Rwiyo rweMurindi

 

Kutanga kuburitswa munaJune 5th, 2013… ine zvinyorwa nhasi. 

 

IF Ndinogona kurangarira muchidimbu apa chiitiko chakasimba makore gumi apfuura apo pandainzwa ndichimanikidzwa kuenda kuchechi kunonamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa…

Ini ndanga ndakagara piyano mumba mangu ndichiimba "Sanctus" (kubva kuarubhamu yangu Uri pano).

Pakarepo, iyi nzara isingatsanangurike yakasimuka mukati mangu kushanyira Jesu muTabhera. Ndakasvetukira mumotokari, uye maminetsi mashoma gare gare, ndanga ndichidurura moyo wangu nemweya pamberi pake muChechi yeUkraine yakanaka kwazvo mutaundi mandaigara panguva iyoyo. Paive ipapo, pamberi paIshe, apo pandakanzwa kushevedzera kwemukati kuti ndipindure kudaira kwaJohn Paul II kune vechidiki kuti vave "varindi" mukutanga kwemireniyumu nyowani.

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

 Rimwe reMagwaro iro Ishe akanditungamira panguva iyoyo raive Ezekieri Chitsauko 33:

Shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti, "Mwanakomana womunhu, taura kuvanhu vako, uti kwavari," Pandinouyisa munondo pamusoro penyika… uye murindi achiona munondo uchiuya kuzorwa nenyika, anofanira kuridza hwamanda kuti ayambire vanhu. … Ndakakugadza semurindi weimba yaIsraeri; paunonzwa shoko kubva mumuromo mangu, unofanira kundiyambira ini. (Ezekieri 33: 1-7)

Basa rakadai harisi iro iro munhu angasarudza. Izvo zvinouya nemutengo mukuru: kusekwa, kusarura, kusava nehanya, kurasikirwa kweshamwari, mhuri, uye kunyangwe mukurumbira. Kune rimwe divi, Ishe akazviita nyore munguva dzino. Nekuti ini ndaifanira kungodzokorora mazwi evapapa avo vakadudzira nekujeka kwakakwana vese tarisiro uye miedzo takamirira chizvarwa ichi. Zvirokwazvo, aive Benedict pachake akataura kuti kubva nekukurumidza kubva kune chero hunhu hwemazuva ano kwave kuisa "iro ramangwana renyika munjodzi." [1]cf. PaEvha Uye zvakadaro, akanyengetererawo "Pentekosti itsva" uye akadaidza vechidiki kuti vave "vaporofita vezera idzva" rerudo, rugare, uye chiremerera.

Asi iro Gwaro raEzekieri harigumiri ipapo. Ishe vanoenderera mberi vachitsanangura zvinozoitika kumurindi:

Vanhu vangu vanouya kwauri, vakaungana seboka revanhu uye vakagara pamberi pako kuti vanzwe mashoko ako, asi havaaiti. Nziyo dzerudo dziri pamiromo yavo, asi mumoyo mavo vanoteverera hupombwe. Kwavari unongova muimbi wenziyo dzerudo, nezwi rinonakidza uye nekubata kwakangwara. Vanoteerera kumashoko ako, asi havaaite… (Ezekieri 33: 31-32)

Pazuva randakanyora "chirevo" changu kuna Baba Vatsvene (ona Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!), pfupiso yezvandaka "ona" uye "kuona" iri kuuya mumakore ari pamberi, yangu nyowani dambarefu re "nziyo dzerudo", Zvinotambudza, yanga ichigadzirirwa kugadzirwa. Ini ndinoreurura, zvairatidzika kwandiri kunge zvinopfuura kungoitika, nekuti zvaive zvisina kurongwa nenzira iyoyo. Idzi dzakangoitika nziyo dzakagara ipapo dzandainzwa kuti Ishe vaida kuti dzinyorwe.

Uye iniwo ndinozvibvunza, kune chero munhu kwazvo akanzwa kuchema nenyevero? Ehe, vashoma kuve nechokwadi. Nyaya dzekutendeuka dzandakaverenga sechibereko chehushumiri uhwu dzakandiunzira misodzi pane dzimwe nguva. Uye zvakadaro, vangani muChechi vakanzwa yambiro, vakateerera meseji yetsitsi uye tariro yakamirira vese vanogamuchira Jesu? Sezvo nyika nehunhu pachayo zvakasununguka-zvinowira mumhirizhonga, zvinoita kunge zvinoita sevanhu haigoni inzwa. Makwikwi ezvavanonzwa uye nguva inenge isingakundike. Chokwadi, pazuva iro Ishe vakandidaidza pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa, rimwe reMagwaro andakaverenga rakabva kuna Isaya:

Ipapo ndakanzwa izwi raIshe richiti, “Ndiani wandichatuma? Ndiani achatiendera? ” "Ndiri pano", ndakadaro; Nditume! ” Iye ndokuti: Enda, uti kuvanhu ava: Teererai, asi musanzwisisa. Tarisisai, asi musaona! Ita kuti moyo wevanhu ava usimbe, svinudza nzeve dzavo uye usvinudze meso avo. Kuti zvimwe vangaona nemeso avo, nekunzwa nenzeve, nemoyo yavo vanzwisise, vatendeuke vapore.

“Kusvikira riniko, Ishe?” Ndakabvunza. Uye akapindura kuti: “Kusvikira maguta ava matongo, musina vanogaramo, Dzimba, dzisina vanhu, uye nyika yave dongo. Kusvikira Ishe aendesa vanhu kure, uye dongo richava guru pakati penyika. (Isaya 6: 8-12)

Zvinoita sekunge kuti Ishe vanotuma vatumwa vavo kuti vatadze, kuti vave "chiratidzo chekupokana" sekunge. Kana mumwe achifunga nezvevaporofita muTesitamende Yekare, yaJohani Mubhabhatidzi, yaPaul Paul uye yaIshe Wedu Pachezvake, zvinoita sekunge nguva yekupedzisira yeChechi inogara ichiitwa mumbeu iyoyo: ropa revatendi.

Kana izwi risina kutendeuka, rinenge riri ropa rinotendeuka. -PAPA JOHN PAUL II, kubva munhetembo "Stanislaw"

Ndakaedza kuvimbika, ndakaedza kugara ndichinyora zvandaifunga kuti zvaitaurwa naIshe- kwete zvandaida kutaura. Ndinoyeuka makore mashanu ekutanga echinyorwa ichi chipostora, chakaitwa mukutya kukuru kuti neimwe nzira ndingatsausa mweya. Ndinotenda Mwari kuna vatungamiriri vangu vezvemweya pamusoro pemakore anga ari zviridzwa zvakatendeka zvekufudza zvinyoro kwaIshe. Asi, pandinoongorora hana yangu, ndinogona kudzokorora mazwi aSt. Gregory Mukuru.

Mwanakomana womunhu, ndakakuita nharirire yeimba yaIsiraeri; Ziva kuti murume anotumirwa naIshe semuparidzi anonzi murindi. Nharirire nguva dzose inomira pakakwirira kuitira kuti igone kuona zviri kure zviri kuuya. Ani naani anogadzwa kuti ave nharirire yevanhu anofanira kumira pakakwirira kweupenyu hwake hwese kuti avabatsire nekuona kwake mberi. Zvakaoma sei kwandiri kuti nditaure izvi, nekuti neaya mazwi chaiwo ndinozvishora. Ini handigone kuparidza nechero hunyanzvi, uye zvakadaro nekubudirira kwandinoita, zvakadaro ini pachangu handirarame hupenyu hwangu zvinoenderana nekuparidza kwangu ndega. Handirambe basa rangu; Ndinoona kuti ndiri simbe uye ndakaregeredza, asi pamwe kubvuma mhosva yangu kuchandikanganwira kubva kumutongi wangu akarurama. —St. Gregory Mukuru, mhuri, Yokunamata pakati Hours, Vol. IV, peji. 1365-66

Kune rangu divi, ndinokumbira ruregerero kubva kuMuviri waKristu chero nzira yandakatadza mune chero izwi kana chiito kuratidza tariro inofadza nechipo iri iro meseji yeruponeso. Ndinoziva zvakare kuti vamwe vakaisa zvinyorwa zvangu se "dongo nekusuwa." Hongu, ndinonzwisisa kuti sei vaizodaro, ndosaka chikonzero ndichigara ndichinonyorera yambiro dzakasimba dzavanapapa (ona Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera? uye Mashoko neYambiro). Ini handikumbire ruregerero nekuridza hwamanda yekuyambira, mazwi akasvinura ekumutsa mweya. Nekuti irwowo ndirwo rudo muchivande chinoshungurudza chechokwadi. Iri zvakare ibasa risinganzvengeke:

Zvino iwe, Mwanakomana womunhu, ndakagadza nharirire yeimba yaIsiraeri; paunondinzwa ndichitaura chero chinhu, unofanira kundiyambira ini… [asi] kana ukasataura kuti ubvise wakaipa panzira yake, wakaipa achafira mhosva yake, asi ini ndichakupa mhosva yekufa kwake. (Ez 33: 7-9)

Asi haisi yambiro yese, sekungotariswa kwenguva pfupi yezvinyorwa zvangu pano zvichapupura. Saizvozvowo nemapapa. Kunyangwe paine kupokana kwepapa, Papa Francis anoenderera mberi nekutinongedzera kuchimiro chedzidziso yedu, katekisisi, maekisikopiki, dzidziso, makanzuru nemakonsoni… uye izvi ndezve hukama hwakadzama uye hwehukama naJesu. Baba Vatsvene vari kusimbisa kuChechi zvakare zvakareruka, chokwadi, hurombo, uye kuzvininipisa izvo zvinofanirwa kuve hunhu hweVanhu vaMwari. Ari kuyedza kuratidza nyika zvakare chiso chaJesu chaicho kuburikidza nebasa rerudo netsitsi. Ari kudzidzisa Chechi kuti kukosha kwayo kuve vanhu vekurumbidza, tariro, uye mufaro. 

Kudzidzisa kunofanira kutanga nehupenyu hupenyu hwaMwari uye nerudo rwake. Haisi chimwe chinhu chakamira, asi kufamba kunopfuurira kuna Kristu; hakusi kungovimbika chete pakuita kuti dzidziso ive yakajeka, asi asi chiitiko chekuvapo kwaIshe, kwakanaka uye kushingaira, chimiro chinogara chiripo nekuteerera kushoko rake… Ramba wakatsiga uye wakasununguka muna Kristu, nenzira yekuti umuratidze. pane zvese zvaunoita; tora nzira yaJesu nesimba rako rose, ziva iye, zvibvumidze kudaidzwa nekudzidziswa naye, uye mumuparidze nemufaro mukuru… Ngatinamatei kuburikidza nekureverera kwaAmai Vedu… kuti vatiperekedze munzira yedu kudzidza, kuitira kuti, kupa hupenyu hwedu kuna Kristu, tinogona kungova mamishinari anounza chiedza uye mufaro weEvhangeri kuvanhu vese. -PAPA FRANCIS, Homily, Misa kuEnrique Olaya Herrera Airport kuMedellin, Columbia, Gunyana 9, 2017; ewnnews.com

Uye zvakadaro, akati, "Chechi inofanirwa 'kuzununguswa' neMweya Mutsvene kuitira kuti isiye zvinyaradzo nezvinobatanidzwa." [2]Homily, Misa kuEnrique Olaya Herrera Airport kuMedellin, Columbia; ewnnews.com Hongu, izvi ndizvo chaizvo zvanga zvichitaurwa naAmai Vedu pasi rese: a Kubvunda kukuru inodikanwa kumutsa Chechi irikutsumwa uye nyika yakafa muzvivi zvayo.

Ndiko kurara kwedu pamberi paMwari uko kunotitenderedza isu kusava nehanya nezvakaipa: isu hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa, uye nekudaro tinoramba tisingakendengi kune zvakaipa. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

Nekudaro, kurairwa kwerudo kwaBaba kunofanira kuuya… uye kunozouya uye kuri, kufanana ne Dutu Guru. Izvo izvo Denga rakanonoka uye kunonoka, ikozvino zvinoita kunge padanho rekuzadzikiswa (cf. Uye Saka Zvinouya):

… Urikupinda munguva dzekusarudza, idzo nguva dzandanga ndichigadzirira iwe kwemakore mazhinji. Vangani vachadzurwa nedutu rinotyisa iro ratozvikanda pamusoro pevanhu. Ino ndiyo nguva yekuedzwa kukuru; ino ndiyo nguva yangu, vana vakasarudzirwa pamoyo wangu —Omai Mukadzi kuna Fr. Stefano Gobbi, Kukadzi 2, 1994; na Imprimatur Bishop Donald Montrose

Ino inguva yeHondo Huru Yemweya uye haugone kutiza. Jesu wangu anoda iwe. Avo vanopa hupenyu hwavo mukudzivirira chokwadi vanogashira mubairo mukuru kubva kunaIshe… Mushure mekurwadziwa kwese, Nguva Itsva yerunyararo ichauya yevarume nevakadzi vekutenda. -Mharidzo yaMai Vedu Mambokadzi Werunyararo kuna Pedro Regis Planaltina, Kubvumbi 22nd; 25th, 2017

Kwete, ino haisi nguva yekuvaka simende mabunkers, asi kusimbisa hupenyu hwedu mukutizira kweMweya Mutsvene. Kuisa ruvimbo rwedu rwose muna Jesu, kuteerera, pasina kurerutsa, mirairo Yake yose; [3]cf. Iva Akatendeka kuda Utatu Hutsvene nemoyo wese, mweya, uye nesimba. Uye kuzviita zvese mukati uye naMukadzi Wedu. Muizvi Nzira, iyo ndiyo chokwadi, tinozviona upenyu izvo zvinounza chiedza kunyika.

Vadiwa vana, mapostori erudo rwangu, zviri kwamuri kuparadzira rudo rweMwanakomana wangu kune avo vese vasina kusvika pakuzviziva; iwe, mwenje diki yepasi, wandiri kudzidzisa nerudo rwaamai kupenya zvakajeka nekubwinya kuzere. Kunamata kuchakubatsira, nekuti munamato unokuponesa, munamato unoponesa nyika… Vana vangu, gadzirirai. Ino inguva yekuchinja. Ndokusaka ndiri kukushevedza patsva pakutenda netariro. Ndiri kukuratidza nzira yaunofanira kufamba nayo, uye ndiwo mazwi eEvhangeri. -Mukadzi wedu weMedjugorje kuna Mirjana, Kubvumbi 2, 2017; Chikumi 2nd, 2017

Ini handigone kubatsira asi kunzwa kuti yangu albhamu Zvinotambudza imwe ye "bookend" kune makore gumi apfuura. Kwete kuti ndapedza kunyora, kutaura, kana kuimba. Kwete, ini handidi kufungidzira chero chinhu. Asi ndiri kuraramawo mazwi aEzekieri naIsaya nenzira yakadzama panguva ino, zvekuti inoda nguva yekunyarara uye yekufungisisa, kunyanya apo zviitiko zvepasi zvinotanga kuzvitaurira pachavo. 

Mazuva ese, ndinonamatira vaverengi pano, uye ndirambe ndichikutakurai mose mumoyo mangu. Ndokumbirawo mundirangarirewo muminamato yenyu.

Dai Jesu nguva dzose uye kwese kwese achidiwa nekukudzwa.

Ndichaimbira Jehovha upenyu hwangu hwose;
imbira Mwari wangu nziyo ndichiri mupenyu. 
Rumbidza Jehovha, mweya wangu.
(Pisarema 104)

 

 

Ndikuropafadzei uye ndinokutendai nekuda
kutsigira shumiro iyi makore ese aya.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. PaEvha
2 Homily, Misa kuEnrique Olaya Herrera Airport kuMedellin, Columbia; ewnnews.com
3 cf. Iva Akatendeka
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA uye tagged , , , , , , , , , , .