Kune Imwe chete Barque

 

…seChechi imwe uye yega magisterium isingaonekwe,
papa nemabhishopi muhumwe naye;
carry
 mutoro wakakomba kuti hapana chiratidzo chisinganzwisisike
kana dzidziso isina kujeka inobva kwavari.
kuvhiringa vakatendeka kana kuvanyengedza
kupinda mupfungwa yenhema yokuchengeteka. 
—Cardinal Gerhard Müller,

aimbova mutungamiriri weUngano yeDzidziso yeKutenda
Zvinhu ZvokutangaApril 20th, 2018

Haisi nyaya yekuve 'pro-' Pope Francis kana 'contra-' Pope Francis.
Uyu mubvunzo wekudzivirira kutenda kweKatorike,
uye zvinoreva kudzivirira Hofisi yaPetro
izvo Pope akabudirira. 
—Cardinal Raymond Burke, Chirevo cheKaturike Nyika,
January 22, 2018

 

ASATI akafa, rinenge gore rapfuura kusvika pazuva rekutanga kwedenda, muparidzi mukuru Rev. John Hampsch, CMF (c. 1925-2020) akandinyorera tsamba yekurudziro. Mariri, akabatanidza meseji yekukurumidzira kune vese vaverengi vangu:

Kuteerera Evhangeri kunoreva kuteerera mashoko aJesu—nokuti makwai ake anoteerera inzwi rake (John 10: 27) — uyewo izwi reChechi yake, nokuti “Anokuteererai anonditeerera ini” (Ruka 10: 16). Kune avo vakaramba Chechi mhosva yake yakaoma: “Avo vanoramba kuteerera kunyange kereke, muvabate semuhedheni” (Mat. 18:17)... Ngarava yaMwari yakaroverwa yava kunyorwa zvino, sezvayaiwanzoita mumazana amakore apfuura, asi Jesu anopikira kuti i“charamba yakanyura” nguva dzose— “kusvikira pakuguma kwenyika” (Mat. 28:20). Ndapota, nekuda kwaMwari, usasvetuka chikepe! Iwe uchazvidemba - "zvikepe zvehupenyu" zvizhinji hazvina zvikwasvi!

Panguva iyoyo, Fr. Johane angadai asina kuziva kuti nokukurumidza vakuru vakuru vaizopfiga mikova yemakereke avo ndokutorera vakatendeka Masakaramende; angadai asina kuziva nezverutsigiro rwaPope nemabhishopi rwemajekiseni ekuedza akagadzirwa nemasero e "fetus" akabviswa; angadai asina kuziva nezvekunyarara kweChechi pakatarisana nemirairo yejekiseni iri kuparadza nharaunda nemarudzi; angadai asina kuziva kuti mamwe mabhishopi aizotorambidza “vasina kubayiwa” muYukaristiya Tsvene.[1]semuenzaniso. stjosephsparishgander.ca Uye angadai asina kuziva nezvemamwe makakatanwa akati wandei, kusanganisira zvirevo zvepapa zvinotsigira masangano ehurumende,[2]Ona chirevo chazvino chinotsigira mibatanidzwa yevagari: euronews.com ; Papa anotendera zvinyorwa zvinotsigira masangano ehurumende: nemisikXNUMXo.com; maona Kutyoka Muviri iyo inokakavadzana flip-flop paLatin Misa,[3]cf. George Weigel, firstthings.com kugadzwa kweVatican nguva pfupi yapfuura kwevanotsigira kubvisa pamuviri[4]auroio.org uye mubatanidzwa weRoma ne Hunhu 2.0, sangano re transhumanist.[5]cf. pano, pano, pano, uye pano

Uye zvakadaro, kunyangwe Fr. Johane akafanoona zvese izvi zvinhu, ndinoziva kuti aizotaura chinhu chimwe chete kwatiri nhasi: Usasvetuka chikepe. Uye heino chikonzero… 

 
The Listing Barque

Ndinoziva kuti vazhinji venyu muri kurwadziwa uye kunzwa kurasika nekunyarara kwevafundisi venyu kana kuwirirana nekukura kuri kuita hutano hwepasi rose tekinoroji, sezvo rusununguko rwuri kupera uye tsika dzekurapa nedzetsika dziri kutsikwa. Tasvika pane imwe nguva mudenda iri apo, chokwadi, kutsigira kweChechi kwesainzi pamberi pe data rese, hazvigoneke. Ini ndichagadzirisa mamiriro ezvinhu aya muwebhu svondo rinouya; nekuti nekutanga kwejekiseni rekuedza ruzhinji rwevane makore mashanu kusvika gumi nerimwe, tiri kupinda muchikamu chakashata. Funga nezvekuongorora kwazvino: “Tichauraya vana zana negumi nevanomwe kuchengetedza mwana mumwechete kubva pakufa kubva kuCOVID muzera re117 kusvika gumi nerimwe."[6]Dr. Toby Rogers, PhD; onawo tobyrogers.substack.com; sciendirect.com Uye kukwira kwerufu rwepasirese nekukuvara kwepasirese pakati pevamwe vanhu hakugone kufuratirwa: ona The Tolls.

Nokudaro, kuvhiringidzika, kutsamwa, uye kuvhiringidzika zviri pachena pakati pevatendi uye kunyange vamwe vapristi, Mhiko yekuteerera kazhinji vanozviwana vasingakwanisi kutaura chokwadi pasina kutuka kwakanyanya - kwete zvakasiyana nebato rezvematongerwo enyika apo munhu anofanira "kukwevera bato mutsara". Uye uyu ndiwo muenzaniso wenyika wakabata Chechi nemhedzisiro yekunyaradza vafudzi nekusiya boka kumapere. Nenzira imwecheteyo, kukanganisa kwakakurawo kuti vanhuwo zvavo vapindure kuhutungamiri hwavo nenzira yenyika-yezvematongerwo enyika iyo inowanzova ine chepfu uye inoparadzanisa.  

Inobereka kudzokorora kakawanda, kuti vakatendeka ndivo kwete vanosungirwa kubvumirana nevafudzi vavo panyaya kunze yokutenda netsika, zvikurukuru apo kukomba kwezvinzvimbo zvataurwa kunopinza mungozi kukuvara kwakakomba nokushorwa kuboka nenyika yose. 

…zvakakosha kuziva kuti kugona kwevatungamiriri vakadai kunogara muzvinhu zvine chekuita ne“kutenda, tsika uye chirango cheChechi”, uye kwete mune zvemishonga, immunology kana vaccine. Zvichienderana nematanho mana ataurwa[7]1) jekiseni rinofanirwa kuratidza kusapikisa kwetsika zvachose mukukura kwayo; 2) inofanira kuva nechokwadi mukushanda kwayo; 3) yaizofanira kuva yakachengeteka pasina kupokana; 4) paizofanira kunge pasina dzimwe sarudzo dzekuzvidzivirira uye nevamwe kubva kuhutachiona. zvisati zvazadzikiswa, zvirevo zvechechi pamusoro pemajekiseni hazviumbe dzidziso yeChechi uye hazvisundire mutsika kuvatendi vechiKristu; asi, ivo vanoumba “kurudziro”, “mazano”, kana “pfungwa”, sezvo iwo ari kunze kwechinangwa cheunyanzvi hwechechi. —Zvak. Joseph Iannuzzi, STL, S. Th.D., Newsletter, Fall 2021

Uyezve, 

…kubvunzurudzwa kwapapa hakudi chero mvumo yekutenda inopiwa ex cathedra zvirevo kana iko kuzviisa mukati mepfungwa uye kuda izvo zvinopihwa kune izvo zvirevo zviri chikamu chake chisingakundike asi ichokwadi magisterium. —Fr. Tim Finigan, mudzidzisi muSacramental Theology kuSt John's Seminary, Wonersh; kubva Iyo Hermeneutic yeMunharaunda, "Assent uye Papal Magisterium", Gumiguru 6th, 2013;http://the-hermeneutic-of-continuity.blogspot.co.uk

Pope Francis pachavo vakataura mutsamba iyi Laudato si ', “Chechi haifungidziri kupedza mibvunzo yesayenzi kana kuti kutsiva zvematongerwe enyika. Asi ndine hanyn'a yekukurudzira gakava rechokwadi uye rakavhurika kuitira kuti zvimwe zvinofarirwa kana dzidziso zvisazokanganisa zvakanaka kune vese. "[8]n. 188, v Vatican.va

 
Pane Petro, ndipo pane Chechi

Zvisinei, panyaya dzekutenda netsika, kunyange pasina “kusvika patsanangudzo isingakanganisi uye pasina kududza “nenzira yakananga,” vakatendeka vanodikanirwa kuteerera Magisteriumwo zvawo aPapa, namabhishopi iwayo ari muruwadzano naye. 

Kune iyi dzidziso yakajairika, vakatendeka “vanofanira kuinamatira nemvumo yechitendero”…. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 892 

Jesu paakazivisa Petro se“dombo” reKereke Yake, Akazivisa kubatana kusingaparadzike kwechigaro chaPetro neMuviri wese waKristu. 

Ndinoti kwauri, ndiwe Petro, paruware urwu ndichavaka kereke yangu, uye masimba orufu haangaikundi. ( Mateu 16:18 )

Nokudaro, mumazana ose emakore, vatsvene nevatadzi zvakafanana vakanzwisisa nheyo huru uye isingaperi— Ubi Petrus Ibi Ecclesia:

Pane Petro, ndipo pane Chechi! —St. Ambrose weMilan

Pano, hatisi kutaura nezvapapa sechiratidzo chakananga cheutsvene hwemukati hweChechi, kana hungwaru, njere, ruzivo, hunyanzvi hwehutungamiriri, nezvimwewo zvapapa, sekunge ndimambo ane humwari asina chikanganiso. Asi, Ambrose anosimbisa chinongedzo chisingagoneki chehofisi yaPetro neMuviri wese waKristu. 

Ivo, nokudaro, vanofamba munzira yekukanganisa kune njodzi avo vanotenda kuti vanokwanisa kugamuchira Kristu seMusoro weChechi, vasinganamatire vakatendeka kuMumiriri Wake pasi pano. Vakatora musoro unooneka, vakadambura zvisungo zvinoonekwa zvekubatana ndokusiya Muviri Wakavanzika weMununuri wakavharika uye wakaremadzwa, zvekuti avo vari kutsvaga nzvimbo yekuponeswa kusingaperi havaigona kuiona kana kuiwana. -PAPA PIUS XII, Mystici Corporis Christi (PaMystical Body waKristu), Chikumi 29, 1943; n. 41; v Vatican.va

Hama dzangu ndinovimba zviri pachena kuti sei ndiri kunyora izvi. Nekuti kana mafambiro aripo enhau dzevanhu nezvematongerwo enyika achiisa vanhu panjodzi huru dzehutano, kuzvitonga uye rusununguko, kune njodzi yemweya ine ngozi yakaenzana inogona kukanganisa kuponeswa kwemweya, iyo inonyanya kukosha - muedzo wekupinda mukupokana. .

…kusawirirana kuramba kuramba kuzviisa pasi pePontiff yeRoma kana kudyidzana nenhengo dzeChechi dzinozviisa pasi pake. -Catechinsn yeChechi yeKatorike, kwete. 2089

Zvakare, iyi inyaya yekuzviisa pasi kune magisterium avo echokwadi - kwete chisungo chetsika chekubvumirana nemaonero avo nezvemitambo, zvematongerwo enyika, mamiriro ekunze, kupindira mune zvekurapa, kana mazano ekugadzirisa "kuchinja kwemamiriro ekunze".[9]cf. Kuvhiringidzika Kwemamiriro ekunze 

Handizivi kuti ndiri munhuwo zvake asina madhigirii ezvidzidzo zvebhaibheri nemazita. Kunyange zvakadaro, ndinoremerwa nebasa rehuapostora hwangu, uye nokuda kwekubhabhatidzwa kwangu, kutaura zvakajeka: Handizovi nechikamu mukumukira kunoramba chiremera chepamutemo chevafundisi vedu. Jesu haana kuvimbisa kuti Barque yaPetro yaizova kufamba zvakanaka; Haana kuvimbisa kuti vafundisi vedu vaizova vatsvene; Haana vimbiso yekuti Chechi yaizove isina chivi, kunyomba, uye kusuwa… Akangovimbisa kuti, kunyangwe zvese izvi, Aizova nesu kusvika kumagumo enguva,[10]cf. Mat. 28:20 uye kuti Mweya wechokwadi agotitungamirira muchokwadi chose.[11]cf. Johani 16:13 

Iari pana [Petro] paanovaka Chechi, uye kune waanopa makwai kufudza. Uye kunyange zvazvo achipa simba kuvaapositori vose, zvakadaro akavamba chigaro chimwe chete, nokudaro achisimbisa nechiremera Chake pachake mabviro nechiratidzo chehumwe hweMakereke... Chechi nechigaro chimwe… Kana murume akasabatirira pahumwe hwaPetro uhu, anofungidzira here kuti achine kutenda? Kana akasiya Sachigaro waPetro pakavakirwa Chechi, achine chivimbo chokuti ari muChechi here? - St. Cyprian, bhishopi weCarthage, "PaUbatana hweChechi yeKaturike", n. 4;  Kutenda kweMadzibaba Ekutanga, Vol. 1, mapeji 220-221

Panguva imwecheteyo, ini handiteveri Papa Francis per se, ndinotevera Jesu; Ini handisi mudzidzi wemunhu, asi waJesu Kristu. Asi kuva mudzidzi waJesu kuteerera inzwi rake rinotaura kuburikidza avo vakapiwa basa rokudzidzisa, kubhapatidza, uye kuita vadzidzi vamarudzi.[12]cf. Mat 28: 19-20 Funga zvakataurwa naJesu kuVaapostora Vake nevateveri vavo, uye kwauri neni:

Ani naani anokuteererai anonditeererawo. Uyo unokuramba iwe unondiramba ini; Uye ani naani anondiramba anoramba iye akandituma. (Ruka 10:16)

Nokudaro, vafudzi vedu, ivowo, vane musengwa wakakomba:

… Magisterium iyi haina kukunda Shoko raMwari, asi mushandi wayo. Inodzidzisa chete izvo zvakagamuchirwa pairi. Pakuraira kwaMwari uye nerubatsiro rweMweya Mutsvene, inoteerera izvi nekuzvipira, inoichengetedza nekuzvipira uye inoitsanangura yakatendeka. Zvese izvo zvinotsvaga zvekutenda sekuzarurirwa naMwari zvinotorwa kubva kune imwechete dhipoziti yekutenda. -Catechism yeChechi yeKaturike, 86

 
Kutenda muna Jesu - Kwete Munhu

Imwe yeanonyanya kuenderana "mazwi zvino" mukati meichi chiapostora chakatora mapontificates matatu kuteerera vafudzi vako, kunyanya kuizwi raKristu muVicar waKristu. Ndichisendeka padivi nhaurirano dzine gakava uye dzinokuvadza munzvimbo yose iyi iyo hofisi yevatapi venhau yeVatican haina kuita kugadzirisa, ndakanyora dzidziso dzakawanda dzehutongi naFrancis.[13]cf. Papa Francis On… Zvinoratidza kuti, pasinei hapo nenyongano yazvino, zvipikirwa zvePetrine zvaKristu zvakaramba zviri zvechokwadi—dzidziso dzeChechi yeKaturike hadzina kuchinja kusvikira kuzuva rino—JESU KRISTU AKAVIMBA.

Uye ini ndinofunga, chaizvo, kuti ichi ndicho chidiki icho vakatendeka vaigona kutarisira kubva kuHofisi yaPetro. Chikuru chingave chekuti vanapapa vanovawo vatsvene vakuru vanorarama maererano nedzidziso idzodzo seuchapupu hune simba, uye zvirokwazvo, izvi zvakaitika munhoroondo yedu yose. Asi Benedict XVI akanga akarurama kudzokorodza zvimwe zvetarisiro yenhema yavatendi yokuti shoko rose raitaura uye chiito chose chinoitwa napapa chaizova chisina kururama. 

Post-Pentekosti Peter… ndiPetro mumwe chete uyo, nekutya maJuda, akanyengera rusununguko rwake rwechiKristu (VaGaratia 2 11-14); pakarepo ndiye dombo uye chigumbuso. Uye hazvina kuve zvakadaro munhoroondo yese yeChechi kuti Pope, mutsivi waPetro, anga aripo panguva imwechete Petra uye SkandalonDombo raMwari chigumbuso here? —PAPA BENEDICT XIV, kubva Das neue Volk Gottes, p. 80ff

Kupera kwesvondo rino ndinokumbira kuti mubatane neni mukunamatira mabhishopu edu naBaba Vatsvene. Isa parutivi kunyomba kwese uye kutonga paunenge uchinamata, minamato yakaita sekuti, "Ndinonamata kuti Pope wedu amuke" kana "kuzunza mabhishopu edu". Asi, kumbira Ishe kuti vavape Hungwaru, dziviriro uye nenyasha dzekutitungamira maererano neKuda Kwake Kutsvene. Nenzira iyi, inokuchengetedza mukuzvininipisa, inorera rudo pakati pavo newe, uye inochengeta kubatana kweMuviri waKristu uyo ​​uri kurwiswa zvakanyanya naSatani - muvengi chaiye.

Uye ndapota ndinyengetererei…nokuti handigoni kuramba ndakanyarara ndichitarisana nekusaruramisira kuri kuparadza hutano, mararamiro, uye hukama hweboka raKristu; Ini handigone kumira nedoro apo vafudzi vedu vanotaura uye hapana zvavanoita sezvo makwai avo ari kuparadzwa nemapere. Ndinonamata kuti, kubva pachiteshi changu chidiki pa kutyorwa rusvingo rwenharirire, ndingangove mubatsiri kuChechi munguva ino yekunyepa nekunyepa, uye nekusimbisa—kwete kubvarura—pamachira ekubatana kwayo. Nokuti kune Chechi imwe chete. Pane Barque imwe chete. Uye kana akatora mvura, tinoitora pamwe chete. Kana akasangana nematombo ane matombo, tinoputsikirwa nechikepe tose. Kana tikapindirwa navatorwa namapere akapfeka matehwe emakwai, tinotambudzwa pamwe chete. Uye kana tiri mapofu, vatadzi, uye tisingazivi, zvino tinoramba tichibatsirana kuona, kutendeuka, uye kuuya kuchokwadi icho chinogona kutisunungura. Kunyangwe zvichidhura hupenyu hwedu.[14]cf. Kuverenga Mutengo 

Panguva imwecheteyo, kana Barque yaPetro yave kure negwara, tinofanira kutaura muchokwadi chese, kusatya, uye nerudo. Ndaizoshaya hanya nehana yangu here, “iye Mumiriri waKristu”,[15]CCC, n. 1778 Ndinenge ndichikutadzai, ndichitadza vafudzi vangu, uye ndichitadza Ishe wangu Jesu.

Mukati mehana yake munhu anoona mutemo waasina kuisa paari asi waanofanira kuteerera. Inzwi rayo, rinogara richimudana kuti ade uye aite zvakanaka uye adzivise zvakaipa, rinonzwika mumwoyo make panguva yakakodzera…. Nokuti munhu ane murayiro mumwoyo make wakanyorwa naMwari…. Hana yake ndiyo musimboti wemunhu uye nzvimbo yake tsvene. Ikoko ndiye oga naMwari ane inzwi rinonzwika mukatikati make.Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1776

Ko, ndava kuda kufadza vanhu here kana kuti kuna Mwari? Kana kuti ndiri kutsvaka kufadza vanhu here? Dai ndakanga ndichiri kuedza kufadza vanhu, ndingadai ndisiri muranda waKristu. ( VaGaratiya 1:10 )

 

Zvakafanana Kuverenga

Francis uye Chikepe Chikuru

Chishongo kune Impact

Muvengi Ari Mukati Masuwo

Vhura Tsamba kuMabhishopi eKatorike

Vafudzi Vanodiwa… Muri Kupi?

Mutsoka dzaSt

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 semuenzaniso. stjosephsparishgander.ca
2 Ona chirevo chazvino chinotsigira mibatanidzwa yevagari: euronews.com ; Papa anotendera zvinyorwa zvinotsigira masangano ehurumende: nemisikXNUMXo.com; maona Kutyoka Muviri
3 cf. George Weigel, firstthings.com
4 auroio.org
5 cf. pano, pano, pano, uye pano
6 Dr. Toby Rogers, PhD; onawo tobyrogers.substack.com; sciendirect.com
7 1) jekiseni rinofanirwa kuratidza kusapikisa kwetsika zvachose mukukura kwayo; 2) inofanira kuva nechokwadi mukushanda kwayo; 3) yaizofanira kuva yakachengeteka pasina kupokana; 4) paizofanira kunge pasina dzimwe sarudzo dzekuzvidzivirira uye nevamwe kubva kuhutachiona.
8 n. 188, v Vatican.va
9 cf. Kuvhiringidzika Kwemamiriro ekunze
10 cf. Mat. 28:20
11 cf. Johani 16:13
12 cf. Mat 28: 19-20
13 cf. Papa Francis On…
14 cf. Kuverenga Mutengo
15 CCC, n. 1778
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA, CHOKWADI CHAKAOMA uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .