Kudzingwa kweMurindi

 

A imwe ndima iri mubhuku raEzekieri yakanga yakasimba pamwoyo pangu mwedzi wapera. Zvino, Ezekieri muprofita akaita basa rinokosha pakutanga kwangu kudana chaiko muchinyorwa ichi chipostori. Yakanga iri ndima iyi, chaizvoizvo, iyo yakandisundidzira zvinyoronyoro kubva pakutya kuita chiito:

Kana nharirire ikaona munondo uchiuya uye ikasaridza hwamanda, vanhu vakasanyeverwa, munondo ukauya, ukatora umwe wavo; munhu uyo ​​anotorwa mukuipa kwake, asi ropa rake ndicharibvunza paruoko rwemurindi. (Ezekieri 33: 6)

Makore gumi namanomwe gare gare, ndinopfuurira kuramba ndiri munzvimbo yechakavanzika nokukatyamadzwa pamusoro pezvinhu zvandakagombedzerwa kunyora, sezvatinoona zvino “Dutu Guru” iro Ishe akataura kwandiri rokuwadzanyurika zvikuru kwazvo sezvazvakanyorwa chaizvoizvo muna Zvakazarurwa. Chitsauko 6.[1]cf. Zvirikuitika 

 

KUBUDZWA

Asi mwedzi wapfuura, imwe ndima kubva kuna Ezekieri yakaiswa pamwoyo wangu:

Shoko raJehovha rakasvika kwandiri, richiti, Mwanakomana womunhu, ugere pakati pavanhu veimba inondimukira simba kwazvo; vane meso okuona, asi havaoni, nenzeve dzokunzwa asi havanzwi. Imba inopanduka! Zvino, iwe mwanakomana womunhu, takura homwe yokuenda nayo masikati kana vakatarira, uende kuutapwa ubve panzvimbo yako uchienda kune imwe nzvimbo vachiri kutarira; zvimwe vachaona kuti ivo iimba inondimukira simba. ( Ezekieri 12:1-3 )

Panguva imwe cheteyo, tose tiri vaviri mudzimai wangu neni takanzwa chinoitika chinonyandura. Ndaitopfuura nepapurazi redu ndichironga zvinhu, ndichirasa kana kupa chero zvataisada — kurerutsa ndisingazive chikonzero. Ipapo, kamwe kamwe, purazi duku romuimwe purovhinzi rakasvika pamusika. Isu tose takanzwa Mwari achitidana ikoko… uye kuburikidza nechishamiso chimwe mushure mechimwe, tiri kudaidzwa kuti tifambe. Takadurura mwoyo yedu mupurazi redu razvino, rakavakwa kubva pasi zvichikwira. Pane ndangariro dzakawanda pano apo takarera vana vedu vasere ... asi nemisodzi, nhasi, tiri kuchera mabhokisi edu uye kutanga kurongedza - masikati machena - pandinongopedza chinyorwa ichi. 

Masikati, vakatarira, budisa hombodo yako, ihomwe yokutapwa. Manheru, zvakare vakatarisa, vanobuda sokunge vanoenda kuutapwa. ( Ezekieri 12:4 )

Tarisai, ini pachangu handizvinzwisise. Changa chiri chamupupuri mavhiki mashoma apfuura; zvimwe tinopenga kudzura panguva ino munyika—kana kuti iri idanho rakanaka kwazvo reuMwari. Asi zvinondiyeuchidzawo, nezverimwe re“mashoko zvino” okutanga andakapiwa naShe makore apfuura[2]ona Awa yevakatapwa mushure medutu Katrina rakarova Lousiana: 

"New Orleans yaive microcosm yezvichauya… iwe zvino wave mukudzikama pamberi peDutu." Pakarova Hurricane Katrina, vagari vazhinji vakazviwana vatapwa. Zvaisave nebasa kuti wakapfuma here kana urombo, chena kana dema, vafundisi kana vanhuwo zvavo - dai iwe uri munzira yavo, iwe waifanira kutama ikozvino. Kune "kuzungunuka" kwepasirese kuri kuuya, uye kuchazogadzira mune mamwe matunhu vatapwa. (ona Kuuya kweVapoteri uye Kugara) - kubva Awa yevakatapwa

Ona! Jehovha ava kuda kudurura nyika nokuiparadza; achamonyanisa pasi, ndokuparadzira vagari vayo: Vanhu nemupristi vanofanira kufanana: muranda natenzi, murandakadzi natenzikadzi, mutengi nemutengesi, mukweretesi nemukwereti, nemukweretesi neane chikwereti. ( Isaya 24:1-2 )

As Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution zvichinyatsoitika pamberi pemeso edu, tave kutoona kutamiswa kwemamiriyoni evaUkraine, semuenzaniso, kubva kune imwe mhirizhonga yedunhu. Chii chichaitika kana hondo, nzara, uye zvimwe zvombo zvoutachiona zvichabudiswa panyika ine ngozi? Kuchava nevatapwa, Kwose kwose. Chokwadi, ndinotyiswa nezvandiri kunyora; hapana kana chidimbu chemweya wangu chiri kuedza kuita melodramatic. Asi zviri pachena kuti vazhinji vevatungamiriri vedu vepasi rose vakasiya vanhu vavo kuti vatore chikamu mu "Kugadzirisazve ”: mitero yakakwira kabhoni, kukwira kwemitengo yemafuta, kushomeka kwechikafu… Sei? Nekuti, muhubris yavo, vanotenda kuti tinofanira kuparadza hurongwa hwazvino "kuitira zvakanaka" kuti "vake zvakare zvirinani" - uye izvi zvinoreva kuparadza vepakati, kupfumisa kumusoro (kuitira kuti vawane zviwanikwa zvekutitonga. , hongu), uye kuita kuti isu tose “tienzane”.[3]cf. Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism Mukadzi wedu anga achitiyambira kwemakore kuti Communism ichadzoka.[4]ona Kana Chikominizimu Chidzoka Vari kuita sei izvi? Ordo ab chaos ("kuronga kunze kwemhirizhonga") ndiyo Masonic modus operandi. Thomas Jefferson akanyorera John Wayles Eppes Monticello:

…mweya wehondo nekupomera mhosva… kubva padzidziso yemazuva ano yekuenderera mberi kwechikwereti, yakazadza nyika neropa, uye yakapwanya vagari vayo pasi pemitoro inoramba ichiwanda. —June 24, 1813; let.rug.nl

Ruzivo runoziva?

Tinofunga nezvemasimba makuru emazuva ano, ezvido zvezvemari zvisingazivikanwi izvo zvinoshandura varume kuva varanda, izvo zvisiri zvinhu zvevanhu, asi isimba risingazivikanwi iro vanhu vanoshumira, iro vanhu vanotambudzwa uye kunyange kuurayiwa. Iwo [kureva, zvido zvezvemari zvisingazivikanwe] isimba rinoparadza, isimba rinotyisidzira nyika. —PAPA BENEDICT XVI, Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeawa rechitatu mangwanani ano muSynod Aula, Vatican City, Gumiguru 11, 2010

Ndinoreurura kuti kumwe kutsamwa kwakarurama kuri kusimuka mumweya mangu pamusoro pekuzvikudza kwevarume ava vanowanzosasarudzwa vari kugadzira matambudziko, vachitiraira zvekuita nemiviri yedu, vachitibhadharira mutero werufu, uye nekuparadza nemaune zvivakwa kuburikidza nekuvhara, inflation, hondo, etc. Asi pano, ndinoziva kuti Mwari akavapawo simba,[5]cf. VaR. 13: 1 uye naizvozvo ibasa rangu kuti ndisavatuka asi kuvanamatira ruponeso.

 

MAZUVA ARI MBERI

Uye saka, kuchave nekumwe "mhirizhonga" mumhuri yeMallett mukati memwedzi mishoma inotevera apo isu tichaenda "kuhutapwa" kubva kunzvimbo yedu yekunyaradza. Ndinovimba kuti ndichakwanisa kugovera zvisinganzwisisike "izwi izvozvi" pano neapo panguva yekufamba uku, asi handikwanise kuita chero zvivimbiso (kunyangwe, ini ndatova ne "shoko" pamoyo wangu ndinotarisira kunyora munguva pfupi….). Chisingamire minamato yangu yemazuva ese uye rudo kune mumwe nemumwe wenyu. 

Mazuva okutapwa asvika kwatiri. Ichataridzika zvakasiyana kubva kumhuri nemhuri. Kune vamwe, isu tichazodaidzwa kuti tipinde matumba; vamwe vatovapo; uye kwatiri tose, zvinonyanya kukosha a zvokunamata utiziro.[6]cf. Utiziro hweNguva Dzedu Uye zvakadaro, vamwe vachadanwa mukuzvipira kukuru nokuda kweVhangeri. Chinokosha ndechekuti tirambe takasimba muKuda kwaMwari, zvisinei nekuti chii. Kudenga… chengeta meso ako Kudenga. Ndiko kwatakarongerwa, uye kana tavepo, zvose izvi zvichaita sekubwaira kwekusingaperi. Naizvozvo musafunganya kana kufunganya pamusoro pechimwe chinhu; pachinzvimbo…

Kanda kunetseka kwako kwese paari nekuti iye ane hanya newe. (1 Petro 5: 7)

Tinyengeterere… sezvatinokuda iwe. 

 

Shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti,
Mwanakomana womunhu, teerera! Imba yaIsraeri inoti,
“Zvaanoona ndezvenguva refu;

anoprofita kwenguva dziri kure!
Naizvozvo uti kwavari, zvanzi naIshe Jehovha:
Hapana rimwe remashoko angu richazononoka.
Zvose zvandinotaura ndezvekupedzisira; zvichaitika… (Ezekieri 12-26-28)

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Prinda Hushamwari uye PDF

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , .