Nguva idzi dzaAntikristu

 

Nyika pakusvika kwemireniyamu itsva,
izvo Kereke yose iri kugadzirira.
wakafanana nomunda wagadzirirwa kukohwa.
 

-ST. POPE JOHN PAUL II, World World Day, kumusha, Nyamavhuvhu 15, 1993

 

 

THE Nyika dzechiKatorike dzange dziine zhowe zhowe nguva pfupi yadarika nekuburitswa kwetsamba yakanyorwa naPope Emeritus Benedict XVI inotaura kuti. ari Anopesana naKristu mupenyu. Tsamba yacho yakatumirwa muna 2015 kuna Vladimir Palko, mumwe mukuru wehurumende yeBratislava akarega basa akararama munguva yeHondo Yemashoko. The late papa akanyora kuti:

Tinoona kukura kuri kuita simba raAntikristu, uye tinogona kungonamata kuti Jehovha atipe vafudzi vakasimba vachadzivirira kereke yake munguva ino yekushaiwa kubva pasimba rezvakaipa. —PAPA EMERITUS BENEDICT XVI, The American ConservativeJanuary 10th, 2023[1]Wekutanga wechiGerman anoti: “Man sieht, wie die Macht des Antichrist sich ausbreitet, und kann nur beten, dass der Herr uns kraftvolle Hirten schenkt, die seine Kirche in dieser Stunde der Not gegen die Macht des Bösen verteidigen.”

Iyi yakanga isiri nguva yokutanga, zvisinei, apo Benedict akanga amutsa inodokuva nhau isingatenderwi pakati pavazivi veKaturike. Muvhoriyamu yechipiri yebhuku rehupenyu raPeter Seewald, papa akasiya basa akange anyanya kujekesa: 

…kutyisidzira chaiko kuchechi, uye saizvozvowo kuvapapa… [kunobva] kudzvinyirirwa kwepasi rose kwedzidziso dzinoita sokuti dzevanhu. Kuzvipikisa kunoreva kusabatanidzwa kubva mukubvumirana kwemagariro evanhu. Makore zana apfuura munhu upi noupi aizokuwana kusina mufungo kutaura nezveroorano youngochani. Nhasi munhu upi noupi anoipikisa anodzingwa munzanga. Zvimwe chetezvo pakubvisa pamuviri nekusika vanhu murabhoritari. Nzanga yemazuva ano iri kuumba chitendero chinopesana nechiKristu uye ichichipikisa chinorangwa nokudzingwa munzanga. Zvingori muropa kutya simba remweya iri raAntikristu uye zvinotoda rubatsiro kubva kuminamato yedhiocese yese uye nekereke yenyika kuti zvirambe. -Benedict XVI: Hupenyu Vhoriyamu Yechipiri: Purofesa uye Mutungamiriri kuna Papa naPapa Emeritus 1966-The Present, p. 666; Bloomsbury Publishing - Kindle Edition

Ndima iyi ichangobva kuitika iri papeji 666. 

 

VanaPope Venguva Yapfuura

Akanga asiri papa wekutanga kutaura kuti Antikristu Aizoita vari kushanda munguva dzavo - asi Benedict anotaura sechinhu chaicho. Chokwadi, chero muKatorike akasvinura kure anofanira kuziva kuti, zvirinani, iyo mweya waantikristu yapinda mubudiriro yedu. 

Ani naani anoramba Baba noMwanakomana, ndiye munhu anopesana naKristu… mweya wose usingapupuri Jesu hauzi waMwari. Uyu ndiwo mweya waantikristu uyo, sezvamakanzwa, kuti unouya, asi chokwadi watova munyika. ( 1 Johani 2:22; 1 Johani 4:3 )

Kungava kusaona zviri mberi kungotaura izvi sokungoramba kuvapo kwenhoroondo kwaKristu. Asi, mweya waantikristu ndiko kuramba chokwadi chakaziviswa uye chetsika - nekuti Jesu akati, "Ndini chokwadi." [2]cf. Johani 14:6

Nepo kune, kutaura chokwadi, vanopesana naKristu vazhinji munhoroondo yese,[3]“Kana toreva nezvemunhu anopesana naKristu, taona kuti muTestamende Itsva, anogara achitora mitsara yenhoroondo yemazuva ano. Haagone kuganhurirwa kune chero munhu mumwe chete. Mumwe chete uye anopfeka masiki akawanda muchizvarwa chega chega. " (Cardinal Ratzinger [POPE BENEDICT XVI], Dogmatic Theology, Eschatology 9, Johann Auer naJoseph Ratzinger, 1988, p. 199-200) Sacred Tradition inotsigira kuti pachava ne mumwe munhu kusvika pakuguma kwenguva[4]kana kuti, kuguma kwenguva; maona Makore Ane Chiuru uyo anozivikanwa se“munhu asina murairo”, “mwanakomana wokurashika”, “munhu wechivi”, “chikara”, kana kuti Anopesana naKristu. 

...kuti Antikristu munhu mumwechete, kwete simba - kwete mweya wetsika, kana hurongwa hwezvematongerwo enyika, kwete dzinza, kana kutsivana kwevatongi - yaive tsika yepasi rose yeChechi yekutanga. —St. John Henry Newman, "Nguva dzaAntikristu", Chidzidzo 1

Kare Vatican II isati yasvika uye kuputika kwechimanjemanje kwakazoparadza chiKristudhomu kuMadokero, Holy Pontiffs vainyatsoziva kuti chimwe chinhu cheapocalyptic chatanga kufukidza nyika - zvakanyanya, zvekuti ivo vaive kunonoka kuitumidza:

Ndiani angakundikana kuona kuti nzanga iri panguva ino, kupfuura muzera ripi neripi rakapfuura, iri kutambura nehosha yakaipa uye yakadzika midzi iyo, inokura zuva nezuva uye ichidya mukati mayo, iri kuikwevera kuruparadziko? Munonzwisisa, Hama dzinoremekedzwa, kuti chirwere ichi chii—kutsauka kubva kuna Mwari… Kana zvese izvi zvichionekwa pane chikonzero chakanaka chekutya kuti kushata kukuru uku kungava sekufanoravira, uye pamwe kutanga kwehuipi hwakachengeterwa vanhu. mazuva ekupedzisira; uye kuti munyika matova ne“Mwanakomana wokuparadzwa” anotaurwa nezvake nomuapostora. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Vaizomutsiva vaizoenderera mberi chete nedingindira iroro.[5]“Dzimwe nguva ndinoverenga ndima yeEvhangeri yenguva dzekupedzisira uye ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvekuguma uku zviri kubuda.” (POPE PAUL VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Reference (7), p. ix; cf. Sei vasiri Mapapa Kushevedzera Benedict XV, achibvuma kuti zvichida hapana chimwe chizvarwa chakanyorwa chakafanana neruchiva rwedu rweropa, chingadai chakanyora izvi nezuro:

Nokuti chii chaigona kudzivisa mweya waBabawo zvavo vose kutambudzwa zvikuru nechitarisiko chinoratidzwa neEurope, aiwa, nenyika yose, zvichida chiono chinosuruvarisa uye chinosuruvarisa zvikurusa icho chine chinyorwa chipi nechipi. Zvirokwazvo mazuva iwayo aizoita seasvika kwatiri sezvakafanotaurwa naKristu Ishe wedu: “Muchanzwa zvehondo nerunyerekupe rwehondo; nekuti rudzi ruchamukira rudzi, neushe huchamukira ushe. (Matt. xxiv, 6, 7). -Ad Beatissimi Apostolorum, November 1, 1914; www.haav.va

Pius XI, semutangiri wake, akafonera Antikristu:

…kodzero dzose dzevanhu nedzeumwari dzinovhiringidzwa… vanhu vose vechiKristu, vakaora mwoyo zvinosiririsa uye vakavhiringidzika, vanogara vari munjodzi yokuwa pakutenda, kana kutambura rufu rune utsinye. Zvinhu izvi muchokwadi zvinosiririsa zvekuti ungati zviitiko zvakadaro zvinofanofananidzira uye zvinoratidzira “kutanga kwemarwadzo,” kureva vaya vachaunzwa nemunhu wechivi. "Ndiani akasimudzirwa pamusoro pezvose zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa" (2 VaTesaronika ii, 4). ( 2 VaT. 2:4 ). -Miserentissimus Redemptor, Encyclical Tsamba yekudzosera kune iyo Tsvene Moyo, Chivabvu 8, 1928; www.haav.va

St. John Paul II, achiri kadhinari, akarongawo "kurwisana kwekupedzisira" naAntikristu seanosimudzira. kodzero Dzevanhu. Akazivisa (saDhikoni Keith Fournier, aivepo, akazvinzwa):

Parizvino tatarisana nekukonana kwekupedzisira pakati peChechi neanopesana nekereke, pakati peEvhangeri neanopesana nevhangeri, pakati paKristu naantikristu. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hweKutonga kwaMwari; imuedzo uyo Chechi yose, uye Chechi yePoland kunyanya, inofanira kutora. Iko kuyedzwa kwete chete nyika yedu neChechi, asi neimwe nzira kuyedzwa makore zviuru zviviri zvetsika uye budiriro yechiKristu, nezvose zvazvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. — Cardinal Karol Wojtyla ( JOHN PAUL II ), paEucharistic Congress, Philadelphia, PA nokuda kwemhemberero yemakore maviri okusaina Declaration of Independence, August 13, 1976; cf. Catholic Online

Zvirokwazvo, tangopfuura neimwe yekuedza kwepasirese kunotyisa pamusoro pekodzero dzevanhu munhoroondo yerudzi rwevanhu nemirairo isingangotadziri kufamba, kushamwaridzana kwemahara mudzimba dzedu, uye kunyangwe kugona kugamuchira masakaramende, asi jekiseni rekumanikidza huwandu hwevanhu vane kuyedza mRNA gene therapies[6]cf. Kwete Kusungirwa Kwetsika uye Tsamba yakavhurika kumaBhishopi (mukuchinjana nedonhwe rerusununguko kana kuchengetedza basa). Vazhinji vedu takatarisa tichitya sezvo zvese “zvinokonzeresa chiremera chemunhu” zvakava pachena:

Tsvagiridzo kana kuedza pamunhu hazvigone zviito zviri pamutemo izvo pachazvo zvinopesana nechiremera chevanhu uye nemutemo wehunhu. Mvumo inobvira yevaridzi haikodzeri zviito zvakadaro. - Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2295

Mweya weNazi Germany, inova zvakare mweya waantikristu, haana kufa; Iri mhenyu chaizvo nhasi, sezvazviri, munhoroondo yekuvandudzwa kweiyo inozivikanwa nhasi se "Big Pharma" (ona Yedu 1942 uye kunyanya Denda reKudzora).

…muna Kurume 1946 [Fr. Michael] Höck musungwa biyake muDachau aizova bhishopi anotevera weMunich Johannes Neuhäusler, akabudisa zvinyorwa zvakawanda zvokurwiswa kwevaNazi kwechiKaturike uye kuramba kwechechi. Musoro wacho waive Kreuz und Hakenkreuz (Muchinjikwa uye Swastika). Mariri, akatsanangura matanho akasiana-siana akatorwa okuparadza kutenda kweKaturike. Akazvironga sa: ‘Kurwisa vapapa, kudenha mabhishopi, kudenha vafundisi vose, kudenha murairidzo worudzidziso, kudenha minyengetero nokurovererwa muzvikoro, denho pamapoka ose eKaturike, ganhuriro paminamato yechechi, ganhuriro pamabasa oufundisi. hanya, zvirambidzo pamirayiro yorudzidziso rwechiKaturike, kuratidzirwa kwakashata nokurevererwa kwenhema, diatribes mukurwisana nechiKristu, kwaziwai kuna Mwari wekare.' Akatsanangura mamwe matanho akatorwa mukurwisana nechechi muhondo yekuiparadza se‘hasha dzaAntikristu pavatsvene. Hasha dzaAntikristu pamusoro pe“upenyu husina maturo”. Hasha dzaAntikristu pamusoro pechiJudha'. -Benedict XVI: A Hupenyu Vhoriyamu Yokutanga, pp. 194-195, Bloomsbury Publishing – Kindle Edition

Tora kubva pamuromo waAldous Huxley, sezviri pachena a Freemason uye munyori we Nyika Itsva Yakashinga:

Pachava, muchizvarwa chinotevera kana zvakadaro, nzira yemishonga yekuita kuti vanhu vade huranda hwavo, uye kubudisa udzvinyiriri pasina misodzi, sokunge zvakadaro, kubudisa rudzi rwemusasa wevasungwa usingarwadzi wenzanga yose, kuitira kuti vanhu vagove vane rusununguko rwakatorerwa kwavari, asi vanozonakidzwa narwo, nekuti vanozotsauswa kubva kune chero chishuwo chekupandukira nepropaganda kana kuchenesa pfungwa, kana kugeza pfungwa kunowedzerwa nemishonga yemishonga. Uye izvi zvinoratidzika kunge chimurenga chekupedzisira. -kutaura kuTavistock Group, California Medical School, 1961 (vamwe vanoti kutaura kwa1962 muBerkely, asi kutaura pachako hakuna kupokana)

 

Kuchinja Kwekupedzisira: Anopesana naKristu Munguva Yedu

Zvinofadza kuti vabereki vemunguva yemberi papa, Joseph Ratzinger, vakanga vamupa kopi ye Ishe wenyika  - "Lord of the World" - bhuku reapocalyptic rakanyorwa nemunyori weChirungu uye mupristi Robert Hugh Benson. 'Ichi chiratidzo cheAntikristu wemazuva ano, anova mutongi wenyika pasi pekufambira mberi uye vanhu,' anonyora Seewald. Asi…

Kufambira mberi kwesainzi kwakanyanya, kushamisika kwehunyanzvi mabasa uye kukura kunoshamisa kweupfumi, kunze kwekunge kuchiperekedzwa nehunhu hwechokwadi hwehukama uye hwemagariro, mukufamba kwenguva zvinopesana nemunhu. —POPE BENEDICT XVI, Hurukuro kuFAO paKupemberera Kwemakore makumi maviri neshanu kweKutanga kwayo, Mbudzi, 25, 16, n. 1970

Seewald anoenderera mberi achiti, 'Mushure mokubviswa kwechiKristu, kumanikidzirwa kuwirirana uye kugadzwa kwechitendero chitsva chevanhu, anokudzwa saMwari mutsva.'[7]Benedict XVI: Hupenyu Vhoriyamu Yokutanga (p. 184-185). Bloomsbury Publishing - Kindle Edition

Isu tiri kurarama icho chokwadi nhasi nenzira yakadzama uye inokatyamadza, ndosaka Pope Francis mune imwe yemba yake yemangwanani vakakurudzira kuti vakatendeka vaverenge. Ishe weNyika. Zvinenge “sechiporofita, sokunge [Benson] aifungidzira zvaizoitika,” Francis akanyevera kudaro.[8]Homily, November 18, 2013; XNUMX [Hongu, zvinofanirwa kutaurwa kuti vazhinji vevakatendeka vari kuvhiringidzika, saka, sei Pope Francis vakakanda tsigiro yavo yezvematongerwo enyika kuseri kweUnited Nations yese uye kunyange Big Pharma ajenda. Kuvhiringidzika, kana zvakanzi naSr. Lucia “diabolical disorientation,” iri pamwoyo peizvi shanduko yenyika.]

Somuenzaniso, institutionalized euthanasia chiitiko chakakosha mubhuku raBenson - chimwe chinhu icho muna 1907, payakabudiswa, chakanga chisingafungiki. Ndizvo zvakanga zvakaitawo pfungwa yetsika “inofambira mberi” zvachose pasina Mwari.

… Kuyananiswa kwenyika pane chimwe chisiri icho cheChokwadi Chamwari… pakave nekuvapo kwehumwe hwakasiyana nechinhu chipi zvacho chinozivikanwa munhoroondo. Uku kwaive kwakanyanya kuuraya kubva pachokwadi chekuti ine zvinhu zvakawanda kwazvo zvezvinhu zvisingarambike. Hondo, sezviri pachena, yakanga yatsakatika, uye chisiri chiKristu chakange chazviita; mubatanidzwa waionekwa wave nani pane kusabatana, uye chidzidzo chakange chadzidzwa kunze kweChechi… Ushamwari hwakatora nzvimbo yerudo, kugutsikana nzvimbo yetariro, neruzivo nzvimbo yekutenda. -Ishe weNyika, Robert Hugh Benson, 1907, peji. 120

Izvi ndizvo chaizvo zvinotariswa neUnited Nations nemasangano ayo, akadai seWorld Economic Forum (WEF),: nyika ine vanhu zvakakwana isina Utatu Hutsvene. Zvechokwadi, Fourth Industrial Revolution, inova sangano re transhumanist, rakagadzirirwa kutiita savamwari nekusanganisa yedu yebhayoloji, yedhijitari uye yemuviri kuzivikanwa kuita imwe. Izvi hazvisi kuuya - zviri kuitika.

Iko kusanganiswa kweiyi tekinoroji uye kudyidzana kwavo mhiri zvemuviri, zvedhijitari uye zvipenyu zvipenyu zvinoita yechina maindasitiri chimurenga chakasiyana chaizvo nemabhindauko apfuura. —Prof. Klaus Schwab, muvambi weWorld Economic Forum, "The Fourth Industrial Revolution", p. 12

Muzvinafundo Yuval Noah Harari, chipangamazano mukuru weSchwab neWEF, vanoti chiKristu chinongova ngano uye kuti Homo sapiens i "rudzi rwepashure pechokwadi."[9]cf. livel-net.com 

Nerubatsiro rweruzivo rwechizvino-zvino, mukati memazana mashoma emakore kana kunyange makumi emakore, Sapiens vachazvisimudzira ivo pachavo kuva vanhu vakasiyana zvachose, vachinakidzwa nehunhu uye kugona. - Kubva Sapiens: Nhoroondo Pfupi Yevanhu (2015); cf. lifesitenews.com

Izvi ndizvo chaizvo zvakataurwa naSt. Paul kuti Antikristu aizozvikudza:

… Mwanakomana wekuparadzwa, anopikisa nekuzvikwidziridza kurwisa kwese kunonzi mwari kana chinhu chinonamatwa, zvekuti anotora chigaro chake mutemberi yaMwari, achizviti ndiMwari. (2 VaTesaronika 2: 3-4)

Asi zvisati zvaitika, zvakakosha kuti ivhu rigadziriswe - izvo zana remakore rapfuura rakaita mumapadza. Mushure meHondo dzeNyika mbiri, uye zvino pamucheto wechitatu; mushure mekupararira kwe "zvikanganiso zveRussia" uye kuputika kweMarxist ideology yakaburitsa dzidziso yedzinza yakaoma, transgenderism, ngochani "wanano" uye "vaxxed vs. the unvaxxed” dichotomy, zviri pachena antichrist zvinangwa zveIlluminati/Freemasons zvakawanikwa. Chinangwa chavo, akanyora Gerald B. Winrod…

… Yagara iri yekumutsa kukakavara kubva kune zvakavanzika zvinyorwa uye inokonzera ruvengo mukirasi.[10]cf. Iwo Masasa Maviri Iri ndiro zano rakashandiswa mukuunza rufu rwaKristu: mweya wemhomho wakasikwa. Mutemo mumwechetewo unotsanangurwa muna Mabasa 14:2. "Asi maJuda vasingatendi vakamutsa maHedeni uye vakasvibisa pfungwa dzavo kuhama." -Adam Weishaupt, Dhiyabhorosi Wemunhu, p. 43, c. 1935; cf. Mhomho Inokura uye Vatorwa paGates

Saka zvakare, iyo Yechina Industrial Revolution kana "Great Reset" inogoneka chete kana iwe paradza zviripo kuitira "kuvaka zvakare zviri nani." "Gasi-mwenje" - kunyengedza (mumwe munhu) achishandisa nzira dzepfungwa kubvunza huchenjeri hwavo kana masimba ekufunga - ndezvavo. modus operandi. [11]“… mweya wechimurenga uyo wagara uchinetsa nyika dzepasirese… havako vashoma vakazadzwa netsika dzakaipa uye vane shungu dzekuchinja shanduko, chinangwa chavo chikuru ndechekumutsa nyonganyonga uye kukurudzira vamwe vavo kuita zviito zvouipi. mhirizhonga.” —POPE LEO XIII, Tsamba yeEncyclical Rerum Novarum,n. 1, 38; v Vatican.va 

Illuminism ine chinangwa chayo chikuru kuwedzera kusagadzikana kwevanhu senzira yekuparadza zvese zviripo, saka nekugadzirira kwenguva refu, nzira inogona kugadzirwa kuti masimba ari kuseri kwezviitiko amise hurongwa hwavo hwekupedzisira hwehurumende yepasirese… -Ibid. p. 50

Ndizvo chaizvo izvo St. Cyril weJerusarema akafanoona makore 1700 apfuura:

Ruvengo rwehama runopa nzvimbo inotevera kwaAntikristu; nekuti dhiabhorosi unofanogadzirira kupesana pakati pevanhu, kuti iye unouya agogamuchirwa navo. —Chiremba weChechi, (c. 315-386) Catechetical Lectures, Lecture XV, n.9

Itsika [yaSatani] kutiparadzanisa uye kutiparadzanisa, kutibvisa zvishoma nezvishoma padombo redu resimba. Uye kana kuchava nokutambudzwa, zvimwe kuchadaro ipapo; zvino, zvichida, apo isu tose tiri mumativi ose echiKristudhomu takaparadzana kwazvo, uye takaderedzwa kwazvo, takazara kwazvo nokukamukana, tiri pedyo zvikuru nenhema. Kana tazviwisira panyika uye tichivimba nedziviriro pairi, uye tikasiya rusununguko rwedu nesimba redu, ipapo [Anopesana naKristu] achaputika pamusoro pedu nehasha sekuda kwaanobvumirwa naMwari.—St. John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu

Kwakadaro pachena vavariro yeava mabhanga ane simba epasirese, “philanthropists” nezvidhori zvavo, zvino zviri pachena mukuona, munzvimbo dzepamusoro-soro dzezvematongerwo enyika, utano, dzidzo, uye nzanga. 

… Vanhu vashoma vanoziva kudzika kwemidzi yeboka iri. Freemasonry ingangodaro isimba guru renyika rakarongeka pasi pano nhasi uye hondo dzakanangana nezvinhu zvaMwari zuva nezuva. Isimba rinodzora mupasi rose, rinoshanda kusingaonekwi mumabhengi nezvematongerwo enyika, uye rakanyatsopinda muzvitendero zvese. Masonry iboka repachivande repasi rose rinokanganisa simba reChechi yeKaturike ine ajenda yakavanzika pamatanho epamusoro ekuparadza upapa. —Ted Flynn, Tariro Yevakaipa: Iyo Master Tonga Kutonga Nyika, p. 154

Pane imwe nguva iyo misiyano pakati pezvinonzi "kuruboshwe" uye "kurudyi" dzaive nyaya diki dzematongero ehupfumi, hutano hwehutano, mari, nezvimwe zvakadaro. Hazvina kudaro nhasi. Nepo vezvenhau vakashatiswa chaizvo nhasi vachiedza kupenda izvo zvinonzi "bapiro rekurudyi" sevanonyanyisa - uye panogara paine kunyanyisa kumativi ese - zvinogona kutaurwa nhasi kuti mapato ezvematongerwo enyika akasiya atova ruoko rwechokwadi rwemweya weantikristu. . Nekuti kubva “kuruboshwe” uko kune njodzi uye Chechi-dzidziso dzakashorwa dzeMarxism, Socialism, uye Communism dziri kubereka chizvarwa chitsva chine utsinye. Vanotenda kuti kuwana kubvisa pamuviri, kuvhiyiwa "kusimbisa murume kana mukadzi" kuti vacheke nhengo dzepabonde dzevana, kubviswa kwemapurisa, kubviswa kwemiganhu, kuparara kwemidziyo yemunhu, kuparadzwa kwe "capitalism", kutsanangurwa patsva kwewanano, kuderedzwa kwehuwandu hwevanhu, uye ruzhinji rwemamwe maamoral agenda… ndidzo “kodzero” dzavo. Aiwa, hatisisiri kurarama munyika ye“kurudyi vs. kuruboshwe” asi zvechokwadi zvakanaka vs zvakaipa - uye izvo zvinodarika mativi ese ezvematongerwo enyika. Uyezve, "vakanaka" vari kungova vashoma ikozvino.[12]cf. Yakwana Mweya Yakanaka

Nokudaro, chimiro chechiKomonisiti chinokunda vazhinji venhengo dzine pfungwa dziri nani dzenzanga. Ava vanozove vaapositori vesangano pakati pevadiki vakangwara vachiri vakura kuti vaone kukanganisa kwemukati mehurongwa. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris, N. 15

Ndakayambira pamusoro peizvi makore apfuura - kuti a Kubvisa Kwakakura haina kusiiwa kwete chete nekunyarara kweChechi kwehunhu nehuvhangeri, kunyanya munharaunda, asi 'ne kurwiswa kwemashoko anoparadzirwa uko kunonangidzira kugutsikana kwako, panzvimbo paMwari.'[13]cf. Kubvisa Kwakakura Takabereka zvizvarwa zvino izvo kwete kungoramba chiKatorike, asi vari kuzadza mwoyo yavo nechisimba uye chisingadi Mwari "varaidzo", yakaoma-core zvinonyadzisira, corrosive social-media, maawa ekutamba, uye narcissistic uye mimhanzi yeruchiva. Chikafu chinodya chikafu.[14]cf. Icho chitsva Chihedheni - Chikamu I Saka nekudaro, zviri kusiya zvizvarwa X, Y, uye Z zvichishuvira chimwe chinhu chakadzama, chimwe chinhu chikuru… mumwe munhu zvechokwadi "vane zvipo" vanogona kusimuka pamusoro pevezvematongerwo enyika vane hukama, stereotypical (uye hupirisita huzere nezvinonyadzisa), uye kutungamira nguva dzedu. Mazuva asvika ekubuda kwaAntikristu - kupihwa seti chaiyo yematambudziko kuti "agadzirise."

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji. Kutambudzwa uko kunoenderana nekufambira kwake pasi pano kuchaburitsa "chakavanzika chekusarurama" muchimiro chekunyengera kwechitendero kunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweyeAnopesana naKristu, pseudo-messianism uyo munhu anozvikudza iye pachinzvimbo chaMwari naMesiya wake akauya munyama. —Cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 675-676

Anopesana naKristu anonyengedza vanhu vazhinji nekuti anozotorwa semubatsiri ane hunhu hunonakidza, anotsigira zvinomera, pacifism, kodzero dzevanhu uye kuchengetedza zvakatipoteredza.  —Cardinal Biffi, Nguva dzeLondon, Chishanu, Kurume 10, 2000, achireva mufananidzo weAnopesana naKristu mubhuku raVladimir Soloviev, Hondo, Kufambira Mberi uye Kupera kweNhoroondo 

Mumwe anogona kuenderera mberi ne "zviratidzo zvenguva" zvakajeka zveizvo Benedict anodana "kuwedzera" simba reAntikristu - kubva pakusimuka kweantichurch yechokwadi kubva mukati meChechi pachayo;[15]cf. Chikepe Chidema kusvika pedyo nedhijitari ID uye cashless system;[16]cf. Iyo Yekupedzisira Revolution kusvika pakutonga kwakakwana pamusoro perusununguko rwekufamba uye kutaura uye kunyange hutano hwemunhu kuburikidza ne "mapasipoti ekudzivirira";[17]cf. Dzora! Dzora! uye Kukuru Kukurira uye kuti takangove sei kure nemasendimita kubva pane mukana weiyo chaiyo "chiratidzo chechikara" - iyo yega nzira, muhurongwa hwakadaro,[18]semuenzaniso. livel-net.com kuburikidza nayo munhu achakwanisa "kutenga kana kutengesa."[19]Zvak. 13: 17; cf. Iyo Yekupedzisira Revolution Chokwadi idutu rakakwana - iro Dutu Guru.

Asi chii chiri mushonga waMwari kune speter yaAntikristu mumazuva edu? Ndeipi “mhinduro” yaIshe kuchengetedza vanhu Vake, Barque yeChechi Yake, kuburikidza nemvura ine mafungu iri mberi? Izvo, mukufungisisa kunotevera ...

 

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Wekutanga wechiGerman anoti: “Man sieht, wie die Macht des Antichrist sich ausbreitet, und kann nur beten, dass der Herr uns kraftvolle Hirten schenkt, die seine Kirche in dieser Stunde der Not gegen die Macht des Bösen verteidigen.”
2 cf. Johani 14:6
3 “Kana toreva nezvemunhu anopesana naKristu, taona kuti muTestamende Itsva, anogara achitora mitsara yenhoroondo yemazuva ano. Haagone kuganhurirwa kune chero munhu mumwe chete. Mumwe chete uye anopfeka masiki akawanda muchizvarwa chega chega. " (Cardinal Ratzinger [POPE BENEDICT XVI], Dogmatic Theology, Eschatology 9, Johann Auer naJoseph Ratzinger, 1988, p. 199-200)
4 kana kuti, kuguma kwenguva; maona Makore Ane Chiuru
5 “Dzimwe nguva ndinoverenga ndima yeEvhangeri yenguva dzekupedzisira uye ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvekuguma uku zviri kubuda.” (POPE PAUL VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Reference (7), p. ix; cf. Sei vasiri Mapapa Kushevedzera
6 cf. Kwete Kusungirwa Kwetsika uye Tsamba yakavhurika kumaBhishopi
7 Benedict XVI: Hupenyu Vhoriyamu Yokutanga (p. 184-185). Bloomsbury Publishing - Kindle Edition
8 Homily, November 18, 2013; XNUMX
9 cf. livel-net.com
10 cf. Iwo Masasa Maviri
11 “… mweya wechimurenga uyo wagara uchinetsa nyika dzepasirese… havako vashoma vakazadzwa netsika dzakaipa uye vane shungu dzekuchinja shanduko, chinangwa chavo chikuru ndechekumutsa nyonganyonga uye kukurudzira vamwe vavo kuita zviito zvouipi. mhirizhonga.” —POPE LEO XIII, Tsamba yeEncyclical Rerum Novarum,n. 1, 38; v Vatican.va
12 cf. Yakwana Mweya Yakanaka
13 cf. Kubvisa Kwakakura
14 cf. Icho chitsva Chihedheni - Chikamu I
15 cf. Chikepe Chidema
16 cf. Iyo Yekupedzisira Revolution
17 cf. Dzora! Dzora! uye Kukuru Kukurira
18 semuenzaniso. livel-net.com
19 Zvak. 13: 17; cf. Iyo Yekupedzisira Revolution
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , .