Uyu Muedzo

 

NDAKAMUKA kumusoro mangwanani ano nemashoko aya akarovererwa mupfungwa dzangu: Uyu Muedzo. Uyezve, chimwe chinhu chakadai chakatevera…

 

KUEDZA

Kana warasikirwa nerunyararo pane chero chinhu chiri kuitika muChechi nhasi, urikukundikana bvunzo…

O rugare rupi rwatinowanzorasikirwa narwo, O marwadzo asingadiwi atinotakura, zvese nekuti hatitakure, zvese kuna Mwari mumunamato. - Joseph Scriven anobva muRwiyo "Shamwari Yatinayo Muna Jesu"

Musambozvidya moyo zvachose, asi pazvinhu zvese, nemunyengetero uye nemukumbiro, pamwe nekutenda, itai zvikumbiro zvenyu kuna Mwari. (VaFiripi 4: 6)

Kana uchiti Pope Francis varikuparadza Chechi, uri kutadza bvunzo…

Ndinoti kwauri, ndiwe Petro, uye pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu… (Mat 16:18)

Kana uchiti Amazonia Synod ichaparadza Chechi, uri kutadza bvunzo…

Ini ndichavaka kereke yangu, uye magedhi enyika yepasi haangaikunde. (Mat. 16:18)

Kana iwe ukati Papa Francis imuKomonisiti, Freemason, kana kudyara kwakaipa uye vari kuedza nemaune kukanganisa Kereke, uri kutadza bvunzo…

Anova nemhosva: ye kukurumidza kutonga uyo, kunyangwe zvinyoronyoro, anotora seyechokwadi, pasina hwaro hwakakwana, mhosva yetsika yemuvakidzani… we calumny uyo, nekutaura kunopesana nechokwadi, anokuvadza mukurumbira wevamwe uye anopa mukana wekutongwa kwenhema pamusoro pavo. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2477

Kana ukazivisa kuti Papa Francis munyengeri, uri kukundikana bvunzo…

Kwete. Uyu Pope ndiye wechokwadi, ndiko kuti, zvine mutsindo mune dzidziso nenzira yechiKatorike. Asi ibasa rake kuunza Chechi pamwechete muchokwadi, uye zvinogona kuva nenjodzi kana akawira mumuedzo wekurova musasa uyo unozvirumbidza nekufambira mberi, uchipesana neChechi yese… -Cardinal Gerhard Müller, "Als hätte Gott selbst gesprochen", Der SpiegelKukadzi 16, 2019, peji. 50

Kana uchiti uri kuzorwa naPapa, uri kutadza bvunzo…

Chokwadi ndechekuti Chechi inomiririrwa pasi pano neMumiriri waKristu, ndiko kuti napapa. Uye wese anopesana napapa ari, ipso facto, kunze kweChechi. --Cardinal Robert Sarah, Corriere della SeraGumiguru 7th, 2019; americamagazine.org

Kana murume akasabatirira pahumwe hwaPeter, anofunga here kuti achakabata kutenda? Kana iye achisiya Sachigaro waPeter pakavakirwa Chechi, achine chivimbo here chekuti ari muChechi? - St. Cyprian, bhishopi weCarthage, "PaUbatana hweChechi yeKaturike", n. 4;  Kutenda kweMadzibaba Ekutanga, Vol. 1, mapeji 220-221

Kana uchiti iwe unogona kutevera "Chechi yechokwadi" asi uchiramba kushanda kweiye aripo iye zvino wepapa hofisi, urikukundikana bvunzo ...

… Hapana anogona kuzvipembedza, achiti: 'Handipandukire Chechi inoera, asi chete zvivi zvevafundisi vakaipa.' Akadaro murume, achisimudzira pfungwa yake kupokana nemutungamiriri wake uye akapofumadzwa nekuzvida, haaone chokwadi, kunyangwe hazvo achinyatsochiona zvakakwana, asi achinyepedzera kusadaro, kuitira kuuraya kuruma kwehana. Nekuti anoona izvo, muchokwadi, ari kutambudza Ropa, uye kwete vashandi Varo. Kutukwa kunoitwa Kwandiri, sekuremekedzwa kwanga kuri Kwangu. ” Akasiya ani kiyi dzeRopa iri? Kumupostora anokudzwa Petro, uye kune vese vateveri vake varipo kana vachazovapo kusvika paZuva reKutongwa, vese vane simba rakaenzana naPeter, risingaderedzwe nekukanganisa kwavo. —St. Catherine weSiena, kubva ku Bhuku reDzidziso

Ivo, nokudaro, vanofamba munzira yekukanganisa kune njodzi avo vanotenda kuti vanokwanisa kugamuchira Kristu seMusoro weChechi, vasinganamatire vakatendeka kuMumiriri Wake pasi pano. -PAPA PIUS XII, Mystici Corporis Christi (PaMystical Body waKristu), Chikumi 29, 1943; n. 41; v Vatican.va

Kana iwe ukati Benedict XVI ndiye "chaiye" papa, urikukundikana bvunzo…

Iko hakuna zvachose kusahadzika maererano nezvechokwadi chekurega kwangu basa kubva kuhushumiri hwePetrine. Mamiriro chete ehusimbe hwekurega kwangu ndeye rusununguko ruzere rwechisarudzo changu. Fungidziro maererano nekushanda kwayo ndeyenhando… [Rangu] basa rekupedzisira uye rekupedzisira [ndere] kutsigira [Papa Francis] kuva mupapa nemunamato. —PAPA EMERITUS BENEDICT XVI, Vatican City, Kukadzi 26, 2014; Zenit.org

Kana iwe ukazivisa kuti Benedict ndiye akabatwa ne "blackmail nekurangana," uri kukundikana bvunzo…

Izvo zvese hazvina maturo zvakakwana. Kwete, inyaya yakatwasuka-mberi ... hapana akamboedza kundinyengerera. Dai izvo zvakaedzwa ini ndingadai ndisina kuenda sezvo iwe usingabvumidzwe kuenda nekuti iwe uri pasi pekumanikidzwa. Haisi futi nyaya yekuti ndingadai ndakachinjisa kana chero. Pane kudaro, iyo nguva yaive-yekutenda Mwari-pfungwa yekukunda matambudziko uye mweya werunyararo. Manzwiro ayo munhu anogona kunyatso kupfuudza matinji kune mumwe munhu anotevera. -Benedict XVI, Testamende Yekupedzisira Mumashoko Ake, naPeter Seewald; p. 24 (Bloomsbury Kudhinda)

Kana iwe ukataura izvozvo Benedict XVI chete zvishoma wakasiya basa rePetrine kuti ubatisise maKiyi ehumambo, uri kukundikana bvunzo…

Ini handisisina simba rehofisi yekutonga kweChechi, asi mushumiro yemunamato ndinogara, sekutaura, mukamuri raSanta Peter. - BENEDICT XVI, Kukadzi 27, 2013; v Vatican.va 

Kana iwe ukazivisa kuti Pope Francis vari kuedza nemaune kutsausa vakatendeka kuti vachinje dzidziso, uri kutadza bvunzo…

Kuti udzivise kutonga nekukasira, munhu wese anofanirwa kungwarira kuturikira kusvika pazvinogoneka pfungwa, mazwi nezviito zvemuvakidzani wake nenzira yakanaka Mukristu wese akanaka anofanirwa kuve akagadzirira kupa dudziro yakanaka kune chimwe chirevo pane kuchipa mhosva. Asi kana asingakwanise kudaro, regai abvunze kuti mumwe anozvinzwisisa sei. Uye kana iye wekupedzisira achizvinzwisisa zvisizvo, regai wekutanga amugadzirise nerudo. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 2478

Kana ukati ani kungoshoropodza Papa kutadza kana kuti haana kukanganisa, urikukundikana bvunzo…

Kutaura kwechokwadi nekuremekedza kwekushushikana maererano nenyaya dzekukosha kwedzidziso nehufundisi muhupenyu hweChechi nhasi, yakanyorerwawo Kumusoro Pontiff, inobviswa pakarepo ndokukandwa zvisina kunaka nekuzvidza kunoshoreka kwe "kudyara kusahadzika", kwekuve "Kurwisana naPapa", kana kunyangwe kuve "schismatic"…  --Cardinal Raymond Burke, Bishop Anthanasius Schneider, Chirevo "Kujekeswa pamusoro pezvinoreva kutendeka kuna Pontiff Mukuru ", Gunyana 24, 2019; ncregister.com

Asizve, kana ukaramba uri mukudyidzana naPapa, shanda kuti umubatsire kuburikidza nemunamato wako nekutaurirana zvine ruremekedzo, uye kunyange kupa "fililal correction" nenzira kwayo, uri kupasa bvunzo ...

Tinofanira kubatsira Pope. Tinofanira kumira navo sekumira kwatingaita nababa vedu chaivo. --Cardinal Sarah, Chivabvu 16, 2016, Tsamba kubva kuRondedzero yaRobert Moynihan

Nekupindira kwedu, isu, sevafudzi veboka, tinoratidza rudo rwedu rukuru kumweya, kumunhu waPapa Francis pachake uye nechipo chitsvene chePetrine Office. Kana tikasaita izvi, tinenge taita chitadzo chikuru chekuregeredza uye neudyire. Nekuti dai takanyarara, taizove neupenyu hwakadzikama, uye pamwe taizogamuchira rukudzo nekutenda. Zvisinei, kana tikanyarara, tinokanganisa hana yedu. -Cardinal Raymond Burke, Bhishopi Anthanasius Schneider pane "dzidziso yakawanda yekuvhiringidzika"; Ibid. Nyamavhuvhu 24th, 2019; ncregister.com

Kana iwe ukaona kuti hazvisi zvese zvinotaurwa naPope hazvikundike, uri kupasa bvunzo…

Papa haasi mambo akasarudzika, ane pfungwa nezvishuwo zviri pamutemo. Pane kusapindirana, hushumiri hwapapa ndiye anovimbisa wekuteerera kuna Kristu neshoko Rake. —PAPA BENEDICT XVI, Homily waMay 8, 2005; San Diego Union-Tribune

… Kana uchinetswa nezvimwe zvataurwa naPapa Francis muhurukuro dzake dzichangoburwa, hakusi kusavimbika, kana kushaikwa Romanite kusabvumirana nehumwe ruzivo rwevamwe vekubvunzurudzwa kwakapihwa kunze-kweye-cuff. Nomuzvarirwo, kana tikapesana naBaba Vatsvene, tinozviita neruremekedzo rukuru nekuzvininipisa, tichiziva kuti tingangoda kugadziriswa. Zvisinei, kubvunzurudzwa kwapapa hakudi kuti kubvumidzwa kwekutenda kunopihwa ex cathedra zvirevo kana iko kuzviisa mukati mepfungwa uye kuda izvo zvinopihwa kune izvo zvirevo zviri chikamu chake chisingakundike asi ichokwadi magisterium. —Fr. Tim Finigan, mudzidzisi muSacramental Theology kuSt John's Seminary, Wonersh; kubva Iyo Hermeneutic Yemunharaunda, "Assent uye Papal Magisterium"Gumiguru 6th, 2013; http://the-hermeneutic-of-continuity.blogspot.co.uk

Kana iwe uchibvuma kuti murume ane chigaro anogona kutadza, asi kuti Kristu agara achidzivirira Hofisi yaPeter kubva ex cathedra zvikanganiso, uri kupasa bvunzo…

Patinoona izvi mune zvakaitika, hatisi kupemberera vanhu asi kurumbidza Ishe, uyo asingasiye Kereke uye aida kuratidza kuti ndiye dombo kubudikidza naPeter, dombo diki rekugumbusa: "nyama neropa" kwete kuponesa, asi Ishe vanoponesa kuburikidza neavo vari nyama neropa. Kuramba ichi chokwadi hakusi kuwedzera kwekutenda, kwete kuwedzera kwekuzvininipisa, asi kudzikira kubva kuzvininipisa kunoziva Mwari sezvaari. Naizvozvo vimbiso yaPetrine nemamiriro ayo enhoroondo muRome anoramba ari pakadzika zvakadzama vavariro yemufaro; masimba egehena haingakundi... -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Inodaidzwa kuKudya, Kunzwisisa Chechi Nhasi, Ignatius Dhinda, p. 73-74

Kana iwe ukatarisa kune wako moyo kutanga uye ukaona kuti kwete chete Peter, asi isu tese tinogona uye tinoramba Kristu, uri kukunda muyedzo…

Post-Pentekosti Peter… ndiPetro mumwe chete uyo, nekutya maJuda, akanyengera rusununguko rwake rwechiKristu (VaGaratia 2 11-14); pakarepo ndiye dombo uye chigumbuso. Uye hazvina kuve zvakadaro munhoroondo yese yeChechi kuti Pope, mutsivi waPetro, anga aripo panguva imwechete Petra uye SkandalonDombo raMwari chigumbuso here? —PAPA BENEDICT XIV, kubva Das neue Volk Gottes, p. 80ff

Kana iwe uchinzwa kuti haugone kutevedzera zviito zvemurume agere pachigaro chaPeter, asi kuti iwe uchifanira kuramba uchizviisa pasi pedzidziso yake yehutongi, uri kukunda muyedzo…

...Ndisingasvike pane dudziro isingakanganisi uye pasina kutaura nenzira "chaiyo," apo vatsivi vevaapositori mukudyidzana naPapa] vanofunga mukuita kweMagisterium yakajairika dzidziso inotungamira kunzwisiso iri nani yeZvakazarurwa munhau dzekutenda. uye hunhu […] Kune iyi dzidziso yakajairwa vakatendeka "vanotevedzera nayo nemvumo yechitendero". -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 892

Kunyangwe dai Pope anga ari Satani, isu hatifanirwe kusimudza misoro yedu kwaari ... Ndinoziva kwazvo kuti vazhinji vanozvidzivirira nekuzvirova dundundu vachiti: "Vakaora kwazvo, uye vanoita zvakaipa zvese!" Asi Mwari vakaraira kuti, kunyangwe dai vapirisita, vafundisi, naKristo-pasi-pasi vaive mweya wenyama, isu tinoteerera uye tinozviisa pasi pavo, kwete nekuda kwavo, asi nekuda kwaMwari, uye nekumuteerera. . —St. Catherine weSiena, SCS, peji. 201-202, map. 222, (yakataurwa mu Dhiyabhorosi Dhiyabhorosi, naMichael Malone, Bhuku 5: "Bhuku Rokuteerera", Chitsauko 1: "Hakuna Ruponeso Pasina Kuzviisa Pasi paPapa")

Kana iwe uchibvuma kuti Pope Francis akadzidzisa ese makuru eRoma dzidziso (ona Papa Francis On…) uye inokurudzira muKaturike wese kuti aite saizvozvowo, uri kupasa bvunzo…

Reurura Kutenda! Zvese zvacho, kwete chikamu chazvo! Chengetedza uku Kutenda, sekuuya kwayakaita kwatiri, nenzira yetsika: iko kutenda kwese! -POPE Francis, Zenit.org, Ndira 10, 2014

Kana iwe uchiziva kuti kutenda kweKaturike kuri kufawo kuMadokero uye kuti kereke inopesana iri kuedza kusimuka munzvimbo yayo, uri kupasa bvunzo ...

Nhasi, maKristu mazhinji havachaziva kana dzidziso dzekutanga dzeKutenda… --Cardinal Gerhard Müller, Kukadzi 8, 2019, Catholic News Agency

Dambudziko remweya rinosanganisira nyika yese. Asi kwairi kunobva kuEurope. Vanhu vekuMadokero vane mhosva yekuramba Mwari… Kudonha kwemweya nekudaro kune hunhu hwekuMadokero. --Cardinal Robert Sarah, Katurike HeraldApril 5th, 2019

Sosaiti yekumadokero inharaunda isina Mwari munharaunda yeruzhinji uye hapana kana chasara kuipa. Uye ndosaka iri nzanga ine chiyero chevanhu iri kuramba ichirasika. --EMERITUS PAPA BENEDICT XVI, Kubvumbi 10th, 2019, Catholic News Agency

… Chinamato chisina tsarukano, chisina kunaka chiri kuitwa muitiro wehudzvanyiriri unofanirwa kutevedzwa nemunhu wese. -Chiedza cheNyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

Kana iwe uchibvuma kuti, zvisinei nedambudziko ratiri kusangana naro, hapana murume, kunyangwe papa, anogona kuparadza Kereke yaKristu, uri kukunda muyedzo…

Mauto mazhinji akaedza, uye achiri kudaro, kuparadza Chechi, kubva kunze nekunze, asi ivo pachavo vanoparadzwa uye Chechi inoramba iri mhenyu uye ichibereka… Anoramba akasimba asinganzwisisike… humambo, vanhu, tsika nemagariro, nyika, mazano, masimba apfuura, asi Chechi, yakavakirwa pana Kristu, zvisinei nedutu rakawanda uye zvivi zvedu zvakawanda, inoramba yakatendeka kusvika pakutenda kunoratidzwa mukushandira; nekuti Chechi haisi yevanapopi, mabhishopi, vapirisita, kana vanhuwo zvavo vakatendeka; Chechi panguva yega yega ndeyaKristu chete. —POPA FRANCIS, Homily, Chikumi 29, 2015 www.neworleansxmedia.com

Chekupedzisira, kana iwe uchibvuma kuti iwe unogona chete kutamba chikamu chako, kuti Dutu riripo parizvino haripfuure simba raKristu kana Kupiwa kwaMwari, uye kuti ramangwana reChechi pakupedzisira riri mumaoko Ake, uri kupasa bvunzo…

Jesu akanga ari shure kwechikepe, avete pamutsago. Vakamumutsa, vakati kwaari: Mudzidzisi, hamuna hanya kuti toparara here? Akamuka akatsiura mhepo uye akati kugungwa, “Nyarara! Nyarara! ” Mhepo yakanyarara kukava nekudzikama kukuru. Ipapo akati kwavari, “Munotyireiko zvakadai? Hamusati mava nekutenda here? (Mar 4: 38-39)

Murume anoramba ari muKristu chero bedzi achiedza kupa mvumo yepakati, chero bedzi achiedza kutaura zvakakosha Ehe yekuvimba, kunyangwe kana iye asingakwanise kukwana mukati kana kugadzirisa mazhinji eizhinji. Pachave nenguva muhupenyu apo, mumarudzi ese erima nerima, rutendo rwunodzokera kumashure kune vasina kudzidza, 'Hongu, ndinotenda iwe, Jesu weNazareta; Ndinotenda kuti mauri makaratidzwa izvo chinangwa chaMwari chinonditendera kuti ndigare ndine chivimbo, runyararo, moyo murefu, neushingi. ' Chero bedzi musimboti uyu uchiramba uripo, murume ari kurarama nekutenda, kunyangwe kana kwekanguva awana akawanda ezvekutenda asina kujeka uye zvisingaite. Ngatidzokororei; pahunhu hwayo, kutenda haisiriyo nzira yeruzivo, asi kuvimba. -Cardinal Joseph Ratzinger, anobva Kutenda neRamangwana, Ignatius Press

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kuedzwa

Kwayedza - Chikamu II

 

Maka ari kutaura mukati
Santa Barbara, California vhiki ino:

 

GADZIRIRA NZIRA
MARIAN EUCHARISTIC MUSANGANOGumiguru 18, 19, uye 20, 2019

John Labriola

Christine Watkins

Maka Mallett
Bishop Robert Barron

Chechi yaSaint Raphael Parish Center
5444 Hollister Ave, Santa Barbara, CA 93111Kuti uwane rumwe ruzivo, bata Cindy: 805-636-5950


[email inodzivirirwa]

Dzvanya pabhurocha rizere pazasi:

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.