Mhepo dzeShanduko

"Papa waMariya"; Mufananidzo naGabriel Bouys / Getty Images

 

Yakatanga kuburitswa Chivabvu 10, 2007… Zvinonakidza kucherechedza zvinotaurwa pakupera kweizvi- pfungwa ye "kumbomira" kuuya pamberi pe "Dutu" ichatanga kutenderera mumhirizhonga huru uye huru apo patinotanga kusvika ku "ziso. ” Ndinotenda isu tiri kupinda mumhirizhonga iyoyo ikozvino, iyo zvakare inoshanda chinangwa. Zvimwe pane iro mangwana… 

 

IN edu mashoma ekupedzisira maratidziro eUnited States neCanada, [1]Mudzimai wangu nevana vedu panguva iyoyo takaona kuti zvisinei nekwatinoenda, mhepo dzakasimba dzakatsiga vatitevera. Pamba izvozvi, iyi mhepo yatombotora zororo. Vamwe vandakataura navo vakaonawo an kuwedzera kwemhepo.

Icho chiratidzo, ndinotenda, chekuvapo kwaamai vedu Vakaropafadzwa neMurume wavo, Mweya Mutsvene. Kubva pane nyaya yaMai vedu veFatima:

Lucia, Francisco, naJacinta vaifudza boka remakwai emhuri yavo kuChousa Velha pakaitika mhepo yakasimba yakazunza miti ichibva yaonekwa mwenje. - Kubva ari nyaya pane Mukadzi Wedu weFatima 

Mhepo yakaunza "Mutumwa weRunyararo" uyo akagadzirira vana vatatu vaFatima kusangana neMhandara Maria. 

St. Bernadette akasangana nemhepo yakafanana kuLourdes:

Bernadette… akanzwa ruzha semhepo inovhuvhuta, akatarisa kumusoro akananga kuGrotto: "Ndakaona mukadzi akapfeka zvichena, akapfeka rokwe jena, chifukidziro chena zvakaenzana, bhandi rebhuruu uye ruva reyero patsoka imwe neimwe." Bernadette akaita Chiratidzo cheMuchinjikwa ndokuti Rosary nemukadzi.  -www.lwesdec-france.org 

Iko kune nyaya yaSt. Dominic kune iyo kwakatangira iyo Rosary. Mhandara Yakaropafadzwa yakazviratidza kwaari ichimukurudzira kuti anamate "Psalter wake" kuti mweya utendeuke. St. Dominic akabva aenda kunoparidza iri shoko kuCathedral of Toulouse.

Paakatanga kutaura, dutu rine mabhanan'ana uye mhepo ine simba akauya akatyisa vanhu. Wese munhu aivapo aigona kuona mufananidzo weMhandara Maria Akaropafadzwa pachedral; akasimudza maoko ake kudenga katatu. Saint Dominic akatanga kunamata Munyori weMhandara Maria Akaropafadzwa nedutu -www.nemushkni.net

Uyezve kune mhepo dzakakurumbira dzakasimba dzakaperekedza "Papa waMariya", mushakabvu John Paul II akanamatira "Pentekosti nyowani" yeKereke. Ndakanga ndiripo paWorld Youth Day muToronto muna 2002 apo, zvakare zvakare, kuparidza kwaPontiff kwakakanganiswa nemhepo huru… iyo yakamira paainamatira kudzikama.

 

MUKADZI WOMWEYA MUTSVENE 

PaPendekosti yekutanga, pakanga paine mhepo iya - naMaria, vakagara nevaApostora mukamuri repamusoro.

Pavakapinda muguta vakaenda mukamuri repamusoro mavaigara… Vese ava vakazvipira nemoyo umwe mukunamata, pamwe nevamwe vakadzi, naMaria mai vaJesu… pakarepo kwakauya kubva kudenga kutinhira kwakaita sekutyaira kwakasimba mhepo, uye ikazadza imba yose mavakanga vari. (Mabasa 1: 13-14, 2: 1)

Mary, nemhepo inomuperekedza, inoratidza kufamba kweMweya Mutsvene. Iye aripo, kwete kuti aunze mbiri kwaari, asi kuti abatsire kupinza kuda kwaMwari. [2]Kubva zvandanyora izvi, ndasvika pakunzwisisa zvirinani kuti izvi zvinorevei: cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari Isu tinoona iyi presage ye chinja mune yeTestamente Yekare nyaya yaNoa, tichifunga kuti Maria ndiye Areka yesungano itsva: [3]cf. Areka Huru uye Kunzwisisa Kukurumidzira kweNguva Dzedu

Mwari ndokurangarira Noa nemhuka dzese nemombe dzose dzaiva naye muareka. Mwari ndokufema mhepo pamusoro penyika, mvura ndokuserera. (Gen 8: 1)

Sezvo mhepo yakatangisa munguva nyowani yehupenyu pasi pano kuna Noa nemhuri yake, saizvozvowo Kukunda kweMoyo waMaria kunounza nguva nyowani yehupenyu neEucharistic Reign yeMwanakomana wake, Jesu [4]Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! uye Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here? - kutonga kusingazoperi, asi kunoguma nekuuya kwaJesu munyama pakupera kwenguva. Kukunda kwake kuchave kupwanya Satani pasi pechitsitsinho chake nerubatsiro rwevana vake, uye kusimbisa rugare panyika Kubudikidza neMurume wake, Mweya Mutsvene.

Iyo simbi, mataira, ndarira, sirivheri, uye goridhe [madzimambo epanyika neumambo] zvese zvakakoromoka kamwechete, zvakanaka sehundi iri paburiro muzhizha, uye mhepo yakavavhuvhuta isina kusiya kana musara. Asi dombo rakarova chifananidzo rakazoita gomo guru rikazadza pasi rese… Munguva yehupenyu hwemadzimambo iwayo, Mwari wekudenga achamutsa umambo husingazomboparadzwa kana kuiswa kune vamwe vanhu. (Danieri 2: 34-35, 44)

 

DUTU RINO RINO

MuMagwaro matsvene, mhepo dzinoonekwa dzinoshandiswa sekuropafadza nekuranga, semidziyo yekuda kwaMwari uye mucherechedzo wekuvapo kwake kusingaonekwe nesimba.

Tenzi akadzinga gungwa achidzosera a mhepo ine simba yekumabvazuva husiku hwese, ndokuita gungwa nyika yakaoma, uye mvura yakakamurwa. Uye vana veIsraeri vakapinda mukati megungwa pakaoma… (Ekisodho 14: 21-22)

Hura nomwe dzisina chinhu dzakakanganiswa ne mhepo yekumabvazuva mamwe makore manomwe enzara. (Gen 41:27)

Ishe vakaunza a mhepo yekumabvazuva pamusoro penyika zuva iro rose nousiku uhwo hwose; uye kwakati kwaedza mhepo yokumabvazuva yakanga yaunza mhashu.”(Ekisodho 10:13)

Mhepo chiratidzo chekuchinja kukuru kuri kuuya kuvanhu. In Hwamanda Dzenyevero — Chikamu V, Ndakanyora nezve "dutu remweya riri kuuya." Chokwadi, dutu ratanga, uye mhepo dzekuchinja dziri kuvhuvhuta nesimba. Icho chiratidzo chekuvapo kweiyo Areka yesungano. Mucherechedzo pamusoro pehuvepo hweMweya Mutsvene, kuti Njiva yeVamwari, ichirova mapapiro ayo pamusoro penyika, ichigadzira mhepo nemazizi ekupepeta mashizha akafa echivi kubva mumoyo yedu, uye otigadziriranguva itsva yechirimo. " [5]cf. Anokwezva Here? —Chikamu VI 

Asi kutanga, ndinotenda mhepo dzichaguma zvese pamwechete tisati tasvika pa Ziso reDutu... 

Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo kuti zuva raIshe richauya sembavha usiku. Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika, pakarepo njodzi inouya pamusoro pavo, separwadziwa nemukadzi ane mimba, uye havangapukunyuki. (1 VaTesaronika 5: 2-3)

 

  
Rutsigiro rwako runochengeta mwenje urambe uripo. Ndatenda!

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Mudzimai wangu nevana vedu panguva iyoyo
2 Kubva zvandanyora izvi, ndasvika pakunzwisisa zvirinani kuti izvi zvinorevei: cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari
3 cf. Areka Huru uye Kunzwisisa Kukurumidzira kweNguva Dzedu
4 Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! uye Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?
5 cf. Anokwezva Here? —Chikamu VI
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.

Comments dzakavharika.