Mukadzi Murenje

 

Dai Mwari vakupei mumwe nemumwe wenyu nemhuri dzenyu muLent yakaropafadzwa…

 

SEI Ishe vachachengetedza vanhu Vake, Barque yeChechi Yake, nemumvura dzakaipa dziri mberi here? Sei - kana nyika yese iri kumanikidzwa kupinda muhurongwa hwepasirese husina Mwari masimba — Chechi ingangorarama here?

 

Mukadzi Akapfeka Zuva

Handisi ini, haisi maKatorike, haisi imwe mavambo ekare - asi Magwaro Matsvene pachawo iyo inoronga “kukonana kwekupedzisira” naAntikristu muna Marian dimension. Kunotanga nouporofita huri muna Genesi 3:15 hwokuti mwana wo“mukadzi” aizopwanya musoro wenyoka (hunozivikanwa muna Amai Vakaropafadzwa kupfurikidza noMwanakomana wavo, Jesu Kristu, uye vateveri Vake).[1]Mamwe mavhezheni nemagwaro ane chiremera anoti: "achapwanya" musoro wayo. Asi sezvinotaurwa naSt. John Paul II, “...shanduro iyi [muchiLatin] haibvumirani nerugwaro rwechiHebheru, umo asiri mukadzi asi mwana wake, muzukuru wake, achapwanya musoro wenyoka. Rugwaro urwu zvino harutauri kuti kukunda kwaSatani kuna Maria asi kuMwanakomana wake. Kunyanguvezvo, sezvo mufungo weBhaibheri uchisimbisa chinzwano chakakomba pakati pomubereki nomwana, kuratidzirwa kweImmaculata achipwanya nyoka, kwete nesimba rake amene asi kupfurikidza nenyasha dzoMwanakomana wake, kunotsinhirana nerevo yapakuvamba yendima yacho.” (“Mary’s Emnity kuna Satani was Absolute”; General Audience, May 29th, 1996; ewt.com) Inoguma naZvakazarurwa Chitsauko 12 uye "mukadzi akapfeka zuva" uye "vana" vake (Zvak 12:17) zvakare mukutarisana ne "dhiragoni". Zviripachena, Satani anozviwana ari muhondo yakasimba inosanganisira Mhandara Yakaropafadzwa Mariya nevana vake - Mukadzi Wedu neChechi, naKristu sedangwe.[2]cf. VaK 1:15

Wese munhu anoziva kuti mukadzi uyu aimiririra Mhandara Maria, iyo isina tsvina yakabereka Musoro wedu. Apostora anoenderera mberi achiti: “Uye, wakanga ane mimba, akachema achirwadziwa pakupona kwake, achirwadziwa pakupona kwake” (Apoch. xii., 2). Naizvozvo Johane akaona Amai Vatsvene-tsvene vaMwari vatova mumufaro usingagumi, asi vachirwadziwa mukuzvara kusinganzwisisike. Kuzvarwa kupi? Zvirokwazvo kwaiva kuzvarwa kwedu isu, tichiri muhutapwa, tichiri kuzoitwa kurudo rwakakwana rwaMwari, uye kurufaro rusingaperi. Uye marwadzo ekuzvara anoratidza rudo nechishuwo icho Mhandara kubva kudenga inotitaririra nayo, uye inovavarira nemunamato usinganzwisisike unorira kuunza kuzadzikiswa kwenhamba yevasanangurwa. -PAPA PIUX X, Ad Diem Illum Laetissimum, n. 24; v Vatican.va

Asi, tinorava kuti uyu “mukadzi wakafuka zuva” anopinzwa “murenje” umo Mwari anomutarisira kwamazuva 1260, kana kuti makore matatu nehafu mukati mokutonga kwe“chikara.” Sezvo Mukadzi Wedu, iye pachake, atove Kudenga, kuzivikanwa kweMukadzi uyu muApocalypse sezviri pachena kwakawedzera:

Pakati pechiono icho Zvakazarurwa chinopa pane mufananidzo unokosha zvikuru woMukadzi, anobereka Mwana womukomana, uye chiono chinowirirana cheDhiragoni, yakawa kubva kudenga, asi ichine simba zvikuru. Mukadzi uyu anomiririra Maria, Amai veMudzikinuri, asi anomiririra panguva imwe cheteyo Chechi yose, Vanhu vaMwari venguva dzose, Chechi iyo panguva dzose, nemarwadzo makuru, inoberekazve Kristu. Uye anogara achityisidzirwa nesimba reShato. Anoita seasingagoni kuzvidzivirira, asina simba. Asi, nepo achityisidzirwa, achiteverwa neShato, anodzivirirwawo nenyaradzo yaMwari. Uye Mukadzi uyu, pakupedzisira, anokunda. Dragoni haikundi. —POPE BENEDICT XVI, Castel Gandolfo, Italy, August 23, 2006; Zenit; cf. catholic.org

Izvi zvinopindirana neMadzibaba eChechi apakuvamba, saHippolytus weRoma (c. 170 – c. 235), uyo akatsinhira pamusoro pendima yaSt.

Nomukadzi ipapo akapfekedzwa nezuva, aireva zvikuru pachena Church, nduwe neshoko raBaba, ane kupenya kuri pamusoro pezuva. — “Kristu naAntikristu”, n. 61, newadvent.org

Zvimwe zvinoratidza kuti “mukadzi” anoreva Chechi, semuenzaniso, kuti mukadzi “ari mukutambudzika” achirwadziwa kuti asununguke. Maererano neMagwaro ose[3]“Akapona asati arwadziwa; kurwadziwa kwake kusati kwauya pamusoro pake, akabereka mwanakomana. Ndiani akambonzwa chinhu chakadai? Ndiani akamboona zvinhu zvakadai? ( Isaya 66:22 ) uye Chivanhu,[4]“Kuna Evha takaberekwa tiri vana vokutsamwirwa; kubva kuna Maria takagamuchira Jesu Kristu, uye kubudikidza naye takazvarwa patsva vana venyasha. Kuna Evha zvakanzi: Mukurwadziwa uchabereka vana. Maria akasunungurwa pamutemo uyu, nemhaka yokuti akachengeta perero yake ari mhandara akabereka Jesu Mwanakomana waMwari pasina kunzwa, sezvatatotaura, kunzwa kupi nokupi kwokurwadziwa.” (Kanzuru yeTrent, Chitsauko III) kunowanzorangarirwa kuti Mhandara Yakaropafadzwa Mariya yakasunungurwa pakutuka kwaEvha: “mukurwadziwa uchabereka vana.”[5]Gen 3: 16  

Uye sezvakangoita Mukadzi Wedu kamwechete chikamu cheChechi uye Amai veChechi, saizvozvowo, Mukadzi - uye "mwana wechirume" waanozvara muna Zvakazarurwa 12: 5 - anogona kuonekwa sevose Amai Chechi. uye akabhabhatidzwa vana.

Johane, naizvozvo, akaona Amai Vatsvene-tsvene vaMwari vatova mumufaro usingagumi, asi vachirwadziwa mukubereka kusinganzwisisike. Kuzvarwa kupi? Chokwadi kwaiva kuzvarwa kwedu avo, vachiri muhutapwa, vachazoitwa murudo rwakakwana rwaMwari, uye nerufaro rusingaperi. Uye marwadzo ekuzvara anoratidza rudo nechido izvo Mhandara inobva kudenga inotitaririra nayo, uye inovavarira nemunamato usinganeti kuunza kuzadzikiswa kwenhamba yevasanangurwa. —POPE PIUS X, Ad Diem Illum Laetissimum, n. 24

Imwe yekupedzisira kuona. “Mwanarume” ndiye “wakatemerwa kutonga marudzi ose netsvimbo yedare” (Zvak 12:5). Kunyange zvakazadzika zvechokwadi muna Kristu, Jesu pachake anovimbisa kuti, kune uyo anokunda, Achagovera simba Rake:

Kune anokunda, anorambira panzira dzangu kusvikira pakuguma, ndichamupa simba pamusoro pamarudzi; achaatonga netsvimbo yedare. (Zvak 2:26-27)

Saka, zvakajeka, Mukadzi muna Zvakazarurwa 12 nenzira yekufananidzira anomiririra Mukadzi Wedu uye Chechi.

 
Renje

…mukadzi akapiwa mapapiro maviri egondo guru, kuti abhururukire kurenje achibva panyoka, kunzvimbo kwaanofanira kuchengetwa kwenguva, nedzimwe nguva, nehafu yenguva [kureva. 3.5 makore]. (Zvak 12:14, Bhaibheri Dzvene)

Mumakumi emakore adarika makabuda pfungwa yekuuya “kupotera”—nzvimbo dzekudzivirirwa kunoshamisa kwevanhu vaMwari. Muna St. John’s Zvakazarurwa, izvi zvingafananidzwa ne“renje” kana kuti izvo Chiremba weChechi, St. Francis de Sales, anodana “magwenga” kana kuti “kuva woga.” Achitaura nezvokuramba kutenda (kumukira) uye matambudziko anoenderana nawo, anonyora kuti:

Iko kumukira [chimurenga] uye kupatsanurwa kunofanira kuuya… Chibayiro chinomira uye… Mwanakomana weMunhu haatombowana kutenda pasi pano… Ndima idzi dzese dzinonzwisiswa nezve kutambudzika uko Anopesana naKristu achakonzera muChechi… Asi Chechi… haikundikane , uye achafudzwa nekuchengetwa pakati pemagwenga nekugara kwese kwaAchazorora, sekutaura kunoita Rugwaro, (Apoc. Ch. 12). —St. Francis de Sales, Chiremba weChechi, kubva Gakava reKatorike: Dziviriro yeKutenda, Vhoriyamu III (Burns and Oates, 1886), Ch X.5

Baba veChechi Lactantius vakanongedzerawo kune idzi dzinoita senzvimbo dzekupotera se “kuva vega” vaizopihwa mukati menguva inonzwika seCommunism yepasi rose:

Vazhinji vachada Tenda uye vachazvibatanidza naye, vachabatwa naye semakwai; asi ani nani unoramba mucherechedzo wake uchatizira kumakomo, kana, kubatwa, kuurawa nekurwadziswa nefundo… zvinhu zvose zvichanyadziswa nekuvhenganiswa pamwe chete zvinopesana nekururama, uye zvinopesana nemirairo yechisikigo. Saka nyika ichaitwa dongo sokunge nokupamba kumwe chete. [6]cf. Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism Kana izvi zvinhu zvikaitika saizvozvo, ipapo vakarurama nevateveri vezvokwadi vachazvitsaura kubva kune vakaipa, ndokutizira mukati solopes. -Lactantius, Iwo Divine Divine Institutes, Bhuku VII, Ch. 17

Nepo Mukadzi waZvakazarurwa achikunda zvechokwadi pakupedzisira, zviri pachena zvakare kuti "chikara" chinotenderwa kudzvinyirira Chechi kusvika pamwero mukuru semudziyo wekushuva kwake, rufu uye, pakupedzisira, kumuka.[7]cf. Kumutswa kweChechi 

Chakabvumirwa kurwa navatsvene nokuvakunda. ( Zvakazarurwa 13:7 )

Zvakadaro, pane zvinhu zviviri zvinodzikamisa kuwanda kwekutambudzwa kwaAntikristu. Kutanga, sezvatotaurwa, ndezvokuti Mwari achadzivirira vakasara “murenje” kubva kuuyu Satani. Dutu. Kubva pamaonero akarurama, the chisimba kuchengetedzwa kweChechi ndeyechokwadi: “Masimba orufu haangaikundi,” Jesu akati,[8]cf. Mat. 16:18, Bhaibheri Dzvene; Douay-Rheims: “masuwo egehena haangaikundi.” “Ushe hwake hahungavi nomugumo.” [9]Ruka 1: 33

Chechi "ndiKutonga kwaKristu kutovapo muchakavanzika." -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 763

Dai Chechi yaizoparadzwa, chipikirwa chaKristu chaizova chisina maturo uye Satani aizokunda. Naizvozvo,

Izvo zvinodikanwa kuti boka diki rinorarama, kunyangwe zviite zvidiki sei. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Pakupedzisira, Kristu achachengetedza Chechi yake nekungomisa simba raAntikristu:

Kunyangwe madhimoni anoongororwa nengirozi dzakanaka kuti varege kukuvadza zvakanyanya sezvavaigona. Nenzira imwecheteyo, Anopesana naKristu haazokuvadze zvakanyanya sezvaaishuvira. â€”St. Thomas Aquinas, Summa Dzidziso, Chikamu I, Q.113, Art. 4

 
chisimba uye Pokupotera Pakunamata

Chinhu chakakosha zvikuru cheKupa kwaMwari hakusi kuchengetedzwa kwenyama asi pamweya kweMwenga waKristu. Ndakataura kwenguva refu pamusoro peizvi Utiziro hweNguva Dzedu. Sezvo Ishe wedu pachake akati:

Ani naani anotsvaga kuchengetedza hupenyu hwake acharasikirwa nahwo, asi ani naani anorasikirwa nahwo achahuponesa. (Ruka 17:33)

Nokudaro, vaKristu vanodanwa kuti vapenye murima, kunyange nokurasikirwa noupenyu hwavo - kusadzima Chiedza chaKristu pasi pedengu rokuzvichengeta. [10]cf. Nguva Yokupenya Uye zvakadaro, anodaro Peter Bannister MTh., MPhil., wemweya uye kudzivirirwa kweChechi nemuviri hakupesani.

…kune mienzaniso yakawanda yemubhaibheri yekunongedza kuchimiro chemuviri kune pfungwa yekupotera.[11]cf. Utiziro hweNguva Dzedu Zvinofanira kusimbiswa kuti kugadzirira kwenyama, chokwadika, kunokosha zvishoma kana kusakosha hakufaniri kuperekedzwa nechiito chokuvimba kwakasimba uye kunoenderera mberi muKugovera Kutsvene; asi ikoku hakusati kuchitongoreva kuti nyevero dzouporofita dzokudenga hadzigoniwo kuomerera pachiito chinoshanda munzvimbo inooneka. Zvinogona kupokana kuti kuona izvi se "zvisiri zvemweya" kumisa dichotomy yenhema pakati pezvemweya uye zvinhu izvo mune dzimwe nzira zviri padyo neGnosticism pane kutenda kwakazvarwa kwechiKristu. Kana kuti, kutaura zvakapfava, kukanganwa kuti tiri vanhu venyama neropa pane ngirozi! — cf. Kune Kupotera Kwepanyama Here?

Muchinyakare cheKatorike chisinganzwisisike, pfungwa yekuti vasanangurwa vachadzivirirwa mu nzvimbo yehutiziro panguva yekutambudzwa uye kurangwa kwaMwari zvinogona, semuenzaniso, kuonekwa muchiratidzo chaBlessed Elisabetta Canori Mora. iro bhuku remweya rakabudiswa munguva pfupi yapfuura neveVatican pachayo inotsikisa imba, Libreria Harrice Vaticana.

Panguva iyoyo ndakaona miti mina yakasvibira ichioneka, yakafukidzwa nemaruva nemichero inokosha zvikuru. Miti isinganzwisisike yaive muchimiro chemuchinjikwa; vakanga vakakomberedzwa nechiedza chaipenya kwazvo, icho […] chakaenda kunovhura magonhi ose edzimba dzemamongi nedzechitendero. Kuburikidza nokunzwa kwomukati ndakanzwisisa kuti muapostora mutsvene [Petro] akanga amisa miti mina inoshamisa iyoyo kuti ape nzvimbo yokupotera kuboka duku raJesu Kristu, kuti asunungure vaKristu vakanaka kubva mukurangwa kunotyisa kuchachinja nyika yose. kupidiguka. —Akaropafadzwa Elisabetta Canori Mora (1774-1825)

“Nepo mutauro uri pano sezviri pachena uri wokufananidzira,” anodaro Bannister, “tinogonawo kunongedzera kuvanhu vakavanzika umo uyu murangariro wokudzivirira kwoumwari unobata nawo. nzvimbo chimiro.”[12]cf. PaZororo - Chikamu II Tora Marie-Julie Jahenny (1850-1941) kwaari kwakaratidzwa panguva iyo dunhu rose reBrittany raizochengetedzwa.

Ini ndauya pano yenyika yeBrittany nekuti ini ndinowana vane moyo inemufaro ipapo […] Utiziro hwangu huchavawo hwevana vangu vandinoda uye vese vasingagare pavhu. Ichava utiziro hwerunyararo mukati mematambudziko, inzvimbo yakasimba kwazvo uye inesimba yekuchengetedza iyo hapana chichagona kuparadza. Shiri dziri kutiza dutu dzinopotera kuBrittany. Nyika yeBrittany iri mukati memasimba angu. Mwanakomana wangu akandiudza kuti: "Amai vangu, ndinokupai simba rakakwana pamusoro peBrittany." Utiziro uhu ndehwangu uye nekuna amai vangu vakanaka St Anne.  —Mudzimai wedu kuna Marie-Julie, March 25, 1878; (nzvimbo ine mukurumbira yeFrench pilgrimage, St. Anne d'Auray, inowanikwa muBrittany)

Kozoitawo muoni wekuAmerica, Jennifer, akakurudzirwa kuparadzira mameseji ake nevanhu vane mukurumbira muVatican mushure mekushandura kwakazotevera uye nekupa nzvimbo yake kuna Pope John Paul II kuburikidza nemushakabvu Fr. Seraphim Michalenko (vice-postulator nokuda kwechikonzero chekurova kweSt. Faustina). Mameseji ake anotaura nezve zvese zvenyama nezvemweya zve “utiziro”:

Mwana wangu, Gadzirira! Gadzirira! Gadzirira! Chenjerera kumashoko Angu, nekuti nguva painotanga kupera, kurwiswa kuchaburitswa naSatani kuchange kwakakura zvisati zvamboitika. Zvirwere zvichabuda zvopedza vanhu Vangu, uye dzimba dzenyu dzichava utiziro kusvikira vatumwa Vangu vakutungamirirai kunzvimbo yenyu yokupotera. Mazuva emaguta matema ari kuuya. Iwe, Mwana Wangu, wakapihwa basa guru… nekuti zvingoro zvichauya: Dutu mushure medutu; hondo ichamuka, uye vazhinji vachamira pamberi pangu. Nyika ino ichapfugamiswa mukubwaira kweziso. Zvino enda nekuti ndini Jesu, uye uve nerunyararo, nekuti zvese zvichaitwa sekuda Kwangu. -February 23rd, 2007

Mwanangu, ndinobvunza vana Vangu, utiziro hwako huripi? Utiziro hwako mumafaro enyika here kana kuti muMwoyo Wangu Unoyera? —January 1, 2011; maona Jennifer - Pane Vapoteri

Vachidzokorora zvakazarurwa paFatima, Mukadzi Wedu akataura nezveDutu Guru kana "Dutu" [13]cf. Blue Book kwete. 154 kuburikidza nedziviriro yenyama neyemweya ichadikanwa:

In idzi nguva, imi mese munofanirwa kukurumidza kuti muvande mu utiziro yangu Immaculate Moyo, nekuti kutyisidzirwa kwakakura kwehuipi kwakaturika pamusoro pako. Izvi ndizvo zvekutanga zvehuipi hwehurongwa hwemweya, hunogona kukuvadza hupenyu hwemweya wako… Kune zvakaipa zvehunhu hwakadai seurwere, njodzi, tsaona, kusanaya kwemvura, kudengenyeka kwenyika, nezvirwere zvisingarapike zviri kupararira. huipi hwehunhu hwemagariro… Kuchengetedzwa kubva zvose zvakaipa izvi, ndinokukoka kuti uzviise pasi pekuvanda munzvimbo yakachengeteka yeMoyo wangu Wakachena. -Mukadzi Wedu kuna Fr. Stefano Gobbi, Chikumi 7, 1986, n. 326 zve Blue Book ne Imprimatur

Izvi zvinosimbiswa mumameseji kuna Luz de Maria Bonnila, anonakidzwa nemvumo yechechi:[14]ona www.countdowntothekingdom.com/why-luz-de-maria-de-bonilla/

Gara mukati mekupotera kweMweya Dzvene yaMambo wedu naIshe Jesu Kristu uye naMambokadzi naAmai vedu. Mushure maizvozvo muchatungamirwa nemauto angu kunzvimbo dzinovanda dzakagadzirirwa kuchengetedzwa kwenyu. Idzo dzimba dzakatsaurirwa zvechokwadi kuMwoyo Dzvene dzakatove refuges. Hauzombosiiwa neruoko rwaMwari. —St. Mikaeri Mutumwa mukuru, February 22nd, 2021

Mamwe mameseji anosimbisa kubvumirana kweuporofita uku:

Gadzirira refuji yakachengeteka, gadzira dzimba dzako senge machechi madiki uye ini ndichaveko newe. Kumukira kuri pedyo, mukati nokunze kweChechi. —Edu Mukadzi kuti Gisella Cardia, May 19, 2020

Shanduko yehupenyu inodiwa kuti iwe ugotungamirwa nengirozi Dzangu kunzvimbo dzekupotera dzinowanikwa paPasi rese, kwauchazofanira kugara muhukama hwakazara. —Jesu kuLuz de Maria Bonnila, September 15, 2022

Vimba Mandiri uye kuda Kwangu kwauri, nekuti nzvimbo zhinji dziri kugadzirirwa kutenderedza pasirese kuti vakatendeka Vangu vatizire. Sacred Heart. —Jesu kuna Jennifer, June 15, 2004

 

Areka Mbiri

Idzi hadzisi nguva dzakajairika. Ivo, sekureva kwaMukadzi Wedu uye nekubvumirana kwepapa,[15]cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera? “nguva dzokupedzisira”, kunyange kusiri kuguma kwenyika. Neimwe nzira, tiri kurarama “semazuva aNoa.”[16]cf. Mat. 24:34 Saizvozvo, Mwari vakapa chaizvo “Areka” yeVanhu Vake ine mativi mazhinji: Mukadzi-Maria uye Mukadzi-Chechi. Sezvakakomborerwa Isaka waStella akati:

Kana pakarehwa [Maria kana Chechi], zvinoreva zvinogona kunzwisiswa zvese zviri zviviri. -Yokunamata pakati Hours, Vol. I, peji. 252

Sezvauchangobva kuverenga, Mwoyo weMukadzi Wedu wakapihwa kuvana vake vemweya kuna amai, vadzivirire, uye vavatungamirire kuna Jesu.

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. —Mai vedu veFatima, Chikumi 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzazvino, www.ewtn.com

Amai Vangu areka yaNoa… —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, p. 109; Imprimatur kubva kuna Archbishop Charles Chaput

Areka zvakare ndiyo Chechi yeKatorike, iyo zvisinei nezvivi zvenhengo dzayo, inoramba iri mudziyo unoshamisa uyo vanhu vaMwari vanochengetedzwa nawo. chokwadi uye nyasha kusvikira pakuguma kwenguva. 

Chechi "nyika yakayananiswa." Iye ndiye kuhukura uko "muchikepe chakazara chemuchinjikwa waIshe, nekufema kweMweya Mutsvene, kufamba nenzira yakachengeteka munyika ino." Sekureva kwemumwe mufananidzo unodikanwa naMadzibaba eKereke, akafananidzirwa neareka yaNoa, iyo yega inoponesa kubva kumafashama. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 845

Chechi ndiyo tariro yako, Chechi kuponeswa kwako, Chechi ndiyo utiziro hwako. —St. John Chrysostom, Hom. de capto Euthropio, n. 6 .; cf. E Supremi, n. 9, v Vatican.va

Nokudaro, sezvandakaona nguva pfupi yapfuura, sabhuku mushonga kunaAntikristu ndeye:

Mirai makasimba uye mubatirire kutsika dzamakadzidziswa, kana neshoko romuromo kana netsamba yedu. (2 VaT. 2:13, 15; cf. Mishonga kunaAntikristu)

Kureva, ramba muBarque yaPetro, kubatirira kuTsika Inoyera uye nedhipoziti yekutenda - zvisinei nekuti Dutu rinotyisa sei. 

Chekupedzisira, zvipire iwe kuna Mukadzi Wedu uye nemoyo wake Wakachena. Zve…

Zviripachena kubva panguva dzekare, Mhandara Yakaropafadzwa inokudzwa pasi pezita raAmai vaMwari, pasi pekuchengetedzwa kwavo vakatendeka vakapotera munjodzi dzavo dzose uye zvavanoda (sub tuum praesidium: "Pasi pekudzivirirwa kwako"). -Lumen Gentium, n. 66, Vatican II

Izwi dzitsa zvinoreva “kutsaura” kana kuti “kutsvenesa.” Nemamwe manzwi, kuzvikumikidza kuna Amai Maria ndiko kutsaurwa kubva panyika uye kuregedza amai vake iwe nenzira yaakabereka nayo Jesu. Kana naMartin Luther aive nazvo chikamu icho chakarurama:

Maria ndiye Amai vaJesu uye Amai vedu tese kunyangwe aive Kristu ega akazorora pamabvi ake ... Kana ari wedu, isu tinofanirwa kunge tiri mumamiriro ake ezvinhu; uko kwaanenge ari, isu tinofanirwa kunge tichive uye zvese zvaanazvo zvinofanirwa kunge zviri zvedu, uye amai vake ndimai veduwo. —Kisimusi Krisimasi, 1529

Tinozvitsaurira kwaari tichitevedzera St. John:

Jesu wakati achiona mai vake, nemudzidzi waaida ipapo, akati kuna mai vake: Mai, tarira, mwanakomana wako. Ipapo akati kumudzidzi: Tarira mai vako. Uye kubva panguva iyoyo mudzidzi akamutora akamuisa mumba make. ( Johani 19:26-27 )

Unogona "kumupinza mumba mako" sezvakaita St John nekungonamata:

Mai wangu, ndinokukoka iwe kuti upinde mumba mangu,
kugara mumoyo mangu pamwe neMwanakomana wenyu, Jesu Ishe wangu.
Sezvamakamurera, ndirereiwo kuti ndive mwana waMwari akatendeka.
Ndinozvitsaurira kwamuri kuti ndive
kutsaurwa kuti rarama muKuda kwaMwari.
Ndinopa "hongu" yangu yakazara uye fiat kuna Mwari.
Zvese zvandiri, uye zvese zvandisiri,
zvinhu zvangu zvese,
zvose zvemweya nezvenyama,
Ndinoisa mumaoko enyu ane rudo, Amai vanodikanwa -
sezvakangoita Baba Vekudenga vakaisa Jesu mauri.
Ndava wako zvino kuti ndive waJesu zvakazara. Ameni.
[17]nokuda kwemunamato wakawedzerwa wekugadza naSt. Louis de Montfort, maona Vakaropafadzwa Vabatsiri; ona kutsaurira.org kune zvimwe zvekushandisa

Basa raMariya saamai vevanhu harimbovharidzi kana kudzikira
uku kureverera kwakasiyana kwaKristu, asi panzvimbo pezvo
inoratidza simba rayo.
 
-Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 970

Mabhuratha nemasisita, kunyangwe iwe kana ini tikararama kupfuura husiku huno, kunyangwe tikafa nezvikonzero zvechisikigo mangwana, kuti tinouraiwa gore rinouya, kana kuti tichachengeterwa "Nguva yeRunyararo", hatizive. Chine chokwadi ndechekuti, kune avo vakatendeka kuna Kristu, Iye achavachengetedza kubva murufu rusingaperi. Sezvo mukuru Pisarema re“utiziro” zvivimbiso:

nekuti wakanamatira kwandiri, ndichamurwira;
nokuti anoziva zita rangu, ndichamuisa pakakwirira.
Iye achadana kwandiri uye ini ndichapindura;
Ini ndichava naye pakutambudzika;
ndichamurwira uye ndichamukudza. (Pisarema 91)

Saka, isa meso ako Kudenga; tarisisa meso ako pana Jesu uye siya zvinonetsa zvenyama kwaari. Achatigovera “zvokudya zvedu zvezuva nezuva” chero chipi zvacho chingatinakira zvikuru. Uye saka…

… kana tichirarama, tinoraramira Ishe, uye kana tichifa, tinofira Ishe; naizvozvo kana tichirarama, kana tichifa, tiri vaShe. (VaRoma 14:8)

Unodiwa.

 

 
Zvakafanana Kuverenga

Kukunda mweya wekutya

Gedhi rekuMabvazuva Riri Kuvhurwa?

Utiziro hweNguva Dzedu

Kune Kupotera Kwepanyama Here?

 

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Mamwe mavhezheni nemagwaro ane chiremera anoti: "achapwanya" musoro wayo. Asi sezvinotaurwa naSt. John Paul II, “...shanduro iyi [muchiLatin] haibvumirani nerugwaro rwechiHebheru, umo asiri mukadzi asi mwana wake, muzukuru wake, achapwanya musoro wenyoka. Rugwaro urwu zvino harutauri kuti kukunda kwaSatani kuna Maria asi kuMwanakomana wake. Kunyanguvezvo, sezvo mufungo weBhaibheri uchisimbisa chinzwano chakakomba pakati pomubereki nomwana, kuratidzirwa kweImmaculata achipwanya nyoka, kwete nesimba rake amene asi kupfurikidza nenyasha dzoMwanakomana wake, kunotsinhirana nerevo yapakuvamba yendima yacho.” (“Mary’s Emnity kuna Satani was Absolute”; General Audience, May 29th, 1996; ewt.com)
2 cf. VaK 1:15
3 “Akapona asati arwadziwa; kurwadziwa kwake kusati kwauya pamusoro pake, akabereka mwanakomana. Ndiani akambonzwa chinhu chakadai? Ndiani akamboona zvinhu zvakadai? ( Isaya 66:22 )
4 “Kuna Evha takaberekwa tiri vana vokutsamwirwa; kubva kuna Maria takagamuchira Jesu Kristu, uye kubudikidza naye takazvarwa patsva vana venyasha. Kuna Evha zvakanzi: Mukurwadziwa uchabereka vana. Maria akasunungurwa pamutemo uyu, nemhaka yokuti akachengeta perero yake ari mhandara akabereka Jesu Mwanakomana waMwari pasina kunzwa, sezvatatotaura, kunzwa kupi nokupi kwokurwadziwa.” (Kanzuru yeTrent, Chitsauko III)
5 Gen 3: 16
6 cf. Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism
7 cf. Kumutswa kweChechi
8 cf. Mat. 16:18, Bhaibheri Dzvene; Douay-Rheims: “masuwo egehena haangaikundi.”
9 Ruka 1: 33
10 cf. Nguva Yokupenya
11 cf. Utiziro hweNguva Dzedu
12 cf. PaZororo - Chikamu II
13 cf. Blue Book kwete. 154
14 ona www.countdowntothekingdom.com/why-luz-de-maria-de-bonilla/
15 cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?
16 cf. Mat. 24:34
17 nokuda kwemunamato wakawedzerwa wekugadza naSt. Louis de Montfort, maona Vakaropafadzwa Vabatsiri; ona kutsaurira.org kune zvimwe zvekushandisa
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , .