Kurangwa Kwakanyanya

Mass Kupfura, Las Vegas, Nevada, Gumiguru 1, 2017; David Becker / Getty Mifananidzo

 

Mwanasikana wangu mukuru anoona zvisikwa zvakawanda zvakanaka nezvakaipa [ngirozi] muhondo. Akataura kakawanda nezvekuti ingangoita sei hondo uye kungokura kwayo uye nemhando dzakasiyana dzevanhu. Mukadzi Wedu akazviratidza kwaari muchiroto gore rapfuura saMukadzi wedu weGuadalupe. Akamuudza kuti dhimoni rinouya rakakura uye rinotyisa kupfuura mamwe ese. Kuti haafanire kuita dhimoni iri kana kuriteerera. Kwaive kuzoda kutora nyika. Iri idhimoni re kutya. Kwaive kutya kwainzi nemwanasikana wangu kwaizoputira munhu wese nezvose. Kugara padyo nemaSakaramende uye Jesu naMaria zvakakosha zvakanyanya. -Tsamba kubva kumuverengi, Gunyana, 2013

 

KUTYA muCanada. Zvinotyisa muFrance. Zvinotyisa muUnited States. Ndiyo chete misoro yemazuva mashoma apfuura. Kutyisa ndiko kutsika kwaSatani, ane chombo chikuru munguva dzino kutya. Nekuti kutya kunotitadzisa kunetseka, kubva pakuvimba, kubva mukupinda muhukama… kungave kuri pakati pevakaroora, nhengo dzemhuri, shamwari, vavakidzani, nyika dzakavakidzana, kana Mwari. Kutya, saka, kunotitungamira kudzora kana kurega kudzora, kudzora, kuvaka madziro, kupisa mabhiriji, uye kudzinga. St. John akanyora izvozvo "Rudo rwakakwana runodzinga kutya kwese." [1]1 John 4: 18 Saizvozvo, mumwe anogona zvakare kutaura izvozvo kutya kwakakwana inodzinga rudo rwese.

Kutya zvakare kwakashata-mhedzisiro yechivi nekuti takagadzirwa mumufananidzo waMwari, anova Rudo. Saka patinotyora mutemo Wake mutsvene, ndiwo museve unopinda pamoyo pedu chaipo… uye tinozviona izvi; isu tinozviziva zvakadzika mumweya medu pakanyorwa mutemo wechisikigo, uye nekudaro, kufunga kwedu kutiza kubva pachiedza chinofumura ichi chisina kupfeka chokwadi.

… Murume nemukadzi wake vakahwanda kuna Jehovha Mwari, pakati pemiti yemunda. Ishe Mwari vakabva vashevedza murume uye vakamubvunza kuti: Uri kupi? Akapindura akati, "Ndanzwa inzwi renyu mubindu; asi ndakatya, nekuti ndakange ndisina kupfeka, ndokuhwanda. (Gen 3: 8-10)

Zviuru zvemakore gare gare, hapana chakashanduka, ndosaka Jesu akafanoona kuti kudada kwevanhu kwaizoitika sei "munguva dzekupedzisira."

… Vazhinji vachatungamirirwa mukutadza; vachatengesana nokuvengana. Vaporofita venhema vazhinji vachamuka vonyengera vazhinji; uye nekuda kwekuwedzera kwekuita zvakaipa, rudo rwevazhinji ruchatonhora. (Mat. 24: 10-12)

Ndokunge, ipfupi kutonga kwekutya uye kutya waiuya, [2]cf. Zvak kusvikira Ishe apedza. 

 

KURATIDZWA KWAKAIPA

Sekureva kwesarudzo ichangobva kuitwa, vazhinji vevaAmerica vanofunga kuti nyika yavo "iri kuenda kugehena mubhokisi remaoko." Ongororo imwecheteyo yakawana kuti vavhoti kumativi ese ezvematongerwo enyika vanotenda kuti vanhu vane hutsinye kupfuura nakare kose. [3]cf. phillas.com, Gunyana 29 Zvakachengeteka kufunga kuti izvi zviri kuonekwa pasi rese, kana tichizotenda misoro yezuva nezuva. 

… Kuchave nenguva dzinotyisa mumazuva ekupedzisira. Vanhu vachava vanozvida uye vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvitutumadza, vanoshusha, vasingateerere vabereki vavo, vasingaongi, vasinganamate, vasina tsitsi, vasingakendengi, vanochera vamwe, vasina hunhu, vane utsinye, vanovenga zvakanaka, vatengesi, vasina hanya, vanozvitutumadza, vanoda mafaro. pane kuda Mwari, sezvavanoita kunyepedzera zvechitendero asi vachiramba simba racho. (2 Tim 3: 1-5)

Pamusangano wandakataura nguva pfupi yadarika, mumwe wevatauri akati - mukuombera maoko kwevateereri - kuti anotenda "iyo kurangwa akatotanga. ” Muchiporofita cheKatorike-taura, "kuranga" kunoreva kutonga kwaMwari pamarudzi. Nekudaro, ini ndinofunga kurangwa kwakaipisisa hakusi izvo zvinogona kuitwa naMwari, asi izvozvo Hapana chaaizoita. Izvo ivo Baba vaizobvumira hunhu hurombo kuenderera munzira yayo yekuzviparadza, zvakanyanya semwanakomana akarasika. Haisi iyo tarisiro yekuti moto ungadonhe kubva kudenga uri kundinetsa, asi izvo varume pachavo vaizonayisa moto pamusoro peumwe neumwe wavo zvombo zvenyukireya; kuti taizoenderera mberi Iyo Yakanyanya Muchetura chevana vedu nevazukuru; izvo Islam yaizoramba ichiparadzira Jihad yayo kurwisa rusununguko; izvo kucheneswa kwemadzinza aizoramba achitsamwa; kuti Satani aizoenderera mberi tora uye kukurudzira wega magandanga; izvo zvinonyadzisira icharamba ichiparadza majaya edu nemadzibaba; kuti Chechi yaizoenderera mberi kunzwanana uye kukakavara; kuti hurumende dzinofambira mberi dzaizoenderera mberi nyorazve kunyora mutemo wechisikigo uku uchirambidza rusununguko rwekutaura nechitendero; izvo makambani aizoenderera mberi achishandisa nekushandisa; izvo hupfumi hwaizoramba huchidzvinyirira nekuisa muuranda. Kwete, haasi ivo Baba vari Kudenga vandinotya, asi izvo zvinoitwa nemunhu uye zvaari kuzviitira. [4]cf. Kufambira Mberi Kwemunhu

Uye ngatiregei kuti ndiMwari vari kutiranga nenzira iyi; pane zvinopesana vanhu pachavo vari kuzvigadzirira yavo kurangwa. Mune mutsa wake Mwari anotinyevera uye anotidaidza munzira kwayo, nepo tichiremekedza rusununguko rwaakatipa; saka vanhu vane basa. –Sr. Lucia, mumwe wevanoona Fatima, mutsamba kuna Baba Vatsvene, Chivabvu 12, 1982; v Vatican.va 

Sezvatakanzwa Ishe vachibvunza mukuverenga kwanezuro kweMisa kuverenga:

Nzira yangu ndiyo isina kururamisira here, kana kuti handizvo here kuti nzira dzenyu hadzizi dzisina kururama? (Ezekieri 18:25)

Zvinoenderana nevanoona ini vandakataura uye ndikaverenga kubva pasirese, isu tave kupinda mune dzakagara dzakafanotaurwa "nguva dzekufunga" idzo Denga dzanga dzichinyevera nezvadzo kwemazana emakore. Icho chokwadi chekuti 2017, uye ini ndiri kutokwanisa kunyora aya mazwi nhasi, chiratidzo chekuti Mwari anga aine tsitsi dzinoshamisa kwatiri mune inguva dzakanyanya kupandukira kubvira Noa.

 

CHEMA CHEMA

Asi pano ndipo apo iwe neni, muverengi anodiwa, tinofanira kuunganidza simba redu uye ushingi uye titarisezve maziso edu pa kupembera iri kuuya. Sekutaura kwakaita Jesu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta:

Ah mwanasikana wangu, chisikwa chinogara chichijairira kupinda mune zvakaipa. Matanho mangani ekuparadza aari kugadzirira! Vachaenda zvakanyanya kusvika pakuzvishingisa muzvakaipa. Asi ivo vachiri ivo pachavo, ivo pachavo, ivo pachavo vanoenda mukati mavo munzira yavo Fiat Voluntas Tua  (“Kuda Kwako kuitwe”) kuitira kuti Kuda kwangu hutonge pasi pano - asi nenzira nyowani. Ah hongu, ini ndinoda kuvhiringidza murume Murudo! Naizvozvo, teerera. Ndiri kuda kuti iwe neni tigadzirire Era yeKudenga neRudo Rwamwari… -Jesu kuna Muranda waMwari, Luisa Piccarreta, Manuscripts, Feb 8th, 1921; yakatorwa kubva Kubwinya kweChisiko, Mufundisi Joseph Iannuzzi, peji 80

Ndokusaka ndanga ndichinyora masvondo mashoma apfuura nezve Kupinda Mukudzika nekutanga Kunzwisisa Muchinjikwa uye zvatiri chaizvo Kutora chikamu muhupenyu hunoshamisa hwaJesu, uye sei yedu Daily Cross ndiko kutanga kupinda mukudzika. Sezvandataura pamusangano uyu, "Handisi kukugadzirirai kuuya kwaantikristu, asi naKristu!"

Iko nekutevera Tenzi Wedu Mukushuva Kwake uye Rufu kuti Chechi ichagamuchirwa muKumuka Kwake. [5]cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 677 Hongu, sekureva kweMadzibaba eKereke ekutanga, apo Jesu paachagumisa kutonga kwekutya kuri kuitwa naSatani parizvino, Anozotanga Zuva idzva, nguva yerunyararo rwechokwadi nerudo pakati pevanhu “Chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika.” [6]Matt 24: 14

Akabata dhiragoni, iyo nyoka yekare, anova Dhiyabhorosi kana Satani, uye akaisunga kwamakore chiuru uye akaikanda mugomba rakadzika-dzika, iyo yaakakiya pamusoro payo ndokuisa chisimbiso, kuitira kuti isazokwanisa kutsausa marudzi kudzamara chiuru chemakore chapera. (Zvak. 20: 1-3)

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Zvino ... tinonzwisisa kuti nguva yemakore chiuru inoratidzwa mumutauro wekufananidzira. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

"Chiuru" zvinongoreva nguva yakareba, [7]ona Millenarianism-Izvo zvazviri, uye kwete zvisinei zvingareba zvakadii, riini njere dzichasimbiswa, Evhangeri ichazadza makona ese epasi, uye Mwenga waKristu achanatswa nekugadzirira kuuya kwekupedzisira kwaJesu mukubwinya. 

Mirairo yako yehumwari yakaputswa, Vhangeri rako rakandwa parutivi, nzizi dzezvakaipa dzakazadza pasi rese nekutakura kunyangwe varanda vako… Zvese zvinhu zvichasvika pamugumo wakafanana neSodhoma neGomora? Haumbofi wakaputsa kunyarara kwako? Ucharega izvi zvese nekusingaperi here? Ichokwadi here kuti kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga? Hachisi chokwadi here kuti umambo hwenyu hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune imwe mweya, inodiwa kwauri, chiratidzo chekuvandudzwa kweKereke mune ramangwana? … Zvisikwa zvese, kunyangwe vasina hanya, vanorara vachigomera pasi pemutoro we Zvivi zvisingaverengeki zveBhabhironi uye ndinokuteterera iwe kuti uuye uvandudze zvinhu zvese:  omnis creatura ingemiscit, nezvimwewo, chisikwa chose chiri kugomera… —St. Louis de Montfort, "Munamato weMamishinari", n. 5; www.ewtn.com

Izvi ndizvo zvakauya naMai vedu kuzogadzirira Kereke: a “Nguva yorugare” umo Mwanakomana wake achatonga muYukaristia pamwe ne hupenyu hwemukati yeChechi mu "hutsva hutsva uye hwoumwari." [8]cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Chero ivo vanababa veChechi pavanotaura nezororo reSabata kana nguva yerunyararo, havafanotaura kudzoka kwaJesu munyama kana magumo enhoroondo yemunhu, asi ivo vanokudza Simba reMweya Mutsvene rinoshandura mumasakaramende anozadza Chechi, kuti Kristu vanogona kumuisa kwaari semuroora asina kujairika pakudzoka kwake kwekupedzisira. —Zvak. JL Iannuzzi, Ph.B., STB, M.Div., STL, STD, Ph.D., wezvechitendero, Kubwinya kweChisiko, p. 79

Iyi ndiyo yave iri tariro uye yechiporofita tarisiro yezana ramakore rapapa: [9]ona Mapapa, uye Dhora Rekutanga uye Ko Kana…?

Basa raPapa John rekuzvininipisa ndere “kugadzirira Ishe vanhu vakakwana,” iro rakafanana chaizvo nebasa reBaptist, muteveri wake uye waanotora zita rake. Uye hazvigoneke kufungidzira kukwana kwakakwirira uye kwakakosha kudarika iko kwekukunda kwerunyararo rwechiKristu, rwuri rugare pamoyo, rugare murunyararo, muhupenyu, mukugara zvakanaka, mukuremekedzana, uye muukama hwemarudzi. . —PAPA JOHANI XXIII, Rugare rwechokwadi rwechiKristu, Zvita 23, 1959; www.kuspawne.org

Pakupedzisira zvinokwanisika kuti maronda edu mazhinji apore uye kururamisira kwese kumere zvakare netariro yesimba rakadzoreredzwa; kuti runako rworugare ruvandudzwe, uye minondo nemaoko zvidedere kubva paruoko uye apo vanhu vese pavachabvuma humambo hwaKristu uye nekuzvidira kuteerera izwi Rake, uye rurimi rwese ruchapupura kuti Ishe Jesu vari Mukubwinya kwaBaba. -POPE LEO XIII, Kutsveneswa kuMwoyo Unoyera, Chivabvu 1899

Saka nekudaro, pasi pekukumbirwa kwaSt. John Paul II kune vechidiki vese, ndinozviona ndiri mumwe we ...

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare.—POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Asi, zvinofanirwa kuve pachena kune vese kuti shanduko inorwadza yakatotanga, sezvo hukama pakati penyika, vanhu, uye mhuri dzichiramba dzichiparara mukusununguka-tsika. Tinofanira kunamatira, kwete kurangwa, asi kutendeuka - murume iyeye azvizive zvakare zvakare muna Kristu. Nepo Jesu akatsanangura izvi zvese se “Kutanga kwemarwadzo okusununguka,” [10]cf. Mat. 24: 8; Mako 13: 8 Iye zvakare akatiyeuchidza kuisa zvese zvese muchirevo.

Mukadzi kana achisununguka, unorwadziwa, nekuti nguva yake yasvika; asi kana achisununguka mwana, haacharangaririzve marwadzo nekuda kwekufara kwake kuti mwana wakaberekwa panyika. (Johani 16:21)

Zvisinei nehasha dzaSatani, Tsitsi Dzehutsvene dzichakunda pasi rese uye dzichanamatwa nemweya yese. -Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Diary yeSt Faustina, n. 1789

Tarira, ndichanunura vanhu vangu kubva kumabvazuva nokumabvazuva kwenyika. Ndichavadzosa kuti vagare mukati meJerusaremu; Vachava vanhu vangu, uye ndichava Mwari wavo, nokutendeka nokururamisira. (Nhasi kuverenga kweMisa kwekutanga)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Nguva Yekuchema

Nyevero muMhepo

Mashoko neYambiro

Gehena Rakabudiswa

Mapapa, uye Dhora Rekutanga

Millenarianism-Izvo zvazviri, uye kwete

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

Ndikuropafadzei uye ndinokutendai nekuda
kutsigira shumiro iyi.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 1 John 4: 18
2 cf. Zvak
3 cf. phillas.com, Gunyana 29
4 cf. Kufambira Mberi Kwemunhu
5 cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 677
6 Matt 24: 14
7 ona Millenarianism-Izvo zvazviri, uye kwete
8 cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari
9 ona Mapapa, uye Dhora Rekutanga uye Ko Kana…?
10 cf. Mat. 24: 8; Mako 13: 8
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.