Hasha dzaMwari

 

 

Kutanga kuburitswa Kurume 23, 2007.

 

 

AS Ndanamata mangwanani ano, ndanzwa Ishe vachipa chipo chakakura kuchizvarwa chino: kuregererwa kwakakwana.

Dai chizvarwa ichi chikangotendeukira kwandiri, ndingadai ndisina hanya nazvo zvose zvivi zvake, kunyangwe zviya zvekubvisa nhumbu, kuumbiridza, kuona zvinonyadzisira uye kunyanya kuda pfuma. Ndingabvisa zvitadzo zvavo sekumabvazuva kubva kumadokero, dai chizvarwa ichi chikadzokera kwandiri ...

Mwari ari kupa zvakadzama zveTsitsi dzake kwatiri. Imhaka yekuti, ndinotenda, tiri pachikumbaridzo cheRuramisiro Yake. 

Mukufamba kwangu ndichiyambuka United States, mazwi anga achikura mumoyo mangu mukati memavhiki mashoma apfuura:  Hasha dzaMwari. (Nekuda kwekukurumidzira uye dzimwe nguva kuomerwa kwevanhu mukunzwisisa nyaya iyi, fungidziro dzangu nhasi dzati rebei zvishoma. Ndinoda kutendeka kwete chete kune zvinoreva mashoko aya asiwo kumamiriro awo ezvinhu.) Zvanhasi zvedu, zvinoshivirira, zvematongerwo enyika zvakarurama. tsika inovenga mazwi akadaro… “pfungwa yeTestamende yekare,” tinoda kutaura. Hongu, ichokwadi, Mwari anononoka kutsamwa uye azere netsitsi. Asi ndiyo pfungwa chaiyo. Ari nonoka kutsamwa, asi pakupedzisira, Anokwanisa uye anoita hasha. Chikonzero ndechekuti Justice inoda.
 

KUITWA MUMUFANANIDZO WAKE

Kunzwisisa kwedu kwehasha kazhinji kunokanganisa. Isu tinowanzo funga nezvazvo sekuputika kwehasha kana kutsamwa, zvichitarisa kune zvekupenga kana zvemuviri zvechisimba. Uye kunyangwe patinozviona nenzira dzayo dzakarongeka zvinoita kuti titye. Zvakadaro, isu tinobvuma kuti pane nzvimbo yekutsamwa kwakarurama: patinoona kusaruramisira kuchiitwa, isuwo tinotsamwa. Sei isu tichizvibvumidza isu kuti tinzwe takatsamwa zvine mutsindo, asi zvakadaro tisatendese izvi zvaMwari nemufananidzo waani watakasikwa?

Mhinduro yaMwari ndeyokushivirira, ndeyetsitsi, iyo inoregeredza chivi kuti igamuchire nekuporesa mutadzi. Kana akasatendeuka, akasatambira chipo ichi, saka Baba vanofanira kuranga mwana uyu. Ichiwo chiito cherudo. Ndeupi chiremba anovhiya akanaka anotendera kuti gomarara rikure kuitira kuti murwere aregere banga?

Anorega shamhu anovenga mwanakomana wake; Asi anomuda anongwarira kumuranga. ( Zvirevo 13:24 ) 

Nokuti Ishe anoranga uyo waanoda; anozvambura mwanakomana wose waanobvuma. (VaHebheru 12: 6)

Anotiranga sei? 

Tsungirira yako miedzo se "chirango" (v. 7)

Pakupedzisira, kana iyi miedzo ikatadza kugadzirisa maitiro edu anoparadza, kutsamwa kwaMwari kunomutswa uye anotibvumidza isu kuti tigamuchire iwo mubairo wakaringana wakasununguka wakasununguka: kururamisira kana kutsamwa kwaMwari. 

Nokuti mubairo wechivi rufu, asi chipo chaMwari hupenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu. (VaRoma 6:23)

 

HASHA DZAMWARI

Hakuna chinhu chakadai sa "Mwari weTestamente Yekare" (kureva. Mwari wehasha), uye "Mwari weTestamente Itsva" (Mwari weRudo.) Seizvo St Paul anotiudza,

Jesu Kristu haashanduki, zuro, nanhasi, nekusingaperi. (VaHebheru 13: 8)

Jesu, anova Mwari uye munhu, haana kuchinja. Ndiye akapiwa mvumo yekutonga vanhu (Johane 5:27). Iye anoramba achishandisa ngoni neruramisiro. Uku ndiko kutonga kwake.

Ani naani anotenda muMwanakomana ano upenyu husingaperi, asi ani naani anoramba Mwanakomana haangaoni upenyu, asi kutsamwa kwaMwari kunogara pamusoro pake. (Johani 3:36)

Jesu akatora zvakasununguka chirango chechivi icho chakakodzera isu. Mhinduro yedu yemahara ndeyekugamuchira chipo ichi nekureurura zvivi zvedu, nekupfidza kwachiri, uye nekuteerera mirairo Yake. Ndokunge, mumwe haangati Anotenda muna Jesu kana Hupenyu Hwake hwakararama mukupesana naye. Kuramba chipo ichi kuramba uri pasi pekutongwa kwakaziviswa muEdeni: kuparadzaniswa neParadhiso. Uku ndiko kutsamwa kwaMwari.

Asi kune zvekare kutsamwa kuchauya, iko kutonga kwaMwari uko kuchachenesa chimwe chizvarwa cheuipi nekusunga Satani mugehena kwe "chiuru chemakore." 

 

CHECHizvarwa Ichi

Chizvarwa ichi hachisi kungoramba Kristu chete, asi kuti chiri kuita zvitadzo zvakaipisisa pamwe nokuzvidza uye kuzvikudza kusingaenzaniswi. Isu munyika dzaichimbova dzechiKristu takanzwa mutemo waKristu, asi tiri kuusiya mukuramba kutenda kusati kwamboitika uye kuwanda kwevakaramba kutenda. Yambiro dzinodzokororwa kuburikidza nemasimba echisikigo hadziratidzike sedziri kuita kuti nyika dzedu dzitendeuke. Saka misodzi yeropa iri kudonha kubva Kudenga pazvidhori nezviumbwa zvakawanda - chiratidzo chinotyisa cheMuedzo Mukuru uri pamberi pedu.

Kana munondo wangu uchinge wamwa ukaguta kudenga, tarira uchaburuka mukutongwa… (Isaya 34: 5) 

Nechekare, Mwari vatanga kuchenesa pasi huipi. Munondo wakawira kuburikidza nezvisingazivikanwe uye zvisingarapike zvirwere, njodzi dzinotyisa, nehondo. Kazhinji iwo mutemo wezvemweya uri kushanda:

Usakanganise: Mwari haasekwi, nekuti munhu anokohwa chaanodyara… (VaG. 6)

Kuchenesa kwepasi kwakatanga. Asi isu tinofanirwa kunzwisisa kuti sekunguva dzemazuva ese, apo vasina mhosva dzimwe nguva vanotorwa pamwe nevakaipa, ndizvo zvazvichavawo panguva yekunatswa. Hakuna mumwe kunze kwaMwari anogona kutonga mweya uye hapana munhu ane huchenjeri hwakanyanya kuti anzwisise kuti sei iye kana iye munhu achitambura kana kufa. Kusvikira kuguma kwenyika vakarurama nevasina kururama vachatambura uye vofa. Asi vasina mhosva (uye vanopfidza) havazorasiki uye mubairo wavo uchave mukuru muparadhiso.

Hasha dzaMwari dziri kunyatso kuburitswa kubva kudenga kurwisa kusada Mwari neuipi hwevaya vanodzvinyirira chokwadi nehuipi hwavo. (VaRoma 1:18)

 

NGUVA YERUGARE

Sezvo ini ndanyora mu Nguva Inouya Yerugare, nguva iri kusvika apo pasi richacheneswa zvose uipi uye pasi richivandudzwa kwenguva iyo Rugwaro inotaura, nenzira yokufananidzira, se“a chiuru chemakore yorugare.” Gore rakapera pandakafamba nemuUnited States parwendo rwekonzati, Ishe vakatanga kuvhura maziso angu maererano nehuwori hwakapinda mumapoka ose evanhu. Ndakatanga kuona kuti hupfumi hwedu hwakaparadzwa sei nekunyanya kuda zvinhu uye makaro ... "Izvi zvinofanirwa kuburuka”Ndakanzwa Ishe vachidaro. Ndakatanga kuona masisitimu edu ezvekudya aparadzwa nemakemikari nekugadziriswa… "Izviwo zvinofanira kutanga zvakare.” Zvimiro zvezvematongerwo enyika, kufambira mberi kwetekinoroji, kunyangwe zvivakwa zvekuvaka - pakangoerekana pava neshoko nezvemumwe nemumwe wavo: "Izvi hazvichazove… ”  Hongu, pakanga paine pfungwa chaiyo yekuti Ishe vari kugadzirira kuchenesa pasi. Ndakafungisisa pamusoro uye nekusefa aya mazwi kwegore, uye ndoga kuashambadza izvozvi pasi pekutungamira kwangu kwemweya di rector.

Ivo vanotaura, zvinoita, zvenguva nyowani. Vanababa veChechi vekutanga vaitenda uye vakadzidzisa izvi:

Saka, chikomborero chakafanotaurwa pasina mubvunzo chinoreva nguva yoUmambo Hwake, apo vakarurama vachatonga pakumuka kubva kuvakafa; apo kusikwa, kuberekwa patsva uye kusunungurwa muuranda, kuchabereka zvakawanda zvezvokudya zvemarudzi ose kubva padova redenga nokubereka kwapasi, sezvinorangarira vakuru. Avo vakaona Johani, mudzidzi waShe, [vanotiudza] kuti vakamunzwa kuti Ishe akadzidzisa sei uye akataura nezvenguva idzi…—St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140-202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa Co .; (St. Irenaeus aive mudzidzi weSt.Polycarp, aiziva nekudzidza kubva kuMuapositori Johane uye akazogadzwa kuva bhishopi weSmirna naJohn.)

St. Justin Martyr akanyora kuti:

Ini nemamwe maChristu ese echiothodox tine chokwadi chekuti kuchava nekumuka kwenyama kunoteverwa nemakore ane chiuru muguta rakavakwazve, rakashongedzwa, uye rakakura reJerusarema, sezvakaziviswa neMuporofita Ezekieri, Isaya nevamwe… Murume pakati pedu ainzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagashira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vachagara muJerusarema kwechiuru chemakore, uye kuti pashure pacho kumutswa kwepasi rose uye, muchidimbu, kumuka kusingaperi nokutongwa zvaizoitika. -Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Kutsamwa kwaMwari, ipapo, kuchavawo chiito chorudo— chiito chetsitsi chokuchengetedza avo vanotenda nokumuteerera; chiito chetsitsi kuporesa zvisikwa; uye chiito cheRuramisiro kumisa nekuzivisa uchangamire hwaJesu Kristu, Zita riri pamusoro pemazita ose, Mambo wemadzimambo, naIshe wemadzishe, kusvikira Kristu pakupedzisira aisa vavengi vose pasi petsoka dzake, wekupedzisira ari rufu pacharwo.

Kana zuva rakadaro uye nguva iri padyo, inotsanangura misodzi yekudenga nekuteterera kwaMai vaMwari mumaonero avo mazhinji panguva dzino, dzakatumirwa kuzotinyevera nekutidana kuti tidzokere kuMwanakomana wavo. Iye anoziva rudo Rwake uye Tsitsi zvirinani kupfuura chero ani, anoziva zvakare kuti Kururamisira kwake kunofanira kuuya. Iye anoziva kuti kana Iye achiuya kuzopedza zvakaipa, Ari kuita, pakupedzisira, neTsitsi dzamwari.
 

Ipai Jehovha Mwari wenyu kusati kwasviba, tsoka dzako dzisati dzagumburwa pamakomo ane rima. pamberi pechiedza chaunotsvaga chisati chashanduka kuita rima, chinoshanduka kuita makore matema. Ukasateerera izvi mukuzvikudza kwako, ini ndinochema pakavanda misodzi yakawanda; meso angu achayerera misodzi neboka raIshe, ndokuendeswa kuutapwa. (Jer 13: 16-17) 

Vakashevedzera kumakomo nematombo, vachiti, "Wira pamusoro pedu utivanze pachiso cheuyo agere pachigaro cheushe uye kubva pahasha dzeGwayana, nekuti zuva guru rekutsamwa kwavo rasvika uye ndiani angatsungirira ? (Zva 6: 16-17)

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.

Comments dzakavharika.