano yangu nomuromo wako? ndokukandira mashoko angu shure kwako? (Nhasi Mapisarema)

Zvinoita here, Mwanakomana wangu, kuti kunyange vasanangurwa vaunosarudza havafarire kuzvipa zvachose pauri? Asi, zvinoita kunge mweya iyo inokumbira kuti ipinde muMoyo mako kutsvaga hutiziro uye pekugara, inopedzisira ichikuzvidza Iwe uye ichikonzera Iwe kufa kunosuruvarisa. Zvakare, kutambura kwese kwavanokonzera Iwe kwakavanzwa pasi pechidzitiro chekunyepedzera. —Baba Vekudenga kuna Jesu; Maawa ePassion, Awa yegumi nemapfumbamwe

Cherekedza kuti Jesu akataura "Rudo iShungu Dzangu Dzisingaperi." Ichi ndicho chikonzero isu anogona uye do baya Moyo waJesu nhasi: patinoramba rudo rwake. Kuva nechokwadi, munzira ipi neipi kuramba kwedu zvivi kweMusiki kunotapudza rufaro rwake rusingaperi uye mufaro; asi tinogona here kuti Mwari anotida zvechokwadi kana asinganzwire tsitsi zvisikwa zvake? Izwi rekuti com-passion rinoreva "with-passion", kana iwe unogona kuti, ne-iyo-iyo shungu yemumwe. Mwari vane shungu nazvo nekuda kwedu, kwete Zvake (sezvo Iye asingade zvakasikwa. Asi, zvisikwa zvakavapo, nekuda kwekunakidzwa Kwake, kuitira kuti tigovane hupenyu hwemukati uye mufaro weUtatu Hutsvene nemumwe yakaitwa mune raKe mufananidzo - Adhamu naEvha uye nevana vavo.) Saizvozvowo, amai pavanoona mwana wavo achidonha nekuchema vachitora nhanho dzake dzekutanga, mufaro waamai hauna kuderedzwa nekudonha; asi anokwenenzvera mwana wake mumaoko ake kuti anyaradze, nekuti ndizvo zvazviri tsitsi zvinoita. Muchokwadi, ndosaka Amai Vedu Vokudenga, vava mugari weGuta reKudenga, vachichema futi. Sezvaakati kuna Luisa:

Wedu Wekumusoro-soro Akanaka, Jesu, akange aenda kudenga uye ave pamberi paBaba vake Vokudenga, achiteterera vana vake nehama pasi pano. Kubva kumusha kwake kwekudenga anotarisa mweya yese; hapana anomupunyuka. Uye rudo rwake rwakakura kwazvo zvekuti Anosiya amai vake pasi pano semunyaradzi, mubatsiri, murayiridzi uye shamwari yake nevana vangu.—Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwari, Day 30

 

KUKOSHESA DENGA

Heino, saka, nzira yekuomesa misodzi yeDenga, mudikani muverengi. Chekutanga pane zvese, bvuma mukuzvininipisa kwese kuti, newewo, seni, waunza misodzi kumatama aBaba. Chechipiri, kumbira ruregerero pane izvi, izvo zvaunoziva iwe, kuti Jesu anoda kuregerera. Chechitatu, ita chisarudzo chechokwadi, pano uye ikozvino, kuti usazombodzika munzira yakareruka uye yakapusa zvakare.

Iwe wakaudzwa, haiwa iwe murume, chii chakanaka, uye izvo zvinodiwa naJehovha kwauri: chete kuti uite zvakanaka uye ude zvakanaka, uye kufamba uchizvininipisa naMwari wako. (Kutanga kuverenga; Mika 6: 8)

Kune vakarurama, ini ndicharatidza simba rinoponesa raMwari. (Mhinduro yanhasi yaPisarema)

Nguva ipfupi kuti nyika ino ipindure kune ichi chikumbiro chamwari. Mwari anoda izvozvo zvose anofanira kuponeswa,[2]1 Tim 2: 4 asi ikozvino, mushure memakore 2000, nzira yechiKristu yakarambwa. Saka nekudaro, hurombo hwevanhu huri kunyura mugomba rerima rekuita kwaro, awa neawa. Kunyange vasingatendi kuti kuna Mwari vanogona kuona izvi (ndinoziva, nekuti mumwe akandinyora). Uye zvakadaro, Mwari mukunaka kwavo vanotarisira kupa chiratidzo chekupedzisira kune ino nyika yakawa isati yacheneswa - Yambiro kana "kuvhenekera hana" iyo vafemberi, vasande, uye vaoni vakagara vafanotaura, kusanganisira Mupostori St. John (ona Zuva Guru reChiedza).

Paunoita zvinhu izvi, ndichave matsi pazviri here? Kana iwe unofunga kuti ndakafanana newe? Ini ndichakugadzirisa nekuzvidhonza pamberi pako. Uyo anopa rumbidzo sechibairo anondikudza; uye kune anofamba nenzira kwayo ndicharatidza ruponeso rwaMwari. (Pisarema ranhasi)

Mushure meiyi yambiro kuchauya kuda kweChechi.

Zera rakaipa uye risina kutendeka rinotsvaka chiratidzo, asi hapana chiratidzo chingapiwa kwariri, kunze kwechiratidzo chaJona muporofita. Sezvo Jona akange ari mudumbu rehove huru mazuva matatu neusiku hutatu, saizvozvo Mwanakomana wemunhu achava mumoyo wenyika mazuva matatu neusiku utatu. (Evhangeri yanhasi)

Saka, zviri pachena saka zvaunofanirwa kuita nhasi, hanzvadzi inodikanwa; usaverengera mangwana zvaunofanira kuita nhasi, hama inodiwa:

Iwe wakaudzwa, haiwa iwe murume, chii chakanaka, uye izvo zvinodiwa naJehovha kwauri: chete kuti uite zvakanaka uye ude zvakanaka, uye kufamba uchizvininipisa naMwari wako. (Mika 6: 8)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Tarisa kana teerera kune webcast. Dzvanya:

Yambiro - Chisimbiso chechitanhatu

Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution

Iro Ziso reDutu

Iko Kuuya "Ishe weNhunzi" Nguva

Kununurwa kukuru

Kuenda kune Dutu

Mushure mekujekesa

Zvakazarurwa Kuvhenekerwa

Pentekosti uye Kujekesa

Exorcism yedhiragoni

Kuuya Kudzoserwa kweMhuri

Gedhi rekuMabvazuva Riri Kuvhurwa?

Paanodzikamisa Dutu

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaH 12:2
2 1 Tim 2: 4
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI, MASS KUVERENGA, NGUVA YENYASHA.