Mazuva matatu erima

 

 

Cherechedza: Kune mumwe murume anonzi Ron Conte anozviti "mudzidzi wezvechitendero," akazvizivisa iye chiremera pane zvakazarurwa zvakavanzika, uye akanyora chinyorwa achiti ino webhusaiti "izere nezvikanganiso uye manyepo." Anonongedzera kunyaya ino. Kune akawanda matambudziko akakosha nemhosva dzaVaConte, tisingataure kuvimbika kwake, zvekuti ndakazvitaura mune chinyorwa chakasiyana. Verenga: Mhinduro.

 

IF Chechi inotevera Ishe kuburikidza neYake Kuchinja, chido, Kumuka uye Ascension, haatore chikamu mu guva?

 

MAZUVA MATATU ECHITONGO

Nguva pfupi Kristu asati afa kwakaitika kuora kwezuva:

Yakanga zvino yave nguva yemasikati uye rima rakauya pamusoro penyika yese kusvika pa23 masikati nekuda kwekuora kwezuva. (Ruka 43: 45-XNUMX)

Kutevera chiitiko ichi, Jesu anofa, anoburutswa kubva paMuchinjikwa, ndokuvigwa muguva ra tatu mazuva.

Sezvo Jona akange ari mudumbu rehove huru mazuva matatu neusiku hutatu, saizvozvo Mwanakomana wemunhu achava mumoyo wenyika mazuva matatu neusiku utatu. Mwanakomana woMunhu achaiswa mumaoko avanhu, uye vachamuuraya, uye achamutswa pazuva rechitatu. (Mat. 12:40; 17: 22-23)

Nguva pfupi yapfuura iyo yepamusoro yeiyo kutambudzwa kweChechi ndiko kuti, kuyedza kubvisa Chibayiro chemazuva ese cheMisa - "Kuora kweMwanakomana“- panogona kuuya nguva inotsanangurwa nevanamati veChechi se“ mazuva matatu erima. ”

Mwari achatumira zvirango zviviri: chimwe chichava chehondo, kumukira, uye zvimwe zvakaipa; chinobva panyika. Mumwe achatumwa kubva Kudenga. Kuchauya pamusoro penyika yose rima guru rinogara mazuva matatu neusiku hutatu. Hapana chinogona kuonwa, uye mweya uchazadzwa nehosha iyo ichatora kunyanya, asi kwete chete, vavengi vechitendero. Zvinenge zvisingaite kushandisa chero mwenje wakagadzirwa nevanhu mukati merima rino, kunze kwemakenduru akakomborerwa. -Akakomborerwa Anna Maria Taigi, d. 1837

There is muenzaniso wechiitiko chakadai chinowanikwa mubhuku raEksodho:

Mozisi akatambanudzira ruoko rwake kumatenga, uye kwakava nerima gobvu muIjipiti yose kwemazuva matatu. Varume vaisakwanisa kuonana, kana kugona kufamba kubva pavaive, kwemazuva matatu. Asi VaIsraeri vese vaive nechiedza kwavaigara. (10: 22-23)

 

USIKU HWASATI WAITA KWEMAZUVA

Aya mazuva matatu erima, ayo Akaropafadzwa Ana anorondedzera, anogona pamberi chaipo peNguva yeRunyararo uye achaunza kunatswa kwepasi kubva pane zvakaipa. Ndokunge, mushure mekunge Chechi yaita yake Kunatswa Kukuru, nyika yose ichava yayo:

Nekuti ndiyo nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari; kana ikatanga nesu, zvichaguma sei kune avo vanokundikana kuteerera evhangeri yaMwari? (1 Pet. 4:17) 

Vavengi vese veChechi, vangave vachizivikanwa kana kusazivikanwa, vachaparara pamusoro penyika yose mukati merima repasi rose, kunze kwevashoma vachatendeuka naMwari. —Akakomborerwa Anna Maria Taigi

Uku kucheneswa kwenyika, chiitiko chine kwete yakaitika kubva mumazuva aNoa, yakataurwa nevazhinji vevaporofita vakuru:

Kana ndichikudzima, ndichafukidza denga, nokudzima nyeredzi dzaro; Ndichafukidza zuva negore, uye mwedzi haungavhenekeri nechiedza chawo. Zviedza zvese zvedenga, zvinopenya, ndichazvidzima pamusoro pako, nokuisa rima panyika yako, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. (Ez 32: 7-8)

Tarirai, zuva raJehovha rinouya, rinotyisa, rine hasha nokutsamwa kukuru. kuparadza nyika nekuparadza vatadzi varimo! Nyeredzi nenyeredzi dzedenga hadzibudisi chiedza; zuva rakasviba kana richibuda uye chiedza chemwedzi hachivheneki. Saizvozvo ndicharanga nyika nekuda kwekuipa kwayo, uye navakaipa pamusoro pemhosva yavo. Ndichagumisa kuzvitutumadza kwevanozvitutumadza, uye ndichaderedza kuzvikudza kwevadzvinyiriri. (Is 13: 9-11) 

Mazuva matatu erima, saka, anosanganisira chikamu che kutongwa kwevapenyu avo vakaramba kutendeuka, kunyangwe mushure maMwari kupindira kwetsitsi. Zvakare, kukurumidzira kwenguva yedu kunotaura nezve kukosha kweku pindura uye nyengeterera mimwe mweya. Kunyangwe maKristu vachishuvira kuzvibvuma kana kuti kwete, Tsika dzeChechi pamwe neMagwaro Matsvene zvese zvinonongedzera kunguva apo Mwari achaunza kutongwa kwetsitsi panyika nekugumisa kutonga kwezvakaipa, ane michero yatinotoravira mutsika yekufa. , uye makaro ayo ari kuparadza zvakasikwa. 

Zuva rehasha izuva iro, izuva rekutambudzika nekushungurudzika, zuva rekuparadzwa nerokuparadzwa, zuva rerima nekusviba, zuva rerima gobvu dema .. Ndichakomberedza vanhu mukati kusvikira vafamba semapofu, nekuti vatadzira JEHOVHA… (Zef 1:15, 17-18)

 

THE COMET

Mazhinji maporofita, pamwe nezvinyorwa zviri mubhuku raZvakazarurwa, izvo zvinotaura nezve comet iyo inopfuura padhuze kana kukanganisa nyika. Izvo zvinokwanisika kuti chiitiko chakadai chinogona kupinza pasi mukati menguva yerima, ichifukidza pasi nemuchadenga mugungwa reguruva nemadota:

Makore ane mheni dzemwenje dzemoto uye dutu remoto zvichapfuura nepasirese uye chirango chichava chakaipisisa chakambozivikanwa munhoroondo yevanhu. Ichapedza maawa makumi manomwe. Vakaipa vachapwanywa ndokubviswa. Vazhinji vacharasika nekuti vakasindimara vakaramba vari muzvivi zvavo. Ipapo vanozonzwa simba rechiedza pamusoro perima. Maawa erima ave pedyo. —Sr. Elena Aiello (Calabrian stigmatist nun; d. 1961); Mazuva matatu erima, Albert J. Herbert, map. 26

Izvi zvine musoro zvakare muchiedza chekuvandudza zvinhu zve dota izvo zvaizounza kuvandudzwa kubereka muvhu. Mazuva matatu erima, ipapo, anogona kwete chete kuchenesa pasi kune huipi, asi pamwe zvakare kuchenesa mhepo uye zvinhu zvepasi, kumutsiridza nyika kune vakasara vachazorarama munguva Era rerunyararo.

Kutongwa kunouya nekukasira uye kuve kwenguva pfupi. Ipapo kunouya iyo kukunda kweChechi nekutonga kwerudo rwehama. Vanofara zvirokwazvo ivo vanorarama kuti vaone iwo akakomborerwa mazuva. —Fr. Bernard Maria Clausi, OFM (1849); Mazuva matatu erima, Albert J. Herbert, map. xi

 

ZVIREVO

Kunyange isu tichiedzwa kuti tione zviporofita zvakadaro sekusuwa, tarisiro yenyika inoramba ichipesana nemitemo yaMwari uye inorambidza kuvapo kwaKuchisitiya kwaKristu mamiriro chaiwo ekushaya tariro

Zviri nyore kuti pasi rive pasina zuva pane kusara neMisa. —St. Pio 

Isu tatoona iyo kuora kweChokwadi kuitika munyika medu, uye panguva imwe chete, nyika uye zvisikwa zvichienda mberi Chaos. Pane chikonzero Denga riri kutifambisa kuti tinamate nekureverera vatadzi vanonyanya kuda tsitsi dzaMwari; nekuti muawa yekutonga kwake, ndinotenda mweya mizhinji ichaponeswa, kana kunyangwe panguva yekupedzisira chaiyo. 

Uye awa iro rinoratidzika kunge riri kuramba richiswedera.  

 

Rutsigiro rwako rwemari neminamato ndosaka
urikuverenga izvi nhasi.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.