Nguva yapera!

 

NDATI kuti ini ndaizonyora zvinotevera maitiro ekupinda muchivimbo muAreka Yekupotera. Asi izvi hazvigone kutaurwa zvakanaka pasina tsoka nemoyo yedu zvakadzika midzi chokwadi. Uye kutaura chokwadi, vazhinji havasi…

 

MUCHOKWADI

Vamwe vanhu vanotya izvo zvavakaverenga pano kana kuona mune mamwe mameseji echiporofita akaiswa pairi Kuenda kuhumambo. Kuranga? Anopesana naKristu? Kunatswa? Chaizvoizvo? Mumwe muverengi akabvunza muturikiri wangu wechiFrench kuti:

Kunyangwe kana iyo "Era Yerunyararo" yakaporofitwa: tinogona here kuramba tichitenda mukukunda kweMoyo Musina Tsvina apo pachave nemamiriyoni erufu kubva… zviito zveNew World Order? Ndiani achapunyuka? Chaizvoizvo, hazviite kuti iwe ude kuramba uchirarama. Uye zvakadiniko nezvevaya vese vana vadiki vanozoona izvi? Ichokwadi here kuti Ishe Wedu Jesu naMukadzi Wedu vanogamuchira zvese zvinotyisa izvi? Uye tinofanira kuramba tichinamata nekunamata kuti izvi zvese zviitike zvakadaro?

Ndiregerere, asi ndinofanira kutaura zvinonzwika uye neushingi.

Ini handikumbire ruregerero kuna ani zvake nekutaura kuti chii, kutanga kwezvose, muMagwaro Matsvene pachawo. Ichokwadi chekuti vafundisi vazhinji vanosarudza kusvetuka pamusoro pezvinhu zvakaoma izvi mudzimba dzavo hazvireve kuti hadzisi chokwadi icho KRISTU AKARONGA KUTI TINZWE muZvakazarurwa Zveruzhinji zveChechi. MuTesitamende Yekare, vaporofita venhema ndivo avo vaiudza vanhu zvavaida kunzwa; Vaporofita vaMwari ndeavo vakavaudza zvavakataura zvinodiwa kunzwa. Uye zviripachena, Jesu akanzwa isu tichifanira kuziva kuti kwaizovepo "Rudzi ruchimukira rudzi, nzara, matenda nekudengenyeka kwenyika… zvinonyangadza, vaporofita venhema, uye mamesiya enhema ..." [1]cf. Mateo 24 Uye Akazongoti:

Tarirai, ndagara ndakuudzai. (Mateo 24:25)

Izvi zvega zvinofanirwa kutiudza kuti Jesu anga asiri kuedza kutityisa asi gadzirira isu nguva idzo dzaizosvika. Izvi zvinoreva kuti Achava nehanya nevake, nekuti Haana kuti: "Kana iwe uchiona izvi zvinhu, tarira!" Asi:

Kana zvinhu izvi zvatanga kuitika, simukai musimudze misoro yenyu, nekuti rudzikunuro rwenyu rwaswedera. (Ruka 21:28)

Zviripachena, saka, Iye achave nehanya nevana vake Vese:

Nekuti iwe wakachengeta meseji yangu yekutsungirira, ini ndichakuchengetedza panguva yekuyedzwa iyo ichauya pasi rese kuyedza vanogara pasi. Ndiri kukurumidza kuuya; batisisa izvo zvaunazvo, kuti pasava neanogona kutora korona yako. Unokunda, ndichamuita mbiru mutembere yaMwari wangu. (Zvakazarurwa 3: 10-12)

Asi izvi hazvireve kuti Mwari kuda isu kuti tione izvi "zvinotyisa" (zvichienderana neKuda kwake kwekuita, kunyangwe iyi miedzo ichibvumidzwa zvechokwadi kuburikidza naYe kubvumira Tinoda kutinatsa nekutiruramisa, saBaba vane rudo [cf. VaH. 12: 5-12])! Kunyangwe izvozvi, kunyangwe mushure mezana ramakore reHondo Dzepasi mbiri uye ikozvino iyo kutanga kwechitatu; kunyangwe ikozvino mushure mazana emamiriyoni evana vakabviswa nhumbu isina magumo pakuona; kunyangwe izvozvi se denda repasi rese rekuona zvinonyadzisira inoparadza mabhiriyoni emweya uye mhirizhonga uye zvemadhimoni zvinokudzwa paterevhizheni; kunyangwe izvozvi seiyo tsananguro yemuchato wechokwadi uye hwechokwadi hwevanhu pabonde zvakarambidzwa zvachose; kunyangwe ikozvino mushure Masasi eruzhinji akabviswa zvachose uye nyika inoburukira muhurumende yemapurisa… Taida angatsunga vanoti nzira dzaMwari hadzina kururamisira? Ndinonzwa mazwi aEzekieri senge mutinhiro mumweya wangu:

Iwe unoti, Nzira yaIshe haina kururama. Zvino chinzwai, imwi mhuri yavaIsiraeri, nzira yangu ndiyo isina kururama here? Nzira dzenyu hadzizi idzo dzisina kururama here? Kana vakarurama vakatendeuka kubva kururamisiro kuti vaite zvakaipa vofa, nekuda kwekuipa kwavakaita ivo vanofanirwa kufa. Asi kana akaipa akatendeuka pakuipa kwake, akaita zvakarayirwa nezvakarurama, vanoponesa mweya yavo. sezvo vakatendeuka kubva pazvivi zvavo zvavakaita, vachararama. havangafi. Asi imba yaIsiraeri inoti, Nzira yaIshe haina kururama. Nzira yangu haina kururama here, imwi imba yaIsiraeri? Ko, hadzizi nzira dzenyu dzisakarurama here? Naizvozvo ndichakutongai, imwi imba yaIsiraeri, imwi mose zvinoenderana nenzira dzenyu… (Ezekieri 18: 25-30)

Ndiri kushamiswa pachena kuti chero munhu angati Ishe kana Mai Vedu "vanotambira zvese zvinotyisa izvi." Kweanopfuura mazana maviri emakore, Kudenga kwakatitumira isu mushure merimwe vatumwa kuzotinyevera nekutidana kudzoka kubva padenga ratiri, zvakananga nekuti pakanga paine imwe nzira! Jesu akati kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta mukati, chaizvo, chimwe chezvakazarurwa zvinorwadza zvikuru zvandati ndamboverenga:

Nekudaro, kuranga kwakaitika hakuna chimwe chinhu kunze kwekutanga kwevaya vachauya. Maguta mangani achaparadzwa…? Kururamisira kwangu hakugoni kutakura zvakare; Chido changu chinoda Kukunda, uye vangade Kukunda kuburikidza neRudo kuitira Kuti Igadzire Hwayo Humambo. Asi munhu haadi kuuya kuzosangana naRudo uyu, saka, zvinodikanwa kushandisa Ruramisiro. —Jesu Kubva kuMubatiri waMwari, Luisa Piccarreta; Mbudzi 16, 1926

Tingapare mhosva sei kuna Mwari kana munhu akasarudza zvekuzvisarudzira achidhonza-ingave iri pfuti kana chombo chinokanda zvombo? Tinogona sei kupomera Mwari mhosva kumhuri dziri kuziya nenzara munyika izere nekudya kana vanokara vachizvitengesa kubva kumarudzi ese uye vapfumi vachiunganidza zvikomborero zvavo? Tinogona sei kupomera Mwari mhosva yekusagadzikana kwese nekusawirirana kana tiri isu tisina hanya nemirairo Yake inounza hupenyu? Ini pachangu, handitendi kwechipiri kuti "Mwari vakatumira COVID-19." Uku ndiko kuita kwevanhu! Ichi ndicho chibereko chemarudzi achiramba nzira yaMwari nekudaro achizvidza hunhu nezvidziviriro, izvo munguva dzakapfuura, zvairambidza kuyedza kwevanhu uye kutonga kwevanhu izvo zvino zvabata vane simba. Kwete, zvanga zvichitaurwa naBaba vedu Vane rudo kakawanda “Une rusununguko rwekusarudza. Ndokumbirawo, sarudzai nzira yerunyararo, vana Vangu, yakaratidzwa kwamuri muMwanakomana wangu, Jesu, uye yakaziviswa zvakare naAmai Vake ”:

Mwari pakutanga akasika vanhu uye akavaita kuti vazviise pasi pesarudzo yavo yemahara. Kana ukasarudza, unogona kuchengeta mirairo; Kuvimbika kuri kuita kuda kwaMwari. Gadza pamberi pako moto nemvura; kune chero chaunosarudza, tambanudza ruoko rwako. Pamberi pemunhu wese hupenyu nerufu, chero chavanosarudza vachachipiwa. (Siraki 15: 14-17)

Uye saka:

Usanyengerwa; Mwari haasekwi; nekuti izvo zvinodyara munhu, ndizvo zvaanochekazve. (VaGaratia 6: 7)

KuFatima, Mukadzi Wedu zvakajeka, zvakajeka yakapa mishonga yekudzora izvi Munondo weRuramisiro. Inzwa ivo zvakare kuti pasave neanogona kupomera Mwari nekuda kwematambudziko ari kuwira vanhu ikozvino:

Ini ndichauya kuzokumbira kunatsa kweRussia kuMweya wangu Wakachena, uye Chirairo chekuripwa paMugovera wekutanga. Kana zvikumbiro zvangu zvikateererwa, Russia ichashandurwa, uye kuchave nerunyararo. Kana zvisiri, [Russia] ichaparadzira zvikanganiso zvayo pasi rose, zvichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi. Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. -Kushandiswa kwaFatima, v Vatican.va

Haataure kuti Mwari anokonzeresa izvi asi munhu achaita nekusatendeuka - zvikanganiso izvo zvinonyatsoparadza kwete chete nyika, asi kunyanya, iwo mufananidzo chaiwo watakasikwa.

Dambudziko riri pasi rese!… Tiri kusangana nekanguva kekuparadzwa kwemunhu semufananidzo waMwari. -POPA FRANCIS, Musangano neMabhishopi ePoland wezuva renyika yevechidiki, Chikunguru 27, 2016; v Vatican.va

Asi vashoma vakateerera kuzaruro "dzakavanzika", kunyanya munzvimbo yepamusoro. Saka sei tiri kupa Mwari mhosva pane zviri kuuya? Sei isu tichifunga kuti Denga "rinogamuchira" zvinotyisa zviri kuitwa nemunhu kwaari, kunyanya kana mifananidzo nezvifananidzo zvaIshe Wedu naMai Vedu vari kuchema munzvimbo dzese pasirese?

… Ngatiregei kuti ndiMwari vari kutiranga nenzira iyi; pane zvinopesana vanhu pachavo vari kuzvigadzirira yavo kurangwa. Mune mutsa wake Mwari anotinyevera uye anotidaidza munzira kwayo, nepo tichiremekedza rusununguko rwaakatipa; saka vanhu vane basa. –Sr. Lucia, mumwe wevanoona Fatima, mutsamba kuna Baba Vatsvene, Chivabvu 12, 1982; v Vatican.va 

Asi kunyangwe izvozvi-kunyangwe ikozvino-Mwari anoenderera mberi nekutitumira nhume kuti dziburitse kuteterera kwaMai vedu: varume nevakadzi vanounganidza misodzi yekudenga voipa kuChechi nepasi rose, vachiti: “Baba vanokuda. Anoda kuti vana vake vauye kumba chete. Anokumirira nemaoko akazaruka kuti utorezve vanakomana nevanasikana vanopambadza. Asi kurumidza. Kurumidza! Nekuti kururamisira kunoda kuti Mwari vapindire Satani asati abudirira kuparadza zvisikwa zvese! ”

Asi chii chatakaita? Takaseka vaporofita vedu nekuvatema nematombo zvakare. Isu tinoti hatidi kuteerera kuzaruro yega (sekunge chero chinhu chinganzi naMwari hachina kukosha). Isu tinoti Mukadzi Wedu aisazomboonekwa kazhinji sa "positimani" uye kuti aingoti "izvi" uye chete oti "izvo." Mune mamwe mazwi, iye anofanira kurira seni, kana iye haagoni kunge achitaura! Nekudaro isu tinogadzira mafomula edu uye tinogadzira mabhokisi edu madiki uye tinoda kuti Mwari akwane mavari-kana kuti atukwe imi vaporofita! Tongerwa imi vaoni! Tongwa iwe unobaya kunzvimbo dzatinonyaradzwa uye unodhonza kuhana dzedu uye unosundira kurwisa shongwe dzedu dzenjere.

Avo vakawira munyika ino vanotarisa kubva kumusoro uye kure, ivo vanoramba chiporofita chehama nehama nehanzvadzi ... -POPE Francis, Evangelii Gaudium, N. 97

Kwemakore gumi nemashanu, ndakatsaurira zvinyorwa izvi kudhirowa huporofita hwese, zaruriro yega yega (kusanganisira yanguwo) kuita Tsika Tsvene. Ndataura vanapapa uye mazwi avo akasimba kuti iwe ugogona kuzorodza musoro wako zvakachengeteka pauta hwePeter's Barque. Ini ndataura maFata eChechi kuti iwe ugone kuvimba nemweya weTsika. Uye ndataura mashoko kubva Kudenga, pazvinenge zvichidikanwa, kuitira kuti iwe ugone kuona Mweya Mutsvene uchifemera mukati meseiri dzavo uye uchinzwa mhepo inotonhorera yeHurongwa hwaMwari Hutsvene.

Asi hazvisi kwandiri kuti ndigadzirise Mwari.

Iwe unoda kuti nditaure here kuti munhu wese achapinda muNguva yeRunyararo? Handikwanise. Muchokwadi, kana Dutu Huru rapera, ichokwadi, vazhinji vari pano nhasi havazove pano mangwana. Rugwaro runoratidza pachena kuti vamwe vachaurairwa kutenda uye kuti avo vanomuramba, pakupedzisira, havagone kugara pasi kuitira kuti "Humambo hweKuda kwaMwari" hugadzwe kuti riunze Magwaro kuzadzikiswa.

Chandinogona kukuudza ndechekuti Mwari anewe izvozvi. Kuti Nguva yeRunyararo yatovepo mumoyo mako dai iwe ukangomira kwechinguva wotsvaga Humambo mukati memunamato. Kuti ramangwana redu ndere uye rakagara riri Denga. Kuti manheru ano, unogona kufa, uye kunetseka kwako kwese nezveramangwana hakuna zvakunobatsira. Izvo “Kana tichirarama, tinoraramira Ishe, uye kana tichifa, tinofira Ishe; saka, kunyange tichirarama kana kufa tiri vaIshe. ” (VaRoma 14: 8).

Kana iwe uchitya kufa imhaka yekuti hausati wave murudo rwakazara naIshe.

Hakuna kutya murudo, asi rudo rwakakwana runodzinga kutya. Nekuti kutya kunei nechirango, uye anotya haana kukwaniswa murudo. (1 Johani 4:18)

Pakupedzisira, iko kutya kwe rufu uye kutambura kunoenda nako. Sr. Emmanuel weBeatitudes Community akataura chinhu chakanaka nguva pfupi yadarika. Kuti isu tinofanira kunatsa rufu rwedu kuna Ishe. Ndiko kungonamata (uye aya ndiwo mazwi angu):

Baba, ndaisa awa rekufa kwangu mumaoko enyu. Jesu, ndinoisa kutambudzika kwehusiku ihwohwo mumoyo mako. Mweya Mutsvene, ndinoisa kutya kwezuva iro mumaoko ako. Uye Mukadzi wangu, ini ndakaisa iyo chinangwa yeiyo Hora mumaoko ako. Ndinovimba, Baba, kuti hamuzombopi mwana wenyu dombo kana akakumbira chingwa. Ndinovimba, Jesu, kuti haungambopi mwanasikana wako nyoka kana akakumbira hove. Ndinovimba, Mweya Mutsvene, kuti haungandipi rufu rwusingaperi iwe uri, kuburikidza nerubhabhatidzo rwangu, Chisimbiso uye Vimbiso yehupenyu husingaperi. Uye saka, Tsvene-Tsvene Utatu, Ndinotsaura rufu rwangu kwauri kuburikidza naAmai Vakakomborerwa Zvikuru uye hunhu hwese nehuipi hwaungangouya nazvo, uchiziva kuti simba rako rinoitwa rakakwana muutera, kuti nyasha dzako dzakandikwanira, uye kuti Kuda Kwako kutsvene ndiko kudya kwangu.

Dzakawanda sei nyaya dzevatsvene vakafa vachinyemwerera pachiso chavo! Ngani ngano dzevakafira kutenda vakashungurudzwa mune mamiriro ekubvutwa! Vangani avo, kunyangwe muzuva redu, vanotarisana nerufu nerunyararo rwakamwe kamwe rwavasina kumbobvira vava narwo nekuti Mwari, muHurongwa Hwake, akavapa nyasha dzavaida, panguva yavaida ivo!

Iwe unoziva, isu hatigone kupukunyuka mazwi aKristu mukati medutu iro muEvangeri, kana muDutu Guru iro rave kuzadza nyika.

Pakarepo dutu rine simba rakauya pamusoro pegungwa, zvekuti chikepe chakange chakazara nemafungu; asi iye akanga avete. Vakauya vakamumutsa vachiti, “Ishe, tiponesei! Tiri kuparara! ” Zvino akati kwavari: Munotyirei, imwi verutendo rudiki? (Mateo 8:26)

Sezvo kufa kwevakafa kweCOVID-19 kuchikwira, rino izuva rekutenda. Sezvo kubata kwekubata kunowedzera, ino ndiyo nguva yekutenda. Panouya tsoka dzekutambudzwa nemazhenje eruvengo rweChechi, uhwu husiku hwerutendo. Inguva yekuvimba kuti, kunyangwe pane zvese, Mwari vane zano - kunyangwe kuyedza nekununura vakaipa mukati merunyararo (ona Ngoni Mumisangano). Mukadzi Wedu chido Kukunda zvakaipa. Jesu chido kukunda vakaipa. Kusviba hakukunde Zuva.

Chokwadi ndechekuti pane chaipo pekupotera. Iko kune chaiko nzvimbo yekuti isu tese tiite zorora, kunyangwe muDutu iri. Uye ipapo ipapo naJesu. Asi chero bedzi iwe uchichengeta maziso ako akatarisisa pamafungu makuru mumusoro wenyaya; chero bedzi iwe uchidavira kuti iyi mweya yemadhimoni inogona kutikunda isu; chero bedzi iwe uchiregeredza nzira dzese idzo Mai Vedu naIshe vatikoka mukati mekupotera, iyo Areka... zvino chii chimwe chingataurwa?

 

NGUVA YOKUZOTSVA

Izvi: areka yekupedzisira ndiyo Moyo waKristu. Ikoko ndiko kwatinowana hutiziro hwechokwadi kubva padutu rekutongwa iro zvivi zvedu zvinoda. Asi regai isu haana kanganwa kuti Jesu akagadzira, sekunge, mufananidzo unooneka weMoyo wake Mutsvene pano pasi pano unonzi "Chechi." Nekuti mukati maro munodurura ropa nemvura iyo yakabuda kubva kudivi reMuponesi mu Masakaramende; kubva kuna Amai Church inodurura iyo rudo reMuponesi murudo rwake kune mumwe nemumwe; uye kubva muna Iye kubuda kwenyaya chokwadi inochengetedza vana vake. Chechi, saka, ndiyo Areka yepamusoro yakapihwa naMwari nguva dzose kuchengetedza Vanhu Vake mudutu rakaipisisa.

Chechi "nyika yakayananiswa." Iye ndiye kuhukura uko "muchikepe chakazara chemuchinjikwa waIshe, nekufema kweMweya Mutsvene, kufamba nenzira yakachengeteka munyika ino." Sekureva kwemumwe mufananidzo unodikanwa naMadzibaba eKereke, akafananidzirwa neareka yaNoa, iyo yega inoponesa kubva kumafashama. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 845

Chechi ndiyo tariro yako, Chechi kuponeswa kwako, Chechi ndiyo utiziro hwako. —St. John Chrysostom, Hom. de capto Euthropio, n. 6 .; cf. E Supremi, N. 9

Hakuna zaruriro yakavanzika kana muporofita, zvisinei kuti zvakadzama sei kana kupihwa zvipo zvisinganzwisisike, zvinogona kumbopfuura Barque huru iyi. Ndinotaura izvi nekuti ndakapomerwa nguva pfupi yadarika yekuve muteveri weichi kana icho muoni; achipomerwa kuti "akanyengerwa." Taura zvisina maturo. Ini handisi mudzidzi weumwe kunze kwaJesu Kristu.[2]"Nokuti hakuna mumwe angaronga dzimwe nheyo kunze kwaiyo iripo, iye Jesu Kristu." (1 VaKorinde 3:11) Kana ini ndakanyora chimwe chinhu chiri chenhema kana chisiri chechokwadi, saka ndinonamata murudo kuti iwe utaure kudaro. Ndine basa nezvandinonyora; ndiwe une mhosva yezvaunoverenga. Asi isu tese tine chisungo chekuramba takavimbika kune iyo chaiyo magisterium uye tisingatombobva padzidziso dzayo.

Kunyangwe isu, kana mutumwa anobva kudenga, akakuparidzira vhangeri rinopesana nezvatakaparidza kwauri, ngaave akatukwa. (VaGaratiya 1: 8)

Mune mamwe mazwi, ini ndichaenderera mberi ndichiteerera kuraira kweMagwaro Matsvene, vangave vamwe vaverengi vachida kana kwete:

Usazvidza mazwi evaporofita,
asi edza zvinhu zvese;
batisisai izvo zvakanaka…
(1 VATESARONIKA 5: 20-21)

Ndinofunga kuratidzwa kunotevera kubva kuna Kadhinari Robert Sarah kunopfupikisa zvakakwana awa ratasvika… nzvimbo apo patine nguva shoma dzekusarudza watinoda nekushandira: Mwari, kana isu pachedu. Kunyengedza chaiko hakusi kunyeverwa mune ichi kana icho chakavanzika chakazarurwa; iyo pfungwa yekuti isu tinogona kuenderera iyi "tsika yekufa" uye yedu yekugutsikana nzira yekurarama nekusingaperi. Nekuti izvi ndizvo zvese Anopesana naKristu ari: humiro hwekuzvida, kudada, kupandukira uye kuparara - girazi rakamonyaniswa rezvose zvakaunzwa nemunhu pasi pano nekubva kwaro kubva kuKuda kwaMwari.

Ikodzero yaMwari, zvisinei nekuti anoishandisa sei, kudzoreredza Kuda kwaMwari kune zvakasikwa uye zvisikwa kwaari.

Utachiona uhu hwakaita senyevero. Mune vhiki yemavhiki, kunyepedzera kukuru kwenyika yezvinhu iyo yaizvifunga kuti ine simba rese inoita kunge yakadonha. Mazuva mashoma apfuura, vezvematongerwo enyika vaitaura nezve kukura, mapensheni, vachideredza kushaya mabasa. Vaive nechokwadi chavo. Uye zvino hutachiona, hutachiona hutachiona, hwaunza pasi rino kumabvi, nyika inozvitarisa, inozvifadza, yakadhakwa nekuzvigutsa nekuti yaifunga kuti haikanganisike. Dambudziko razvino muenzaniso. Yaburitsa pachena kuti zvese zvatinoita uye takakokwa kuti titende zvaive zvisingawirirani, zvisina kusimba uye zvisina chinhu. Isu takaudzwa: iwe unogona kudya pasina muganho! Asi hupfumi hwapunzika uye misika yemasheya iri kuparara. Kubhuroka kuri kwese kwese. Isu takavimbiswa kusundira miganho yehunhu hwevanhu nekuenderera mberi nesainzi yekukunda. Isu takaudzwa nezve kubereka kwekugadzira, kuberekera amai, transhumanism, hunhu hwakawedzerwa. Isu takazvirumbidza nekuve murume wekutanga uye hunhu izvo biotechnologies zvaizoita zvisingakundike uye kusafa. Asi pano tiri mukutya, takapoteredzwa nehutachiona hwatisingazive nezve chero chinhu. Epidemic yaive yechinyakare, izwi repakati. Yakangoerekana yava hupenyu hwedu hwezuva nezuva. Ndinotenda kuti denda iri rakadzinga hutsi hwekunyepedzera. Iye anonzi murume ane simba rese anoonekwa mune yake chaiyo mbishi. Hezvo akashama. Kuneta kwake uye kusagadzikana kuri kupenya. Kuvharirwa mudzimba dzedu kunovimba kuti zvichatibvumidza kudzorera pfungwa dzedu kuzvinhu zvakakosha, kuti tiwonezve kukosha kwehukama hwedu naMwari, uye nekudaro kukosha kwekunamata mukuvapo kwevanhu. Uye, mukuziva kwehunhu hwedu, kuzvikumikidza kuna Mwari uye netsitsi dzababa vake. --Cardinal Robert Sarah, Kubvumbi 9, 2020; Kunyoresa kweKaturike

 
Kubwinya kweTsitsi dzaMwari kunotyisa, kunyangwe izvozvi,
kunyangwe nekuedza kwevavengi vayo uye naSatani iye,
uyo ane ruvengo rukuru pamusoro penyasha dzaMwari….
Asi ndakanyatsoona kuti kuda kwaMwari
iri kutoitwa,

uye kuti ichazadzikiswa kusvika padanho rekupedzisira.
Kuedza kukuru kwemuvengi hakuzokanganisa
chidiki chidiki pane zvakarairwa naIshe.
Hazvina mhosva kana paine nguva apo basa racho
inoita kunge yakaparadzwa zvachose;

ndipo panguva iyo basa parinenge richiwedzera kubatanidzwa.
 —St. Faustina,
Tsitsi Dzvene muMweya Wangu, Dhayari, kwete. 1659
 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Unogona Kuzeya Iga Zvakazarurwa?

Nei Nyika Iri Kuramba Mune Kurwadziwa

Pavaiteerera

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mateo 24
2 "Nokuti hakuna mumwe angaronga dzimwe nheyo kunze kwaiyo iripo, iye Jesu Kristu." (1 VaKorinde 3:11)
Posted in HOME, MARIA.